Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Integracja Sensoryczna

O kierunku

Kierunek realizowany pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej

 „Studia realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej. Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie rekomendowani przez nas certyfikowani terapeuci SI. Absolwenci studiów uzyskują pełne kwalifikacje z zakresu integracji sensorycznej, udokumentowane dwoma certyfikatami według ściśle określonych wzorów oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna. Serdecznie zapraszam.”

Iwona Palicka
Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej 

Cel studiów:

Absolwenci otrzymają tytuł certyfikowanego terapeuty SI i nabędą pełne uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) z wykorzystaniem: Procedury Obserwacji Klinicznej, obserwacji swobodnej aktywności i zabawy, prób klinicznych, Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej – konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem podejścia wg. Integracji Sensorycznej. Ponadto studia pozwolą uzyskać członkostwo w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej oraz umożliwią (za zgodą słuchacza) publikację jego danych na liście certyfikowanych terapeutów SI kończących kursy SI II stopnia pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej PTIS (warunki członkostwa i publikacji danych określa PTIS).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów magisterskich w zakresie:

 • fizjoterapii
 • terapii zajęciowej
 • psychologii
 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki
 • logopedii (również studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane po studiach z pedagogiki lub psychologii)
 • lekarze

  UWAGA! Przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje:

Zealizowanie pełnego szkolenia I i IIst (łącznie) w zakresie metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej (z wykorzystaniem koncepcji A.J.Ayres i L.J.Miller) nadaje uprawnienia do:
- diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) z wykorzystaniem: Procedury Obserwacji Klinicznej, obserwacji swobodnej aktywności i zabawy, prób klinicznych, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
- konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem podejścia wg Integracji Sensorycznej

Wzory certyfikatów do wglądu

Kadra dydaktyczna:

Certyfikowani Terapeuci Integracji Sensorycznej z wieloletnią praktyką i doświadczeniem dydaktycznym, rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.

BLOK TEORETYCZNY:
dr n.k.f. Anna Maria Choińska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
dr n.med. Małgorzata Klecka - psychoterapeuta, terapeuta neurorozwoju, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych - moduł "Podstawy neuropsychologii rozwojowej"
mgr Barbara Chrustek-Kusz - pedagog, terapeuta SI

BLOK DIAGNOSTYCZNY:
mgr Barbara Chrustek-Kusz - pedagog, terapeuta SI
mgr Anna Gumułka-Kołek - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI

BLOK TERAPEUTYCZNY:
mgr Barbara Chrustek-Kusz - pedagog, terapeuta SI
mgr Anna Gumułka-Kołek - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI
mgr Aleksandra Światowska - pedagog, terapeuta SI

Program

Program:

1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS

 2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:

 • Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
 • SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
 • Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
 • System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
 • Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
 • Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
 • Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
 • Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
 • Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
 • Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
 • Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
 • Zasady współpracy wielospecjalistycznej
 • Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
 • Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancje

3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej

Czas trwania studiów
2 semestry, 330 godzin dydaktycznych (w tym 40 godzin dydaktycznych I stopień i 190 godzin dydaktycznych II stopień oraz 100 godzin zajęć w zakresie modułów rekomendowanych przez PTIS) + 40 godzin stażu w gabinetach prowadzących terapię metodą Integracji sensorycznej (możliwość skorzystania z listy placówek PTIS).

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest 90% frekwencja w ramach zajęć z zakresu kursu I i II stopnia SI i 80% frekwencja na pozostałych zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz odbycie stażu i zdanie egzaminu końcowego.

Dokumenty które otrzymuje absolwent po ukończeniu studiów:
1.Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna w wymiarze 330 godzin dydaktycznych (pod auspicjami PTIS)
2. Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej:
2.1.Szkolenie I w zakresie metody pracy terapeutycznej wg. Integracji Sensorycznej (z wykorzystaniem A.J.Ayres i L.J.Miller) „NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO)” w wymiarze 40 godzin teoretycznych
2.2.Pełne szkolenie II w zakresie metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej (z wykorzystaniem A.J.Ayres i L.J.Miller) „DIAGNOZA I TERAPIA W OBSZARZE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO) w wymiarze 190 godzin teoretycznych, praktycznych i superwizyjnych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 687.50 zł 2 750 zł 5 500 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
481.25 zł 1 925 zł 3 850 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 562.50 zł 2 250 zł 4 500 zł