Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Terapia rodzin wieloproblemowych

O kierunku

Terapia rodzin wieloproblemowych ze specjalizacjami w zakresie: 

 • Pracy terapeutycznej i profilaktycznej uzależnieniami i współuzależnieniami
 • Pracy terapeutycznej i profilaktycznej doświadczania przemocy

Cel studiów:

   Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwojem kompetencji dotyczących terapii rodzin wieloproblemowych. Program studiów umożliwia wybór specjalizacji w zakresie terapii uzależnień lub terapii doświadczania przemocy. Studia prowadzone są w systemie modułów. Każdy z modułów obejmuje treści dotyczące wybranych obszarów wiedzy i kompetencji. Proces kształcenia przebiega w klasycznych formach akademickich (wykłady, ćwiczenia, seminaria) oraz w formach specjalistycznych warsztatów, superwizji i treningów. Ukończenie studiów uprawnia studenta do podjęcia procesu uzyskania certyfikatu terapeutycznego, który zależy od efektów weryfikacji jego praktycznych kompetencji terapeutycznych.

Adresaci:

 • Absolwenci studiów 2 stopnia kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika, praca socjalna.

Atuty:

   Ukończenie studiów oraz uzyskanie certyfikatu daje możliwość podejmowania pracy w instytucjach systemu wsparcia społecznego, penitencjarnych i oświatowych. Studia nie kwalifikują do pracy w placówkach leczniczych. W zależności od nabytych podczas studiów kwalifikacji można podjąć zadania terapeutyczne i profilaktyczne w:

 • Placówkach stacjonarnych i niestacjonarnych dla młodzieży (Ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne, kuratorskie ośrodki pracy, placówki szkolne i specjalne ośrodki opiekuńcze)
 • Placówkach pomocy społecznej, których zadaniem jest profilaktyka i terapia uzależnień lub pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy.
 • Nabyte kompetencje umożliwiają samodzielne prowadzenie działalności terapeutycznej i profilaktycznej w ramach usług niepublicznych.

Absolwent studiów:

 • Wiedzę w zakresie rozpoznawania i interpretowania przyczyn i uwarunkowań zjawisk kryzysowych, czynników warunków ryzyka. 
 • Specjalistyczna wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie precyzyjnej diagnozy problemów.
 • Wiedza dotyczącą współczesnych koncepcji metodycznych terapii i profilaktyki problemów uzależnień i przemocy.
 • Wiedzę interdyscyplinarną, pozwalającą na przeprowadzenie pogłębionej analizy zjawisk i sytuacji.      Potrafi samodzielnie rozpoznać i zinterpretować sytuację problemową.
 • Potrafi modelować proces terapeutyczny efektywnie wykorzystując towarzyszące mu zjawiska.
 • Potrafi sprawnie posługiwać się nowoczesnymi metodami terapeutycznymi w pracy z indywidualnym przypadkiem, grupą i rodziną.
 • Posiada specjalne umiejętności społeczne niezbędne do pełnienia roli terapeuty.
 • Samodzielnie opracowuje i realizuje strategie terapeutyczną i profilaktyczną.
 • Kieruje się etyką zawodową zachowując pozycję neutralna wobec podmiotu i zjawisk.
 • Rozumie specyfikę swojej odpowiedzialności za prowadzone działań oraz bezpieczeństwo podmiotu.
 • Rozumie znaczenie i aktywnie uczestniczy w procesie superwizyjnym.
 • W swojej pracy zawodowej, posługuje się wyłącznie uniwersalnymi, profesjonalnymi i naukowymi priorytetami.

 Formy pracy:  

 • wykłady - prezentacje
 • dyskusje
 • treningi
 • warsztaty
 • symulacje
 • superwizje

Program

Program studiów:

Moduł I. Treści wprowadzające (60h)

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane elementy prawa
 • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej
 • Metodyka profilaktyki systemowej rodziny
 • Metody psychoedukacji

Moduł II. Treningi (200h)

 • Trening interpersonalny
 • Trening intrapsychiczny
 • Trening terapeutyczny
 • Trening pracy z podmiotem niedobrowolnym
 • Trening kontroli zachowań

Moduł III. Zajęcia warsztatowe (170h)

 • Diagnoza rodziny
 • Tworzenie strategii terapeutycznych i profilaktycznych
 • Interwencja kryzysowa
 • Systemowa praca z rodziną
 • Superwizja pracy profilaktycznej i terapeutycznej
 • Organizacja treningów i warsztatów
 • Organizacja grup wsparcia
 • Integracja metod terapii systemowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu, poznawczo behawioralnej

Moduł IV. Kształcenie specjalistyczne (210h)

Specjalizacja: Praca terapeutyczna i profilaktyczna z uzależnieniami i współuzależnieniami

 •  Diagnoza uzależnień i współuzależnień
 • Opracowanie procesów edukacyjnych dotyczących uzależnień i współuzależnień
 • Biomedyczne podstawy uzależnień
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu
 • Systemowa integracja terapii uzależnień i współuzależnień
 • Strategie terapii uzależnień
 • Strategie terapii współuzależnień
 • Praca z rodzina współuzaleznioną
 • Praca z DDA
 • Trening zapobiegania nawrotom

 Specjalizacja: Pracy terapeutycznej i profilaktycznej doświadczania przemocy

 • Diagnoza przemocy w rodzinie
 • Opracowanie procesów edukacyjnych dla rodzin doświadczających przemocy
 • Biomedyczne podstawy zachowań przemocowych
 • Modele podmiotu doświadczającego przemocy
 • Praca z ofiarą przemocy
 • Praca ze sprawcą przemocy
 • Praca z systemem rodzinnym doświadczającym przemocy
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
 • Praca interwencyjna w rodzinie doświadczającej przemocy
 • Procedury interwencyjne w sytuacjach przemocy

Łączna liczba godzin – 640

Studia trwają 4 semestry. Słuchacz wybiera specjalizację. Przedmioty specjalnościowe realizowane są na 3 i 4 semestrze.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym - co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwow spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Opiekun merytoryczny studiów:
dr Aleksandre Mańka
tel.: 602 520 139
e-mail: aleksander.manka@humanitas.edu.pl

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: rekrutacja.podyplomowe@humanitas.edu.pl

 

                                                 ZAPISZ SIĘ

 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

 Kadrę trenerska stanowią wyłącznie praktycy, dyrektorzy ośrodków, certyfikowani psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień:

 Damian Zdrada - Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej.

 Małgorzata Kowalcze - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener umiejętności społecznych, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor terapii uzależnień.

Jacek Chałubiński - Zastępca dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta po kursie psychodramy.

 Lech Cierpioł - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Gestalt.

 Piotr Sobczak - Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta po szkoleniu w modalności psychodynamicznej. 

 Liliana Krzywicka - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Psycholog, socjolog. Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady). Certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie.

 Beata Zakrzewska Cupiał - Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

 Kamil Sarnowski - Psycholog i psychoterapeuta. Ukończył czteroletnie, całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje pod superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi terapię indywidualną: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 Adrian Drdzeń - Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SSPPwR II stopnia). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sosnowcu. Inicjator i koordynator Regionalnej koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjalizacja trenerska w zakresie metod pracy korekcyjnej i wspomagającej ze sprawcą przemocy

 Dagmara Kuczyńska-Ginko - Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, certyfikat European Association for Psychoterapy, superwizor psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej.

 Patrycja Walczyńska-Skrzypiec - Prawnik, adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. Od lat współpracuje z MOPS-ami, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach i warsztaty dla pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy państwowych w zakresie „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Procedury Niebieskiej Karty”.

 Roman Wojnar - Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta  po szkoleniu w modalności psychodynamicznej. 

 Michał Kurdziej - Kierownik Oddziału Dziennego dla Osób Uzależnionych w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

812,50 zł

3 250 zł

6 500 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

650 zł

2 600 zł

5 200 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 20 września 2021 r.)

737,50 zł

2 950 zł

5 900 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)