Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Terapia rodzin wieloproblemowych

O kierunku

Terapia rodzin wieloproblemowych ze specjalizacjami w zakresie: 

 • Pracy terapeutycznej i profilaktycznej uzależnieniami i współuzależnieniami
 • Pracy terapeutycznej i profilaktycznej doświadczania przemocy

Kadra dydaktyczna:

 Kadrę trenerska stanowią wyłącznie praktycy, dyrektorzy ośrodków, certyfikowani psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień:

 Damian Zdrada - Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej.

 Małgorzata Kowalcze - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener umiejętności społecznych, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor terapii uzależnień.

Jacek Chałubiński - Zastępca dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta po kursie psychodramy.

 Lech Cierpioł - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Gestalt.

 Piotr Sobczak - Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta po szkoleniu w modalności psychodynamicznej. 

 Liliana Krzywicka - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Psycholog, socjolog. Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady). Certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie.

 Beata Zakrzewska Cupiał - Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

 Kamil SarnowskiPsycholog i psychoterapeuta. Ukończył czteroletnie, całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje pod superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi terapię indywidualną: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 Adrian Drdzeń - Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SSPPwR II stopnia). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sosnowcu. Inicjator i koordynator Regionalnej koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjalizacja trenerska w zakresie metod pracy korekcyjnej i wspomagającej ze sprawcą przemocy

 Dagmara Kuczyńska-Ginko - Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, certyfikat European Association for Psychoterapy, superwizor psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej.

 Patrycja Walczyńska-Skrzypiec - Prawnik, adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. Od lat współpracuje z MOPS-ami, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach i warsztaty dla pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy państwowych w zakresie „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Procedury Niebieskiej Karty”.

 Roman Wojnar - Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta  po szkoleniu w modalności psychodynamicznej. 

 Michał Kurdziej - Kierownik Oddziału Dziennego dla Osób Uzależnionych w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Program

Program studiów:

Moduł I. Treści wprowadzające (60h)

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane elementy prawa
 • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej
 • Metodyka profilaktyki systemowej rodziny
 • Metody psychoedukacji

Moduł II. Treningi (200h)

 • Trening interpersonalny
 • Trening intrapsychiczny
 • Trening terapeutyczny
 • Trening pracy z podmiotem niedobrowolnym
 • Trening kontroli zachowań

Moduł III. Zajęcia warsztatowe (170h)

 • Diagnoza rodziny
 • Tworzenie strategii terapeutycznych i profilaktycznych
 • Interwencja kryzysowa
 • Systemowa praca z rodziną
 • Superwizja pracy profilaktycznej i terapeutycznej
 • Organizacja treningów i warsztatów
 • Organizacja grup wsparcia
 • Integracja metod terapii systemowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu, poznawczo behawioralnej

Moduł IV. Kształcenie specjalistyczne (210h)

Specjalizacja: Praca terapeutyczna i profilaktyczna z uzależnieniami i współuzależnieniami

 •  Diagnoza uzależnień i współuzależnień
 • Opracowanie procesów edukacyjnych dotyczących uzależnień i współuzależnień
 • Biomedyczne podstawy uzależnień
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu
 • Systemowa integracja terapii uzależnień i współuzależnień
 • Strategie terapii uzależnień
 • Strategie terapii współuzależnień
 • Praca z rodzina współuzaleznioną
 • Praca z DDA
 • Trening zapobiegania nawrotom

 Specjalizacja: Pracy terapeutycznej i profilaktycznej doświadczania przemocy

 • Diagnoza przemocy w rodzinie
 • Opracowanie procesów edukacyjnych dla rodzin doświadczających przemocy
 • Biomedyczne podstawy zachowań przemocowych
 • Modele podmiotu doświadczającego przemocy
 • Praca z ofiarą przemocy
 • Praca ze sprawcą przemocy
 • Praca z systemem rodzinnym doświadczającym przemocy
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
 • Praca interwencyjna w rodzinie doświadczającej przemocy
 • Procedury interwencyjne w sytuacjach przemocy

Łączna liczba godzin – 640

Studia trwają 4 semestry. Słuchacz wybiera specjalizację. Przedmioty specjalnościowe realizowane są na 3 i 4 semestrze.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym - co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
kom. 602 520 139

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 750 zł 3 000 zł 6 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
525 zł 2 100 zł 4 200 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (10002020 mniej do 22 majar.) 625 zł  2 500 zł 5 000 zł