Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wychowanie do życia w rodzinie​

O kierunku

Cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

 

 

 

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu  Wychowania do życia w rodzinie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Program

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Zdrowie seksualne i prokreacja
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Podstawy etyki i bioetyki rodziny
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie treści związanych z rodziną
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie edukacji seksualnej
 • Trening  interpersonalny w zakresie komunikacji
 • Planowanie pracy edukatora seksualnego
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach UE
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania studiów
2 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk 

Realizacja zajęć w naborze wiosennym: marzec 2019 r. do marzec 2020 r.
Realizacja zajęć w naborze zimowym: październik 2019 r. do październik 2020 r.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 337.50 zł 1 350 zł 2 700 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
236.25 zł 945 zł 1 890 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 215.50 zł 850 zł 1 700 zł