Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wczesne nauczanie języka angielskiego

O kierunku

Cel studiów:

Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.) Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Adresaci:

- osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
- osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
- osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;

Dodatkowe informacje:

Od Kandydata wymagane jest zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka co najmniej na poziomie B1
 • kopia strony indeksu oraz suplementu, w którym jasno jest wskazane, że osoba ma zaliczony lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,  mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe. 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej.

 UWAGA:

Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

 • osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć,

oraz

 • osoby muszą posiadać jeden z certyfikatów  na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program

Program studiów:

 • Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci
 • Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Fonetyka praktyczna
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i analiza lekcji.
 • Dobór i rozkład materiałów nauczania
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje)

Czas trwania studiów
2 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk 

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 387.50 zł 1 550 zł 3 100 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
271.25 zł 1 085 zł 2 170 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 262.50 zł  1 050 zł 2 100 zł