Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim

Lider projektu:

Wyższa Szkoła Humanitas 

Partner:

Powiat Będziński

 

Opis projektu

Projekt edukacyjny (realizowany w dwóch jednorocznych edycjach), skierowany do szkół zlokalizowanych w Powiecie Będzińskim:

 • 4 szkół ponadgimnazjalnych,
 • 2 szkół kształcących uczniów niepełnosprawnych,
 • 601 uczniów w ww. szkół,
 • 36 nauczycieli ze szkół kształcących uczniów niepełnosprawnych.

Projekt zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół oraz podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb poprzez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 6 Akademii:

 1. Akademia Kompetencji i Umiejętności (kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych)
 2. Akademia Eksperymentu
 3. Akademia Kreatywności Projektowej
 4. Akademia Efektywności Lingwistycznej
 5. Akademia Rozwoju Kompetencji (wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne)
 6. Akademia Indywidualizacji Procesu Nauczania

 

 

 

 

 

Cele i planowane efekty projektu

Główny celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego 4 szkół ponadgimnazjalnych i potencjału edukacyjno–terapeutycznego 2 szkół specjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu będzińskiego w zakresie warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, jakości i efektywności realizowanych programów kształcenia przygotowujących m.in. do efektywnego opanowania materiału wymaganego egzaminem maturalnym w szkołach ponadgimnazjalnych oraz indywidualizacji stymulowania rozwoju poznawczego uczniów szkół specjalnych, skutkującego już w trakcie realizacji projektu podniesieniem o co najmniej 30% kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u 431 uczniów i uczennic oraz zmniejszeniem trudności 170 uczniów szkół specjalnych w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych o min. 20% oraz poprawą komunikacji na linii uczeń/nauczyciel – terapeuta o co najmniej 20%.

Czas realizacji projektu

01.07.2016 r. - 31.05.2018 r.

Wartość projektu

2 207 517, 98 zł

Wkład Funduszy Europejskich

2 092 480,02 zł

Aktualne Zapytania Ofertowe

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu o numerze  WND RPSL.11.01.04-24-00AH/15-00  pn. Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.