Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychologia

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia jednolite magisterskie

Jeśli pasjonuje Cię natura człowieka, motywy jego działania oraz mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Akademii Humanitas są właśnie dla Ciebie. Podczas praktycznych zajęć dowiesz się jak emocje i doświadczenia wpływają na osobowość człowieka, podejmowane decyzje oraz relacje międzyludzkie. Dodatkowo, poznasz techniki rozwoju osobowości i nauczysz się przeprowadzać diagnozę psychologiczną. Program studiów został opracowany przy udziale wybitnych ekspertów oraz praktyków tak, aby absolwent spełniał wymogi nowoczesnego, wymagającego rynku pracy. Potwierdzeniem wysokiej jakości kierunku jest nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy studiów. Nagroda MNiSW w wysokości 1.000.000 złotych została przeznaczona na dalszy rozwój kierunku.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia trwają 5 lat, ale dla zainteresowanych istnieje możliwość przyspieszenia studiów dzięki podjęciu nauki w ramach Indywidualnej Ścieżki Studiów nawet do 3,5 roku. 

Dla kogo:

Psychologia to kierunek dla osób interesujących się biologią, medycyną, życiem społecznym. Studia psychologiczne dają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ról zawodowych związanych z diagnozą i pomocą psychologiczną (terapią). Dyplom psychologa otwiera drzwi do kariery w ochronie zdrowia, profilaktyce, wychowaniu czy edukacji, ale także w profesjach związanych z psychologią biznesu, pracy, organizacji i marketingu. Psychologia to idealna propozycja dla osób zafascynowanych złożonością i możliwościami ludzkiej psychiki lub chcących pomagać innym.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Psychologia znajdzie pracę:

 • w ochronie zdrowia,
 • w ośrodkach penitencjarnych,
 • w służbach wojskowych i policyjnych,
 • w marketingu, reklamie, mediach,
 • w instytucjach resocjalizacyjnych: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych itp.
 • w przedsiębiorstwach.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Coaching
 • Diagnoza psychologiczna
 • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia
 • Profesjologia i techniki rozwoju osobowości
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia stresu
 • Psychologia twórczości

 

Specjalności

Psychoterapia i kliniczna diagnoza psychologiczna - NOWOŚĆ

Cel specjalności

Specjalność Psychoterapia i kliniczna diagnoza psychologiczna przygotowuje studenta do pełnienia roli psychologa w obszarze oddziaływań psychoterapeutycznych z umiejętnościami i znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej.Program specjalności szczególnie koncentruje się na zastosowaniu metod terapii o udowodnionej naukowo skuteczności w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym lub systemowym, mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego.

W trakcie realizacji specjalności studenci otrzymają specjalistyczne umiejętności funkcjonowania w roli terapeuty, formułowania interwencji terapeutycznych, rozumienia i sterowania procesem terapeutycznym, posługiwanie się wybranymi technikami w psychoterapii indywidualnej. Studenci będą mieli możliwość doświadczenia pracy terapeutycznej w trakcie symulowanych rozmów i zorientowania się jaki rodzaj pracy terapeutycznej chcieliby pogłębić i zastosować w swojej praktyce zawodowej.

Adresaci specjalności

Specjalność Psychoterapia i kliniczna diagnoza psychologiczna skierowana jest do osób lubiących kontakt z drugim człowiekiem, chcących nabyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające udzielać pomocy psychologicznej w ujęciu diagnostyczno-terapeutycznym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Psychoterapia i kliniczna diagnoza psychologiczna:

 • posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego w obszarze psychopatologii i psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń odżywiania,
 • zna i potrafi stosować  koncepcje diagnostyczne  dorosłych oraz dzieci i młodzieży,
 • posiada umiejętności posługiwania się wybranymi technikami terapeutycznymi w pracy psychologa z pacjentem,
 • posiada umiejętności w zakresie przeprowadzania badania diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników,

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości,
 • Metody pracy z pacjentem indywidualnym,
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna,
 • Psychoterapia psychodynamiczna,
 • Diagnoza kliniczna i koncepcje diagnostyczne,
 • Psychoterapia traumy,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Neuropsychologia,
 • Metody pracy z parą i rodziną.

Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentowi pracować w różnych instytucjach, np. w:

 • poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach,
 • ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej,
 • gabinetach psychologicznych,
 • ośrodkach: leczenia i terapii uzależnień, psychoterapii, interwencyjnych, pomocy psychologicznej,
 • organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną w zakresie zdrowia psychicznego.

Psychologia sądowa

Cel specjalności

Podczas studiów psychologicznych ze specjalnością Psychologia sądowa student zostaje przygotowany do pełnienia roli biegłego sądowego kwalifikującego go do udziału w czynnościach procesowych z udziałem dzieci i dorosłych.

Specjalność posiada charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki i lingwistyki kryminalistycznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu zasad postępowania sądowego w sprawach karnych, cywilnych, opiekuńczych, definiuje rolę biegłego sądowego w różnych kontekstach procesowych. 

Specjalność Psychologia sądowa daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Adresaci specjalności

Specjalność Psychologia sądowa skierowana jest do osób chcących pełnić rolę psychologa biegłego sądowego, który wykorzystuje wiedzę psychologiczną na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.               

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw,
 • Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw,
 • Lingwistyka kryminalistyczna,
 • Wiarygodność zeznań świadków,
 • Zaburzenia osobowości i preferencji seksualnych sprawców przestępstw,
 • Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych,
 • Opiniowanie w sprawach karnych,
 • Opiniowanie psychologiczne osób małoletnich.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent specjalności Psychologia sądowa:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod i zasad wykonywania ekspertyz,
 • ma wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego,
 • wyróżnia się umiejętnościami pozwalającymi na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nim przez organy sądowe,
 • posiada umiejętności opiniowania psychologiczno-sądowego,
 • cechuje się umiejętnościami i  kompetencjami do udziału w czynnościach procesowych związanymi z udziałem dzieci,
 • dysponuje wiedzą od najlepszych ekspertów w dziedzinie profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw,
 • nabywa praktyczne umiejętności opiniowania przy użyciu metod lingwistyki kryminalistycznej.

Perspektywy zawodowe

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej absolwentów, dając możliwość pracy w:

 • opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych,
 • oddziałach psychiatrii sądowej,
 • policji,
 • zespołach kuratorskich,
 • zakładach wychowawczych i karnych,
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • prywatnych gabinetach psychologicznych.

Psychologia kliniczna i osobowości

Cel specjalności                                                                                               

Podstawowym zadaniem specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości jest wykształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z  obszaru psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka na przestrzeni całego okresu życia oraz diagnozy i pomocy psychologicznej.

W ramach tej specjalności, dzięki bogatym zasobom testów i urządzeń diagnostycznych, które posiada Uczelnia (Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii), studenci zdobędą umiejętności diagnostyczne, pozwalających na diagnozę kluczowych obszarów funkcjonowania psychicznego człowieka: osobowości i charakteru, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poziomu intelektualnego, inteligencji emocjonalnej a także funkcji procesów poznawczych.  Zdobywa wiedzę w obszarze neuropsychologii, środowiskowej terapii pacjenta, psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Podczas zajęć praktycznych słuchacze uczą się dobierać oraz stosować odpowiednie metody diagnozy psychologicznej, interpretować wyniki badań oraz stosować w praktyce pomoc psychologiczną zgodnie ze standardami etyki zawodowej. Studenci nabywają także umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem/ klientem, prowadzenia wywiadu i rozmowy psychologicznej oraz obserwacji. W zakresie tej specjalności uwzględniono również obszary psychologii zdrowia, psychologii penitencjarnej i sądowej.

Adresaci specjalności

Specjalność psychologia kliniczna i osobowości została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności praktycznych, by w przyszłości pomagać innym oraz dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Psychologia kliniczna i osobowości:

 • posiada obszerną wiedzę z obszaru psychiki człowieka oraz nt. mechanizmów powstawania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych,
 • zna oraz potrafi różnicować zaburzenia osobowości oraz zaburzenia zachowania,
 • potrafi odpowiednio dobrać metody diagnostyczne oraz posługiwać się testami psychologicznymi,
 • posiada umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z pacjentem/ klientem,
 • wie jak nawiązać kontakt z pacjentem oraz potrafi przeprowadzić wywiad psychologiczny,
 • zna techniki potrzebne do pracy z pacjentem znajdującym się w kryzysie psychicznym,
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem oraz emocjami,
 • potrafi stworzyć program psychoprofilaktyczny.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia zdrowia,
 • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia,
 • Środowiskowa terapia pacjenta,
 • Neuropsychologia,
 • Psychoprofilaktyka
 • Różnicowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. 

Perspektywy zawodowe

Specjalność pozwala absolwentom pracować:

 • w różnych instytucjach i gabinetach, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej, pomocy psychologicznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną; szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne,
 • w ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi,
 • w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku,
 • w zespołach zajmujących się promocją zdrowia,
 • w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia

Cel specjalności

Podstawowym celem specjalności Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia jest wykształcenie psychologów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami funkcji poznawczych w wyniku udarów, urazów centralnego układu nerwowego, poznanie mechanizmów ich powstawania, rozpoznawania  i poddawania terapii.                                                         

Interdyscyplinarność tego kierunku jest możliwa dzięki realizowaniu zajęć przez ekspertów-praktyków lekarzy, psychologów, logopedów i rehabilitantów z Instytutu Psychologii Akademii Humanitas, SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka oraz Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Mocnym atutem specjalności są zajęcia praktyczne realizowane w szpitalach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.                

Adresaci specjalności

Specjalność Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia skierowana jest do osób chcących nabyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na pracę z osobami dotkniętymi różnego rodzaju deficytami neuropsychologicznymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia:

 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami funkcji poznawczych,
 • zna oraz różnicuje objawy, jak również mechanizmy powstawania zaburzeń funkcji poznawczych, które są skutkiem uszkodzenia układu nerwowego,
 • nabył umiejętności diagnostyczne oraz potrafi wdrożyć interwencje terapeutyczne,
 •  daje możliwość poznania pracy neurologopedycznej, uzyskania wiedzy do prowadzenia badań z zakresu neuropsychologii.  

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Neurologopedia,
 • Podstawy psychoterapii i wsparcia psychologicznego,
 • Cyberrehabilitacja (neurofeedback, kinect),
 • Anatomia i fizjologia funkcji poznawczych,
 • Postępowanie z pacjentem z deficytem neurologicznym,
 • Psychiatria,
 • Percepcja-diagnoza, zaburzenia i terapia,
 • Funkcje wykonawcze- diagnoza, zaburzenia i terapia.

Perspektywy zawodowe

Program kształcenia specjalności uwzględnia aktualną sytuację na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej, np.

 • w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych, psychiatrycznych, neurologicznych i geriatrycznych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących rehabilitację funkcji poznawczych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

 

Specjalności realizowane są na 7,8,9,10 semestrze. Uruchomienie specjalności warunkowane jest grupą minimum 20 osobową.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po odbyciu studiów jednolitych magisterskich i uzyskując tytuł magistra Psychologii w Akademia Humanitas:

 • będzie dysponował kwalifikacjami psychologicznymi ogólnymi i szczegółowymi  zgodnie z  założeniami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763);
 • będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego;
 • będzie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych;
 • będzie przygotowywany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin;
 • będzie przygotowany do umiejętnego wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w organizacji skutecznego zarządzania i administrowania nowoczesnym przedsiębiorstwem oraz instytucjami administracji publicznej;
 • posiądzie umiejętności: prowadzenia negocjacji i mediacji, badania rynku, postaw konsumenckich i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostek gospodarczych.

Atuty kierunku

 • Trzy tryby (formy) studiowania! Uczelnia oferuje studentom możliwość indywidualnego wyboru spośród różnych ścieżek kształcenia.
 • Kwalifikacje zawodowe po studiach! Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii i dysponuje kwalifikacjami psychologicznymi, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763).
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku psychologia przygotowany został we współpracy m.in. z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi oraz penitencjarnymi.
 • Program na milion! Akademia Humanitas jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów realizowany na kierunku Psychologia.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci psychologii w Akademii Humanitas mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców i praktyków, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz czy Małgorzata Ohme.
 • Obozy naukowe połączone z praktyką psychologiczną!
 • Bogaty program specjalnościowy trwający dwa lata (IV i V rok studiów)!
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami ochrony zdrowia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu studenci mogą odbywać wartościowe i różnorodne praktyki czy staże, zgodnie z profilem ich studiów.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Oferujemy m.in. możliwość udziału w warsztatach z języka migowego, psychologii mediów, technik zapamiętywania, coachingu, mentoringu, negocjacji i mediacji, psychologii sądowej.

Opłaty

 

 

Zasady rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Akademii Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

3 tryby studiowania

Student Psychologii w Akademii Humanitas może wybrać jedną z 3 ścieżek studiowania, w zależności od własnych potrzeb

1. Studia jednolite magisterskie (tryb niestacjonarny, w ramach 3,5 letniej indywidualnej ścieżki studiowania)

9 zjazdów w semestrze tj:

- zajęcia dwa razy w miesiącu  (sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00

Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie organizować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu (wtorek i środa) w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 18:30 do 21:30) za pomocą platformy edukacyjnej Click Meeting. 

Uczelnia w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji zajęć.

2. Studia jednolite magisterskie dla osób z wyższym wykształceniem, krótsze nawet o 4 semestry w zależności od posiadanego wykształcenia

9 zjazdów w semestrze, tj: 

- 7 zjazdów  (sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00
- 2 zjazdy czterodniowe (czwartek, piątek, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00)

Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie organizować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu (wtorek, środa) w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 18:30 do 21:30) za pomocą platformy edukacyjnej Click Meeting. 

Uczelnia w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji zajęć.

Szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem znajdziesz TUTAJ.

3. Studia jednolite magisterskie (tryb stacjonarny, 5 lat)

9 zjazdów w semestrze, tj: 

- 7 zjazdów  (sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00
- 2 zjazdy czterodniowe (czwartek, piątek, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00)

Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie organizować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu (wtorek, środa) w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 18:30 do 21:30)) za pomocą platformy edukacyjnej Click Meeting. 

Uczelnia w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji zajęć.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)


 

Pracownia Psychologiczna

pracownia psychologiczna akademia humanitas

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii umożliwia praktyczną naukę szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej. Bogaty wybór testów, znajdujących się w pracowni, pozwala na diagnozę kluczowych obszarów funkcjonowania psychicznego człowieka: osobowości i charakteru, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poziomu intelektualnego, inteligencji emocjonalnej a także funkcji poznawczych. Studenci mogą samodzielnie korzystać z testów psychologicznych dostępnych w czytelni pracowni, a na zajęciach odbywających się w pracowni poznają i przeprowadzają rzetelną, dokładną diagnozę psychologiczną. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnozy funkcji poznawczych za pomocą elektronicznej aparatury, która wykorzystywana jest między innymi do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz osób pracujących w niebezpiecznych warunkach. W pracowni znajduje się najnowsza aparatura sterowana elektronicznie za pomocą specjalnego centralnego panelu. Do wyposażenia pracowni należą między innymi: Aparat Piórkowskiego, Aparat Krzyżowy, Miernik Parametrów Reakcji, Stereometr Elektroniczny, Kabina do badań w ciemni, Tablice do testu Poppelreutera. W najbliższym czasie pracownia będzie systematycznie wyposażana w kolejne specjalistyczne urządzenia pozwalające przeprowadzać coraz dokładniejszą diagnostykę. Obszarem działalności Pracowni Psychologicznej, oprócz dydaktyki, jest także praca naukowa. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na każdym ich etapie. Poznają w praktyce proces tworzenia i adaptacji testów psychologicznych.

Kontakt:

mgr Anna Barczyńska
Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539-677-267
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

Martyna Zaremba
Pracownik Instytutu Psychologii
tel.: 602 767 637
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

ZDJĘCIA PRACOWNI

 

 

   

GODZINY I DNI OTWARCIA

Pracownia Psychologiczna
ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec

tel.: 32 266-02-73
e-mail:
pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

Godziny otwarcia Pracowni Psychologicznej:

Poniedziałek: nieczynne 
Wtorek: 10.00 - 18.00
Środa: 8.30 - 16.00
Czwartek: 8.30 - 16.00
Piątek: 8.30 - 16.00

W czasie zjazdów stacjonarnych
(terminy: 20-21.04.2024; 18-19.05.2024; 22-23.06.2024
)
Sobota:
7.30 - 15.30
Niedziela: 7.30 - 15.30

SPIS DOSTĘPNYCH TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII:

ABAS-3 - SYSTEM OCENY ZACHOWAŃ ADAPTACYJNYCH

ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA

AIS (NPPPZ) - SKALA AKCEPTACJI CHOROBY

APIS-P(R) - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

APIS-Z® - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

BDI-II - INWENTARZ DEPRESJI BECKA

BENTON - TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ

BIP - BOCHUMSKI INWENTARZ OSOBOWOŚCIOWYCH WYZNACZNIKÓW PRACY

CDI 2 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

CWP - CZŁOWIEK W PRACY

CFT 20-R - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI CATTELLA WERSJA 2

CFT-3 - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI

CISS - KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH

COLUMBIA - SKALA DOJRZAŁOŚCI UMYSŁOWEJ

CONNERS 3 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY ADHD

CTT - KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ

CVLT - KALIFORNIJSKI TEST UCZENIA SIĘ JĘZYKOWEGO

DCS-II - NIEWERBALNY TEST UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI

DINEMO - DWUWYMIAROWY INWENTARZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

DMI-2 - DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EAS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

EPQ-R - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

EPQ-R(S) - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

FCZ-KT(R) - FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

FROSTIG - TEST ROZWOJU PERCEPCJI WZROKOWEJ

FTT - TEST BAJEK

GHQ 12, GHQ 28 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

GSES (NPPPZ) - SKALA UOGÓLNIONEJ WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

INTE - KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

IPP - INWENTARZ DO OCENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ

IVE - KWESTIONARIUSZ IMPULSYWNOŚCI

KKM - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ

KKMiP - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ I PARTNERSKIEJ

KPD - KWESTIONARIUSZ DO POMIARU DEPRESJI

KPR-ROC - KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICIELSKICH

KPS - KWESTIONARIUSZ POCZUCIA STRESU

KPŻ - KWESTIONARIUSZ POSTAW ŻYCIOWYCH

KRR - KWESTIONARIUSZ RELACJI RODZINNYCH

KSP - KWESTIONARIUSZ STYLÓW PRZYWIĄZANIA

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

LBQ - KWESTIONARIUSZ WYPALENIA ZAWODOWEGO

LMI - INWENTARZ MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ

MMPI-2 - MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI

MMSE - KRÓTKA SKALA OCENY STANU UMYSŁOWEGO

NEO-FFI - INWENTARZ OSOBOWOŚCI ARKUSZ

NEO-PI-R - INWENTARZ OSOBOWOŚCI

NPSR - NARZĘDZIA POMIARU STRESU I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (PSS-10, JSR, DS-14, COPE, MINICOPE)

OMNIBUS - TEST INTELIGENCJI

PKIE - POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

PTS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

RFFT - TEST PŁYNNOŚCI FIGURALNEJ RUFFA

RISB - TEST NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ

SCID-5-PD - USTRUKTURYZOWANY WYWIAD KLINICZNY DO BADANIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI WG DSM-5

SEG (NPPPZ) - SKALA EKSPRESJI GNIEWU

SES - SKALA SAMOOCENY ROSENBERGA

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SIE-T - SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - TWARZE

SKARE - SKALA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

SPR - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (WERSJA DLA RODZICÓW)

SPR-2 - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (RODZICE A MŁODZIEŻ)

STAI - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU

STAIC - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI

SUPIN-S30 - SKALA UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH

SWLS (NPPPZ) - SKALA SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

TCT-DP - RYSUNKOWY TEST TWÓRCZEGO MYŚLENIA

TKR - TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

TAT - TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ

TMK - TEST MATRYC RAVENA WERSJA KOLOROWA

TMS-K - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA KLASYCZNA

TMS-PLUS - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA PLUS

TMS-R - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA RÓWNOLEGŁA

TRE - TEST ROZUMIENIA EMOCJI

TUS - TEST UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI

UMACL - PRZYMIOTNIKOWA SKALA NASTROJU

WAIS-R(PL) - SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WCST - TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

WERK - INWENTARZ STYLÓW KIEROWANIA LUDŹMI

WKP - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI

ZTU - ZESTAW TESTÓW UZDOLNIEŃ

 

TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI:

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

URZĄDZENIA DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

- BIOFEEDBACK

- WIEDEŃSKI SYSTEM TESTÓW

- CIEMNIA KABINOWA

- STEREOMETR

- TABLICE POPPELREUTERA

- APARAT PIÓRKOWSKIEGO

- APARAT KRZYŻOWY

- MIERNIK PARAMETRÓW REAKCJI

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

1. Pracownia udostępniona jest dla studentów psychologii Akademii Humanitas w Sosnowcu.

2. Przed skorzystaniem z Pracowni, należy okazać aktualną legitymację studencką.

3. W Pracowni znajdują się testy psychologiczne oraz aparaty/ sprzęty do badań psychologicznych.

4. Na miejscu można korzystać z oryginalnych podręczników, kluczy, arkuszy.

5. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres mailowy: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

 

REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

ADRES

 

Pracownia Psychologiczna
ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec

 

2 lokalizacje

Studia na kierunku Psychologia realizujemy w dwóch miastach do wyboru – siedzibie głównej w Sosnowcu lub Gliwicach.

dla osób z wyższym wykształceniem

Procedura przyjęcia na Psychologię w trybie dla osób z wyższym wykształceniem.

Kandydat na studia na kierunek psychologia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem składa w dziale rekrutacji Akademii Humanitas kserokopie (oryginały do wglądu) dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie tj.:

 • dyplomy oraz suplementy (indeks w przypadku braku suplementu)* studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
  *(bez wypisu ocen, dokumenty nie zostaną przesłane do analizy, na podstawie samego dyplomu nie jesteśmy w stanie określić różnic programowych)
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo maturalne

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji Dziekana Akademii Humanitas w sprawie przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy. Decyzja ta zawiera informacje, na który semestr kandydat może zostać przyjęty, wskazuje przedmioty zaliczone oraz warunki dodatkowe, które należy zrealizować podczas trwania studiów. W decyzji tej znajduje się również informacja dotycząca warunków finansowych. Warto podkreślić, że kandydat przyjęty np. na semestr V, reguluje czesne od V semestru, zgodnie z tabelą opłat. Po zapoznaniu się z decyzją dziekana i akceptacją warunków w niej zawartych, kandydat na studia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem może dokończyć proces rekrutacji wedle kroków zawartych w ogólnych warunkach rekrutacji.

Kandydat w dziale rekrutacji składa kserokopie dokumentów. Oryginały prosimy mieć ze sobą do wglądu.

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.