Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychologia

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia jednolite magisterskie

Jeśli pasjonuje Cię natura człowieka, motywy jego działania oraz mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Humanitas są właśnie dla Ciebie. Podczas praktycznych zajęć dowiesz się jak emocje i doświadczenia wpływają na osobowość człowieka, podejmowane decyzje oraz relacje międzyludzkie. Dodatkowo, poznasz techniki rozwoju osobowości i nauczysz się przeprowadzać diagnozę psychologiczną. Program studiów został opracowany przy udziale wybitnych ekspertów oraz praktyków tak, aby absolwent spełniał wymogi nowoczesnego, wymagającego rynku pracy. Potwierdzeniem wysokiej jakości kierunku jest nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy studiów. Nagroda MNiSW w wysokości 1.000.000 złotych została przeznaczona na dalszy rozwój kierunku.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia trwają 5 lat, ale dla zainteresowanych istnieje możliwość skrócenia studiów dzięki podjęciu nauki w ramach Indywidualnej Ścieżki Studiów nawet do 3,5 roku. 

Dla kogo:

Psychologia to kierunek dla osób interesujących się biologią, medycyną, życiem społecznym. Studia psychologiczne dają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ról zawodowych związanych z diagnozą i pomocą psychologiczną (terapią). Dyplom psychologa otwiera drzwi do kariery w ochronie zdrowia, profilaktyce, wychowaniu czy edukacji, ale także w profesjach związanych z psychologią biznesu, pracy, organizacji i marketingu. Psychologia to idealna propozycja dla osób zafascynowanych złożonością i możliwościami ludzkiej psychiki lub chcących pomagać innym.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Psychologia znajdzie pracę:

 • w szkolnictwie,
 • w ochronie zdrowia,
 • w ośrodkach penitencjarnych,
 • w służbach wojskowych i policyjnych,
 • w marketingu, reklamie, mediach,
 • w instytucjach resocjalizacyjnych: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych itp.
 • w przedsiębiorstwach.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Coaching
 • Diagnoza psychologiczna
 • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia
 • Profesjologia i techniki rozwoju osobowości
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia stresu
 • Psychologia twórczości

 

Kontakt:
Marta Adamczyk -Prodziekan ds. studiów kierunku psychologia
tel.: 696 778 859

Martyna Hajdas -Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539 970 848
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

Katarzyna Kucia
Pracownik administracyjno-biurowy
Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas
tel.: 602-767-637
e-mail: katarzyna.kucia@humanitas@edu.pl 

Kontakt w godzinach:
Wtorek - piątek: 10:00 - 16:00

Specjalności

Psychologia sądowa

Specjalność psychologia sądowa przygotowuje studenta do pełnienia roli biegłego sądowego kwalifikującego go do udziału w czynnościach procesowych z udziałem dzieci i dorosłych.

Specjalność posiada charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki i lingwistyki kryminalistycznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu zasad postępowania sądowego w sprawach karnych, cywilnych, opiekuńczych, definiuje rolę biegłego sądowego w różnych kontekstach procesowych, a także dysponuje aparatem pojęciowym niezbędnym do współpracy z osobami pracującymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości.  Studenci wzbogacą wiedzę i umiejętności z zakresu metod i zasad wykonywania ekspertyz oraz nabędą praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nimi przez organy sądowe.

Program specjalności kładzie bardzo duży nacisk na umiejętności opiniowania psychologiczno-sądowego w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, dorosłych sprawców przestępstw,  niepoczytalności, ubezwłasnowolnieniu, ocenę wiarygodności zeznań świadków i wyjaśnień osób podejrzanych, orzekania o niepełnosprawności małoletnich, nieletnich i dorosłych.

Studenci nabędą także umiejętności i  kompetencje  do udziału w czynnościach procesowych związanych z udziałem dzieci w postępowaniu karnym, stwierdzenia wiarygodności małoletnich świadków i osób przesłuchiwanych w szczególnych sytuacjach  emocjonalnych. Poznają diagnozę w orzecznictwie sądowo- penitencjarnym dzieci i młodzieży, umiejętności komunikacji interpersonalnej z dzieckiem, nieletnim i małoletnim, przygotowanie dziecka do przesłuchania.

Ponadto studenci będą uczyli się od najlepszych ekspertów w tej dziedzinie profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw poznając model postępowania do sporządzania sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy.

            Wartością dodaną i unikalną tej specjalności będzie możliwość nabycia praktycznych umiejętności  opiniowania z lingwistyki kryminalistycznej, w tym opinii kolegialnych z psychiatrą, np. ustalania autorstwa wypowiedzi (groźby, listy samobójcze, listy z pogróżkami żądania okupu), ustalania autorstwa anonimowych tekstów  w Internecie, ustalania intencji nadawcy komunikatu (przekroczenie granic wolności wypowiedzi),  przestępstwa mowy nienawiści.

 Specjalność psychologia sądowa pozwali studentom na uzyskanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych i daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej absolwentów, dając możliwość pracy w:

 • opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych,
 • oddziałach psychiatrii sądowej,
 • policji,
 • kuratoriach,
 • zakładach wychowawczych i karnych,
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych.
 • prywatnych gabinetach psychologicznych

 

Psychologia kliniczna i osobowości

Podstawowym zadaniem specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości jest wykształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, czyli zaburzeń zachowania i osobowości, depresji, uzależnień, nerwic, zaburzeń lękowych itp. oraz diagnozy i pomocy psychologicznej. W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia wywiadu i rozmowy psychologicznej z pacjentem oraz obserwacji. W zakresie tej specjalności uwzględniono również obszary psychologii zdrowia, psychologii penitencjarnej i sądowej. W ramach zajęć praktycznych słuchacze uczą się stosować metody diagnozy psychologicznej, interpretować wyniki badań oraz projektować i stosować w praktyce terapię psychologiczną zgodnie ze standardami etyki zawodowej.

W obszarach zainteresowań tej specjalności jest także problematyka diagnozowania osób uzależnionych i mających zaburzenia psychiczne oraz metody interwencji kryzysowej.

Specjalność pozwala absolwentom pracować:

 • w różnych instytucjach i gabinetach, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych),
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej, terapeutycznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną; szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne,
 • w ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi,
 • w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku,
 • w zespołach zajmujących się promocją zdrowia,
 • w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia

Podstawowym celem specjalności Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia jest wykształcenie psychologów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami funkcji poznawczych w wyniku udarów, urazów Centralnego Układu Nerwowego. Studenci podczas realizacji programu tej specjalności poznają mechanizmy ich powstawania, nauczą się je rozpoznawać i poddawać terapii. Ponadto słuchacze zdobędą konkretne umiejętności, które pozwolą im stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Liczne narzędzia, które poznają podczas studiów a służące do przesiewowej i szczegółowej diagnostyki procesów mózgowych, będą narzędziami do określenia deficytów poznawczych, co pozwoli na przygotowanie i zastosowanie właściwej interwencji oraz ocenić jej skuteczność.

Program specjalności kładzie bardzo duży nacisk na umiejętności niezbędne przy kontakcie z osobami chorymi neurologicznie i psychiatrycznie stąd większość zajęć odbywać się będzie w szpitalu przy łóżku chorego. Student podczas zajęć  zmierzy się z niepełnosprawnością, specyfiką wieku podeszłego, wpływem farmakoterapii.

Specjalność Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia daje także możliwości poznania pracy neurologopedycznej, uzyskania wiedzy do prowadzenia badań z zakresu neuropsychologii.

Interdyscyplinarność tego kierunku jest możliwa dzięki realizowaniu zajęć przez ekspertów-praktyków lekarzy, psychologów, logopedów i rehabilitantów z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka oraz Missouri Institute of Mental Health w USA.

Mocnym atutem specjalności są zajęcia praktyczne realizowane w Szpitalu w GCR Reptach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

Program kształcenia specjalności uwzględnia aktualną sytuację na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej, np.

 • w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych, neurologicznych i geriatrycznych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących rehabilitację funkcji poznawczych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

 

Specjalności realizowane są na 7,8,9,10 semestrze. Uruchomienie specjalności warunkowane jest grupą minimum 20 osobową.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po odbyciu studiów jednolitych magisterskich i uzyskując tytuł magistra Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie dysponował kwalifikacjami psychologicznymi ogólnymi i szczegółowymi  zgodnie z  założeniami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763);
 • będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego;
 • będzie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych;
 • będzie przygotowywany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin;
 • będzie przygotowany do umiejętnego wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w organizacji skutecznego zarządzania i administrowania nowoczesnym przedsiębiorstwem oraz instytucjami administracji publicznej;
 • posiądzie umiejętności: prowadzenia negocjacji i mediacji, badania rynku, postaw konsumenckich i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostek gospodarczych.

Atuty kierunku

 • Trzy tryby (formy) studiowania! Uczelnia oferuje studentom możliwość indywidualnego wyboru spośród różnych ścieżek kształcenia.
 • Kwalifikacje zawodowe po studiach! Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii i dysponuje kwalifikacjami psychologicznymi, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763).
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku psychologia przygotowany został we współpracy m.in. z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi oraz penitencjarnymi.
 • Program na milion! Wyższa Szkoła Humanitas jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów realizowany na kierunku Psychologia.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci psychologii w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców i praktyków, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz czy Małgorzata Ohme.
 • Obozy naukowe połączone z praktyką psychologiczną!
 • Bogaty program specjalnościowy trwający dwa lata (IV i V rok studiów)!
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami ochrony zdrowia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu studenci mogą odbywać wartościowe i różnorodne praktyki czy staże, zgodnie z profilem ich studiów.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Oferujemy m.in. możliwość udziału w warsztatach z języka migowego, psychologii mediów, technik zapamiętywania, coachingu, mentoringu, negocjacji i mediacji, psychologii sądowej.

Opłaty

 


Psychologia studia jednolite magisterskie

tryb niestacjonarny/stacjonarny
CZESNE OD 490 ZŁ!  

3 tryby studiowania

Student Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas może wybrać jedną z 3 ścieżek studiowania, w zależności od własnych potrzeb.

1. Studia jednolite magisterskie (tryb niestacjonarny, w ramach 3,5 letniej indywidualnej ścieżki studiowania)

9 zjazdów w semestrze tj:

- zajęcia dwa razy w miesiącu  (piątek od godz. 15:10 do 20:00, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00) 

Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie generować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 20:00 do 21:30, max. do 2 dni w tygodniu) na platformie edukacyjnej Click Meeting. 

2. Studia jednolite magisterskie dla osób z wyższym wykształceniem, krótsze nawet o 4 semestry w zależności od posiadanego wykształcenia

7 zjazdów w semestrze, tj: 

- 5 zjazdów  (piątek od godz. 15:10 do 20:00, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00) 
- 2 zjazdy czterodniowe (czwartek, piątek, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00)

 Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie generować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 20:00 do 21:30,  max. do 3 dni w tygodniu) na platformie edukacyjnej Click Meeting. 

Szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem znajdziesz TUTAJ.

3. Studia jednolite magisterskie (tryb stacjonarny, 5 lat)

7 zjazdów w semestrze, tj: 

- 5 zjazdów  (piątek od godz. 15:10 do 20:00, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00)
- 2 zjazdy czterodniowe (czwartek, piątek, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00)

Aby zaoszczędzić Państwa czas i nie generować kolejnych zjazdów stacjonarnych w uczelni, część wykładów realizujemy w tygodniu w rzeczywistym czasie w godzinach wieczornych (od 20:00 do 21:30,  max. do 3 dni w tygodniu) na platformie edukacyjnej Click Meeting. 

 

Szczegółowe informacje:

tel.: 696 778 859

e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

dla osób z wyższym wykształceniem

Procedura przyjęcia na Psychologię w trybie dla osób z wyższym wykształceniem.

Kandydat na studia na kierunek psychologia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem składa w dziale rekrutacji WSH kserokopie (oryginały do wglądu) dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie tj.:

 • dyplomy oraz suplementy (indeks w przypadku braku suplementu)* studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
  *(bez wypisu ocen, dokumenty nie zostaną przesłane do analizy, na podstawie samego dyplomu nie jesteśmy w stanie określić różnic programowych)
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikaty uzyskane podczas szkoleń, warsztatów itp.
 • świadectwo maturalne

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji Dziekana Wyższej Szkoły Humanitas w sprawie przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy. Decyzja ta zawiera informacje, na który semestr kandydat może zostać przyjęty, wskazuje przedmioty zaliczone oraz warunki dodatkowe, które należy zrealizować podczas trwania studiów. W decyzji tej znajduje się również informacja dotycząca warunków finansowych. Warto podkreślić, że kandydat przyjęty np. na semestr V, reguluje czesne od V semestru, zgodnie z tabelą opłat. Po zapoznaniu się z decyzją dziekana i akceptacją warunków w niej zawartych, kandydat na studia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem może dokończyć proces rekrutacji wedle kroków zawartych w ogólnych warunkach rekrutacji.

Kandydat w dziale rekrutacji składa kserokopie dokumentów. Oryginały prosimy mieć ze sobą do wglądu.

Zasady rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

2 lokalizacje

Studia na kierunku Psychologia realizujemy w dwóch miastach do wyboru – siedzibie głównej w Sosnowcu lub Gliwicach.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)