Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

O projekcie

Wyższa Szkoła Humanitas zaprasza na studia podyplomowe dofinansowane do 50% w ramach projektu „Partnerstwo dla wiedzy”.

Studia te adresowane są do osób zameldowanych lub pracujących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu WSH oferuje kształcenie na wybranych kierunkach studiów podyplomowych. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwijanie sieci współpracy oraz wymiany zasobów (takich jak środki finansowe, know-how, specjalistyczna kadra, doświadczenia edukacyjne i biznesowe) pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorczości, administracji publicznej i NGO. Firmy oraz organizacje zawarły porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas, w ramach którego uczelnia prowadzić będzie dofinansowane studia podyplomowe dla mieszkańców województwa śląskiego. Profil studiów, koncepcja i programy kształcenia, obsada kadrowa nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne kierunki studiów a także działania marketingowe dotyczące studiów uzgadniane będą w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a pozostałymi sygnatariuszami projektu „Partnerstwo dla wiedzy”. W ten sposób uczelnia nie tylko zagwarantuje swoim studentom obniżenie kosztów kształcenia (dzięki dofinansowaniu), ale także zaproponuje studia zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego i przygotowane wedle zaleceń, sugestii oraz z uwzględnieniem doświadczeń swoich najważniejszych interesariuszy zewnętrznych - pracodawców