Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Idea sieci

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” stanowić będzie platformę zrzeszającą najlepsze, najbardziej innowacyjne i nowoczesne uniwersytety trzeciego wieku, które proponują swoim słuchaczom nie tylko wysoki poziom merytoryczny wykładów i ćwiczeń naukowo-dydaktycznych, ale także bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, sprzyjających aktywizacji społecznej seniorów. Przyjęcie aplikującego uniwersytetu w poczet członków Sieci potwierdza, iż uniwersytet ten spełnia wysokie kryteria merytoryczne, a jego oferta jest niestandardowa i odpowiada na potrzeby cywilizacyjne oraz wyzwania społeczne, w tym potrzebę rozwoju działań zorientowanych na włączanie społeczne seniorów. 

Najważniejszym celem Sieci UTW „Aktywny Senior” jest propagowanie modelu uniwersytetu trzeciego wieku jako instytucji sprzyjającej nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także integracji i aktywizacji społecznej seniorów. Celem Sieci jest również zrzeszanie uczelni, stowarzyszeń i innych organizacji/instytucji prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych, promowanie najlepszych polskich uniwersytetów trzeciego wieku, integrowanie środowisk związanych z działalnością UTW, realizowanie ogólnopolskich inicjatyw aktywizujących osoby w wieku 50 plus, reprezentowanie uniwersytetów trzeciego wieku skupionych w Sieci na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, udzielanie członkom Sieci wsparcia merytorycznego i organizacyjnego oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy polskich uniwersytetów trzeciego wieku.