Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Korzyści z udziału w sieci

Przystępując do sieci, uniwersytet trzeciego wieku:

  • otrzymuje oficjalny certyfikat udziału w sieci, który potwierdza, że UTW zapewnia swoim słuchaczom ofertę na wysokim poziomie, w tym możliwość udziału w zajęciach, projektach i wydarzeniach ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej,
  • uzyskuje nowe możliwości promocji własnych działań poprzez kanały marketingowe Sieci (strona internetowa, newsletter itp.),
  • uzyskuje możliwość prezentacji i promocji własnej oferty jako oferty pozytywnie zweryfikowanej pod kątem roli w aktywizacji społecznej seniorów i działań na rzecz włączenia społecznego, 
  • uzyskuje możliwość udziału w organizowanych przez Sieć konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach np. na temat pozyskiwania funduszy europejskich na działalność uniwersytetów trzeciego wieku czy promocji działań UTW,
  • otrzymuje możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich przedsięwzięciach adresowanych do słuchaczy UTW, które Sieć będzie organizowała dla swoich członków (np. w ogólnopolskiej, naukowej olimpiadzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego, wzorowanej na olimpiadach i konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 
  • nabywa prawo korzystania z pomocy eksperckiej i baz wiedzy udostępnianych przez Sieć zrzeszonym w niej podmiotom (pomoc prawna, księgowa, marketingowa itp.),
  • uzyskuje prawo udziału w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących kierowanych do członków Sieci,
  • nawiązuje kontakty z innymi, działającymi w Polsce uniwersytetami trzeciego wieku oraz może uczestniczyć wraz z nimi we wspólnych projektach ukierunkowanych m.in. na pozyskiwanie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE,
  • zyskuje nowe możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku osób i instytucji związanych z działalnością uniwersytetów trzeciego wieku,
  • może uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu, w skali ogólnokrajowej, nowoczesnych standardów działania uniwersytetów trzeciego wieku.