Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

ZN WSH Pedagogika

„HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”

ISSN 1896-4591

Nowa strona czasopisma! -> przejdź

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2006 roku jako recenzowane czasopismo naukowe, pierwotnie pod nazwą „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Pedagogika”, nastepnie jako „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, a obecnie jako "HUMANITAS Pedagogika i Psychologia". Do 2013 roku redaktorem naczelnym była dr Danuta Krzywoń. W latach 2014-2021 roku tę funkcję pełniła dr Aleksandra Kamińska. Obecnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Henryk Cudak, prof. WSH. Tematyka badawcza półrocznika koncentruje się wokół zagadnień współczesnej pedagogiki i psychologii, odnoszących się do wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Czasopismo jest miejscem prezentacji najnowszych kierunków badań, zarówno w wymiarze rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych, oraz forum dyskusji nad najważniejszymi problemami wychowania i kształcenia tak w wymiarze polskim, jak i globalnym. Autorami artykułów są pracownicy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Celem zespołu redakcyjnego oraz autorów publikujących na łamach czasopisma jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań analizowanych problemów. Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEJSH, Erih Plus, Index Copernicus.

Redakcja publikuje artykuły z dziedziny pedagogika oraz z dziedziny psychologia.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania do dalszych prac redakcyjnych artykułów niezgodnych z przyjętą linią tematyczną czasopisma.

Wersja papierowa czasopisma jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Czasopismo "HUMANITAS Pedagogika i Psychologia" znajduje się w wykazie czasopism naukowych MEiN z 2021 z liczbą 40 punktów.


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 899/P-DUN/2019 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia23 kwietnia 2018 r. nr 726/P-DUN/2018 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”

Zasady recenzowania artykułów

Procedury dotyczące recenzowania artykułów

 1. Wstępnej oceny tekstu dokonuje redakcja. O przyjęciu tekstu do prac redakcyjnych autorzy są powiadamiani drogą mailową.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania w nich zmian (po konsultacji z autorem).
 3. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.
 4. Do oceny każdego tekstu redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Wszyscy recenzenci mają status samodzielnych pracowników naukowych.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 7. Recenzja przygotowywana dla redakcji  posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpowiednia,  czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawienie (jeśli użyto), czy jakość graficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane poprawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy artykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy autor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku w czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” publikowana jest  lista recenzentów współpracujących z redakcją.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje Redaktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni tekst jako niekwalifikujący się do druku.  

Do pobrania:

Formularz recenzji

Informacje dla Autorów

Redakcja prosi Autorów, którzy chcieliby opublikować swoje artykuły, do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 Zasady zgłaszania artykułów

 W czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” publikowane są artykuły naukowe dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk pedagogicznych i psychologicznych, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki, na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Redakcja czasopisma jest zainteresowana publikacją następujących rodzajów artykułów:

 1. Oryginalny artykuł naukowy (original article) – oryginalna koncepcja, teoria itp. autora, wypracowana na podstawie przeprowadzonych przez niego badań, ujmująca oryginalność proponowanego rozwiązania na tle literatury przedmiotu (obecnego stanu wiedzy w analizowanym temacie).
 2. Artykuł przeglądowy (review article) – oryginalne stanowisko autora wypracowane na podstawie obecnego stanu wiedzy w analizowanym temacie i przeprowadzone w odniesieniu do literatury przedmiotu, wzbogacające obecnie istniejące rozwiązania w dziedzinie pedagogiki i psychologii.
 3. Komunikat o wynikach badań (research results article) – artykuł, którego podstawę stanowią badania (ilościowe bądź jakościowe) przeprowadzone przez Autora artykułu, stanowiące nowatorskie ujęcie tematu, i które mają wpływ na rozwój dziedziny. Prosimy nie powtarzać już opublikowanych wyników.
 4. Studium przypadku (case study) – opis przypadku, który jest istotny z punktu widzenia rozwijania, planowania lub aplikowania stosowanych lub weryfikowanych teorii naukowych z zakresu pedagogiki lub psychologii.
 5. W dziale Varia są zamieszczane sprawozdania z konferencji krajowych i zagranicznych z dziedziny pedagogiki i psychologii, recenzje prac naukowych, informacje dotyczące działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Artykuł powinien zostać zgłoszony do jednego z dwóch działów, z których składa się czasopismo, tj.: Pedagogika i Psychologia w ramach następujących obszarów:

I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH/PSYCHOLOGICZNYCH – DYSKUSJE I POLEMIKI. Dział składa się z rozważań teoretycznych dotyczących zagadnień pedagogicznych lub psychologicznych. Artykuł zgłoszony do tego działu musi opierać się na analizie literatury przedmiotu, uwzględniać najnowsze i najbardziej wartościowe pozycje z zakresu analizowanej tematyki. Musi również podkreślać wkład Autora w analizowany temat, np. oryginalne podejście do tematu, oryginalne stanowisko, które dotychczas nie zostało zaprezentowane w literaturze przedmiotu, oparte na solidnej argumentacji. Artykuły zgłaszane do tego działu nie mogą mieć charakteru odtwórczego, tj. ograniczać się wyłącznie do zaprezentowania stanowisk już obecnych w literaturze przedmiotu i/lub przeglądu literatury. Powinny mieć następującą strukturę:

 • Wstęp (Introduction) – wprowadzenie do tematu rozważań, zawierające główny cel artykułu oraz podkreślający jego oryginalność.
 • Rozwinięcie – dogłębne opracowanie analizowanego tematu, w którym zaleca się wyodrębnienie dodatkowych podtytułów, analizujących określone cząstkowe zagadnienia przedstawiane w artykule.
 • Podsumowanie (Conclusions) – wyraźnie określenie rozwiązanie problemu sformułowanego we wstępie.

II. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ. W dziale są zamieszczane artykuły prezentujące wyniki przeprowadzonych przez Autora badań empirycznych, na podstawie zasad opisanych w metodologii badań. Artykuły zgłaszane do tego działu powinny mieć następującą strukturę:

 • Wstęp (Introduction) – krótkie wprowadzenie do przeprowadzanych analiz, zawierające: cel artykułu, jego główny problem badawczy i hipotezy (jeśli zostały sformułowane). We wstępie powinna również zostać zawarta informacja, na czym polega oryginalność artykułu, wskazanie jego nowatorskich, nieopracowanych bądź słabo opracowanych w literaturze przedmiotu zagadnień.
 • Przegląd literatury przedmiotu (Theoretical background) – np. analiza pojęć, do których odnoszą się badania, przegląd literatury przedmiotu analizujący przeprowadzenie podobnych badań itp.
 • Metodologia (Methodology) – „baza empiryczna” artykułu, tj. zastosowane narzędzia, opis badanej próby oraz uzasadnienie adekwatności wyboru zastosowanych narzędzi badawczych.
 • Analiza wyników badań (Results) – omówienie uzyskanych w badaniach danych.
 • Dyskusja (Discussion) – ustalenia wynikające z badań i ich odniesienie do badań przeprowadzonych przez innych autorów.
 • Podsumowanie (Conclusions) – wskazanie, w jaki sposób problem wskazany we wstępie został rozwiązany.

 III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM. Dział zawiera rozważania w języku angielskim przygotowane przez Autorów reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe. Do działu są przyjmowane zarówno rozważania o charakterze teoretycznym, jak i prace badawcze, stąd prosimy o przygotowanie tekstu o strukturze zaprezentowanej w powyższych działach, w zależności od typu przygotowanego materiału.

IV. VARIA. W dziale są zamieszczane sprawozdania z konferencji krajowych i zagranicznych z dziedziny pedagogiki i psychologii, recenzje prac naukowych, informacje dotyczące działalności komitetów i towarzystw naukowych. Prezentowane rozważania nie powinny przekraczać 3 stron przygotowanych zgodnie z zamieszczonymi poniżej wymogami redakcyjnymi (do pobrania).

Objętość artykułu zgłaszana do działów I-III nie powinna przekraczać 15 stron wydruku komputerowego w formacie A4, natomiast do działu IV – 3 stron. Na początku artykułu powinno znajdować się imię i nazwisko Autora tekstu wraz z afiliacją jednostki naukowej. Pod głównym tekstem artykułu powinny znaleźć się:

 • literatura wykorzystana w pracy – przegląd literatury musi być przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi w Instrukcji przygotowania artykułów (do pobrania). Przygotowując tekst, prosimy o zapoznanie się z poprzednimi numerami czasopisma, zamieszczonymi w zakładce Wykaz numerów i artykułów oraz uwzględnienie ich w cytowaniach,
 • streszczenia tekstu w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu oraz słowami kluczowymi w tych językach.

Szczegółowe uwagi dotyczące przygotowania artykułu znajdziecie Państwo w załączniku: Instrukcja przygotowania artykułów

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” powinien być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie WORD poprzez panel redakcyjny: https://editors.publisherspanel.com/ppanel/index

Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest wypełnić i podpisać dokumenty wydawnicze, na które składają się (do pobrania poniżej):

-        kwestionariusz autorski,

-        umowa wydawnicza,

-        oświadczenie o oryginalności artykułu,

-        informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Prosimy o przesłanie wersji elektronicznej dokumentów w postaci scanów na adresy mailowe redaktorów tematycznych oraz podpisanych papierowych wersji dokumentów na adres redakcji.  

Publikacja tekstu jest odpłatna. Opłata za publikację wynosi 400 zł  (200 zł po złożeniu tekstu do redakcji i 200 zł po uzyskaniu pozytywnych recenzji i przesłaniu testu do wydawnictwa). Opłatę za tekst rokrocznie ustala rektor Wyższej Szkoły Humanitas. W przypadku uzyskania co najmniej jednej negatywnej recenzji wydawniczej (co skutkuje brakiem publikacji tekstu) opłata nie podlega zwrotowi.

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Redakcja nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

Materiały do pobrania:

Instrukcja przygotowania artykułu

Kwestionariusz autorski

Umowa wydawnicza

Oświadczenie o oryginalności artykułu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zakres tematyczny artykułów

Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”

Redakcja w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów i redaktorów publikacji naukowych, jak również recenzentów.

Poniższe informacje dotyczące etyki publikacji oparte zostały na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

 

I. Obowiązki Autorów

1. Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Wszyscy, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania pracy, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły tylko w częściach pracy badawczej, której efektem jest artykuł, powinny zostać wymienione w „Podziękowaniu”.

2. Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

3. Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Praca powinna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej w celu umożliwienia innym powtórzenia prac. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

4. Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

5. Potwierdzenie źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonego tekstu i za każdym razem potwierdzać korzystanie z pracy innych autorów.

6. Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące publikacji przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane minimum przez rok od momentu publikacji.

7. Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego oraz współpracować z nim w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.

8. Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien jednocześnie upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

9. Ghostwriting

Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.

10. Podziękowania i podawanie źródeł informacji

Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które wykonały prace na rzecz autora. Autorzy powinni również przytaczać publikacje, które w sposób istotny wpłynęły na ostateczny efekt publikowanego opracowania.

II. Obowiązki Redaktora naczelnego i pozostałych członków Redakcji

1. Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

2. Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami) i wydawcą.

3. Bezstronność i sprawiedliwość

Redaktor naczelny powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów).

4. Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

5. Zaangażowanie i współpraca w badaniach

Redaktor naczelny powinien stać na straży rzetelności własnego czasopisma poprzez nanoszenie poprawek i wycofywanie artykułów, a także tropienie podejrzanych badań lub domniemanych uchybień w publikacjach i ich recenzjach. Powinien podjąć odpowiednie działania, gdy pojawiają się zarzuty o charakterze etycznym dotyczące nadesłanej pracy lub opublikowanego artykułu.

III. Obowiązki Recenzentów

1. Decyzje redakcyjne

Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

2. Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redaktora naczelnego.

 3. Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

 4. Poufność

Każdy recenzowany artykuł lub inny tekst przeznaczony do publikacji musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia Redaktora naczelnego.

 5. Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

6. Ujawnianie danych i konflikt interesów

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji lub innych powiązań z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

7. Potwierdzenie źródeł informacji

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować Redaktora naczelnego o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

IV. Oświadczenie Wydawcy

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, Wydawca, w ścisłej współpracy z Redaktorem naczelnym czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

Redakcja

Henryk Cudak – Redaktor Naczelny

Danuta Morańska – redaktor tematyczny Pedagogika

Paweł Dębski – redaktor tematyczny Psychologia

Danuta Dziewięcka – redaktor językowy

Marcin Zawada – redaktor statystyczny

Adres redakcji:

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 363-12-19

E-mail:

danuta.moranska@humanitas.edu.pl

pawel.debski@humanitas.edu.pl

 

Rada naukowa

prof. dr hab. Stanisław Palka - Przewodniczący Rady Naukowej

Członkowie:

dr hab. Kazimierz Czarnecki prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Zofia Danielewska prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Ihor Dobryansky, Institute of  Regional Management and Economy, Kirovograd, Ukraine

doc. PeadDr. Tomáš Dohnal, Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

prof. dr. hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

prof. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

doc. PhDr. Josef Malach,  Ostravská Univerzita, Ostrava, Czech Republic

dr hab. Piotr Oleśniewicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. PhDr. Libor Pavera, Vysoká Škola Hotelová, Praga, Czech Republic

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.,  Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic

 prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa, Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine

prof. dr hab. Jerzy Zieliński, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

doc. Martin Zvonaŕ, Ph.D., Masaryk Universitý, Brno, Czech Republic

Lista recenzentów

prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Ihor Dobryansky – Institute of Regional Management and Economy, Kirovograd, Ukraine

doc. PeadDr. Tomáš Dohnal – Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

prof. PhDr. Bohuslav Hodaň – Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

doc. PhDr. Soňa Jandová – Technical University of Liberec, Czech Republic

dr hab. Małgorzata Kabat – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz – Uniwersytet Opolski

doc. PhDr. Vlastimila Karásková – Palacky Universitý, Olomouc, Czech Republic

prof. dr hab. Maria Kozielska – Politechnika Poznańska

dr hab. Pola Kuleczka – Uniwersytet Zielonogórski

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Papieski Uniwersytet Teologiczny w Krakowie

dr hab. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

doc. PhDr. Miriam Niklová – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia

dr hab. Edward Nycz – Uniwersytet Opolski

dr hab. Ryszard Pęczkowski – Uniwersytet Rzeszowski;

dr hab. Irena Szewczyk-Kowalewska – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Marian Śnieżyński – Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. PhDr. Hana Válková – Masarykowa Univerzita, Brno, Czech Republic

dr hab. Marta Wrońska – Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Mykoła Zymomrya – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Wykaz numerów i artykułów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 22/2020. Humanitas University Research Papiers. Pedagogy 22/2020

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” – zadanie finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 21/2020

 


 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 20/2019


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 19/2019 Humanitas University Research Paper. Pedagogy 19/2019

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” – zadanie finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018 - numer specjalny

ROLA PEDAGOGIKI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 17/2018

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” – zadanie finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 16/2018

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Krystyna Duraj-Nowakowa, Indywidualizm współczesnych autorów
 • Anna Marta Żukowska, Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych
 • Aleksandra Kamińska, Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla
 • Emilia Musiał, Nowe trendy w edukacji – koncepcja „głębokiego uczenia się”
 • Marek Wiendlocha, Nie czynem, nie głosem, a sercem – rola wartości w zawodzie animatora kultury
 • Beata Matusek, Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym
 • Sabina Waluś, Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty – analiza porównawcza
 • Ewelina Szczechowiak,  Nowa podstaw programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów
 • Estera Szpatowicz, Awans zawodowy – samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja?
 • Kamil Brahmi, Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+
 • Józef Szopiński, Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim
 • Bożena Dusza, Współpraca nauczycieli z rodzicami – perspektywa nauczycieli (raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych
 • Aleksandra Aszkiełowicz, Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka
 • Sylwia Wilczyńska, Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badan własnych
 • Joanna Lorenc, Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów
 • Żanetta Kaczmarek, Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków
 • Ewa Gawlik, Joanna Gomola, Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Katarzyna Kocoń-Rychter, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych
 • Grzegorz Krzyśko, Ocena stanu wiedz licealistów na temat dopalaczy
 • Rafał Majzner, Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich – kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji
 • Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda,
 • Witold Rongies, Dariusz Białoszewski, Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego
 • Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz,
 • Krzysztof Widawski, Grażyna Widawska, Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej
 • Małgorzata Kaliszewska, Professional Certainty (Gewissenheit) versus Uncertainty (Ungewissenheit) as components of educator’s hermeneutic competence
 • Barbara Klasińska, From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students – future pedagogues
 • Joanna Ogrodnik, Ewa Przybyła, Ewa Herman, The self-efficacy of physical education teacher candidates
 • Kazimierz Żegnałek, Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska, Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage
 • Mateusz Ostalak, The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children’s L2 skills
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age
 • Izabela Plieth-Kalinowska, The patriotism of Polish youth of the 21st century
 • Кучинська Ірина, Сучасні ключові орієнтири формувння громадянського світляду осоьистості
 • Agnieszka Trzewicarz, Some aspects of changing attitudes towards mass culture and popular literaturę which a teacher should know
 • Katarzyna Wojciechowska, The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance
 • Miriam Niklová, Jana Stehlíková, Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome CAN
 • Monika Lewandowska , Izabela Korabiewska,
 • Dariusz Boguszewski, Witold Rongies , Dariusz Białoszewski, Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students
 • Jacek Olszewski, Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 15/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Krystyna Duraj-Nowakowa, Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej
 • Emilia Musiał, Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej
 • Romuald Kalinowski, Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sylwia Zakrzewska, Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa
 • Stanisław Kowalkowski, Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej – uwarunkowania
 • i wyzwania
 • Paweł Szmitkowski, Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotnyelement edukacji dla bezpieczeństwa w RP
 • Magdalena Wasylewicz, Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży
 • Anna Batiuk, Bezpieczeństwo w rodzinie – osamotniona starość
 • Irena Szewczyk-Kowalewska, Magia literatury i teatru – zapomniane pojęcia w terapiii wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą
 • Agnieszka Kozerska, Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywybadań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości
 • Marta Wrońska, E-meryt, czyli blogujący senior – raport z badań
 • Marlena Pieniążek, Monika Zielińska, Wolontariat jako forma aktywności prospołecznejmłodzieży studenckiej
 • Anna Kwaśna, Anna Romanowska-Tołłoczko, Piotr Piwowarczyk, Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnymw świetle wartości
 • Krzysztof Widawski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska, Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie ucznióww środowisku wiejskim
 • Teresa Parczewska, W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz
 • Magdalena Oleśniewicz, Piotr Oleśniewicz, Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenęryzyka zachowań seksualnych
 • Barbara Klasińska, Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs ina hermeneutic exploration of the world
 • Aleksandra Kamińska, An employee of generation Y in the face of changes in the globallabour market
 • Ewa Gawlik, Michał Z. Wójcik, Characteristics of total institution based on the exampleof educational care
 • Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Witold Rongies, Dariusz Białoszewski, Motor skills assessment of youth aged 13-14 249
 • Izabela Plieth-Kalinowska, Eating habits of primary and middle school students
 • Józef Szopiński, Vulnerability in Family and Creativity Supportby Living-Learning Workshops
 • Monika Tylka, Parents’ psychological absence in upbringing children: causes,consequences, pedagogical implications
 • ВладимирШевченко, Феликс Францевич Мовчановский – основательАлександровского училища-хутора глухонемых
 • ІринаКучинська, Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічнійспадщині Івана Огієнка


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 14/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Ewa Szadzińska, Projekt zmian procesu kształcenia akademickiego ukierunkowanego na wartości społeczne
 • Dorota Ciechanowska, Zróżnicowanie motywacji wobec studiowania i nie-uczciwościakademickiej studentów
 • Monika Łozińska, Ściąganie i plagiaryzm jako wyraz studiowania pozorowanegowe współczesnych szkołach wyższych
 • Eugenia Karcz-Taranowicz, Wielowymiarowa działalność szkoły na rzecz wspierania rozwoju dziecii młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyzwaniem dlaedukacji jutra
 • Beata Matusek, Teoretyczne podstawy pracy z uczniem ze specyficznymitrudnościami w nauce
 • Janusz Morbitzer, Współczesny uczeń jako Homo mediens – edukacyjne implikacje
 • Jakub Czopek, Czy w edukacji jest miejsce na Big Data? Bilans szans i zagrożeń
 • Małgorzata Kaliszewska, Kompetencja hermeneutyczna wychowawców/nauczycieli zdrowia
 • Ewelina J. Konieczna, Pobudzanie przez czytanie, czyli biblioterapia w pracy nauczyciela, wychowawcy, terapeuty
 • Małgorzata Kabat, Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie systemowej metody
 • analizy pojęć wieloznacznych
 • Grzegorz Godawa, Łukasz Ryszka, Popularność nauczyciela jutra w szkole w świetle narracji własnej
 • Ryszard Pęczkowski, Osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych pracującychw systemie klas łączonych
 • Joanna Ogrodnik, Aspiracje edukacyjne uczniów a poziom ich osiągnięć szkolnych
 • Maria Kocór, Zaufanie i odpowiedzialne zaangażowanie szkolnych podmiotóww edukację dla lepszego jutra
 • Teresa Neckar-Ilnicka, Nauczyciel dzieci w wieku wczesnoszkolnym kreatorem twórczejaktywności. Mity czy fakty?
 • Ewa Kochanowska, Rozwijanie samodzielności poznawczej dziecka jako działanie(nie)pozorne nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej
 • Izabella Kaiser, Przebieg edukacji matematycznej w przedszkolu Montessori.Perspektywa badawcza
 • Rafał Majzner, Wybrane kierunki optymalizacji edukacji muzycznej w klasachpoczątkowych szkoły podstawowej w opiniach studentów
 • Aleksandra Kruszewska, Oddziaływanie bajki na życie emocjonalne dziecka kończącegoroczne przygotowanie przedszkolne
 • Bożena Dusza, Bajka animowana i literacka w codzienności dziecka przedszkolnego 229
 • Anna Jakubowicz-Bryx, Aktywność edukacyjna studentów pedagogiki wczesnoszkolnejw kontekście ich planów dotyczących własnej przyszłości
 • Izabela Sochacka, Wybrane aspekty diagnozy surdologopedycznej dziecka z niedosłuchem Przewodzeniowym
 • Michał Kowalewski, Didactic, Educational and Social Dimension of Verbal Communication in
 • Educational Theory and Practice of Contemporary Schools 267
 • Aleksandra Kamińska, Two types of contemporary reading style and its consequencesfor proces of thinking and school education
 • Izabela Plieth-Kalinowska, Opinions of parents and children on causes of peer rejection of young
 • primary school students
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, The impact of lowering and raising the school age and its impact
 • on healthy children, as well as children with disabilities and special educational needs
 • Nataliia Savchyn, Monika Tylka, Creativity as a factor of students’ social intelligence. Summary of researchfindings
 • Svetlana Shevchenko, Organization of the educational process in schools with polishand the special boarding-schools for deaf children in the conditionsof independent ukraine as a reflection of external differentiation between 1991 and 2010


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 13/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Krystyna Duraj-Nowakowa, Poznawanie językowego obrazu świata i ludzi
 • Stanisław Palka, Metodologiczne problemy badań edukacyjnych
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, Methodological cohesion in social science
 • Barbara Klasińska, Hermeneutic and moral versus technical and analytical functions of skill and tools of pedagogy students’ work and learning
 • Janusz Morbitzer, Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością
 • Anna Batiuk, Rodzina a architektura społecznego świata
 • Aleksandra Kamińska, Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego
 • Anna Dudak, Doświadczanie przemocy przez mężczyzn w sytuacji konfliktu rodzinnego – perspektywa badawcza
 • Eugeniusz Piotrowski, Globalizacja jako czynnik prowadzący do zmian w procesie kształcenia
 • Anna Bęczkowska, Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, The need for authority and its signiicance in education and at a workplace
 • Joanna Wierzejska, Proaktywność w budowaniu kariery zawodowej młodzieży kończącej studia wyższe
 • Magdalena Wasylewicz, Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat
 • Grzegorz Sanecki, Bariery adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych
 • Małgorzata Kabat, Nauczycielska profesja w cywilizacji starożytnej i współczesnej
 • Kazimierz Żegnałek, Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska, Nauczyciel – misja czy zawód?
 • Maria Kocór, Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole?
 • Ewa Kochanowska, Zaangażowanie nauczycieli edukacji elementarnej w doskonalenie kompetencji zawodowych. Komunikat z badań
 • Andrzej Bulzak, Marta Adamczyk, Marcin Kordek, Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli
 • Rafał Majzner, Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Komunikat z badań
 • Agnieszka Kozerska, Uczenie się w okresie późnej dorosłości jako przedmiot badań
 • Marta Wrońska, Edukacja mobilna seniorów – na przekór stereotypom
 • Krzysztof Widawski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska, Enoturystyka – rola edukacji w kształtowaniu oferty turystycznej
 • Soňa Jandová, Tomáš Dohnal, Petr Zappe, Physical activity as perceived by civil servants

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 12/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Ryszard Pęczkowski, Małe szkoły – duże problemy finansowe
 • Michał Kowalewski, Ocenianie uczniów we współczesnej i przyszłej praktyce edukacyjnej szkoły – szanse, zagrożenia, perspektywy
 • Joanna Angiel, W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograficzne okulary
 • Ewa Augustyniak, Dziecko w kulturze szkoły
 • Zofia Remiszewska, Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu
 • Jakub Czopek, Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w internecie w kontekście edukacji medialnej
 • Joanna Juszczyk-Rygałło, Dialogowość procesów edukacyjnych w sieci
 • Aleksandra Kamińska, E-podręcznik jako środek edukacyjny przeznaczony dla pokolenia cyfrowych tubylców
 • Urszula Ordon, Agnieszka Katarzyna Gębora, Edukacja najmłodszych dzieci wobec aktualnych zmian oświatowych
 • Ewa Piwowarska, Rysunkowe obrazowanie bryły przez dzieci w wieku 3–6 lat – doniesienie z badań
 • Izabela Sochacka, Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienie z badań
 • Katarzyna Wojciechowska, Zachowania zdrowotne uczniów klas trzecich w wybranych szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego
 • Cecylia Langier, Moral upbringing of children in the context of transformations of modern families. An overview of issues
 • Ewa Gawlik, Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych a poziom kompetencji społecznych wychowanków
 • Kacper Radzki, Metoda harcerska w oddziaływaniach zakładu poprawczego
 • Krzysztof Widawski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska, Edukacyjny wymiar turystyki wiejskiej
 • Hana Válková, Tourism for all: challenge for persons with disability

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 11/2015

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Iwona Durek, „Świat Idealny” – systemowa koncepcja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, Rola prac ręcznych w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych
 • Anida Szafrańska, Systemy i rodzaje wsparcia społecznego rodziny z dzieckiem autystycznym
 • Szymon Godawa, Pedagogika specjalna Gestalt w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Aleksandra Kamińska, Pozyskiwanie informacji i komunikacja jako podstawowe sposoby funkcjonowania dziecka w świecie nowych mediów
 • Ewa Dębińska-Rudy, Reklama telewizyjna w percepcji dziecka przedszkolnego
 • Piotr Oleśniewicz, Krzysztof Widawski, Eventy rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie oferty Jeleniej Góry
 • Izabela Plieth-Kalinowska, Ways of spending time after school (recreation) in the eyes of adolescents before the age of fifteen
 • Jana Juříková, Milena Alexová, Martina Pluháčková, Do sport climbers need education in their eating habits?
 • Jolanta Barbara Jabłonkowska, Risk-taking factors in backpacker tourism

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 10/2015

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Wersja elektroniczna - pobierz >>

Spis artykułów:

 • Joanna Lorenc, Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej
 • Maria Kopsztejn, Family and its problems
 • Mariusz Paradowski, Egzystencja dziecka w warunkach przemocy domowej i szkolnej.
 • Analiza psychologiczno-prawna
 • Roman Waluś, Instrumenty prawne stosowane w przypadkach przestępczości nieletnich
 • Joanna Skibska, Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie
 • Katarzyna Ożańska-Ponikwia, The role of mnemonics in the process of L1 and L2 language learning
 • Dorota Ciechanowska, The importance of autonomous self-development of adult learners in the theory of transformative learning by J. Mezirow
 • Aleksandra Kamińska, Zalety i wady e-podręcznika postrzegane z perspektywy nauczycieli
 • Irena Burczyk, Muzyka a słuch fonematyczny
 • Anna Jakubowicz-Bryx, Postrzeganie sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym przez uczniów we wczesnej edukacji
 • Beata Matusek, Z teorii i praktyki pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej
 • Katarzyna Wojciechowska, Preschool teacher in modern educational strategy.
 • Tatiana Grabowska, To be a teacher – it is so easy to say – how difficult it is to meet the expectations of the children’ modern education
 • Irina Oleksiiwna Kuchynska, Ключобі аспекти і дейно-політичного напрямку виховної діяльності у вщій школі в умовах сьогодення

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 9/2014

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Agnieszka Stefaniak, Metody wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka – studium indywidualnych przypadków
 • Bożena Nowak, Muzyka a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Violetta Przybyła, Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka w zakresie plastyki w klasach I-III
 • Paulina Mucha, Marzenia senne a twórczość plastyczna dzieci
 • Lucyna Wygrabek, Alternatywne metody nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Beata Matusek, Przyczyny trudności w nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • Monika Kornaszewska-Polak, Kompetencje społeczne i lęk w relacjach interpersonalnych
 • Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska, Process of motivation in the teaching profession
 • Aleksandra Kamińska, Dialog in creating the relationship between parent and child
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, The needs of family with disabled child in the context of week support system
 • Eduard Hrazdíra, Miriam Kalichová, Martin Sebera, Martin Zvonař, The choice of the best tests in practical learning of snowboard stance
 • Luděk Šebek, Jana Hoffmannová, Soňa Jandová, Tomáš Dohnal, Single trail biking as a form of nature-based tourism. Pedagogics of free-time context

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 8/2013

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Maria Bernad, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych w „nowej odsłonie”
 • Beata Matusek, Podstawowe zasady nauczania ortografi w edukacji wczesnoszkolnej
 • Beata Matusek, Rozwój kompetencji językowych dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole
 • Iwona Cierkosz, Walka nauczyciela z przewodnikiem zajęć w perspektywie twórczości plastycznej
 • Hewilia Hetmańczyk-Bajer, Danuta Krzywoń, Wykorzystanie relaksacji i ruchu w pracy z dziećmi
 • Krzysztof Kucyper, Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy postpenitencjarnej
 • Łukasz Pasuto, Refleksje nad życiem i umieraniem
 • Dana Kollárová, Lívia Fenyvesiová, Tvorivá dramatika v príprave budúcich pedagógov
 • Tetiana Płaczinda, Застосування дидактичних принципів у процесі професійної підготовки авіаційних спеціалістів

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 7/2012

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Czesław Kupisiewicz, Stan i kierunki zmian w polskiej pedagogice ostatniego półwiecza
 • Jolanta Chowaniak, „Klucz do uczenia się” – innowacyjność czy renesans teorii?
 • Aleksandra Pyrzyk-Kuta, Rozwijające walory teatru – inspiracje metodyczne
 • Monika Zdolska, Mutyzm wieku dziecięcego na podstawie doświadczeń własnych
 • Beata Matusek, O emisji głosu słów kilka
 • Josef Malach, Profesionalizace a profesní standrady vzdělavatelů dospělých
 • Dominika Glomb, Fundacja SPINA szansą na lepszy start

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 6/2011

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Danuta Krzywoń, Ewa Warzecha, Twórczość plastyczna a wrażliwość estetyczna dziecka w wieku przedszkolnym
 • Jolanta Chowaniak, Myślenie twórcze a stopień uspołecznienia dziecka w wieku przedszkolnym
 • Paula Borucka, Zabawa ruchowa a rozwój społeczny dziecka pięcioletniego
 • Joanna Rachwał, Choreoterapia w przypadku dzieci przewlekle chorych
 • Jerzy Zieliński, Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki? Praktyczne wskazówki
 • Ryszard Cibor, Psychologiczne i pedagogiczne problemy w stomatologii
 • Artur Dziewięcki, Współczesna oświata polska w Wielkiej Brytanii – jej cele i modele realizacji na przykładzie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stefana Wyszyńskiego w Londynie

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 5/2010

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Maria Kopsztejn, Rola rodziny z ubóstwem materialnym w kształtowaniu postaw dziecka
 • Marzena Pyła, Wpływ postaw rodzicielskich matek na umysłowa i społeczną gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej
 • Monika Kornaszewska-Polak, Lęk, a funkcjonowanie społeczne u młodzieży i osób dorosłych
 • Teresa Baca, Wpływ zabaw tematycznych na proces uspołecznienia dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ilona Nowakowska, Rola gier dydaktycznych i zabaw ruchowych w nauce języka angielskiego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, Eugeniusz Szymik, Drama jako jedna z metod aktywizujących w kształceniu literackim
 • Danuta Krzywoń, Hewilia Hetmańczyk, Inteligencja wieloraka w świadomości studentek kierunków pedagogicznych
 • Jolanta Chowaniak, Ekspresja twórcza dzieci sześcioletnich a poziom gotowości szkolnej na podstawie badań
 • Iwona Kulik, Barwy przyrody w twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
 • Monika Kafel, Rola zabaw plastycznych w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci
 • Urszula Oszywa, Twórczość plastyczna a rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 • Agnieszka Matysek, Trudności w nauce pisania u dzieci w różnym typie lateralizacji
 • Katarzyna Kopeć, Stymulowanie zainteresowań i aktywności dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami
 • Anna Uznańska, Hipoterapia jako stymulator aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 4/2009

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Kazimierz M. Czarnecki, („Ilość – jakość” w badaniach empirycznych)
 • Kazimierz M. Czarnecki, Błędy i pomyłki w badaniach naukowych (Opracowanie autorefleksyjne)
 • Jagoda Szostak, Anna Suchecka, Biblioteka równych szans
 • Janusz Mastalski, Współczesne przejawy dekonstrukcji rodziny
 • Danuta Krzywoń, Płeć a preferencje i zainteresowania zawodowe (Na podstawie badań)
 • Zenon Gajdzica, Codzienne wsparcie ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej
 • Bożena Smolec, psychologiczne uwarunkowania zaburzeń zachowania w świetle wybranych badań
 • Danuta Szeligiewicz-Urban, Justyna Góral, Program wspomagania rozwoju dzieci trzyletnich w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych
 • Hewilia Hetmańczyk, Diagnozowanie relacji interpersonalnych wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Ewa Gawlik, Budowanie więzi partnerskich w grupie rówieśniczej za pomocą zabawy
 • Ewa Kraus, Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania niepowodzeń w studiach studentów Wyższej Szkoły Humanitas (Wyniki badań)
 • Anna Gajdzica, Zmiany i propozycje zmian w polskiej oświacie w latach 1945-1979

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 3/2008

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Władysława Łuszczuk, Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych
 • Kazimierz M. Czarnecki, Jakościowe kształcenie zawodowe studentów uczelni wyższych (zarys problemu)
 • Kazimierz M. Czarnecki, Zadaniowe kształcenie zawodowe studentów uczelni wyższych(zarys problemu)
 • Ewa Kucyper, Krzysztof Kucyper, Poszukiwanie nowej jakości w kontaktachnauczyciel – uczeń
 • Marek Nita, Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole
 • Marek Wójtowicz, Wychowanie dzieci jako czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia
 • Hewilia Hetmańczyk, Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnejdziecka sześcioletniego
 • Danuta Krzywoń, Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej
 • Arkadiusz Wąsiński, Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka
 • Lidia Selerzyńska-Martela, Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności (perspektywa praktyczna)
 • Janusz Mastalski, Model rodziny zastępczej – wyzwania współczesnejcywilizacji
 • Bogumiła Kosek-Nita, Alina Roskosz, Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej
 • Rafał Skręt, Zrozumieć drugiego człowieka – drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych
 • Artur Łacina-Łanowski, Wykluczenie jako problem życia społecznego
 • Adrian Drdzeń, Poznanie siebie i innego w dynamice dialogu
 • Jan Łysek, Rozumienie Innego
 • Zbigniew Marten, Słowackie studia epidemiologiczne
 • Vladimir Nowotny, Anton Heretik Sr., Anton Heretik Jr., Jan Pečeňak, Alojz Ritomsky, Epidemologia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2/2007

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Kazimierz M. Czarnecki, Uczenie się jako forma cywilizacyjnego istnienia człowieka (zarys problemu)
 • Teresa Borowska, Emocje wyzwaniem dla współczesnej edukacji
 • Kazimierz M. Czarnecki, Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka
 • Bożena Smolec, Adam Kincel, Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt
 • Krzysztof Kucyper, Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych
 • Danuta Krzywoń, Walory gier i zabaw muzyczno - ruchowych w terapii zaburzeń zachowania u dzieci
 • Zbigniew Marten, Stres w pracy nauczyciela
 • Bogumiła Kosek-Nita, Sytuacja społeczno-kulturalna dzieci w rodzinach dotkniętych biedą
 • Janusz Mastalski, Hospicjum w służbie człowiekowi (wybrane zagadnieniaz tanatopedagogiki)
 • PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D., Creativity and innovation in process of work
 • Zbigniew Marten, Recenzja książki: Milan Mikulaštik, „Manazerska Psychologie”

Wersja elektroniczna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 1/2006

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Kazimierz M. Czarnecki, Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej nauczycieli szkół wyższych
 • Teresa Borowska, Wyposażenie uczniów w emocje kreatywne – warunkiem rozumienia i bycia z innymi
 • Ks. Janusz Mastalski, Marginalizacja osób niepełnosprawnych
 • Arkadiusz Wąsiński, Źródła napięć i lęków kandydatów na rodziców adopcyjnych przed wykluczeniem w środowisku społecznym
 • Ryszard Cibor, Poziom reaktywności a podatność na wypadki dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Bogumiła Kosek-Nita, Monika Jaguś, Przemyt narkotyków na tle przestępczości zorganizowanej
 • Marek Nita, Indywidualne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu
 • Kazimierz M. Czarnecki, Profesjologia – nauka o zawodowym rozwoju człowieka
 • Joanna Danielewska, W pogoni za edukacyjnym sukcesem
 • Danuta Krzywoń, Kto się boi terminalnie chorych?
 • Ewa Gawlik, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Uczyć się, aby zrozumieć innych”

Wersja elektroniczna