Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Młody da Vinci - Michałowice i Iwanowice

Rekrutacja

Rekrutacja do II. edycji projektu odbywa się w terminie:

10.09.2019 – 30.09.2019 r.

Trwa rekrutacja uzupełnijąca.

 

Rejestracji można dokonac tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (dostępny po kliknięciu w link).

Listy zakwalifikowanych uczestników:

dostępna po zakończeniu rekrutacji

O projekcie

Celem projektu "Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałowice i Iwanowice  jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta dla 128 uczniów.

Wsparciem edukacyjnym zostana objęci uczniowie z klas 4,5,6,7 szkoły podstawowej. 
Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy:

Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

 1. Opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
 2. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania
 3. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych
 4. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzyst różnorodnych robotów.

 

Regulamin

 Uczestnicy projektu zobligowani są do zapoznania się z poniższym oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych: OŚWIADCZENIE

 

Regulamin Projektu 

„Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałkowice i Iwanowice”

o nr POWR.03.01.00-00-U181/17,

realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas, w ramach Europejski Fundusz Społeczny ze środków POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Projektu określa:

a) zasady uczestnictwa dzieci i młodzieży (DM) oraz ich rodziców (RO) w projekcie nr POWR.03.01.00-00-U181/17 pt.: Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałowice i Iwanowice;

b) warunki organizacji i rodzaje form wsparcia przewidziane dla uczniów/uczennic;

c) procedury jakie będą stosowane w projekcie w stosunku do jego uczestników.

2. Regulamin stosuje się do uczniów/uczennic oraz rodziców biorących udział w projekcie nr POWR.03.01.00-00-U181/17 pt.: Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałowice i Iwanowice.

3. Zamówienia realizowane w ramach projektu przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr K062016 oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

 §2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt nr POWR.03.01.00-00-U181/17. „Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałowice i Iwanowice”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nrPOWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17z dnia  26.07.2018 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Wyższą Szkołą Humanitas;
 2. Projektodawca(Beneficjent)- Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-U181/17złożony przez Projektodawcę w odpowiedzi na konkurs numer POWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami;
 4. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą: Warszawa 00-695, przy ul. Nowogrodzka 47a.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu– umowa nr POWR.03.01.00-00-U181/17zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Projektodawcą, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
 6. Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy utworzona celem zarządzania i obsługi Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
 7. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;(D/M) dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest gmina Michałowice / Iwanowice w rocznikach uczących się w klasach 4,5,6,7; (R/O) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży objętej wsparciem w projekcie.
 8. Dziecko/Młodzież z niepełnosprawnością - dziecko w wieku szkolnym posiadające:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

9. Rodzic (opiekun prawny) z niepełnosprawnością – osoba posiadająca niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

10. Komisja Rekrutacyjna- zespół osób powołanych przez Projektodawcę weryfikujących dokumenty rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy Uczestników Projektu, listę osób rezerwowych itp.

 §3

Koszty uczestnictwa w Projekcie

 1. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – konkurs.
 2. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat za udział w projekcie, jednak w przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika odpowiada on za szkodę poniesioną przez Projektodawcę w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie.
 3. Za przerwanie udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się rezygnację uczestnika z udziału w projekcie z naruszeniem postanowień §9, a także skreślenie uczestnika z listy uczestników projektu z przyczyn leżących po stronie uczestnika i przez niego zawinionych. 

§4

Cel Projektu i postanowienia programowo – organizacyjne

 1. Celem głównym Projektu „Młody Da Vinci” jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla 128dzieci/młodzieży (D/M) - uczniów i uczennic klas 4, 5, 6, 7 szkół podstawowych z Gminy Michałowice i Gminy Iwanowice w tym min. 3 D/M z niepełnosprawnością oraz32 rodziców/opiekunów prawnych), umożliwiających rozwijanie u D/M kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie tematów matematyczno-przyrodniczych, uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, natomiast u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych, w wyniku realizacji trzeciej misji uczelni skutkującej podniesieniem kompetencji przez co najmniej 75%uczestników projektu (96D/M oraz 24 rodziców).
 2. Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:
  1. opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć;
  2. realizację warsztatów z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania - Młody Geniusz;
  3. realizację warsztatów z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prowadzonych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych – Młody Badacz;
  4. realizację warsztatów z robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów – Młody Programista.
  5. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (tj.; matematyczno-przyrodniczych, uczenia się, ICT, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej), natomiast u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych. Wzrost kompetencji dotyczyć będzie co najmniej 75% uczestników projektu.
  6. Projekt realizowany będzie w okresie 2018-08-01 – 2020-06-30 

§5

Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie osobno do każdej z edycji projektu, realizowanych w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020, odrębnie dla dwóch miejsc realizacji zajęć (Michałowice, Iwanowice).
 2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca kryteria formalne oraz taka, która otrzymała największą ilość punktów wg. kryteriów punktowanych- do wyczerpania miejsc w projekcie.
 3. Kryteria formalne, oceniane zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia:
 4. uczestnikiem projektu może zostać D/M z roczników uczących się w klasach; 4, 5, 6, 7 w szkołach podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest gmina Michałowice lub gmina Iwanowice
 5. uczestnikiem projektu może zostać R/O, którego dziecko uzyskało status uczestnika Projektu.
  1. Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Dzieci/Młodzieży (D/M):
 • 2 pkt. – osoba niepełnosprawna (ON),
 • 1 pkt – dzieci/młodzież z problemami w nauce,
 • 1 pkt – kobieta (K).

6. Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Rodziców/Opiekunów prawnych:

 • 2 pkt rodzice z potwierdzonymi problemami wychowawczymi (złe wyniki w nauce dziecka, problemy z zachowaniem -np. opinia nauczyciela, orzeczenie),
 • 1 pkt – ojcowie,
 • 1 pkt – osoba niepełnosprawna (ON).

§6

Przebieg procesu rekrutacji Dzieci/Młodzieży

 1. Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu są zobowiązane do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dostepnego na stronie www: http://www.humanitas.edu.pl.
 2. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.
 4. Spośród złożonych Zgłoszeń spełniających kryteria formalne wskazane w §5 ust. 3 a) utworzona zostanie lista rankingowa, odrębnie dla miejsc realizacji zajęć w podziale na cztery kategorie wiekowe dzieci (klasy: 4, 5, 6 i 7).
 5. Kandydaci na każdej z ośmiu list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 4.
 6. W przypadku uzyskania przez  kilku kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; ON, następnie D/M z problemami w nauce, następnie  kobiety, następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.
 7. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.
 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w projekcie.
 9. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.
 10. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone ust. 8.

  §7

Przebieg procesu rekrutacji Rodziców/Opiekunów

 1. W procesie rekrutacji mogą uczestniczyć rodzice i/lub opiekunowie prawni uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu.
 2. Rodzice i/lub opiekunowie uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu wyrażający chęć udziału w projekcie są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, który zostanie do nich przesłany drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wśród dzieci.
 3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu, po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.
 4. Spośród złożonych Zgłoszeń utworzona zostanie lista rankingowa, odrębnie dla każdego miejsca realizacji zajęć.
 5. Kandydaci na każdej z dwóch list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 5.
 6. W przypadku uzyskania przez Kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; rodzice mający problemy wychowawcze, następnie ojcowie, następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.
 7. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.
 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział rodzica w projekcie.
 9. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.
 10. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone ust. 8.

§8

 1. W ramach rekrutacji D/M Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu dwóch ośmioosobowych grup uczniowskich, w każdej kategorii wiekowej, tj. uczniów z klas 4, 5, 6 i 7, w każdej z gmin biorących udział w Projekcie.
 2. Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup D/M maksymalnie do 12 osób.
 3. Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy D/M w przypadku zebrania grupy uczniów mniejszej niż 6 osób.
 4. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup D/M w poszczególnych gminach oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 5. W ramach rekrutacji R/O Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu dwóch ośmioosobowych grup, po jednej w każdej z gmin biorących udział w Projekcie.
 6. Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup R/O maksymalnie do 12 osób.
 7. Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy R/O w przypadku zebrania grupy mniejszej niż 6 osób.
 8. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup R/O w poszczególnych gminach.

§9

Zajęcia prowadzone w ramach projektu

 1. W ramach Projektu zaplanowano realizację zróżnicowanych tematycznie bezpłatnych, dodatkowych zajęć z zakresu:

a) technik pamięciowych i technik szybkiego czytania - Młody Geniusz

b) przedmiotów przyrodniczo – matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczki edukacyjnych - Młody Badacz

c) robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów - Młody Programista

d) kompetencji wychowawczych i społecznych – zajęcia skierowane do rodziców/opiekunów prawnych uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu.

 §10

1. Warsztaty „Młody Geniusz” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Geniusz” z technik pamięciowych i technik szybkiego czytania, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2)Blok zajęć rozwija umiejętności dotyczące uczenia się, pracy zespołowej oraz kreatywności.

3) Zajęcia realizowane będą w formie 1 lub 2-godz. Warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców.

4) W ramach każdej z dwóch edycji zajęć dla dzieci zrealizowanych zostanie łącznie 34h, w tym:

 • 6h – uroczysta konferencja Młody da Vinci organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
 • 28 h – warsztaty z zakresu technik pamięciowych i szybkiego czytania.

2. Warsztaty „Młody Geniusz” dla R/O.

1) Warsztaty dla R/O mają na celu rozwijanie u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych.

2) Prowadzone będą w formie 2 -godzinnych zajęć, obejmujących 4 grupy w 2-óch edycjach.

3) Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował:

 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży-zjawisko czy epidemia?
 • Moje dziecko moim szefem jak zarządzać swoim pracodawcą
 • Młodzi gniewni - rola postawy rodziców w obliczu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
 • Media i Internet -wrogowie czy sprzymierzeńcy?
 • Jak rozwijać talenty u dziecka?
 • Stalking, child grooming i inne niewiadome
 • Ja tu jestem-obserwuj, reaguj, rozmawiaj
 • Kreatywny Rodzic & Kreatywne Dziecko

4) Harmonogram zajęć opiekunów będzie dostosowany do zajęć D/M, zajęcia prowadzone będą równolegle.

§11

1. Warsztaty „Młody Badacz” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Badacz” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2)  W ramach warsztatów dla każdej grupy uczniów zrealizowanych zostanie 28h zajęć.

3)  Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia przez D/M doświadczeń (odczynniki chemiczne, preparaty biologiczne, materiały papiernicze itp.). Zajęcia mają rozbudzić ciekawość poznawczą D/M oraz inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.

4) W ramach warsztatów zaplanowano realizację zajęć w formie interaktywnych warsztatów z doświadczeniami oraz z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (okulary VR w zestawie z telefonem). Wykorzystywane podczas zajęć aplikacje umożliwią m.in. symulacje budowy anatomicznej zwierząt, budowy roślin, zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w wirtualnych laboratoriach, podróży kosmicznej. Wykorzystane będą bezpłatne aplikacje do VR m.in.: VR Education& Learning360 (anatomia, astronomia, biologia), Human body VR 3D, Matematyka VR).

5) Warsztaty „Młody Badacz” obejmują 2-dniowy wyjazd edukacyjny.

 §12

1. Warsztaty „Młody Programista” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Programista” z zakresu programowania, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2) Blok zajęć rozwija umiejętności: pracy zespołowej, ICT, kreatywność.

3) Zajęcia realizowane będą w formie 2-godzinnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców/trenerów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT (Lego roboty, tablety, roboty Dash i Dot, programy do programowania dla D/M) i innowacyjnej maty edukacyjnej do programowania. Zajęcia pobudzać będą kreatywność, wyobraźnię, będą uczyć podstaw programowania, umiejętności ICT w atmosferze zabawy, zainteresowanie informatyką i programowaniem oraz nabywanie umiejętności pracy zespołowej (szczególnie w trakcie pracy na macie i z 2 kompletami robotów Dash i Dot).

4) W ramach każdej z dwóch edycji zajęć dla dzieci zrealizowanych zostanie łącznie 34h, w tym:

 • 28 h – warsztaty z zakresu programowania
 • 6h – uroczysta konferencja podsumowująca Młody da Vinci organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

 § 13

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu biorący udział w zajęciach/warsztatach jest zobowiązany do:

 1. obecności i aktywnego udziału w zajęciach – odpowiednio do formy wsparcia w Projekcie, do udziału w której dany uczestnik/uczestniczka zostali zakwalifikowani,
 2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów, zasad i reguł obowiązujących uczestników zajęć,
 3. udziału w badaniach monitorujących zaplanowanych w ramach projektu,
 4. informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 5. Rodzic/Opiekun prawny D/M biorącego udział w zajęciach zobowiązany jest do umożliwienia dziecku udziału w zajęciach oraz informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 14

Obecność na zajęciach i warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Nieobecności wynikające z powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu, które zostaną usprawiedliwione, Projektodawca uznaje za obecność na zajęciach.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów zajęć/warsztatów, na które został zakwalifikowany pod warunkiem, że:

1) nie zostanie skreślony z listy uczestników Projektu,

2) zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed ich rozpoczęciem,

3)  Projektodawca może wymagać od Uczestnika Projektu w przypadku rezygnacji, dodatkowych dokumentów potwierdzających uzasadnienie rezygnacji z Projektu np. zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby.

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami udziału w Projekcie oraz kosztami wynikającymi z udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu przez Projektodawcę, o ile Instytucja Pośrednicząca również zastosuje wobec Projektodawcy sankcje finansowe.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Projektodawcę.
 2. Regulamin jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U181/17 i wypełnia jego założenia.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany w umowie o dofinansowanie projektu lub we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego i zasady odnoszące się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Konferencja