Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Młody da Vinci - Sosnowiec i Kroczyce

Rekrutacja

Rekrutacja do II. edycji projektu odbywa się w terminie:

10.09.2019 – 30.09.2019 r.

Trwa rekrutacja uzupełnijąca.

 

Rejestracji można dokonac tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (dostępny po kliknięciu w link).

Listy zakwalifikowanych uczestników:

dostępna po zakończeniu rekrutacji

Regulamin

 

Uczestnicy projektu zobligowani są do zapoznania się z poniższym oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych: OŚWIADCZENIE

 

 

Regulamin Projektu 

„Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce”

o nr POWR.03.01.00-00-U172/17,

realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas, w ramach Europejski Fundusz Społeczny ze środków POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

§1

Postanowienia ogólne

1.Regulamin Projektu określa:

a) zasady uczestnictwa dzieci i młodzieży (DM) oraz ich rodziców (RO) w projekcie nr POWR.03.01.00-00-U172/17 pt.: Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce;

b) warunki organizacji i rodzaje form wsparcia przewidziane dla uczniów/uczennic;

c) procedury jakie będą stosowane w projekcie w stosunku do jego uczestników.

2.Regulamin stosuje się do uczniów/uczennic oraz rodziców biorących udział w projekcie nr POWR.03.01.00-00-U172/17 pt.: Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce.

3.Zamówienia realizowane w ramach projektu przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr K062016 oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.Projekt – projekt nr POWR.03.01.00-00-U172/17. „Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U172/17 z dnia  26.07.2018 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Wyższą Szkołą Humanitas;

2.Projektodawca(Beneficjent)- Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;

3.Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-U172/17 złożony przez Projektodawcę w odpowiedzi na konkurs numer POWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami;

4. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą: Warszawa 00-695, przy ul. Nowogrodzka 47a.

5.Umowa o dofinansowanie projektu– umowa nr POWR.03.01.00-00-U172/17 zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Projektodawcą, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;

6.Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy utworzona celem zarządzania i obsługi Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;

7.Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;(D/M) dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest Sosnowiec / gmina Kroczyce w rocznikach uczących się w klasach 4,5,6,7; (R/O) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży objętej wsparciem w projekcie.

8.Dziecko/Młodzież z niepełnosprawnością - dziecko w wieku szkolnym posiadające:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub  
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

9.Rodzic (opiekun prawny) z niepełnosprawnością – osoba posiadająca niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

10.Komisja Rekrutacyjna- zespół osób powołanych przez Projektodawcę weryfikujących dokumenty rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy Uczestników Projektu, listę osób rezerwowych itp.

§3

Koszty uczestnictwa w Projekcie

1.Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – konkurs.

2.Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat za udział w projekcie, jednak w przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika odpowiada on za szkodę poniesioną przez Projektodawcę w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie.

3.Za przerwanie udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się rezygnację uczestnika z udziału w projekcie z naruszeniem postanowień §9, a także skreślenie uczestnika z listy uczestników projektu z przyczyn leżących po stronie uczestnika i przez niego zawinionych. 

§4

Cel Projektu i postanowienia programowo – organizacyjne

1.Celem głównym Projektu „Młody Da Vinci” jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla 128 dzieci/młodzieży (D/M) - uczniów i uczennic klas 4, 5, 6, 7 szkół podstawowych z Gminy Michałowice i Gminy Iwanowice w tym min. 3 D/M z niepełnosprawnością oraz 32 rodziców/opiekunów prawnych), umożliwiających rozwijanie u D/M kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie tematów matematyczno-przyrodniczych, uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, natomiast u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych, w wyniku realizacji trzeciej misji uczelni skutkującej podniesieniem kompetencji przez co najmniej 75%uczestników projektu (96 D/M oraz 24 rodziców).

2.Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

a)opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć;

b)realizację warsztatów z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania - Młody Geniusz;

c)realizację warsztatów z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prowadzonych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych – Młody Badacz;

d)realizację warsztatów z robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów – Młody Programista.

3.Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (tj.; matematyczno-przyrodniczych, uczenia się, ICT, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej), natomiast u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych. Wzrost kompetencji dotyczyć będzie co najmniej 75% uczestników projektu.

4.Projekt realizowany będzie w okresie 2018-08-01 – 2020-06-30

§5

Kryteria rekrutacji

1.Rekrutacja prowadzona będzie osobno do każdej z edycji projektu, realizowanych w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020, odrębnie dla dwóch miejsc realizacji zajęć (Sosnowiec, gmina Kroczyce).

2.Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca kryteria formalne oraz taka, która otrzymała największą ilość punktów wg. kryteriów punktowanych- do wyczerpania miejsc w projekcie.

3.Kryteria formalne, oceniane zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia:

a.uczestnikiem projektu może zostać D/M z roczników uczących się w klasach; 4, 5, 6, 7 w szkołach podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest Sosnowiec i gmina Kroczyce.

b.uczestnikiem projektu może zostać R/O, którego dziecko uzyskało status uczestnika Projektu.

4.Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Dzieci/Młodzieży (D/M):

 • 2 pkt. – osoba niepełnosprawna (ON),
 • 1 pkt – dzieci/młodzież z problemami w nauce,
 • 1 pkt – kobieta (K).

5.Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Rodziców/Opiekunów prawnych:

 • 2 pkt rodzice z potwierdzonymi problemami wychowawczymi (złe wyniki w nauce dziecka, problemy z zachowaniem -np. opinia nauczyciela, orzeczenie),
 • 1 pkt – ojcowie,
 • 1 pkt – osoba niepełnosprawna (ON).

§6

Przebieg procesu rekrutacji Dzieci/Młodzieży

1.Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu są zobowiązane do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dostepnego na stronie www: http://www.humanitas.edu.pl.

2.Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu.

3.Po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.

4.Spośród złożonych Zgłoszeń spełniających kryteria formalne wskazane w §5 ust. 3 a) utworzona zostanie lista rankingowa, odrębnie dla miejsc realizacji zajęć w podziale na cztery kategorie wiekowe dzieci (klasy: 4, 5, 6 i 7).

5.Kandydaci na każdej z ośmiu list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 4.

6.W przypadku uzyskania przez  kilku kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; ON, następnie D/M z problemami w nauce, następnie  kobiety, następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.

7.Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.

8.Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w projekcie.

9.Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.

10.W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone ust. 8.

§7

Przebieg procesu rekrutacji Rodziców/Opiekunów

1.W procesie rekrutacji mogą uczestniczyć rodzice i/lub opiekunowie prawni uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu.

2.Rodzice i/lub opiekunowie uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu wyrażający chęć udziału w projekcie są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, który zostanie do nich przesłany drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wśród dzieci.

3.Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu, po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.

4.Spośród złożonych Zgłoszeń utworzona zostanie lista rankingowa, odrębnie dla każdego miejsca realizacji zajęć.

5.Kandydaci na każdej z dwóch list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 5.

6.W przypadku uzyskania przez Kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; rodzice mający problemy wychowawcze, następnie ojcowie, następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.

7.Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.

8.Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział rodzica w projekcie.

9.Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.

10.W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone ust. 8.

§8

1.W ramach rekrutacji D/M Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu dwóch ośmioosobowych grup uczniowskich, w każdej kategorii wiekowej, tj. uczniów z klas 4, 5, 6 i 7, w każdej z gmin biorących udział w Projekcie.

2.Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup D/M maksymalnie do 12 osób.

3.Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy D/M w przypadku zebrania grupy uczniów mniejszej niż 6 osób.

4.Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup D/M w poszczególnych gminach oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.

5.W ramach rekrutacji R/O Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu dwóch ośmioosobowych grup, po jednej w każdej z gmin biorących udział w Projekcie.

6.Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup R/O maksymalnie do 12 osób.

7.Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy R/O w przypadku zebrania grupy mniejszej niż 6 osób.

8.Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup R/O w poszczególnych gminach.

§9

Zajęcia prowadzone w ramach projektu

1.W ramach Projektu zaplanowano realizację zróżnicowanych tematycznie bezpłatnych, dodatkowych zajęć z zakresu:

a)technik pamięciowych i technik szybkiego czytania - Młody Geniusz

b)przedmiotów przyrodniczo – matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczki edukacyjnych - Młody Badacz

c)robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów - Młody Programista

d)kompetencji wychowawczych i społecznych – zajęcia skierowane do rodziców/opiekunów prawnych uczennic/uczniów będących uczestnikami projektu.

§10 

1.Warsztaty „Młody Geniusz” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Geniusz” z technik pamięciowych i technik szybkiego czytania, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2)Blok zajęć rozwija umiejętności dotyczące uczenia się, pracy zespołowej oraz kreatywności.

3)Zajęcia realizowane będą w formie 1 lub 2-godz. Warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców.

4)W ramach każdej z dwóch edycji zajęć dla dzieci zrealizowanych zostanie łącznie 34h, w tym:

 • 6h – uroczysta konferencja Młody da Vinci organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
 • 28 h – warsztaty z zakresu technik pamięciowych i szybkiego czytania.

2.Warsztaty „Młody Geniusz” dla R/O.

1) Warsztaty dla R/O mają na celu rozwijanie u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych.

2) Prowadzone będą w formie 2 -godzinnych zajęć, obejmujących 4 grupy w 2-óch edycjach.

3) Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował:

 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży-zjawisko czy epidemia?
 • Moje dziecko moim szefem jak zarządzać swoim pracodawcą
 • Młodzi gniewni - rola postawy rodziców w obliczu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
 • Media i Internet -wrogowie czy sprzymierzeńcy?
 • Jak rozwijać talenty u dziecka?
 • Stalking, child grooming i inne niewiadome
 • Ja tu jestem-obserwuj, reaguj, rozmawiaj
 • Kreatywny Rodzic & Kreatywne Dziecko

4) Harmonogram zajęć opiekunów będzie dostosowany do zajęć D/M, zajęcia prowadzone będą równolegle.

§11

1.Warsztaty „Młody Badacz” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Badacz” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2) W ramach warsztatów dla każdej grupy uczniów zrealizowanych zostanie 28h zajęć.

3) Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia przez D/M doświadczeń (odczynniki chemiczne, preparaty biologiczne, materiały papiernicze itp.). Zajęcia mają rozbudzić ciekawość poznawczą D/M oraz inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.

4) W ramach warsztatów zaplanowano realizację zajęć w formie interaktywnych warsztatów z doświadczeniami oraz z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (okulary VR w zestawie z telefonem). Wykorzystywane podczas zajęć aplikacje umożliwią m.in. symulacje budowy anatomicznej zwierząt, budowy roślin, zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w wirtualnych laboratoriach, podróży kosmicznej. Wykorzystane będą bezpłatne aplikacje do VR m.in.: VR Education& Learning360 (anatomia, astronomia, biologia), Human body VR 3D, Matematyka VR).

5) Warsztaty „Młody Badacz” obejmują 2-dniowy wyjazd edukacyjny.

§12

1.Warsztaty „Młody Programista” dla D/M.

1) Warsztaty „Młody Programista” z zakresu programowania, prowadzone będą w dwóch edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

2) Blok zajęć rozwija umiejętności: pracy zespołowej, ICT, kreatywność.

3) Zajęcia realizowane będą w formie 2-godzinnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców/trenerów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT (Lego roboty, tablety, roboty Dash i Dot, programy do programowania dla D/M) i innowacyjnej maty edukacyjnej do programowania. Zajęcia pobudzać będą kreatywność, wyobraźnię, będą uczyć podstaw programowania, umiejętności ICT w atmosferze zabawy, zainteresowanie informatyką i programowaniem oraz nabywanie umiejętności pracy zespołowej (szczególnie w trakcie pracy na macie i z 2 kompletami robotów Dash i Dot).

4) W ramach każdej z dwóch edycji zajęć dla dzieci zrealizowanych zostanie łącznie 34h, w tym:

 • 28 h – warsztaty z zakresu programowania
 • 6h – uroczysta konferencja podsumowująca Młody da Vinci organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu 

§ 13

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu biorący udział w zajęciach/warsztatach jest zobowiązany do:

1. obecności i aktywnego udziału w zajęciach – odpowiednio do formy wsparcia w Projekcie, do udziału w której dany uczestnik/uczestniczka zostali zakwalifikowani,

2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów, zasad i reguł obowiązujących uczestników zajęć,

3. udziału w badaniach monitorujących zaplanowanych w ramach projektu,

4. informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie,

5. Rodzic/Opiekun prawny D/M biorącego udział w zajęciach zobowiązany jest do umożliwienia dziecku udziału w zajęciach oraz informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 14

Obecność na zajęciach i warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Nieobecności wynikające z powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu, które zostaną usprawiedliwione, Projektodawca uznaje za obecność na zajęciach.

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów zajęć/warsztatów, na które został zakwalifikowany pod warunkiem, że:

1) nie zostanie skreślony z listy uczestników Projektu,

2) zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed ich rozpoczęciem,

3) Projektodawca może wymagać od Uczestnika Projektu w przypadku rezygnacji, dodatkowych dokumentów potwierdzających uzasadnienie rezygnacji z Projektu np. zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby.

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami udziału w Projekcie oraz kosztami wynikającymi z udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu przez Projektodawcę, o ile Instytucja Pośrednicząca również zastosuje wobec Projektodawcy sankcje finansowe.

§15

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Projektodawcę.

2. Regulamin jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U172/17 i wypełnia jego założenia.

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany w umowie o dofinansowanie projektu lub we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu.

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej.

5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego i zasady odnoszące się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

O projekcie

Celem projektu "Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce" jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta dla 128 uczniów.

Wsparciem edukacyjnym zostana objęci uczniowie z klas 4,5,6,7 szkoły podstawowej. 
Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: naukmatematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy:

Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

 1. Opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
 2. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania
 3. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych
 4. Realizacje zajęc w bloku tematycznym MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzyst różnorodnych robotów.

Konferencja

 

Na inaugurację projektu naszych uczestników zapraszamy w progi Wyższej Szkoły Humanitas. Projekt rozpoczyna jednodniowa konferencja pt.:

 

"Młody da Vinci" :

biologia i technika w życiu Leonarda

 

Plan konferencji:

 • 90 minutowy wykład z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 • dwa 90 minutowe warsztaty praktyczne z zakresu dwóch bloków tematycznych:
  1. nauki programowania
  2. nowoczesnych technik pamięciowych

Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzymuje:

 • segregator, w którym będzie zbierał treści z całego przebiegu realizacji zajęć
 • pierwsze materiały z warsztatów
 • ciepły posiłek - aby mieć energię do całodziennej pracy z nami :) 

W ramach projektu zapewniony zostaje przejazd uczestników z/do znaczenego miejsca w Gminie do Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.