Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

VII KONFERENCJI NAUKOWEJ

GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE

która odbędzie się 5 czerwca o godz. 10.00,
w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Sala 005

Gość specjalny:
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie - organizatorka i kierownik Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ponadto członkini Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z obszaru ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz  systemów społeczno-gospodarczych. Kreatorka  ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa.

 

Udział bierny w konferencji jest bezpłatny!

(Konieczność rejestracji za pośrednictwem formularza)

FILM PODSUMOWUJĄCY KONFERENCJĘ

Opis wydarzenia

Konferencja "GOSPODARKA - ZMIANY - ZARZĄDZANIE" organizowana jest przez Wyższą Szkołę Humanitas w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od 2008 roku. Dotychczas odbyło się 6 edycji. Tegoroczna edycja będzie wydarzeniem jednodniowym, podczas którego w wymianie poglądów i dyskusji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorcy.

Ideą cyklu konferencji jest debata na temat problemów związanych ze współczesnymi aspektami zarządzania, w tym „zarządzania zmianami”, oraz ukazanie nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości. Każda z konferencji ma na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dla organizacji, agencji i samorządów gospodarczych oraz samorządów lokalnych i zainteresowanych przedsiębiorstw.

Problematyka Konferencji zostanie podjęta w 3 blokach dyskusyjnych:

Zarządzanie organizacjami w sytuacji kryzysowej w świetle pandemii – zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, zdalne zarządzanie pracownikami, organizacja pracy zdalnej, narzędzia do pracy zdalnej, kontrola pracy zdalnej, bezpieczeństwo informacji, zdalna rekrutacja pracowników.

Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania – współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania, metody i narzędzia kształtowania nowoczesnej organizacji, holistyczne podejście w zarządzaniu, nowe wyzwania i problemy etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kodeks etyczny przedsiębiorstw, stosunek podmiotów gospodarczych do konsumentów i środowiska naturalnego, system zarządzania w administracji publicznej.

Innowacyjne aspekty zarządzania organizacjami – innowacje technologiczne, innowacje społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, klastry, innowacje a przedsiębiorczość, zarządzanie działalnością innowacyjną, outsourcing.


Podczas konferencji odbędą się:
- sesja plenarna
- sesje referatowe
- dyskusje panelowe

Referaty wygłoszone w ramach konferencji zostaną opublikowane w formie artykułów w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie” (40 pkt na wykazie MEiN).

Program

10:00    Rozpoczęcie i powitanie gości

10:10-10:50       Wystąpienie Gościa specjalnego prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej

10:50-12:30      I panel

10:50-11:10      dr hab. inż. Adam Jabłoński,
Transformacja cyfrowa i klimatyczna w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw

11:10-11:30      dr hab. inż. Marek Jabłoński,
Społeczno-techniczne systemy w kształtowaniu cyfrowych modeli biznesu

11:30-11:50      dr hab. Katarzyna Bilińska,
Kobiecy leadership wobec wyzwań gospodarki NextTech

11:50-12:10      dr Andrzej Kupich, dr inż. Ladislav Vaškovič,
Słowacka polityka gospodarcza wobec przedsiębiorstw a uwarunkowania kryzysowe. Na podstawie raportu z badań
Prezentacja >>

12.10-12.30      Dyskusja i podsumowanie I panelu

12:30-12:45       Przerwa

12:45-14:45       II Panel

12:45-13:00      dr Karolina Oleksa-Marewska, dr inż. Joanna Tokar,
Kultura organizacyjna a satysfakcja pracowników zdalnych

13:00-13:15      dr Teresa Myjak,
Zmiany w obszarze personalnym i ich postrzegane skutki

13:15-13:30      dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak,
Wykorzystanie telemedycyny w systemie ochrony zdrowia

13:30-13:45      mgr Małgorzata Makieła,
Zarządzanie międzykulturowe - czy warto się tego uczyć?

13:45-14:00      mgr Przemysław Ruta,
Marketing wewnętrzny jako jeden z filarów marketingu holistycznego

14:00-14:15      Maja Rossak, Andrzej Dudzic,
Atrakcyjność inwestycyjna oraz zdolność do rozwoju gminy Wierzbica na tle wybranych gmin

14:15-14:30      Julia Kowalska, Daniel Kożuch, Maria Ozhubko,
Determinanty wyboru miejsca aktywności fizycznej

14:30-14:45      Dyskusja i podsumowanie II panelu

14:45-15.45      Sesja posterowa

Zgłoszenia - terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń (z referatem): 1 czerwca 2023 r.
Termin nadsyłania referatów do publikacji: 30 czerwca 2023 r.
na adres e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Jeżeli wybiorą Państwo opcję z publikacją referatu, prosimy o podanie w wiadomości mailowej tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora.

Termin dokonywania wpłat: 1 czerwca 2023 r.
Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,
z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

Odpłatność
Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 330 zł
Uczestnictwo w Konferencji bez publikacji: bezpłatne

Dostępność

I. Dostępność architektoniczna – konferencja odbędzie się w budynku Akademii Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) dostosowanym do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami:

 1. Blisko wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się platforma przyschodowa z kasetą przywoławczą.
 3. W budynku dostępna jest winda umożliwiająca dojazd na wyższe piętra.
 4. Konferencja odbędzie się w auli znajdującej się na parterze. Parter budynku jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (ww. platforma, toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, brak progów w drzwiach, miejsca w auli dla osób z niepełnosprawnościami).
 5. Portiernia i aula wyposażone są w pętle indukcyjne pozwalające zaspokoić specyficzne potrzeby osób słabo słyszących.

II. Dostępność cyfrowa:

 1. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i samej konferencji zamieszczane są na stronie internetowej umożliwiającej m.in. zmianę wielkości czcionki i kontrastu.
 2. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo, dzięki czemu mogą wziąć w nim udział również osoby, które z różnych powodów nie są w stanie uczestniczyć w konferencji osobiście.

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. Biuro konferencji będzie się znajdować na parterze, gdzie przez cały czas trwania wydarzenia będą dostępne osoby, których zadaniem będzie udzielanie wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych uczestnikom wydarzenia.
 2. W budynku Uczelni będą znajdować się plakaty/plansze informujące, gdzie odbywają się obrady, a także gdzie zlokalizowane jest biuro konferencji, winda i toaleta.
 3. Każdy uczestnik konferencji otrzyma szczegółowy program wraz ze wskazaniem lokalizacji wykładów - część materiałów będzie przygotowana w powiększonej czcionce.
 4. W razie konieczności będzie możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego (prosimy o zgłoszenie takiej konieczność najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem).

Wszelkie specjalne potrzeby uczestników konferencji, nie uwzględnione w powyższych punktach, prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 363-12-19.

Komitet organizacyjny

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH
dr inż. Olimpia Grabiec
dr inż. Małgorzata Smolarek
dr Leszek Zelek

Kontakt

e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Marian Huczek, (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)
Prof. dr hab. Štefan Kassay, (Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk)
Prof. dr hab. Jan Klimek, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. dr hab. Lubica Lesakowa, (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Prof. dr hab. inż. Jan Porvaznik, (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja)
Dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Dr Andrzej Kupich, prof. AH, (Akademia Humanitas)
Dr hab. Ana Maria Bercu, prof. AICU (Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy, Rumunia)
Dr hab. Encarnación Cordón Lagares, prof. UHU, (Uniwersytet Huelva, Hiszpania)
Dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, prof. SGH, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, prof. ŚU, prof. MUW, (Śląski Uniwersytet w Opawie & Moravska Uczelnia Wyższa, Ołomuniec, Czechy)
Dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB, (Akademia WSB)
Dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. AH, (Akademia Humanitas)
Dr hab. Ruslan Mann, prof. PUT, (Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach, Ukraina)
Dr hab. Miloslava Chovancova, prof. UTB, (Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, Czechy)
Dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. UWSBM, (Uniwersytet WSB Merito)
Dr hab. inż. Marek Jabłoński, prof. UWSBM, (Uniwersytet WSB Merito)
Dr hab. Kołomytseva Olena, prof. PUT, (Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach, Ukraina)
Dr hab. Anna Korombel, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
Dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz Politechnika Częstochowska
Dr hab. Piotr Masiukiewicz, pof. SGH, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr hab. Vanda Marakovam, prof. UMB, (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Dr hab. Cristina Raluca Gh. Popescu, prof. UB, prof. UE, (Uniwersytet Bukareszteński & Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie, Rumunia)
Dr hab. Ligita Šimanskienė, prof. UK, Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa
Dr hab. Rimantas Stašys, prof. UK, Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa
Dr hab. Jolanta Staszewska, prof. AH, (Akademia Humanitas)
Dr hab. Zbigniew Widera, prof. UE, (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Dr Nadiya Dubrovina, (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja)
Dr inż Joanna Furman, (Politechnika Śląska)
Dr Ana González Galán, (Uniwersytet Huelva, Hiszpania)
Dr Agnieszka Górka-Chowaniec, (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Dr inż. Olimpia Grabiec, (Akademia Humanitas)
Dr Nataliia Ilchenko, (Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach, Ukraina)
Dr Serhii Y. Kasian, (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina)
Dr Leszek Kędzierski, (Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy)
Dr inż. Marzena Kuczyńska - Chałada, (Politechnika Śląska)
Dr inż. Tomasz Małysa, (Politechnika Śląska)
Dr inż. Aneta Pachura, (Politechnika Częstochowska)
Dr Ruslana Seleznova, (Kijowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Ukraina)
Dr inż. Monika Sipa, (Politechnika Częstochowska)
Dr inż. Małgorzata Smolarek, (Akademia Humanitas)
Dr Joanna Tokar, (Akademia Humanitas)
Dr Zbigniew Wierzbicki, (Centrum Rozwiązań Menedżerskich Finanse sp. z o.o.)
Dr Leszek Zelek, (Akademia Humanitas)
Dr Beata Żelazko, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Formularz rejestracyjny