Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Historia dla nauczycieli

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

O kierunku

Kierunek Historia dla nauczycieli jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest Historia.

Nowoczesny program studiów podyplomowych na tym kierunku obejmuje treści kształcenia przygotowujące do:

 • nauczania Historii w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

oraz

 • nauczania Historii w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacyjny)

 

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Historia dla nauczycieli uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego i skutecznego nauczania Historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

W ramach studiów podyplomowych nasi uczestnicy poznają:

•          miejsce przedmiotu w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach,

•          podstawę programową kształcenia na II i III etapie edukacyjnym,

•          cele kształcenia,

•          treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

•          przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

•          strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

•          kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

 

Absolwenci kierunku będą wiedzieć jak:

 • identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;
 • przeanalizować rozkład materiału;
 • identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 • dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
 • skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;
 • rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani do:

 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;
  • popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;
  • zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
  • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
  • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
  • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;
  • kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;
  • stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

 

Cel studiów

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Historia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Historia dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Historia dla nauczycieli jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

 

 

Adresaci

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę
i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Absolwent studiów

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwenci znają:

•          podstawę programową,

•          cele kształcenia,

•          treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

•          przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

•          strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

•          kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

 

Absolwenci wiedzą jak:

 • identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;
 • przeanalizować rozkład materiału;
 • identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 • dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
 • skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;
 • rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

 

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;
  • popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;
  • zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
  • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
  • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
  • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;
  • kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;
  • stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

 

Absolwenci kierunku potrafią m.in.:

 • obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;
 • adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;
 • projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia;
 • podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;
 • rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;
 • skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;
 • wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;
 • monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;
 • odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku;
 • skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;

Program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA HISTORII JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

 

Kształcenie merytoryczne przygotowuje uczestników do nauczania Historii na II (klasy IV-VIII)  i III etapie edukacyjnym.

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in. treści takie jak:

 1. Wprowadzenie do badań historycznych
 2. Historia historiografii i metodologia historii
 3. Pradzieje ziem polskich
 4. Historia starożytna
 5. Historia średniowieczna powszechna
 6. Historia średniowieczna Polski
 7. Historia nowożytna powszechna do 1789 r.
 8. Historia nowożytna Polski do 1795 r.
 9. Historia nowożytna powszechna 1789 - 1918
 10. Historia nowożytna Polski 1795 - 1918
 11. Historia najnowsza powszechna 1918 - 1945
 12. Historia najnowsza Polski 1918 - 1944
 13. Historia najnowsza powszechna po 1945 r.
 14. Historia najnowsza Polski po 1944 r.
 15. Historia Śląska
 16. Dydaktyka historii

 

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA HISTORII JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN) m.in.:

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

 

Praktyki zawodowe:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela Historii konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

 

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2022 r.

 

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (2-3 zjazdy w miesiącu).

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–20.00.

 

Forma realizacji:

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

 

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr zimowy  roku akademickiego 2022/2023

Planowane zakończenie studiów: semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2022 r. – wrzesień 2023 r.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.: 32 363-12-06

fax.: 32 363-12-07

e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Pokój: 009 (parter)

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

380 zł

1 520 zł

3 040 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r. )

375 zł

1 500 zł

3 000 zl

 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)