Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Informatyka [kierunek w przygotowaniu]

O kierunku

Specjalności

Inżynieria DevOps

Specjalność ta przygotowuje do samodzielnego projektowania i tworzenia programów z zastosowaniem nowoczesnych środowisk programistycznych. Student nabędzie wiedzę z zakresu programowania aplikacji w różnych środowiskach oraz zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności administracji sieciowymi systemami operacyjnymi, na których będą pracowały aplikacje.

Istotnym elementem realizowanych zajęć na specjalności DevOps jest automatyzacja procesów, czyli zbudowanie środowiska pracy realizującego funkcje, które dotychczas wymagały dużego nakładu pracy (np. automatyzacja wdrożeń).

W ramach specjalności studenci poznają takie narzędzia jak: Git, Docker, Kubernetes, Jenkins, Nagios itp. Zajęcia będą prowadzone w specjalistycznych laboratoriach m.in. administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi i programowania oraz urządzeń sieciowych. Dodatkowo, studenci będą mieli dostęp do wirtualnych laboratoriów, w których będą mogli przeprowadzać wysokoobliczeniowe operacje w skalowalnym środowisku.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach związanym z projektowaniem, testowaniem, aktualizowaniem specjalistycznych aplikacji programistycznych oraz złożonych systemów informatycznych.

Specjalność DevOps łączy w sobie komunikację między biznesem, developmentem i operacjami. W praktyce to administrowanie i utrzymywanie dużych platform w infrastrukturze serwerowej lub chmurze w sposób wysoce zautomatyzowany, ale sterowany biznesowo.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Specjalność ta przygotowuje wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych.

W ramach kierunku studenci będą prototypowali urządzenie IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D. Absolwent specjalności nabędzie wiedzę jak wykorzystywać inteligentne technologie do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania. Nauczy się programować mikrokontrolery oraz urządzenia z systemami operacyjnymi. Pozna gotowe biblioteki, przydatne do projektowania IoT. Nabędzie praktyczną umiejętność tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania

Web development z elementami grafiki

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu programowania nowoczesnych aplikacji, serwisów webowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych, działających w środowisku sieci Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową.

W ramach specjalności szczególny nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne związane z zagadnieniami front i back endowymi. Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość pracy na wysoko obliczeniowych stacjach roboczych oraz zostaną zapoznani z technikami opracowywania makiet, prototypów rozwiązań i procesów zarówno w zakresie RWD, jak i aplikacji mobilnych. Zadania laboratoryjne będą realizowane na komercyjnych programach Adobe, najczęściej wymaganych przez przyszłych pracodawców. W ramach zajęć z zakresu obszarów tzw. backendowych studenci będą mieli fizyczny dostęp do maszyn serwerowych oraz storage w postaci macierzy bazujących na systemach Linux serwer oraz Windows serwer wykorzystujących technologie min. PHP, JS, .Net Framework (Laravel, Vue.js, Django3), etc. oraz technologie bazodanowe MSSQL, MongoDB, MariaDB, PostgrSQL etc. Każdy student będzie mógł korzystać z własnego VPS, co pozwoli na realne odzwierciedlenie środowisk produkcyjnych, które są wykorzystywane w firmach wytwarzających aplikacje webowe.

Po ukończeniu studiów absolwent specjalności zostanie wyposażony w umiejętności takie jak: tworzenie kodu min. HTML/CSS/ na podstawie projektu graficznego, implementacja CMS’a do stron internetowych, pisanie skryptów JavaScript.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych w tym testowanie aplikacji i dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych
 • Inżynieria oprogramowania w tym hybrydowe aplikacje mobilne
 • Technologie backend framework – Laravel
 • Technologie frondend framework – vue.js

 

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

 


Studia dofinansowane z UE
Informatyka studia  I stopnia 

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 0 zł

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia dofinansowane z środków Unii Europejskiej
w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Załącz do kwestionariusza kopie wymaganych dokumentów:

 • świadectwo maturalne*
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)

*W przypadku tegorocznych maturzystów dostarczenie świadectwa maturalnego nie jest obligatoryjne po wypełnieniu kwestionariusza online. Dokument należy dostarczyć do 7 dni po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. 

Jeżeli nie możesz załączyć dokumentów do kwestionariusza możesz przesłać kopie powyższych dokumentów na adres Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 43 lub dostarczyć osobiście.

Dokumenty będzie można składać, we wskazanych terminach.

3. Po zakończeniu zbierania dokumentów/zgłoszeń spośród tych spełniających kryteria formalne, zostanie utworzona lista rankingowa. Kandydaci zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe, wskazane w regulaminie.

Wyniki naboru będą dostępne we wrześniu br.

4. Sprawdź wyniki rekrutacji w przypadku zakwalifikowania w ciągu 14 dni zgłoś się do punktu rekrutacyjnego w celu podpisania umowy oraz sfinalizowania całego procesu rekrutacyjnego.

Do podpisania umowy zabierz ze sobą oryginały następujących dokumentów:

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm ( zgodne z wymogami dla dowodu osobistego)
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • dokument potwierdzający posiadanie niepełnosprawności ( jeśli dotyczy) - do wglądu
 • dokument potwierdzający sytuację materialną ( w przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej)

W obecnej sytuacji zachęcamy do przesyłania dokumentów w formie e-mailowej lub do wysyłki pocztowej. Wymagane dokumenty można także dostarczyć osobiście do punktu rekrutacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, telefonicznie lub mailowo z punktem rekrutacyjnym.

5. Po dostarczeniu lub przesłaniu ww. dokumentów otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl