Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka

O kierunku

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie szeroko rozumianej informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom kierunku informatyka. O konieczności kształcenia specjalistów z tego zakresu mówi wiele oficjalnych dokumentów w tym między innymi Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Autorzy Strategii, wskazują, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, będącego nową fazą rozwoju społeczeństw, stanowi wyzwanie dla województwa śląskiego oraz jest ważnym elementem tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach. Rudymentarnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji gospodarki opartej na wiedzy, jest kapitał intelektualny, w tym kapitał wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów informatycznych. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Według Komisji Europejskiej w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Taką samą diagnozę przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Choć w Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, ich liczba nie zaspokaja rosnących potrzeb rynku pracy[1]. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Informatyka jest dyscypliną która rozwija się bardzo dynamicznie i nie ma obszaru życia, w którym w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywane są systemy i narzędzia IT. 

Kierunek Informatyka skierowany jest do osób, które chcą brać udział w ciągłym i nieustającym rozwijaniu tej dyscypliny nie tylko w zakresie teorii, ale przede wszystkim w zakresie praktycznego tworzenia i wykorzystania nowych technologii i narzędzi informatycznych. Kierunek ten odpowiadać będzie osobom, których zainteresowania obejmują nauki ścisłe i techniczne pozwalające na połączenie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności  do rozwoju kompetencji informatycznych.

Studia na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Humanitas adresowane są zarówno do absolwentów szkół średnich dokonujących dopiero wyboru swojej drogi zawodowej, jak i osób już pracujących w sektorze IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć wykształcenie wyższe, co kształtowane jest potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wykształcenia przez kadry administracji i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje przekazanie wiedzy i kształtowania umiejętności między innymi  z zakresu podstaw funkcjonowania, materiałów i technologii stosowanych w przemyśle elektronicznym i działania elementów elektronicznych stosowanych w informatyce; cyfrowej reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach komputerowych; metod organizacji architektury systemów komputerowych; programowania i paradygmatów oraz metod i języków programowania; grafiki komputerowej; tworzenia baz danych czy bezpieczeństwa systemów.

Kształcenie na kierunku informatyka odbywać się będzie w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów, seminariów, warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i technik audiowizualnych.  Specyfiką zajęć praktycznych będzie aktywny udział studentów egzekwowany indywidualnie i zespołowo. Zróżnicowane formy nauczania pozwolą na aktywizowanie studentów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony będzie na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową. Obok wykładowców WSH udział w zajęciach (w charakterze prowadzących) wezmą praktycy – specjaliści z różnych dziedzin objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie studiów, prowadzone będą przez osoby z doświadczeniem praktycznym.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie (laboratorium administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi/programowania, laboratorium prototypowe IoT, aboratorium sieciowe, laboratorium Web development) studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy w działaniach praktycznych. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

 

 

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • pracowników działów IT,
 • kierowników działów IT,
 • prowadzenia własnej działalności,

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Informatyka w nowoczesnych organizacjach


[1] Ł. Wątor, W Polsce wciąż brakuje programistów. Uczelnie nie nadążają z ich kształceniem, https://wyborcza.pl.

Specjalności

Inżynieria DevOps

Specjalność przygotowuje do samodzielnego projektowania i tworzenia aplikacji z zastosowaniem nowoczesnych środowisk programistycznych. Student nabędzie wiedzę z zakresu programowania aplikacji w różnych środowiskach oraz zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności administracji sieciowymi systemami operacyjnymi, na których będą wdrażane aplikacje.

Istotnym elementem realizowanych zajęć na specjalności DevOps będzie automatyzacja procesów, czyli budowanie środowiska pracy realizującego funkcje, które dotychczas wymagały dużego nakładu pracy.

W ramach specjalności studenci poznają takie narzędzia jak: Git, Docker, K8S, Jenkins, Nagios, itp. Zajęcia będą prowadzone w specjalistycznych laboratoriach. Dodatkowo, studenci będą mieli dostęp do wirtualnych laboratoriów, w których będą mogli przeprowadzać wysokoobliczeniowe operacje w skalowalnym środowisku wyposażanym we wszelakie narzędzia niezbędne do pracy na stanowisku developera i operatora systemów informatycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach związanym z projektowaniem, testowaniem, aktualizowaniem specjalistycznych aplikacji programistycznych oraz złożonych systemów informatycznych.

Specjalność DevOps łączy w sobie komunikację między biznesem, developmentem i operacjami. W praktyce to administrowanie i utrzymywanie dużych platform w infrastrukturze serwerowej lub chmurze w sposób wysoce zautomatyzowany, ale sterowany biznesowo.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Programowanie zespołowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • Zarządzanie projektem informatycznym.

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Specjalność ta przygotowuje wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych.

W ramach kierunku studenci będą prototypowali urządzenie IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D. Absolwent specjalności nabędzie wiedzę jak wykorzystywać inteligentne technologie do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania. Nauczy się programować mikrokontrolery oraz urządzenia z systemami operacyjnymi. Pozna gotowe biblioteki, przydatne do projektowania IoT. Nabędzie praktyczną umiejętność tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania

Web development z elementami grafiki

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu programowania nowoczesnych aplikacji, serwisów webowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych, działających w środowisku sieci Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową.

W ramach specjalności szczególny nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne związane z zagadnieniami front i backendowymi. Podczas zajęć studenci będą prototypować rozwiązania i procesy zarówno w zakresie RWD, jak i aplikacji mobilnych. Najczęściej wymaganych przez przyszłych pracodawców. W ramach zajęć z zakresu obszarów tzw. backendowych studenci będą mieli dostęp do maszyn serwerowych bazujących na systemach Linux serwer oraz Windows serwer wykorzystujących technologie min. PHP, JS, .Net Framework (Laravel, Vue.js, Django3,), etc. oraz technologie bazodanowe MongoDB, PostgrSQL etc. Każdy student będzie mógł korzystać z własnego VPS, co pozwoli na realne odzwierciedlenie środowisk produkcyjnych, które są wykorzystywane w firmach wytwarzających aplikacje webowe.

Po ukończeniu studiów absolwent specjalności zostanie wyposażony w umiejętności takie jak: tworzenie kodu min. HTML/CSS/JS/PHP na podstawie projektu graficznego. Nabyte umiejętności

Przedmioty specjalnościowe:

 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych w tym testowanie aplikacji i dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych,
 • Inżynieria oprogramowania w tym hybrydowe aplikacje mobilne,
 • Technologie backend framework – np. Laravel,
 • Technologie frondend framework – np. vue.js.

 

Opłaty


Informatyka studia I stopnia

tryb niestacjonarny/stacjonarny
 CZESNE OD 250 ZŁ!

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł(sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)