Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka

Promocja Tydzień Ostatniej Szansy

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Wyższa Szkoła Humanitas jest oficjalnym partnerem edukacyjnym firmy CISCO, dzięki czemu studenci kierunku Informatyka mają możliwość uczestnictwa w kursie CCNA (Cisco Certified Network Associate) na preferencyjnych warunkach.

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie szeroko rozumianej informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom kierunku informatyka. O konieczności kształcenia specjalistów z tego zakresu mówi wiele oficjalnych dokumentów w tym między innymi Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Autorzy Strategii, wskazują, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, będącego nową fazą rozwoju społeczeństw, stanowi wyzwanie dla województwa śląskiego oraz jest ważnym elementem tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach. Rudymentarnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji gospodarki opartej na wiedzy, jest kapitał intelektualny, w tym kapitał wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów informatycznych. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Według Komisji Europejskiej w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Taką samą diagnozę przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Choć w Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, ich liczba nie zaspokaja rosnących potrzeb rynku pracy[1]. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Informatyka jest dyscypliną która rozwija się bardzo dynamicznie i nie ma obszaru życia, w którym w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywane są systemy i narzędzia IT. 

Kierunek Informatyka skierowany jest do osób, które chcą brać udział w ciągłym i nieustającym rozwijaniu tej dyscypliny nie tylko w zakresie teorii, ale przede wszystkim w zakresie praktycznego tworzenia i wykorzystania nowych technologii i narzędzi informatycznych. Kierunek ten odpowiadać będzie osobom, których zainteresowania obejmują nauki ścisłe i techniczne pozwalające na połączenie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności  do rozwoju kompetencji informatycznych.

Studia na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Humanitas adresowane są zarówno do absolwentów szkół średnich dokonujących dopiero wyboru swojej drogi zawodowej, jak i osób już pracujących w sektorze IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć wykształcenie wyższe, co kształtowane jest potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wykształcenia przez kadry administracji i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje przekazanie wiedzy i kształtowania umiejętności między innymi  z zakresu podstaw funkcjonowania, materiałów i technologii stosowanych w przemyśle elektronicznym i działania elementów elektronicznych stosowanych w informatyce; cyfrowej reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach komputerowych; metod organizacji architektury systemów komputerowych; programowania i paradygmatów oraz metod i języków programowania; grafiki komputerowej; tworzenia baz danych czy bezpieczeństwa systemów.

Kształcenie na kierunku informatyka odbywać się będzie w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów, seminariów, warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i technik audiowizualnych.  Specyfiką zajęć praktycznych będzie aktywny udział studentów egzekwowany indywidualnie i zespołowo. Zróżnicowane formy nauczania pozwolą na aktywizowanie studentów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony będzie na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową. Obok wykładowców WSH udział w zajęciach (w charakterze prowadzących) wezmą praktycy – specjaliści z różnych dziedzin objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie studiów, prowadzone będą przez osoby z doświadczeniem praktycznym.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie (laboratorium administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi/programowania, laboratorium prototypowe IoT, aboratorium sieciowe, laboratorium Web development) studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy w działaniach praktycznych. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • pracowników działów IT,
 • kierowników działów IT,
 • prowadzenia własnej działalności,

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Informatyka w nowoczesnych organizacjach


[1] Ł. Wątor, W Polsce wciąż brakuje programistów. Uczelnie nie nadążają z ich kształceniem, https://wyborcza.pl.

Specjalności

Inżynieria DevOps

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania i tworzenia aplikacji z zastosowaniem nowoczesnych środowisk programistycznych. Student nabędzie wiedzę z zakresu programowania aplikacji w różnych środowiskach oraz zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności administracji sieciowymi systemami operacyjnymi, na których będą wdrażane aplikacje.

Istotnym elementem realizowanych zajęć na specjalności DevOps będzie automatyzacja procesów, czyli budowanie środowiska pracy realizującego funkcje, które dotychczas wymagały dużego nakładu pracy.

Adresaci specjalności:

Specjalność DevOps skierowana jest do osób zainteresowanych wysoce zautomatyzowanymi technologiami IT.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności przygotowany będzie do administrowania i utrzymywania dużych platform w infrastrukturze serwerowej lub chmurze, sterowanych biznesowo i ułatwiających komunikację między biznesem, developmentem i operacjami.

Absolwent specjalności DevOps posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • pojęć, zasad i modeli operacyjnych DevOps,
 • narzędzi: Git, Docker, K8S, Jenkins, Nagios, itp.,
 • kluczowych zasad DevOps i metod ich wykorzystania,
 • potrafi w praktyce wykorzystać koncepcję i metody DevOps,
 • potrafi stosować metodyki zwinne i oraz koncepcję Continuous Delivery,
 • rozumie znaczenie DevOps zarówno dla specjalisty IT, jak i dla organizacji.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Programowanie zespołowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • Zarządzanie projektem informatycznym.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Inżynieria DevOps jako pracownik działu lub/i kierownik działu IT, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą może zajmować stanowiska związanym z:

 • projektowaniem, testowaniem i aktualizowaniem specjalistycznych aplikacji programistycznych,
 • projektowaniem, testowaniem i aktualizowaniem złożonych systemów informatycznych.

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych.

Adresaci specjalności:

Specjalność Inżynieria IoT ( Internet rzeczy) skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, a w szczególności dla osób będących „na czasie” z nowinkami technologicznymi. Dla ludzi zainteresowanych informatyką, Internetem, światem cyfrowym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności będzie nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • prototypowania urządzeń IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D,
 • wykorzystywania inteligentnych technologii do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania,
 • programowania mikrokontrolerów oraz urządzeń z systemami operacyjnymi,
 • wykorzystywania gotowych bibliotek, przydatnych do projektowania IoT,
 • tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Infrastruktura sieciowa dla Internetu Rzeczy,
 • Architektura rozwiązań Internetu Rzeczy,
 • Elementy sztucznej inteligencji,
 • Systemy operacyjne,
 • Języki programowania.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalnościInżynieria IoT ( Internet rzeczy) może pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • laboratoriach,
 • ośrodkach badawczych,

firmach konsultingowych.

Web development z elementami grafiki

Cel studiów:

Celem specjalności Web development z elementami grafiki  jest przygotowanie absolwenta do pracy związanej z tworzeniem wyglądu stron internetowych, czyli rozplanowaniu, zaprojektowaniu i uruchomieniu  witryny. Do tworzenia stron internetowych nie wystarcza umiejętności techniczne, ekspert z zakresu web designu powinien posiadać również zmysł estetyczny i odznaczać się kreatywnym myśleniem

W ramach specjalności szczególny nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne związane z zagadnieniami front i backendowymi. Podczas zajęć studenci będą prototypować rozwiązania i procesy zarówno w zakresie RWD, jak i aplikacji mobilnych. Najczęściej wymaganych przez przyszłych pracodawców.

Adresaci specjalności:

Specjalność Web development z elementami grafiki skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, w szczególności dla osób zainteresowanych projektowaniem stron internetowych.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent specjalności zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu:

 • zasad tworzenia stron internetowych,

 • programowania nowoczesnych aplikacji,

 • serwisów webowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych, działających w środowisku sieci Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową,

w umiejętności takie jak:

 • tworzenie kodu min. HTML/CSS/JS/PHP na podstawie projektu graficznego,

 • obróbka i montaż plików multimedialnych i dźwięku,

 • tworzenie grafiki komputerowej na strony webowe,

jest gotowy do:

 • ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Grafika komputerowa,

 • Projektowanie systemów informatycznych w tym testowanie aplikacji i dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych,

 • Inżynieria oprogramowania w tym hybrydowe aplikacje mobilne,

 • Technologie backend framework – np. Laravel,

 • Technologie frondend framework – np. vue.js.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Web development z elementami grafiki jako pracownik działu lub/i kierownik działu IT, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą może zajmować stanowiska związanym z:

web design – projektowaniem stron internetowych

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność pozwala wykształcić ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie wykrywania i zabezpieczanie systemów oraz sieci teleinformatycznych przed incydentami naruszenia bezpieczeństwa. Studenci poznają sposoby analizy podatności systemów i aplikacji w oparciu o światowe standardy i metodyki.

Nauczanie na specjalności odbywa się głównie w oparciu o przedmioty praktyczne podczas laboratoriów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy zajmują się aspektami cyberbezpieczeństwa w swojej codziennej pracy.

W ramach studiów poruszane są zagadnienia takie jak: projektowanie, wdrażanie, użytkowanie, administrowanie i testowania bezpiecznych systemów IT.

Studenci podczas zajęć uczą się jak w praktyce sprawdzić bieżący stan sieci czy systemu pod względem poziomu bezpieczeństwa, używając w tym celu dedykowanych narzędzi. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium wirtualizacji. W laboratorium uczestnicy zajęć będą mieli okazję realizować w bezpiecznym, symulowanym środowisku scenariusze związane z badaniem incydentów naruszenia bezpieczeństwa rzeczywistych systemów informatycznych.

Absolwenci po ukończeniu specjalności będą wykazywali się wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych które niezbędne są do wykonywania pracy na stanowisku m.in. administratora systemów teleinformatycznych, administratora systemów bezpieczeństwa czy analityka bezpieczeństwa.

Specjalność obejmuje takie zagadnienia jak:

 • opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • wykorzystanie narzędzi pozwalających na przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych
 • analizę poziomu bezpieczeństwa
 • monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury IT
 • projektowanie zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego
 • kryptografię
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów sieciowych

Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta kierunku Informatyka

Informatyka jako jedna z najdynamiczniejszych dziedzin inżynierii wymaga od absolwenta szerokiej wiedzy, myślenia abstrakcyjnego oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań typowych dla informatyka. Wyższa Szkoła Humanitas stawia na ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Informatyka nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne w ramach trzech specjalizacji: Inżynieria DevOps, Web development z elementami grafiki, Inżynieria IoT (Inżynieria Internetu Rzeczy).

Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas:

 • posiada wiedzę o językach programowania, algorytmach oraz strukturach danych,
 • potrafi stosować różne technik programowania: programowanie strukturalne, obiektowe, niskopoziomowe,
 • posiada wiedzę na temat instalacji i zarządzania systemami operacyjnymi,
 • jest przygotowany do instalacji i eksploatacji baz danych,
 • zna zagadnienia i narzędzia związane z cyberbezpieczeństwem oraz potrafi zarządzać bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • ma wiedzę na temat projektowania systemów informatycznych,
 • wie jak w praktyce projektować i eksploatować sieci komputerowe LAN i WAN,
 • wie jak zarządzać projektem informatycznym,
 • znane mu są zasady programowania zespołowego.

W ramach specjalizacji Inżynieria DevOps:

 • ma wiedzę na temat nowoczesnych usług chmurowych,
 • ma wiedzęna temat metod i narzędzi konteneryzacji,
 • wie jak zarządzać infrastrukturą systemowa i sieciową,
 • zna zagadnienia projektowania aplikacji rozproszonych.

W ramach specjalizacji Web development z elementami grafiki:

 • posiada umiejętności projektowania aplikacji multimedialnych internetowych i mobilnych,
 • wie jak tworzyć grafikę komputerową metodami i narzędziami wizualizacji oraz rzeczywistości wirtualnej,
 • potrafi testować aplikacje internetowe i mobilne.

W ramach specjalizacji Inżynieria IoT (Inżynieria Internetu Rzeczy):

 • ma wiedze na temat architektury i programowania mikrokontrolerów,
 • zna narzędzia projektowania typu CAD/CAM,
 • potrafi implementować architekturę sieciową na potrzeby IoT,
 • ma wiedzę na temat komponentów IoT i potrafi je wykorzystywać do budowy systemów IoT,
 • zna układy i systemy automatyki budynkowej.

Opłaty

 

 

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł(sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)