Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Stwarza to bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom kierunku informatyka. O konieczności kształcenia specjalistów z tego zakresu mówi wiele oficjalnych dokumentów, w tym między innymi Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Autorzy Strategii wskazują, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, będącego nową fazą rozwoju społeczeństw, stanowi wyzwanie dla województwa śląskiego oraz jest ważnym elementem tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach. Fundamentalnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji gospodarki opartej na wiedzy, jest kapitał intelektualny, w tym kapitał wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów informatycznych.

Studia na kierunku Informatyka trwają 3,5 roku i są to studia inżynierskie, kończące się otrzymaniem tytułu inżyniera. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Według Komisji Europejskiej w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Taką samą diagnozę przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Choć w Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, ich liczba nie zaspokaja rosnących potrzeb rynku pracy. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Informatyka jest dyscypliną, która rozwija się bardzo dynamicznie i nie ma obszaru życia, w którym w mniejszym lub większym stopniu nie wykorzystywane są systemy i narzędzia IT. Kierunek Informatyka skierowany jest do osób, które chcą brać udział w ciągłym i nieustającym rozwijaniu tej dyscypliny nie tylko w zakresie teorii, ale przede wszystkim w zakresie praktycznego tworzenia i wykorzystania nowych technologii i narzędzi informatycznych. Kierunek ten będzie odpowiedni dla osób, których zainteresowania obejmują nauki ścisłe i techniczne pozwalające na połączenie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności do rozwoju kompetencji informatycznych.

Studia na kierunku informatyka w Akademii Humanitas adresowane są zarówno do absolwentów szkół średnich dokonujących dopiero wyboru swojej drogi zawodowej, jak i osób już pracujących w sektorze IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć wykształcenie wyższe oraz tytuł inżyniera, co jest kształtowane potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wykształcenia.

Program kształcenia obejmuje przekazanie wiedzy i kształtowania umiejętności między innymi z zakresu podstaw funkcjonowania, materiałów i technologii stosowanych w przemyśle elektronicznym i działania elementów elektronicznych stosowanych w informatyce; cyfrowej reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach komputerowych; metod organizacji architektury systemów komputerowych; programowania i paradygmatów oraz metod i języków programowania; grafiki komputerowej; tworzenia baz danych czy bezpieczeństwa systemów.

Kształcenie na kierunku informatyka odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów, seminariów, warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i technik audiowizualnych. Specyfiką zajęć praktycznych jest aktywny udział studentów egzekwowany indywidualnie i zespołowo. Zróżnicowane formy nauczania pozwalają na aktywizowanie studentów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową. Obok wykładowców Akademii Humanitas udział w zajęciach (w charakterze prowadzących) biorą praktycy – specjaliści z różnych dziedzin objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie studiów, prowadzone są przez osoby z doświadczeniem praktycznym.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych realizowanych jako case study czy symulacje decyzyjne. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie (laboratorium administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi/programowania, laboratorium prototypowe IoT, laboratorium sieciowe, laboratorium Web development) studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy w działaniach praktycznych. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Akademia Humanitas jest oficjalnym partnerem edukacyjnym firmy CISCO, dzięki czemu studenci kierunku Informatyka mają możliwość uczestnictwa w kursie CCNA (Cisco Certified Network Associate) na preferencyjnych warunkach.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • pracowników działów IT,
 • kierowników działów IT,
 • prowadzenia własnej działalności,

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Informatyka w nowoczesnych organizacjach


[1] Ł. Wątor, W Polsce wciąż brakuje programistów. Uczelnie nie nadążają z ich kształceniem, https://wyborcza.pl.

Specjalności

Inżynieria DevOps

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania i tworzenia aplikacji z zastosowaniem nowoczesnych środowisk programistycznych. Student nabędzie wiedzę z zakresu programowania aplikacji w różnych środowiskach oraz zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności administracji sieciowymi systemami operacyjnymi, na których będą wdrażane aplikacje.

Istotnym elementem realizowanych zajęć na specjalności DevOps będzie automatyzacja procesów, czyli budowanie środowiska pracy realizującego funkcje, które dotychczas wymagały dużego nakładu pracy.

Adresaci specjalności:

Specjalność DevOps skierowana jest do osób zainteresowanych wysoce zautomatyzowanymi technologiami IT.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności przygotowany będzie do administrowania i utrzymywania dużych platform w infrastrukturze serwerowej lub chmurze, sterowanych biznesowo i ułatwiających komunikację między biznesem, developmentem i operacjami.

Absolwent specjalności DevOps posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • pojęć, zasad i modeli operacyjnych DevOps,
 • narzędzi: Git, Docker, K8S, Jenkins, Nagios, itp.,
 • kluczowych zasad DevOps i metod ich wykorzystania,
 • potrafi w praktyce wykorzystać koncepcję i metody DevOps,
 • potrafi stosować metodyki zwinne i oraz koncepcję Continuous Delivery,
 • rozumie znaczenie DevOps zarówno dla specjalisty IT, jak i dla organizacji.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Programowanie zespołowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • Zarządzanie projektem informatycznym.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Inżynieria DevOps jako pracownik działu lub/i kierownik działu IT, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą może zajmować stanowiska związanym z:

 • projektowaniem, testowaniem i aktualizowaniem specjalistycznych aplikacji programistycznych,
 • projektowaniem, testowaniem i aktualizowaniem złożonych systemów informatycznych.

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych.

Adresaci specjalności:

Specjalność Inżynieria IoT ( Internet rzeczy) skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, a w szczególności dla osób będących „na czasie” z nowinkami technologicznymi. Dla ludzi zainteresowanych informatyką, Internetem, światem cyfrowym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności będzie nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • prototypowania urządzeń IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D,
 • wykorzystywania inteligentnych technologii do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania,
 • programowania mikrokontrolerów oraz urządzeń z systemami operacyjnymi,
 • wykorzystywania gotowych bibliotek, przydatnych do projektowania IoT,
 • tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Infrastruktura sieciowa dla Internetu Rzeczy,
 • Architektura rozwiązań Internetu Rzeczy,
 • Elementy sztucznej inteligencji,
 • Systemy operacyjne,
 • Języki programowania.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalnościInżynieria IoT ( Internet rzeczy) może pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • laboratoriach,
 • ośrodkach badawczych,

firmach konsultingowych.

Web development z elementami grafiki

Cel studiów:

Celem specjalności Web development z elementami grafiki  jest przygotowanie absolwenta do pracy związanej z tworzeniem wyglądu stron internetowych, czyli rozplanowaniu, zaprojektowaniu i uruchomieniu  witryny. Do tworzenia stron internetowych nie wystarcza umiejętności techniczne, ekspert z zakresu web designu powinien posiadać również zmysł estetyczny i odznaczać się kreatywnym myśleniem

W ramach specjalności szczególny nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne związane z zagadnieniami front i backendowymi. Podczas zajęć studenci będą prototypować rozwiązania i procesy zarówno w zakresie RWD, jak i aplikacji mobilnych. Najczęściej wymaganych przez przyszłych pracodawców.

Adresaci specjalności:

Specjalność Web development z elementami grafiki skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, w szczególności dla osób zainteresowanych projektowaniem stron internetowych.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent specjalności zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu:

 • zasad tworzenia stron internetowych,

 • programowania nowoczesnych aplikacji,

 • serwisów webowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych, działających w środowisku sieci Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową,

w umiejętności takie jak:

 • tworzenie kodu min. HTML/CSS/JS/PHP na podstawie projektu graficznego,

 • obróbka i montaż plików multimedialnych i dźwięku,

 • tworzenie grafiki komputerowej na strony webowe,

jest gotowy do:

 • ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody kształcenia:

 • laboratoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Grafika komputerowa,

 • Projektowanie systemów informatycznych w tym testowanie aplikacji i dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych,

 • Inżynieria oprogramowania w tym hybrydowe aplikacje mobilne,

 • Technologie backend framework – np. Laravel,

 • Technologie frondend framework – np. vue.js.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Web development z elementami grafiki jako pracownik działu lub/i kierownik działu IT, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą może zajmować stanowiska związanym z:

web design – projektowaniem stron internetowych

Sztuczna Inteligencja (AI) i inżynieria danych

Specjalność „Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i inżynieria danych” umożliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarze technologii informatycznych, mianowicie uczenia maszynowego (ang. Machine Learning) i sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence) oraz w analizie dużych zbiorów danych (ang. Big Data).

W procesie kształcenia przeważająca część zajęć odbywać się będzie w środowiskach symulujących środowisko pracy zawodowej, co przełoży się na zdobywanie wiedzy i umiejętności dających praktyczne kwalifikacje na rynku pracy zarówno na szczeblu lokalnym w regionie, jak i globalnym. Proces kształcenia oparty jest od strony praktycznej o technologie komputerowe.

Studenci specjalności poznają najnowsze technologie dotyczące obróbki tego typu danych, łącząc zarazem umiejętności i wiedzę z różnych obszarów nauki: informatyki, matematyki, fizyki. Globalny przepływ informacji sprawia, że pozyskujemy ogromne zbiory danych, które zostają poddane procesowi analizy, co przekłada się na podejmowanie ważnych decyzji i strategii.

Ogromny rozwój sztucznej inteligencji na naszych oczach, zastosowanie jej do nieoczywistych celów daje przeogromne możliwości rozwoju przedsiębiorstw, do których nawet nie aspirowały. Generatywna sztuczna inteligencja (ang. Generative AI) zapewnia dodatkowe narzędzia w kreacji twórcom, naukowcom i przedsiębiorcom.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci specjalności Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i inżynieria danych znajdą zatrudnienie:

 • w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych,
 • w zabezpieczaniu danych,
 • w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje biznesowe,
 • w software house’ach, a także będą gotowi do realizacji własnych pomysłów start-up

Celem nauki na studiach pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania maszynowego – projektowania sieci neuronowych
 • wiedzę i umiejętności z zakresu analizy danych przy użyciu najnowszych technologii i narzędzi informatycznych,
 • umiejętność praktycznego użycia podstawowych platform i środowisk komputerowych służących inżynierii danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji,
 • umiejętność programowania w języku Python i użycia odpowiednich bibliotek specjalistycznego oprogramowania ML i AI
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

Wybrane przedmioty w programie studiów

 • Matematyka dyskretna
 • Systemy uczące się
 • Predykcja kategorii wprowadzenie do klasyfikacji
 • Predykcja wartości numerycznych wprowadzenie do regresji
 • Data Science z elementami programowania w R
 • Analityka w Big Data
 • Statystyka dla Data Science
 • Uczenie maszynowe, metody klasyfikacji, przy użyciu środowiska Python
 • Sieci neuronowe
 • Metody głębokiego uczenia (deep learning) w sieciach neuronowych (Keras, Tensorflow, Pytorch)
 • Przetwarzanie języka naturalnego (PyTorch, Hugging Face, fastText, spacy, wit.ai, SentencePiece)

Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta kierunku Informatyka

Informatyka jako jedna z najdynamiczniejszych dziedzin inżynierii wymaga od absolwenta szerokiej wiedzy, myślenia abstrakcyjnego oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań typowych dla informatyka. Akademia Humanitas stawia na ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Informatyka nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne w ramach trzech specjalizacji: Inżynieria DevOps, Web development z elementami grafiki, Inżynieria IoT (Inżynieria Internetu Rzeczy).

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka w Akademii Humanitas:

 • posiada wiedzę o językach programowania, algorytmach oraz strukturach danych,
 • potrafi stosować różne technik programowania: programowanie strukturalne, obiektowe, niskopoziomowe,
 • posiada wiedzę na temat instalacji i zarządzania systemami operacyjnymi,
 • jest przygotowany do instalacji i eksploatacji baz danych,
 • zna zagadnienia i narzędzia związane z cyberbezpieczeństwem oraz potrafi zarządzać bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • ma wiedzę na temat projektowania systemów informatycznych,
 • wie jak w praktyce projektować i eksploatować sieci komputerowe LAN i WAN,
 • wie jak zarządzać projektem informatycznym,
 • znane mu są zasady programowania zespołowego.

W ramach specjalizacji Inżynieria DevOps:

 • ma wiedzę na temat nowoczesnych usług chmurowych,
 • ma wiedzęna temat metod i narzędzi konteneryzacji,
 • wie jak zarządzać infrastrukturą systemowa i sieciową,
 • zna zagadnienia projektowania aplikacji rozproszonych.

W ramach specjalizacji Web development z elementami grafiki:

 • posiada umiejętności projektowania aplikacji multimedialnych internetowych i mobilnych,
 • wie jak tworzyć grafikę komputerową metodami i narzędziami wizualizacji oraz rzeczywistości wirtualnej,
 • potrafi testować aplikacje internetowe i mobilne.

W ramach specjalizacji Inżynieria IoT (Inżynieria Internetu Rzeczy):

 • ma wiedze na temat architektury i programowania mikrokontrolerów,
 • zna narzędzia projektowania typu CAD/CAM,
 • potrafi implementować architekturę sieciową na potrzeby IoT,
 • ma wiedzę na temat komponentów IoT i potrafi je wykorzystywać do budowy systemów IoT,
 • zna układy i systemy automatyki budynkowej.

Opłaty

 

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Akademii Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukuj go z systemu rekrutacyjnego)
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Akademia Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)


 

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.