Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Konferencja - Polityka informacyjna wobec dóbr kultury

 Patronat honorowy:    

 Patronat naukowy:

   

 

Patronat medialny

 

 

 

                                         

Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes"
Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Miasta Jaworzna

zapraszają na czwartą konferencję z cyklu
O c h r o n a    D z i e d z i c t w a    N a r o d o w e g o

Poprzednie konferencje z cyklu cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko przedstawicieli środowisk naukowych, ale także osób hobbystycznie zajmujących się problematyką ochrony i poszukiwania zabytków.

Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji będzie przyjrzenie się w szczególności relacjom zachodzącym między obszarem działalności państwa związanego z ochroną dziedzictwa kultury a mediami. Dobra kultury – szczególnie te najcenniejsze – niewątpliwie są przedmiotem zainteresowania mediów. W związku z tym pojawia się szereg kwestii związanych ze sposobem realizacji misji mediów, etyką czy wręcz zasadami współżycia społecznego. Pojawia się pytanie o charakter relacji między administracją dóbr kultury a mediami - czy ma miejsce partnerstwo i współpraca w kreowaniu polityki informacyjnej, czy wręcz przeciwnie – konkurencja i rywalizacja. Czy realizując wolność prasy i dostęp do informacji dochodzi do nadużyć? Jakie w istocie działania informacyjne, edukacyjne i upowszechniające wiedzę o zabytkach powinny być podejmowane przez media i jakie powinny być ramy prawne tych działań? Czy występujące w praktyce zjawiska zostały ujęte w ramy prawne, czy też może mamy do czynienia z lukami prawnymi, które należałoby usunąć? Organizatorom konferencji szczególnie zależy bowiem na przedstawieniu dobrych praktyk i zarazem na zaprezentowaniu negatywnych zjawisk, które nie powinny mieć miejsca. Prelegenci skoncentrują swoją uwagę m.in. na prawie konstytucyjnym, prasowym, autorskim, jak również na wyodrębniającej się dopiero gałęzi prawa, tj. na prawie Internetu. Podczas konferencji głos zabiorą nie tylko prawnicy. Uczestnicy Konferencji będą bowiem mieli okazję zapoznać się także z wystąpieniami medioznawców, dziennikarzy, archeologów, muzealników, historyków sztuki. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do szerokiego grona odbiorców.

Tematem poszczególnych wystąpień mogą być następujące zagadnienia:

 • tworzenie nowoczesnej przestrzeni komunikacji i informacji między administracją publiczną
  a mediami w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • sposoby udostępniania informacji dotyczących dóbr kultury przez administrację publiczną,
 • zakres dostępnej informacji publicznej dotyczącej dóbr kultury,
 • praktyczne aspekty dostępności informacji publicznej dotyczącej zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 • prowadzenie polityki informacyjnej przez administrację publiczną obejmującej zagadnienia
  z zakresu dóbr kultury,
 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących dóbr kultury przez media,
 • marketing i public relations dóbr kultury,
 • etyczne problemy wykorzystywania informacji dotyczącej dóbr kultury przez media,
 • rzetelność przekazu medialnego w zakresie dóbr kultury,
 • społeczne zapotrzebowanie na informację dotyczącą dóbr kultury,
 • współpraca instytucji kultury z mediami – nowoczesne standardy rzecznictwa prasowego
  w obszarze kultury. 

 Program Konferencji zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Zgłoszenia - terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat - 30.09.2019 r.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl

Odpłatność:

 • Uczestnictwo w konferencji i/lub publikacja referatu: 200 zł
 • Uczestnictwo bierne w konferencji: 40 zł

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, z opisem w tytule: Polityka informacyjna - konferencja, imię i nazwisko Uczestnika

Publikacja pokonferencyjna

Zachęcamy do składania tekstów/referatów do planowanej monografii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie konferencji.

Nadmieniamy jednocześnie, że tekst zostanie opublikowany  w monografii wydanej w jednym z wydawnictw uwzględnionych na liście ministerialnej. Wobec tego za publikację tekstu będzie można uzyskać 20 pkt. 

Teksty do monografii prosimy przesyłać w terminie do 30 września 2019 r. razem z formularzem zgłoszenia na adres: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl

W terminie jw. prosimy również o przesłanie dwóch egzemplarzy, wypełnionej i podpisanej przez Państwa umowy wydawniczej (do pobrania w przedostatniej zakładce) na adres:

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec
z dopiskiem na kopercie: „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”

Program wydarzenia

Kliknij aby pobrać --> LINK 

Komitet naukowy

 1. prof. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego)
 2. prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 3. prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 4. prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski)
 5. prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
 6. prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)
 7. prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)
 8. prof. dr hab. Lidia Zacharko, (Uniwersytet Śląski)
 9. dr hab. Bolesław Ćwiertniak  (Wyższa Szkoła Humanitas)
 10. dr hab. Michał Kaczmarczyk  (Wyższa Szkoła Humanitas)
 11. dr.hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski)
 12. dr hab. Jerzy Paśnik (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
 13. dr hab. Dariusz Rozmus (Wyższa Szkoła Humanitas)
 14. dr hab. Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski )
 15. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
 16. dr hab. Andrzej Wójcik (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Komitet organizacyjny

 • dr Dorota Fleszer, Wyższa Szkoła Humanitas
 • dr hab. prof. WSH, Dariusz Rozmus, Wyższa Szkoła Humanitas
 • dr Maciej Borski, Wyższa Szkoła Humanitas
 • dr Anna Rogacka- Łukasik, Wyższa Szkoła Humanitas
 • dr Andrzej Pokora, Wyższa Szkoła Humanitas
 • Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce”
 • Dział Promocji Wyższej Szkoły Humanitas

Do pobrania

Kontakt w sprawach organizacyjnych