Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4,5 letnie studia magisterskie niestacjonarne

O kierunku

 

TUTYŁ MAGISTRA W 4,5 roku w trybie niestacjonarnym!

ZAPISZ SIĘ (kliknij)

W trakcie studiów, studenci nabywać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi. Uczyć się będą przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi metodami pracy w zakresie nauczania i wychowania, a także wykorzystania w procesie nauczania, nowoczesnych technologii. 

W procesie kształcenia korzystać będziemy między innymi z Laboratorium Pedagogiki z elementami Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej,  ogrodu sensorycznego. Zajęcia z metodyk realizowane będą za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym maty edukacyjnej, okularów rozszerzonej rzeczywistości VR, tablic interaktywnych, specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzącego wirtualny, magiczny dywan, a zajęcia z zajęci z programowania realizowane będą z wykorzystaniem Lego Mindstorms, robotów Dash i Dotoraz Ozoboty.

Program kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych uwzględnia najnowsze osiągnięcia pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz nauk z nią współpracujących: psychologii, socjologii, prawa i innych nauk. Jest mocno nakierowany na personalizację pracy studenta, który w toku studiów będzie miał stały kontakt z coachem, a dodatkowo swobodę w wyborze dodatkowych modułów zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Studenci, zarówno na zajęciach praktycznych jak i praktykach pedagogicznych,  kształtować będą swój warsztat zawodowy, co możliwe będzie poprzez organizację zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów i treningów, a także zajęć praktycznych w wiodących placówkach edukacyjnych. Kadrę dydaktyczną i badawczo-dydaktyczną prowadzącą wykłady, konwersatoria i seminaria stanowić będą  pracownicy o bogatym dorobku zawodowym i  naukowym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego itp.

Absolwent tego kierunku wyposażamy będzie w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie organizować środowisko wychowawcze, nawiązywać kontakty społeczne, kreatywnie organizować przestrzeń edukacyjną.

Z godnie z modelowym programem kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, kandydat na nauczyciela to:

- w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym:

  •  refleksyjny praktyk, który poddaje analizie i namysłowi zarówno realizowaną koncepcję pedagogiczną, posiadaną wiedzę, kompetencje, jak i swój światopogląd; badacz praktyki edukacyjnej – refleksja nad doświadczeniem pozwala mu na ciągłe identyfikowanie i rozwijanie (w sposób formalny i pozaformalny) własnych zasobów wykorzystywanych w dynamicznym procesie kształtowania relacji z dzieckiem/uczniem, rodzicami i lokalnym środowiskiem;
  • ekspert od wspierania rozwoju dziecka wyposażony w bogatą wiedzę psychopedagogiczną oraz dotyczącą praw dziecka pozwalającą mu na integralne ujęcie funkcjonowania swoich podopiecznych z uwzględnieniem ich zasobów, jak i deficytów, umiejętnie planujący i realizujący proces dydaktyczno-wychowawczy wzmacniający autonomię i potrzebę samostanowienia dzieci/uczniów;
  • erudyta posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie umożliwiającą mu realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak: język polski, historia, przyroda (w tym: biologia, chemia, fizyka, geografia), ma-tematyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka);

˗       w obszarze kształtowania relacji wobec siebie i innych:  

  • spolegliwy opiekun charakteryzujący się gotowością do autentycznej troski o zrównoważony rozwój podopiecznych; troska to jednak nie dyrektywne i podające nauczanie, ale elastyczne i responsywne wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających identyfikacji i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez dziecko/ucznia;
  • członek zespołu/ów - osoba efektywnie współpracująca z innymi nauczycielami i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, kooperatywnie uczą-ca się od innych i nauczająca innych (umiejętność uczenia na podstawie doświadczenia innych, ale również dzielenia się własną wiedzą i negocjowania wspólnego rozumienia celów i zadań edukacyjnych);
  • człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń, poszukujący innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych (wychowawczo-dydaktycznych), skutecznie adaptujący się do zmieniających się warunków, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian;
  • osoba mająca świadomość swoich zainteresowań (nie tylko pedagogicznych) i potrafiąca wykorzystać je w procesie samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji);
  • człowiek uczciwy, starający się działać na podstawie uniwersalnych zasad etycznych.

 

Rezultatem kształcenia na tym kierunku jest gruntowne, kompleksowe i wszechstronne przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy pedagogicznej i ciagłego podnoszenia swoich kompetencji.

Opłaty

 


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

tryb niestacjonarny/stacjonarny
Czesne już od 220 zł

Zasady rekrutacji

  • Na I rok studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).
  • Na I rok studiów magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednoliote magisterskie oraz uzyskali pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

Laboratorium i ogród sensoryczny

Laboratorium pedagogiczne zostało wyposażone w podłogę interaktywną, salę doświadczania świata raz inne pomoce dydaktyczne do ćwiczeń, gier czy zabaw ruchowych. Podłoga interaktywna to nowoczesny nośnik treści multimedialnych, który łączy w sobie wyświetlanie obrazów z intuicyjnym ruchem osób wchodzących w interakcje z systemem. Stworzenie Laboratorium Pedagogiki pozwala wykładowcom na przeprowadzenie praktycznych zajęć z zastosowaniem najnowszych technik pracy ze studentem. Student będzie może doświadczać procesy w trakcie pracy z dziećmi i uczniami.

Z kolei sala doświadczania świata jest wyposażona w elementy umożliwiające pobudzanie zmysłów przy jednoczesnej redukcji bodźców zbędnych, które zakłócają postrzeganie. Urządzenia pozwalają na wyrównanie i urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy, ponieważ jest to wyposażenie coraz częściej stosowane w przedszkolach i szkołach, co sprawia, że absolwent po otrzymaniu dyplomu może od razu przystąpić do wykonywanej pracy zgodnie z wykształceniem.

Ogród zmysłów zwany ogrodem sensorycznym to kolejna pomoc dydaktyczna, która ma za zadanie aby w sposób celowy i zintensyfikowany oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w zdecydowanie większym stopniu niż zwykle. Spełnia także funkcje terapeutyczne, które student będzie może poznawać. Na terenach WSH zostaną zagospodarowane obszary zielone, przyjazne, wielofunkcyjne miejsca przeznaczone do praktycznej nauki i rozpoznawania potrzeb osób (szczególnie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy zakątek to inne doświadczenie i zmysły. Poprzez doświadczenie studenci dużo więcej i efektywniej uczą się tego co jest wokół nich i zapoznają się z metodami wykorzystania tych elementów w przyszłej pracy zawodowej. Ogród będzie praktyczną pomocą dydaktyczną w postaci ogrodowej pracowni sensorycznej.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)