Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4,5 letnie studia magisterskie niestacjonarne

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

 

TUTYŁ MAGISTRA W 4,5 roku w trybie niestacjonarnym!

ZAPISZ SIĘ (kliknij)

W trakcie studiów, studenci nabywać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi. Uczyć się będą przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi metodami pracy w zakresie nauczania i wychowania, a także wykorzystania w procesie nauczania, nowoczesnych technologii. 

W procesie kształcenia korzystać będziemy między innymi z Laboratorium Pedagogiki z elementami Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej,  ogrodu sensorycznego. Zajęcia z metodyk realizowane będą za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym maty edukacyjnej, okularów rozszerzonej rzeczywistości VR, tablic interaktywnych, specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzącego wirtualny, magiczny dywan, a zajęcia z zajęci z programowania realizowane będą z wykorzystaniem Lego Mindstorms, robotów Dash i Dotoraz Ozoboty.

Program kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych uwzględnia najnowsze osiągnięcia pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz nauk z nią współpracujących: psychologii, socjologii, prawa i innych nauk. Jest mocno nakierowany na personalizację pracy studenta, który w toku studiów będzie miał stały kontakt z coachem, a dodatkowo swobodę w wyborze dodatkowych modułów zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Studenci, zarówno na zajęciach praktycznych jak i praktykach pedagogicznych,  kształtować będą swój warsztat zawodowy, co możliwe będzie poprzez organizację zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów i treningów, a także zajęć praktycznych w wiodących placówkach edukacyjnych. Kadrę dydaktyczną i badawczo-dydaktyczną prowadzącą wykłady, konwersatoria i seminaria stanowić będą  pracownicy o bogatym dorobku zawodowym i  naukowym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego itp.

Absolwent tego kierunku wyposażamy będzie w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie organizować środowisko wychowawcze, nawiązywać kontakty społeczne, kreatywnie organizować przestrzeń edukacyjną.

Z godnie z modelowym programem kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, kandydat na nauczyciela to:

- w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym:

 •  refleksyjny praktyk, który poddaje analizie i namysłowi zarówno realizowaną koncepcję pedagogiczną, posiadaną wiedzę, kompetencje, jak i swój światopogląd; badacz praktyki edukacyjnej – refleksja nad doświadczeniem pozwala mu na ciągłe identyfikowanie i rozwijanie (w sposób formalny i pozaformalny) własnych zasobów wykorzystywanych w dynamicznym procesie kształtowania relacji z dzieckiem/uczniem, rodzicami i lokalnym środowiskiem;
 • ekspert od wspierania rozwoju dziecka wyposażony w bogatą wiedzę psychopedagogiczną oraz dotyczącą praw dziecka pozwalającą mu na integralne ujęcie funkcjonowania swoich podopiecznych z uwzględnieniem ich zasobów, jak i deficytów, umiejętnie planujący i realizujący proces dydaktyczno-wychowawczy wzmacniający autonomię i potrzebę samostanowienia dzieci/uczniów;
 • erudyta posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie umożliwiającą mu realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak: język polski, historia, przyroda (w tym: biologia, chemia, fizyka, geografia), matematyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka);

˗       w obszarze kształtowania relacji wobec siebie i innych:  

 • spolegliwy opiekun charakteryzujący się gotowością do autentycznej troski o zrównoważony rozwój podopiecznych; troska to jednak nie dyrektywne i podające nauczanie, ale elastyczne i responsywne wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających identyfikacji i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez dziecko/ucznia;
 • członek zespołu/ów - osoba efektywnie współpracująca z innymi nauczycielami i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, kooperatywnie uczą-ca się od innych i nauczająca innych (umiejętność uczenia na podstawie doświadczenia innych, ale również dzielenia się własną wiedzą i negocjowania wspólnego rozumienia celów i zadań edukacyjnych);
 • człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń, poszukujący innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych (wychowawczo-dydaktycznych), skutecznie adaptujący się do zmieniających się warunków, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian;
 • osoba mająca świadomość swoich zainteresowań (nie tylko pedagogicznych) i potrafiąca wykorzystać je w procesie samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji);
 • człowiek uczciwy, starający się działać na podstawie uniwersalnych zasad etycznych.

 

Rezultatem kształcenia na tym kierunku jest gruntowne, kompleksowe i wszechstronne przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy pedagogicznej i ciagłego podnoszenia swoich kompetencji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanitas:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej
 • uzyskuje umiejętności niezbędne do efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów szkolnych i rówieśniczych, potrafi prezentować pomysły rozwiązywania złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych, jest przygotowany do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między podmiotami procesu wychowania i kształcenia
 • zna podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania przedszkoli i szkół, placówek systemu oświaty, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej dzieci i uczniów
 • jest przygotowany do projektowania i organizowania działań skoncentrowanych na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się, potrafi stosować metody pracy właściwe dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ma umiejętność tworzenia autorskich programów nauczania, wspierania rozwoju dziecka, w tym edukacji włączającej. Potrafi współpracować z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami oraz innymi uczestnikami procesu edukacyjnego; potrafi również sprawdzać osiągnięcia edukacyjne dzieci i uczniów, a także projektować oraz realizować innowacyjne działania edukacyjne i terapeutyczne.
 • posiada przygotowanie merytoryczne i metodyczne do integracji treści nauczania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
 • jest wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym potrzeby wynikające z różnic kulturowych, jest świadomy konieczności przestrzegania etyki zawodowej, zdolny do pracy indywidualnej i w grupie. Jest otwarty na nowe wyzwania edukacyjne i wychowawcze
 • jest przygotowany do permanentnego doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania lub przetwarzania informacji.
 • otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra, a także posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w publicznych i niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej.

Opłaty

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

 • Na I rok studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).
 • Na I rok studiów magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednoliote magisterskie oraz uzyskali pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

Ogrodowa pracownia sensoryczna

Witamy na podstronie ogrodowej pracowni sensorycznej Humanitas zwanej również OGRODEM ZMYSŁÓW lub PARKIEM POLISENSORYCZNYM. Pracownia powstała na terenach zileonych należących do Akademii Humanitas w ramach projektu pt. Pedagogia Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Akademii Humanitas.

Zadanie, żyjącej w cyklu zgodnym z porami roku pracowni, jest zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne. Powstające w jej ramach przyjazne i wielofunkcyjne miejsca przeznaczone są do praktycznej nauki rozpoznawania i realizowania potrzeb osób (szczególnie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Teren został zaprojektowany w oparciu o swobodne linie i geometryczne kształty - sprawia zatem wrażenie uporządkowanej i wygodnej przestrzeni.

Każdy zakątek ogrodu ma dostarczać doświadczeń dla innych zmysłów. W trakcie I etapu prac powstały m. in.:

 • rabata długokwitnąca (bylinowa) - tworzą ją tulipany, słoneczne rudbekie, różnobarwne i różnokształtne jeżówki, pysznogłówki, omszone szałwie, miododajne naparstnice, kolorowe jak ptaki orliki itp.,
 • rabata woni - tutaj nie mogło zabraknąć lawendy, piwonii, kocimiętki czy goździków,
 • rabata z trawami - różne rodzaje miskantów sąsiadują tu z turzycami, trawą bambusową, czy rozplenicą japońską.

Roślinom rabatowym towarzyszą pięknie kwitnące wiosną a owocujące latem i wczesną jesienią drzewa:

 • wszechobecne kasztanowce,
 • kilka rodzajów klonów,
 • lipy,
 • robinie akacjowe,
 • morwa biała,
 • a także - jabłonie, śliwy, wiśnie i grusze.

W ogrodzie nie brakuje zarówno zimozielonych iglaków - sosen i świerków, jak i zrzucających na zimę igieł modrzewi, pod którymi wiosną kwitną kolorowe tulipany i pachnące konwalie. W różnych częściach ogrodu w lecie będzie można podziwiać intensywnie pachnące róże oraz wielokształtne i wielobarwne hortensje.

Krzywy i byliny zaplanowane do nasadzeń w ogrodzie w trakcie poszczególnych etapów prac zostały tak dobrane, aby podczas całego sezonu wegetacyjnego charakteryzowały się bogatą paletą harmonijnych barw. 

Przed nami jeszcze kilka etapów realizacyjnych, aby ogród sensoryczny nabrał ostatecznego kształtu, a tym samym został w pełni zrealizowany cel nadrzędny jakim jest: stworzenie studentom Humanitas możliwości efektywniejszej nauki w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz pozostałymi elementami zaprojektowanymi w ramach pracowni i doświadczania ich faktycznego wpływu na zmysły, by łatwiej mogli wykorzystać poznane metody w przyszłej pracy z uczniami.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium pedagogiczne

Laboratorium pedagogiczne znajduje się w sali 310 na III piętrze. Zostało zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nim zajęcia różnego typu. Laboratorium pedagogiczne składa się z trzech pomieszczeń:

 • sala wykładowo-warsztatowa (pomieszczenie A),
 • pracownia SI z elementami Sali doświadczania świata (pomieszczenie B),
 • pracownia UV również z elementami Sali doświadczania świata (pomieszczenie C).

Sala A została wyposażona w:

 • standardowe krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • zamknięte szafy zawierające drobne pomoce dydaktyczne takie jak gry edukacyjne, logiczne, klocki konstrukcyjne, materiały edukacyjne, tablice manipulacyjne, figurki silikonowe, maty, piłki sensoryczne itp.

Pomieszczenia B i C są miejscami, w których wyeksponowano kierunkowe pomoce dydaktyczne. Są one oddzielone od pomieszczenia A specjalną taśmą. Korzystanie z pomieszczeń B i C odbywa się w obuwiu zmiennym.

Pomieszczenia B i C składają się na część przeznaczoną do realizacji zajęć warsztatowych z użyciem:

 • przyrządów i pomocy niezbędnych w terapii Snoezelen, dostępnych w ramach sali doświadczania świata m. in.: 1. kącik UV z prysznicem UV, lustrem UV, akwarium UV oraz świecącymi w świetle UV zabawkami z ruchomym wypełnieniem; 2. projektor za pomocą którego można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie wykorzystując tarcze żelowe i tarcze obrotowe; 3. kolumna bąbelkowa 110 cm; 4. lustro sferyczne zniekształcające obraz; 5. gry muzyczno-świetlne; 6. panele interaktywne emitujące dźwięki i światło; 7. baldachim świetlny światłowodowy; 8. łóżko wodne z funkcjami masażu, odseparowane od reszty sali kurtyną światłowodową, itp.
 • podłogi interaktywnej - magiczny dywan FunTronic z zainstalowanymi w ramach jednostki centralnej programami do aktywności rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz aktywności stymulujących rozwój funkcji wykonawczych,
 • kilkunastoelementowego systemu materacy, podwiesi, huśtawek i innych elementów do terapii integracji sensorycznej,
 • wielkoformatowych pomocy piankowych do zabaw ruchowych wyzwalających kreatywność.

Ponadto, wykładowcy w ramach zajęć ze studentami mogą wykorzystywać pomoce niezbędne do rozwoju u dzieci myślenia komputacyjnego, nauki kodowania i programowania, takie jak:

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostało wyposażone laboratorium pedagogiczne AH są coraz częściej stosowane w przedszkolach i szkołach, co sprawia, że absolwent po otrzymaniu dyplomu może od razu przystąpić do wykonywanej pracy zgodnie z wykształceniem.

Stworzone w AH laboratorium pedagogiczne pozwala:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem najnowszych pomocy i technik pracy,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)


 

Działania AH w obszarze PEDAGOGIKA

Studia Podyplomowe
 • 38 kierunków studiów
 • 300 grup
 • 7 394 absolwentów
 • 21 ośrodków zamiejscowych

W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę zapraszamy do odwiedzenia dedykowanych im podstron:

 

Nowoczesna edukacja - wydarzenia

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które w kluczowy sposób wpływają na kształt współczesnej edukacji. Przez organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów otwartych oraz forów, zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego poszukiwania rozwiązań i otwartej dyskusji na temat najistotniejszych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesna oświata. Tutaj odnajdziecie Państwo zarówno historię dot. naszych działań w tym zakresie, jak również dowiecie się o nowych, planowanych wydarzeniach, na które już w tej chwili serdecznie zapraszamy >>

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to fantastyczna pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem głównie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, w tym w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest pomocą w ocenie prawidłowości rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas łączą w sobie realizację podstawy programowej z rozwojem umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia, kreatywności, kompetencji społecznych itd. Dzieci uczą się w trakcie świetnej zabawy. Wszelkie szczegóły i aktualne informacje związane z procesem rozwoju narzędzia o kolejne funkcjonalności oraz zestawy kafli edukacyjnych znajdują się na podstronie >>

Sieć Współpracy Edukacyjnej
 • 3 lata doświadczeń
 • 63 porozumienia o współpracy zawarte z placówkami edukacyjnymi
 • 76 szkół partnerskich

Stale powiększająca się o kolejne szkoły partnerskie, Sieć Współpracy Edukacyjnej, w ramach której wspólnie ze szkołami realizujemy projekty naukowe, kulturalne i społeczne. W ramach współpracy, m. in. proponujemy szkołom preferencyjne warunki w zakresie udziału dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów w realizowanych przez nas usługach rozwojowych. Na podstronie poświęconej Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH, możecie Państwo sprawdzić, czy szkoła, z którą jesteście Państwo związani jako nauczyciel, uczeń czy też rodzic, podpisała już porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas.

Tatrzańskie Sympozja Naukowe
 • 25 sympozjów
 • 120 artykułów
 • 8 numerów zeszytów naukowych
 • 44 monografie w j. polskim i angielskim

TSN to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy. Z tematyką i relacjami ze wszystkich sympozjów, w których głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas, możecie zapoznać się Państwo na podstronie poświęconej Tatrzańskim Sympozjom Naukowym.

Dyrektor Liderem
 • 9 konferencji
 • 11 warsztatów konferencyjnych
 • 51 prelegentów
 • 1 120 uczestników

Cykl wydarzeń edukacyjnych wpisujących się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Adresowany przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Zainaugurowany w roku 2015 przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, w listopadzie 2018 roku włączony do zadań ODN Humanitas. Z tematyką i relacjami z dotychczas zrealizowanych w ramach cyklu konferencji możecie się Państwo zapoznać na dedykowanej mu podstronie.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • ponad 13 000 przeszkolonych nauczycieli

Ponieważ organizowane przez Dział Szkoleń WSH szkolenia doskonalące nauczycieli cieszyły się dużym powodzeniem wśród szkół i placówek oświatowych woj. śląskiego, WSH we wrześniu 2018 r. powołała do życia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. To co wyróżniało Dział Szkoleń WSH, a teraz wyróżnia ODN Humanitas to: szeroka, na bieżąco aktualizowana i odświeżana oferta tematyczna, elastyczność w tworzeniu warsztatów pod konkretne potrzeby danej placówki, skrupulatnie dobrane grono specjalistów - ekspertów praktyków. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą oraz do kontaktu z ODN Humanitas, również w celu stworzenia dla Państwa placówki szkolenia "szytego na miarę" :)

Instytut Innowacyjnej Edukacji

Tworzą go specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty. Do zadań Instytutu należą m. in.: aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej; współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, czy tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie. Więcej informacji nt. działaności Instytutu >>

Projekty edukacyjne dofinansowywane z funduszy UE
 • 36 projektów
 • 38,5 mln zł wartość
 • 35,5 mln zł pozyskanego dofinansowania

Od 2016 roku WSH realizuje 36 projektów edukacyjnych. Tylko w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 projektów, w ramach których wsparciem obejmowane są głównie szkoły, przedszkola, nauczyciele, uczniowie (RPO WSL 2014-2020; PO Polska Cyfrowa 2014-2020, RPO WM 2014-2020), jak również studenci oraz osoby dorosłe pragnące podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Szczegółowe opisy projektów znajdują się na dedykowanej tej sferze działalności WSH podstronie.

Eksperci Programowania
 • 7 projektów
 • 57 gmin
 • 221 szkół
 • 800 nauczycieli
 • 11 100 uczniów
 • 3 000 000 zł = wartość zakupionego sprzętu dla szkół

To cykl projektów, w których nauczyciele zdobywają umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, zaś na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 rozwijają:

 • kompetencje informatyczne,
 • myślenie komputacyjne,
 • zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów
 • i myślenia algorytmicznego.

Więcej o projektach można przeczytać na stronie Ekspertów programowania

Placówka Oświatowa Azylem Bezpieczeństwa

to program opracowany przez WSH w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oparty na założeniach profilaktyki systemowej, zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Więcej o programie, jego założeniach i etapach możecie Państwo przeczytać na podstronie Programu. Zachęcamy do kontaktu z nami celem skonstruowania założeń realizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Placówki, czy też sieci placówek w Państwa Gminie.