Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pedagogika środowiskowa

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Pedagogika środowiskowa to ceniony i poszukiwany kierunek studiów, kształtujący wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w środowisku polegającej na inicjowaniu i wspieraniu procesów zmiany u osób mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Dla kogo:

Pedagogika środowiskowa to kierunek dla osób, których zainteresowania krążą wokół interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku. To kierunek dla tych, którzy wykazują się umiejętnościami społecznymi, takimi jak umiejętność współpracy w grupie, kreatywność, otwartość na drugiego człowieka i gotowość do indywidualnego, nieszablonowego podejścia do drugiej osoby, posiadają również gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy z tego zakresu i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent pedagogiki środowiskowej znajdzie zatrudnienie:​

 • Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia)
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Kluby seniora
 • Domy kultury
 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego)
 • Świetlice w szpitalach
 • Placówki administracji publicznej i samorządy lokalne
 • Własna działalność gospodarcza

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia środowiskowa
 • Edukacja medialna
 • Wielokulturowość w edukacji
 • Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego
 • Pedagogika rodziny
 • Systemowe rozumienie rodziny
 • Metody coachingu w pracy z małżeństwem i rodziną
 • Strategie pracy środowiskowej
 • Systemowa praca z rodziną

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się określone dla kierunku pedagogika środowiskowa odpowiadają na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika środowiskowa w Akademii Humanitas:

 • zna struktury społeczne i instytucje życia społecznego;
 • zna i zrozumie procesy społeczne, polityczne i cywilizacyjne;
 • ma wiedzę na temat wychowania i jego uwarunkowań;
 • ma wiedzę o systemach i indywidualnych uczestnikach działalności pedagogicznej;
 • potrafi dokonać obserwacji, diagnozy i interpretacji zjawisk społecznych;
 • posiada umiejętności pracy na różnych poziomach: z jednostkami, z grupami i ze społecznościami lokalnymi;
 • jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym;
 • jest przygotowany do kreowania i moderowania zmian;
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w pracy środowiskowej;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Atuty kierunku

 • Studia według  najnowocześniejszych programów!

Dla studentów pedagogiki środowiskowej, utworzono możliwość uzyskania dodatkowych specjalizacji, które znacznie rozszerzą ich kompetencje zawodowe i możliwości zaistnienia na rynku pracy. Wybraną specjalizację, student zdobywa w trakcie indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego podczas konsultacji z  zespół ekspertów. Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta i jego możliwości realizowania tego procesu. Student samodzielnie zarządza kolejnymi etapami swojej edukacji. Efektem końcowym jest uzyskanie certyfikatu wybranej specjalizacji.

Specjalizacja osiągnięta podczas studiów nie tylko wzmacnia atrakcyjność absolwenta dla instytucji i placówek zainteresowanych zatrudnieniem pedagoga, ale umożliwia mu podjęcie indywidualnej  działalności w swoim gabinecie lub w innych, niezależnych formach pracy specjalisty.

 • Coaching rodzinny;
 • Coaching rodzicielski;
 • Coaching partnerski;
 • Superwizor rodzinny;
 • Konsultant rodzicielstwa;
 • Terapeuta dziecka i rodziny;
 • Mediator rodzinny;
 • Trener rodzinny;
 • Trener rekreacji i zabaw;
 • Trener osobisty.

Student może specjalizować się w systemie indywidualnego programu kształcenia. Program opracowany zostaje przy współpracy z opiekunem merytorycznym na użytek wybranej specjalizacji. Student w trakcie studiów, w formie „wolnego słuchacza" lub formalnego uczestnika, zdobywa zaliczenia z poszczególnych elementów programu, biorąc udział w zajęciach innych kierunków studiów, studiów podyplomowych lub szkoleń i kursów realizowanych przez Humanitas lub inny podmiot. Samodzielnie wybiera czas i zajęcia po konsultacji ze swoim opiekunem merytorycznym, który zatwierdza wybrane zajęcia jako adekwatne do zdobywanej specjalizacji.

Po zrealizowaniu opracowanego programu specjalizacji oraz okresu stażowego, student przystępuje do procesu certyfikacji. Jest to jego indywidualna praca przygotowująca do egzaminu praktycznego i teoretycznego. Certyfikat uzyskuje spełniając tą procedurę.

Atuty:

 • Bogata baza dydaktyczna.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 

 •  Pedagogika środowiskowa studia I stopnia  Opłaty - do pobrania >>

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia;

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń)

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia dyplomu dojrzałości (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),

W przypadku kandydata zza granicy  - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (certyfikat na poziomie minimum B1)

*istnieje możliwość zapisu na egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).
  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl