Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pedagogika środowiskowa

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Pedagogika środowiskowa to ceniony i poszukiwany kierunek studiów, kształtujący wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w środowisku polegającej na inicjowaniu i wspieraniu procesów zmiany u osób mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Dla kogo:

Pedagogika środowiskowa to kierunek dla osób, których zainteresowania krążą wokół interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku. To kierunek dla tych, którzy wykazują się umiejętnościami społecznymi, takimi jak umiejętność współpracy w grupie, kreatywność, otwartość na drugiego człowieka i gotowość do indywidualnego, nieszablonowego podejścia do drugiej osoby, posiadają również gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy z tego zakresu i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent pedagogiki środowiskowej znajdzie zatrudnienie:​

 • Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia)
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Kluby seniora
 • Domy kultury
 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego)
 • Świetlice w szpitalach
 • Placówki administracji publicznej i samorządy lokalne
 • Własna działalność gospodarcza

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia środowiskowa
 • Edukacja medialna
 • Wielokulturowość w edukacji
 • Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego
 • Pedagogika rodziny
 • Systemowe rozumienie rodziny
 • Metody coachingu w pracy z małżeństwem i rodziną
 • Strategie pracy środowiskowej
 • Systemowa praca z rodziną

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się określone dla kierunku pedagogika środowiskowa odpowiadają na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika środowiskowa w Akademii Humanitas:

 • zna struktury społeczne i instytucje życia społecznego;
 • zna i zrozumie procesy społeczne, polityczne i cywilizacyjne;
 • ma wiedzę na temat wychowania i jego uwarunkowań;
 • ma wiedzę o systemach i indywidualnych uczestnikach działalności pedagogicznej;
 • potrafi dokonać obserwacji, diagnozy i interpretacji zjawisk społecznych;
 • posiada umiejętności pracy na różnych poziomach: z jednostkami, z grupami i ze społecznościami lokalnymi;
 • jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym;
 • jest przygotowany do kreowania i moderowania zmian;
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w pracy środowiskowej;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Atuty kierunku

 • Studia według  najnowocześniejszych programów!

Dla studentów pedagogiki środowiskowej, utworzono możliwość uzyskania dodatkowych specjalizacji, które znacznie rozszerzą ich kompetencje zawodowe i możliwości zaistnienia na rynku pracy. Wybraną specjalizację, student zdobywa w trakcie indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego podczas konsultacji z  zespół ekspertów. Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta i jego możliwości realizowania tego procesu. Student samodzielnie zarządza kolejnymi etapami swojej edukacji. Efektem końcowym jest uzyskanie certyfikatu wybranej specjalizacji.

Specjalizacja osiągnięta podczas studiów nie tylko wzmacnia atrakcyjność absolwenta dla instytucji i placówek zainteresowanych zatrudnieniem pedagoga, ale umożliwia mu podjęcie indywidualnej  działalności w swoim gabinecie lub w innych, niezależnych formach pracy specjalisty.

 • Coaching rodzinny;
 • Coaching rodzicielski;
 • Coaching partnerski;
 • Superwizor rodzinny;
 • Konsultant rodzicielstwa;
 • Terapeuta dziecka i rodziny;
 • Mediator rodzinny;
 • Trener rodzinny;
 • Trener rekreacji i zabaw;
 • Trener osobisty.

Student może specjalizować się w systemie indywidualnego programu kształcenia. Program opracowany zostaje przy współpracy z opiekunem merytorycznym na użytek wybranej specjalizacji. Student w trakcie studiów, w formie „wolnego słuchacza" lub formalnego uczestnika, zdobywa zaliczenia z poszczególnych elementów programu, biorąc udział w zajęciach innych kierunków studiów, studiów podyplomowych lub szkoleń i kursów realizowanych przez Humanitas lub inny podmiot. Samodzielnie wybiera czas i zajęcia po konsultacji ze swoim opiekunem merytorycznym, który zatwierdza wybrane zajęcia jako adekwatne do zdobywanej specjalizacji.

Po zrealizowaniu opracowanego programu specjalizacji oraz okresu stażowego, student przystępuje do procesu certyfikacji. Jest to jego indywidualna praca przygotowująca do egzaminu praktycznego i teoretycznego. Certyfikat uzyskuje spełniając tą procedurę.

Atuty:

 • Bogata baza dydaktyczna.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia;

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń)

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia dyplomu dojrzałości (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),

W przypadku kandydata zza granicy  - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (certyfikat na poziomie minimum B1)

*istnieje możliwość zapisu na egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).
  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.