Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Prawo medyczne w opiece zdrowotnej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów: 

Studia mają na celu wprowadzenie ich uczestnika w problematykę prawa medycznego. Prawo medyczne jest stosunkowo nową gałęzią, co powoduje brak specjalistów w tej dziedzinie. Nawet osoby, które zajmują się medycyną, czy szerzej opieką zdrowotną nie zawsze mają kompleksową wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w tej dziedzinie. 

   Studia mają zapewnić przekazanie całościowej wiedzy w zakresie objętym ich programem, a przede wszystkim mają umożliwić nabycie umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielną analizę oraz interpretację przepisów prawa. Jednocześnie każdy z modułów może być traktowany jako odrębna samodzielna całość. Tematyka studiów została tak ukształtowana, aby oprócz wiedzy teoretycznej były przekazywane również zagadnienia praktyczne, przy aktywnym udziale uczestników: rozwiązywanie tzw. case studies.

Adresaci:

 • Przedstawiciele zawodów medycznych, 
 • Prawnicy zajmujący się roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów,
 • Samorządowi organizatorzy opieki zdrowotnej,
 • Kadra kierownicza podmiotów leczniczych,
 • Osoby pragnące pogłębić wiedzę w zakresie przysługujących praw w opiece zdrowotnej.

Atuty:

 • Kadra wykładowców, w tym o długoletnim doświadczeniu praktycznym, 
 • Unikalne moduły studiów np. prawo w psychiatrii, prawo leczniczych środków zabezpieczających, roszczenia w zakresie tzw. błędów medycznych,
 • Zajęcia nakierowane na przekazywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale na rozwiązywanie konkretnych, praktycznych problemów występujących w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, pacjentów, pracowników medycznych.

Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę z zakresu prawa medycznego,      
 • Nabędzie umiejętności praktycznego zastosowanie przepisów prawa w konkretnych sytuacjach, często kryzysowych,
 • Posiądzie wiedzę o strukturze i sposobie działania, wzajemnych korelacjach systemu opieki zdrowotnej,
 • Zbuduje samoświadomość przysługujących praw jako pacjentowi, w tym roszczeń w przypadku ich naruszenia.

Formy pracy:

 • wykłady,  
 • ćwiczenia, w tym tzw. case study.

Przykładowa struktura case study:

 • podanie stanu faktycznego,
 • uczestnicy oceniają stan faktyczny i proponują jak powinien orzec sąd,
 • przedstawienie orzeczenia sądu i jego omówienie.

Program

Program:

MODUŁ I WPROWADZENIE

 • Wstęp do prawa
 • Etyka w ochronie zdrowia

MODUŁ II ZAKRES PRAWA MEDYCZNEGO

 • Ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych
 • Ustawa o działalności leczniczej
 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ III ZAWODY MEDYCZNE

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawa o zawodzie psychologa
 • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ IV PRAWA PACJENTA

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa o promowaniu rodziny
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ V PRAWO W PSYCHIATRII

 • Ustawa o ochronie zdrowa psychicznego
 • Stosowanie przymusu bezpośredniego
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ VI ROSZCENIA PACJENTÓW ZWIĄZANYCH Z UDDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Rejestr zdarzeń niepożądanych w placówkach ochrony zdrowia
 • Roszczenia odszkodowawcze
 • Prawno- karna ochrona pacjenta
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ VII MEDYCZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE WOBEC SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH

 • Aspekty lekarskie
 • Aspekty farmakologiczne
 • Aspekty pielęgniarskie
 • Aspekty psychoterapeutyczne
 • Aspekty psychoterapeutyczne
 • Aspekty terapeutyczne
 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ VIII WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Aspekty ekonomiczno- finansowe zarzadzania placówką opieki zdrowotnej
 • Wybrane koncepcje, metody i narzędzia zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej
 • HR w placówkach opieki zdrowotnej
 • Promocja zdrowia
 • Wirtualne środowisko w opiece zdrowotnej
 • Komunikacja zewnętrzna i PR placówki opieki zdrowotnej

MODUŁ IX PRZYKŁADY ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW WYNIKŁYCH ZE ZŁEGO STOSOWANIA LUB NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA  MEDYCZNEGO

 • Sesja warsztatowa case study

MODUŁ X PRAWO KARNE 

 • Medyczne prawo karne i środki zabezpieczające
 • Sesja warsztatowa case study

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 200 godzin dydaktycznych

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele* (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

W trakcie toku realizacji studiów zaplanowane są 2 spotkania wyjazdowe. 

Studia podyplomowe realizowane przez AH będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwow spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
fax.: 32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Prawo medyczne" w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

dr Jan Ciechorski

Doktor nauk prawnych, członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia Psychicznego powołanej przez Rzecznika Praw Pacjenta, autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

dr Robert Słowakiewicz

Doktor nauk prawnych, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach, wykładowca na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wcześniej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Autor publikacji z zakresu prawa karnego i prawa karnego procesowego.

lek.med. Marek Ksol

Lekarz specjalista psychiatra oraz specjalista chorób wewnętrznych, biegły sądowy z zakresu psychiatrii, zastępca dyrektora ds. medycznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Kierownik Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocniony Zabezpieczeniu.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

812,50 zł

3 250 zł

6 500 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

650 zł

2 600 zł

5 200 zł

 

     

 

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.