Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów: 

  Celem studiów jest przygotowanie magistrów psychologii do pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach,
 • Placówkach systemu oświaty,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 Studia są zgodne ze standardem kształcenia w zawodzie nauczyciela i dają

kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Adresaci:

  Kształcenie na studiach podyplomowych  przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa jest prowadzone wyłącznie dla magistrów psychologii.

  Na studia podyplomowe na tym kierunku mogą zapisać się osoby, które posiadają dyplom magistra psychologii

Kwalifikacje:

  Absolwent studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologazgodne ze standardem kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Atuty:

  Uczestnicy studiów otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, która wyposaży ich w profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej. Kształcenie odbywa się modułowo, dzięki czemu wiedza przekazywana uczestnikom jest uporządkowana.

Absolwent studiów:

  Osoby kończące ten kierunek są kompleksowo przygotowane do rozpoczęcia pracy zawodowej i mogą pracować na stanowisku nauczyciela psychologa w  przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

  Absolwent kierunku jest przygotowany do tego, aby m.in.:

 • Przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dziecka oraz jej uwarunkowań środowiskowych,
 • Skutecznie wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowej sytuacji,
 • Diagnozować problemy uczniów i wspierać ich w przezwyciężaniu trudności i deficytów,
 • Wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Wspomagać nauczycieli i rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów.

Formy pracy: 

  Proces kształcenia jest realizowany w postaci zajęć lub grup zajęć  składających się z ćwiczeń, warsztatów oraz wykładów opartych o moduły z zakresu pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Zajęcia odbywają się także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy clickmeeting, zoom oraz moodle. W ramach studiów uczestnicy zobowiązani są do realizacji 120 godzin praktyk zawodowych

     

 

Program

Program studiów:

Pobierz program studiów w formacie PDFKLIKNIJ KUTAJ 

  Program studiów jest zgodny z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W  programu studiów realizowane są m.in. przedmioty takie jak:

Moduł I PEDAGOGIKA

 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • System oświaty
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Uczeń w środowisku szkolnym
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej 
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Podstawy dydaktyki

Moduł II METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

 • Problematyka  rozwoju dziecka w kontekście edukacji
 • Nauczyciel psycholog w szkole i placówkach systemu oświaty
 • Monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Wspomaganie rozwoju  dziecka i ucznia
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Psychoedukacja
 • Wspomaganie warsztatu pracy nauczyciela psychologa

Czas trwania studiów: 

 • 3 semestry

W ramach studiów uczestnicy realizują w sumie 225 godzin dydaktycznych, w tym m.in.:

 • Moduł I - 60 godzin dydaktycznych z zakresu pedagogiki
 • Moduł II - 120 godzin dydaktycznych z zakresu metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty
 • Praktyki zawodowe w wymiarze: 120 godzin
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2022

 

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 
Planowane zakończenie studiów: 
semestr LETNI roku akademickiego 2022/2023
Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2022 r. – wrzesień 2023 r. 

 

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele* (maksymalnie dwa razy w miesiącu).
Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–20.00.

Uczestnicy studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów zobligowani są do realizacji 120 godzin praktyk zawodowych.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Zaliczenie praktyki zawodowej
 • Zdanie egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieliuprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela psychologa.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

 

 

Kadra dydaktyczna

  Kształcenie prowadzone jest przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Kadra dydaktyczna to w głównej mierze praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

380 zł

1 520 zł

3 040 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r.)

375 zł

1 500 zł

3 000 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)