Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Restrukturyzacja i naprawa przedsiębiorstw

O kierunku

 

Cel studiów:

      Studia podyplomowe Restrukturyzacja i naprawa przedsiębiorstw to projekt łączący znajomość prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z wiedzą z obszaru ekonomii, finansów oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa. Celem studiów jest wszechstronne i kompleksowe przygotowanie ich uczestników do przeprowadzenia postępowania naprawczego oraz procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Studia stanowią też wsparcie w rozwoju obecnych doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków, a także w przygotowaniu do egzaminu państwowego czy zdobycia licencji osób zainteresowanych wykonywaniem tych zawodów.

Adresaci:

 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • Przyszli syndycy,
 • Dyrektorzy finansowi,
 • Pracownicy firm windykacyjnych,
 • Doradcy prawni i finansowi,
 • Dyrektorzy zarządzania długiem w przedsiębiorstwie,
 • Przyszli doradcy restrukturyzacyjni,
 • Osoby zainteresowane restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Atuty:

 • Integracja wiedzy i wymiana doświadczeń osób wywodzących się z różnych środowisk zawodowych,
 • Warsztatowy charakter zajęć nastawiony na analizę realnych przypadków,
 • Kompleksowa dostępność materiałów dydaktycznych do zajęć,
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów i praktyków z dzieciny prawa, ekonomii, zarządzania i finansów.

Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę w zakresie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego,
 • Pozyska umiejętności w zakresie dokonywania analiz oraz oceny sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa,
 • Zdobędzie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej oraz elastycznego doboru instrumentów zaradczych,
 • Pozna zasady dotyczące tworzenia programu naprawczego,
 • Rozwinie umiejętności zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie,
 • Nabędzie niezbędnych umiejętności w procesie upadłości zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Będzie przygotowany do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Formy pracy:

 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • Studium przypadku (Case study),
 • Zajęcia w formie wykładów,
 • Praca z różnego rodzaju dokumentami, planami naprawczymi, sprawozdaniami, analizami.

Program

Program:

MODUŁ I: ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 • Identyfikacja przyczyn kryzysów w przedsiębiorstwach 
 • Strategie, koncepcje, metody zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie
 • HR w przedsiębiorstwie będącym w kryzysie. Wybrane aspekty psychologiczne
 • Komunikacja wewnątrz, jak i z otoczeniem przedsiębiorstwa będącego w kryzysie 
 • Negocjacje jako podstawowa metoda rozwiązywania konfliktów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z interesariuszami w jego otoczeniu
 • Wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa współczesną koncepcją ograniczania lub eliminacji kryzysów w przedsiębiorstwie
 • Systemy wczesnego ostrzegania oraz algorytmy sztucznej inteligencji, jako narzędzia rozpoznania, ograniczania i eliminacji zjawisk kryzysogennych w przedsiębiorstwie
 • Siła i odporność psychiczna jako fundament skutecznego działania w sytuacji kryzysowe

MODUŁ II: WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNO – FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄCEGO W KRYZYSIE

 • Identyfikacja zjawisk kryzysogennych w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstwa  
 • Źródła finansowanie przedsiębiorstwa będącego w kryzysu
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa będącego w kryzysie:

- podstawy analizy finansowej przedsiębiorstw, wybrane koncepcje analizy kosztów przedsiębiorstwa będącego w kryzysie, 
- identyfikacja i kształtowanie aktywów, w tym aktywów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa jako źródło ograniczania lub eliminacji ekonomiczno,
- finansowych zjawisk kryzysogennych w przedsiębiorstwie,

 • Ocena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa będącego w kryzysie
 • Ocena, ograniczanie i eliminacja ryzyka ekonomiczno – finansowego jako fundament funkcjonowania przedsiębiorstwie
 • Wybrane koncepcje relacji przedsiębiorstwa będącego w kryzysie z podmiotami finansującymi, w tym z bankami, funduszami, firmami leasingowymi, firmami faktoringowymi z kraju z zagranicy 
 • Formy prawne zabezpieczenie wierzytelności
 • Instrumenty restrukturyzacji zadłużenia
 • Zarządzanie majątkiem w procesie restrukturyzacji i naprawy

MODUŁ III: RESTRUKTURYZACJA A UPADŁOŚĆ:

 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Ustawa prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa prawo upadłościowe
 • Syndyk, likwidator, zarządca, doradca restrukturyzacyjny, pojęcie i funkcja w praktyce
 • Program naprawczy
 • Fuzje i przejęcia jako strategia w kryzysie przedsiębiorstwa

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 230 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele* (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

*Część spotkań może być prowadzona przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy edukacyjnej działającej on-line. Taka forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla słuchaczy studiów podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w niektórych zajęciach z dowolnej lokalizacji bez konieczności dojazdu.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie testu wiedzy.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku" Restrukturyzacja i naprawa przedsiębiorstw" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, eksperci i praktycy z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania i finansów.

dr hab.inż.,prof.nadzwyczajny Joachim Piotr Foltys

   Opiekun merytoryczny studiów posiada 28 letnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, z sektora produkcji – przemysł stalowy, sektora usług – bankowości, instytucji sektora finansów publicznych. 

   Członek kilkunastu Stowarzyszeń o charakterze naukowym, jak i biznesowym w kraju jak i zagranicą, w tym TNOiK - członek Głównej Rady naukowej TNOiK. Członek 7 rad naukowych czasopism naukowych w krajowych i zagranicznych. Jest promotorem czterech otwartych dysertacji doktorskich. Posiada liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i zagranicą uczelni, jak i Instytucji spoza nich. Autor kilkudziesięciu artykułów (cztery w czasopismach z IF), monografii oraz opracowań. Właściciel trzech patentów zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania.Zainteresowania naukowe: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), kształtowanie i wycena wartości współczesnych organizacji, w tym wartości niematerialnych i prawnych, wybrane koncepcje zarządzania, organizacje sieciowe, harmonia i synergia, podejście procesowe w organizacji oraz sztuczna inteligencja, firmy rodzinne, firmy rzemieślnicze.

 

 

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 625 zł 2 500 zł 5 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
437,50 zł 1 750 zł 3 500 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 600 zł  2 400 zł 4 800 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.