Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy otrzymuję dodatkowe kwalifikacje jeśli wybiorę studia projektowe?

Studenci projektowi mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych, bezpłatnych szkoleniach, które zwiększają kwalifikacje i tym samym absolwenci są bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Czym się różnią studia projektowe od zwykłych studiów niedofinansowanych?

Przede wszystkim ceną. Studia projektowe są dofinansowane z środków unijnych, dzięki czemu miesięczne czesne jest znacząco niższe.

Co jeśli będę chciał/a zrezygnować ze studiów projektów?

Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma prawo zrezygnować z udziału w nim bez podania przyczyny. W związku z rezygnacją lub wykluczeniem z uczestnictwa w Projekcie w okresie do końca I roku Studiów (dwa pierwsze semestry) Uczestnik/Uczestniczka nie ponosi dodatkowych kosztów poza czesnym za te semestry obniżonym w stosunku do standardowych opłat, w związku z dofinansowaniem Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rezygnacją lub wykluczeniem z uczestnictwa w Projekcie od III semestru Studiów Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany do poniesienia kosztów kształcenia stanowiących różnicę pomiędzy wysokością czesnego bez uwzględnienia dofinansowania a wysokością czesnego po dofinansowaniu w odniesieniu do raty czesnego za miesiące od początku III semestru do dnia rezygnacji. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia będących następstwem przyczyn losowych Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika/Uczestniczki Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Jakie muszę spełnić formalności żeby zapisać się na studia?

1. W pierwszej kolejności wypełnij kwestionariusz online

2. Załącz do kwestionariusza kopie wymaganych dokumentów:
• kopia świadectwa maturalnego (studia I stopnia)
• kopia dyplomu ukończonych studiów (studia II stopnia)
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (dotyczy kierunku Filologia Angielska)
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
3. Jeżeli nie możesz załączyć dokumentów do kwestionariusza możesz przesłać kopie powyższych dokumentów na adres Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 43 z dopsikiem Dział rekrutacji lub dostarczyć osobiście.
4. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w dniu 10.07.2019r.
na stronie Wyższej Szkoły Humanitas.

5. Sprawdź wyniki rekrutacji w przypadku zakwalifikowania w ciągu 14 dni zgłoś się do punktu rekrutacyjnego w celu podpisania umowy oraz sfinalizowania całego procesu rekrutacyjnego.
Do podpisania umowy zabierz ze sobą oryginały następujących dokumentów:
• świadectwo maturalne (studia I stopnia) - do wglądu
• dyplom ukończonych studiów (studia II stopnia) - do wglądu
• dokument potwierdzający zanjomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (dotyczy kierunku Filologia Angielska) - do wglądu
• dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców) - do wglądu
• dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm ( zgodne z wymogami dla dowodu osobistego)
• dowód tożsamości - do wglądu
• dokument potwierdzający posiadanie niepełnosprawności ( jeśli dotyczy) - do wglądu
• dokument potwierdzający sytuację materialną ( w przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej)

Jakie są kryteria przyjęcia na studia?

Kryterium podstawowe

• Uczestnikiem/Uczestniczką projektu studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich – może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie z maturą,
• Uczestnikiem/Uczestniczką projektu studiów II stopnia może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie licencjackie, dyplom studiów I stopnia.

W przypadku Kandydata będącego obcokrajowcem dodatkowym wymaganym dokumentem jest potwierdzenie znajomość języka polskiego.

Kryterium premiujące

 

Z kim się można kontaktować w sprawie studiów dofinansowanych?

Sybilla Salisz
sybilla.salisz@humanitas.edu.pl

32 363 12 06  lub 32 363 12 27