Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Trener umiejętności społecznych

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest przygotowanie pedagogów, psychologów, terapeutów pracujących w szkołach oraz innych placówkach do prowadzenia zajęć w zakresie treningu umiejętności społecznych. Program studiów ukierunkowany jest na doskonalenie kompetencji związanych z prowadzeniem zajęć treningowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnościami, a także dla osób, które przejawiają trudności emocjonalne, komunikacyjne i społeczne.

Adresaci:

 • Nauczyciele, psycholodzy i terapeuci prowadzący lub planujący prowadzić treningi umiejętności społecznych w szkołach, a także ośrodkach i świetlicach terapeutycznych,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do podjęcia studiów nie jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego ani także zatrudnienie w placówce oświatowej.

Atuty:

 • Studia prowadzone będą przez trenerów treningów umiejętności społecznych, a także innych specjalistów w zakresie pracy z grupami przy użyciu metod warsztatowych.
 • Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania, słuchacze poznają metody pracy z podopiecznymi przejawiającymi deficyty w zakresie umiejętności społecznych, a także zasady prowadzenia zajęć z uczniami agresywnymi.

 Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
 • Zdobędzie wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne dotyczące modelowania zachowań społecznych przez trenera,
 • Pozna strategie modelowania zachowań oraz budowania kompetencji  i umiejętności ucznia/ podopiecznego,
 • Pozna modele komunikacji, a także będzie skutecznie rozróżniać komunikację agresywną, uległą, manipulacyjną i asertywną,
 • Dzięki nabytym umiejętnością będzie efektywnie wskazywał  zakłócenia procesu komunikacji (istotnym elementem edukacji jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia sesji treningowych w oparciu o komunikację bez przemocy i komunikację nieoceniającą),
 • Będzie potrafił zastosować narzędzia niedyrektywne w nawiązaniu relacji, a także diagnozie zasobów uczestników w treningach umiejętności społecznych,
 • Wykaże umiejętności w zakresie diagnozy ról zespołowych,
 • Nabędzie umiejętności w zakresie przeciwdziałań eskalacji konfliktów w grupie,
 • Pozna różne narzędzia do integracji zespołów,
 • Dowie się jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w grupach.

Formy pracy:

 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • studium przypadku (Case study),
 • metody warsztatowe.

Program

Program:

 • Trening interpersonalny
 • Elementy psychologii społecznej
 • Psychologia małych grup
 • Techniki pracy z grupą
 • Diagnoza umiejętności społecznych
 • Metodyka prowadzenia treningu umiejętności społecznych
 • Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych
 • Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych
 • Warsztat umiejętności trenerskich
 • Praca z trudnym klientem
 • Superwizja

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 240 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu (środy i czwartki) w godzinach 16.30-20.30
oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny - w pierwszym tygodniu wakacji lub w pierwszym tygodniu lipca (od około godz. 8.00 do 16.30).

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie oraz zdanie testu wiedzy.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Trener treningu umiejętności społecznych  w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Wśród kadry m.in:

mgr Jolanta Zychoń

Socjolożka, psycholożka, mediatorka, trenerka umiejętności społecznych. Od ponad 12 lat pracuje w obszarze pomocy i integracji społecznej, pisząc i realizując projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto, od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca i psycholog w placówce wsparcia dziennego, prowadzi także treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Współprowadzi szkolenia z zakresu komunikacji z trudnym klientem,  bezpieczeństwa osobistego i samoobrony dla pracowników pierwszego kontaktu, a także warsztaty dotyczące komunikacji z osobą w kryzysie suicydalnym w ramach własnej firmy szkoleniowej  PaK-Team. Prezes Fundacji Medulla, zajmującej się promocją zdrowia psychicznego. Wspierając dzieci i młodzież w trudnościach stara się zarażać ich pasją do górskich wędrówek, przyrody i zwierząt.

mgr Agnieszka Czercowa-Bańczyk

Pedagogog i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającym akredytację European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy oraz FORGE.
Swoją drogę edukacyjną na bieżąco wzbogaca szkoleniami, warsztatami i treningami. Ukończyła m.in. szkolenia pracy z ciałem, analizy transakcyjnej, terapii SFA, terapii systemowej, terapii CBT w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zastępowania agresji, pracy ze snem i wiele innych. Obecnie jest w trakcie długoterminowego kursu psychoterapii dzieci i młodzieży realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Od kilkunastu lat czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi prowadząc poradnictwo, konsultacje, terapię, treningi i warsztaty oraz wspiera rodziny przeżywające trudności jako konsultant w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Integrum” w Rybniku, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. We swoim gabinecie pracuje z pacjentami  indywidualnymi, prowadzi też grupy terapeutyczno-rozwojowe.
Prywatnie jest mamą dwóch chłopców i pasjonatką samotnego wędrowania Drogami Św. Jakuba w Polsce.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

500 zł

2 000 zł

4 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

400 zł

1 600 zł

3 200 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r.)

400 zł

1 600 zł

3 200 zł

Zapisz się

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)