Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Trener umiejętności społecznych

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest przygotowanie pedagogów, psychologów, terapeutów pracujących w szkołach oraz innych placówkach do prowadzenia zajęć w zakresie treningu umiejętności społecznych. Program studiów ukierunkowany jest na doskonalenie kompetencji związanych z prowadzeniem zajęć treningowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnościami, a także dla osób, które przejawiają trudności emocjonalne, komunikacyjne i społeczne.

Adresaci:

 • Nauczyciele, psycholodzy i terapeuci prowadzący lub planujący prowadzić treningi umiejętności społecznych w szkołach, a także ośrodkach i świetlicach terapeutycznych,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do podjęcia studiów nie jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego ani także zatrudnienie w placówce oświatowej.

Atuty:

 • Studia prowadzone będą przez trenerów treningów umiejętności społecznych, a także innych specjalistów w zakresie pracy z grupami przy użyciu metod warsztatowych.
 • Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania, słuchacze poznają metody pracy z podopiecznymi przejawiającymi deficyty w zakresie umiejętności społecznych, a także zasady prowadzenia zajęć z uczniami agresywnymi.

 Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
 • Zdobędzie wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne dotyczące modelowania zachowań społecznych przez trenera,
 • Pozna strategie modelowania zachowań oraz budowania kompetencji  i umiejętności ucznia/ podopiecznego,
 • Pozna modele komunikacji, a także będzie skutecznie rozróżniać komunikację agresywną, uległą, manipulacyjną i asertywną,
 • Dzięki nabytym umiejętnością będzie efektywnie wskazywał  zakłócenia procesu komunikacji (istotnym elementem edukacji jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia sesji treningowych w oparciu o komunikację bez przemocy i komunikację nieoceniającą),
 • Będzie potrafił zastosować narzędzia niedyrektywne w nawiązaniu relacji, a także diagnozie zasobów uczestników w treningach umiejętności społecznych,
 • Wykaże umiejętności w zakresie diagnozy ról zespołowych,
 • Nabędzie umiejętności w zakresie przeciwdziałań eskalacji konfliktów w grupie,
 • Pozna różne narzędzia do integracji zespołów,
 • Dowie się jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w grupach.

Program

Program:

 • Trening interpersonalny
 • Elementy psychologii społecznej
 • Psychologia małych grup
 • Techniki pracy z grupą
 • Diagnoza umiejętności społecznych
 • Metodyka prowadzenia treningu umiejętności społecznych
 • Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych
 • Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych
 • Warsztat umiejętności trenerskich
 • Praca z trudnym klientem
 • Superwizja

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 240 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu (środy i czwartki) w godzinach 16.30 - 20.30
oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- w pierwszym tygodniu wakacji lub w pierwszym tygodniu lipca (od około godz. 8.00 do 16.30).

*Część spotkań może być prowadzona przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy edukacyjnej działającej on-line. Taka forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla słuchaczy studiów podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w niektórych zajęciach z dowolnej lokalizacji bez konieczności dojazdu.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie oraz zdanie testu wiedzy.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Trener treningu umiejętności społecznych  w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Wśród kadry m.in:

mgr Jolanta Zychoń

Socjolożka, psycholożka, mediatorka, trenerka umiejętności społecznych. Od ponad 12 lat pracuje w obszarze pomocy i integracji społecznej, pisząc i realizując projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto, od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca i psycholog w placówce wsparcia dziennego, prowadzi także treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Współprowadzi szkolenia z zakresu komunikacji z trudnym klientem,  bezpieczeństwa osobistego i samoobrony dla pracowników pierwszego kontaktu, a także warsztaty dotyczące komunikacji z osobą w kryzysie suicydalnym w ramach własnej firmy szkoleniowej  PaK-Team. Prezes Fundacji Medulla, zajmującej się promocją zdrowia psychicznego. Wspierając dzieci i młodzież w trudnościach stara się zarażać ich pasją do górskich wędrówek, przyrody i zwierząt.

mgr Tomasz Kuta

Psycholog, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Trener treningów umiejętności społecznych i treningów zastępowania agresji. Współpracuje z placówkami opiekuńczymi, wychowawczymi i gabinetami terapeutycznymi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych.
www.tomaszkuta.pl

mgr Agnieszka Czercowa-Bańczyk

Pedagogog i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającym akredytację European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy oraz FORGE.
Swoją drogę edukacyjną na bieżąco wzbogaca szkoleniami, warsztatami i treningami. Ukończyła m.in. szkolenia pracy z ciałem, analizy transakcyjnej, terapii SFA, terapii systemowej, terapii CBT w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zastępowania agresji, pracy ze snem i wiele innych. Obecnie jest w trakcie długoterminowego kursu psychoterapii dzieci i młodzieży realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Od kilkunastu lat czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi prowadząc poradnictwo, konsultacje, terapię, treningi i warsztaty oraz wspiera rodziny przeżywające trudności jako konsultant w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Integrum” w Rybniku, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. We swoim gabinecie pracuje z pacjentami  indywidualnymi, prowadzi też grupy terapeutyczno-rozwojowe.
Prywatnie jest mamą dwóch chłopców i pasjonatką samotnego wędrowania Drogami Św. Jakuba w Polsce.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
297,50 zł 1 190 zł 2 380 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 400 zł  1 600 zł 3 200 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.