Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Regulamin

REGULAMIN UNIWERSYTETÓW DZIECIĘCYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytety Dziecięce WSH (dalej zwane UD WSH) są jednostką ogólnouczelnianą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 2. Nadzór merytoryczny nad UD WSH sprawuje Kanclerz, który jest również przełożonym pracowników UD WSH bez względu na ich przynależność do danej grupy pracowniczej.
 3. Osobę kierującą UD WSH powołuje Kanclerz.

 

§ 2 Cele i zadania Uniwersytetów Dziecięcych WSH

 1. Podstawowym celem UD WSH jest poszerzanie edukacyjnych horyzontów dzieci poprzez innowacyjne metody kształcenia, naukę i kulturę rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu, twórczego potencjału oraz chęci poznawania różnorodności świata nauki.
 2. Program UD WSH ma na celu przybliżenie dzieciom wielu dziedzin nauki i kultury i sztuki, rozwijanie ich nieograniczonej ciekawości oraz zainspirowanie ich do poznawania i rozwijania własnych zainteresowań.
 3. Działania UD WSH wzmacniają również motywację rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju własnego dziecka podczas zajęć Akademii Rozwoju Rodzica WSH.
 4. UD WSH organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo - dydaktycznych, imprez i innych działań popularyzujących naukę.
 5. UD WSH do realizacji swoich celów pozyskuje środki finansowe z programów grantowych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i sponsoringu.
 6. UD WSH zobowiązane są również do promowania Wyższej Szkoły Humanitas jako uczelni oferującej bogatą ofertę dydaktyczną i przyjaznej studentom.

 

§ 3 Studenci Uniwersytetów Dziecięcych WSH

Słuchaczem Uniwersytetu Dziecięcego WSH (studentem UD WSH) może zostać każde dziecko  w wieku 5 - 12 lat.

 

§ 4 Organizacja Uniwersytetów Dziecięcych WSH

 1. UD WSH prowadzi zajęcia w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - zimowy i letni.
 2. Zajęcia na UD WSH zorganizowane są w postaci pojedynczych wykładów, warsztatów, wycieczek i innych form zajęć popularyzujących naukę.
 3. Ramowy plan zajęć i wszelkie informacje są udostępniane na stronie internetowej UD WSH: www.humanitas.edu.pl/pl/Kandydat/dzieciecy
 4. Opisy zajęć, fotografie, filmy, transmisje on-line z zajęć oraz inne treści wykorzystywane w sieci Internet znajdują się na stronie internetowej UD WSH. Rodzice/opiekunowie prawni studenta UD akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy dziecko, w postaci filmów lub zdjęć i prezentację ich w sieci Internet oraz na transmitowanie ich on-line.
 5. Niezaakceptowanie przez rodziców/opiekunów prawnych niniejszego Regulaminu uniemożliwia rejestrację dziecka jako studenta UD WSH.
 6. UD WSH komunikuje się ze studentami UD lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi poprzez Internet, telefon oraz drogą mailową.
 7. UD WSH ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w ust. 4 w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

 

 

§ 5 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na UD WSH prowadzona jest od czerwca danego roku do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych prze UD WSH jest:

a) zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na zajęcia dostępnego na stronie www UD WSH (www.humanitas.edu.pl/pl/Kandydat/dzieciecy),

b) zaakceptowanie Regulaminu UD WSH (akceptacja jest dokonywana podczas rejestracji),

c) uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3.

 1. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na UD WSH oraz uiszczenie opłaty za zajęcia w terminie oznacza przyznanie dziecku statusu studenta UD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Dopuszcza się możliwość zarejestrowania dziecka na zajęcia począwszy od drugiego semestru, w tym przypadku opłata wynosi 60 % opłaty rocznej, a student UD otrzymuje wszystkie materiały, tak jak dzieci zarejestrowane od początku roku akademickiego

 

§ 6 Zasady obowiązujące na zajęciach, zajęcia dodatkowe

 1. Każdy student UD otrzymuje zaproszenie do udziału w zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu na UD WSH.
 2. Student UD otrzymuje indeks i dyplom UD WSH.
 3. Zgłoszenie na wykłady i zajęcia dodatkowe odbywa się drogą mailową. O przyjęciu na nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Studenci UD powinni przybyć na zajęcia co najmniej 15 minut wcześniej i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy - opiekunów pod rygorem obowiązku opuszczenia z zajęć.
 5. UD WSH zobowiązuje się do zapewnienia wykładowcy prowadzącego zajęcia i opieki administracyjnej podczas trwania zajęć i wykładów, ale rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Podczas zajęć rodzice/opiekunowie nie opuszczają budynku, w którym odbywają się zajęcia. Rodzice mogą uczestniczyć w wykładach i wybranych warsztatach oraz innych formach działalności.
 6. W czasie zajęć studenci UD nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 7. Po zajęciach studenci UD są odbierani przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. UD WSH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 8. W wycieczkach naukowych studenci UD mogą uczestniczyć wraz ze swoim rodzicem/opiekunem. UD WSH zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia.
  W przypadku zainteresowania możliwe jest również zorganizowanie wycieczek, letniej i zimowej akademii Humanitas  z profesjonalną kadrą pedagogiczną.
 9. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej UD WSH zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów UD bez zwracania wniesionej opłaty.

 

§ 7 Zaliczenie roku akademickiego

 1. Studenci UD, którzy w trakcie roku akademickiego będą uczestniczyli w co najmniej 4 zajęciach w semestrze, otrzymają Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego WSH.
 2. Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego WSH oraz indeks studenta UD mają charakter symboliczny.

 

§ 8 Opłaty

 1. Udział w zajęciach UD WSH jest odpłatny. Kwota opłaty jest ustalana na poziomie zapewniającym funkcjonowanie UD WSH i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej UD WSH wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Wysokość opłaty za udział w zajęciach UD WSH ustala Kanclerz WSH.
 3. W przypadku utraty przez studenta UD indeksu, duplikat jest wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł.
 4. Gdy student UD nie uczestniczy w zajęciach, na których uczestnictwo zadeklarował opłata za zajęcia, na których był nieobecny, nie podlega zwrotowi.

 

§ 9 Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytetach Dziecięcych WSH

 1. Jeżeli student UD zrezygnuje z udziału w zajęciach UD WSH w terminie do 30 dni od daty uiszczenia opłaty, ale przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata podlega zwrotowi.
 2. Student UD informuje UD WSH o rezygnacji z udziału w zajęciach drogą e-mailową.
 3. Zwrot opłaty na wskazane konto bankowe nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§ 10 Odwołanie zajęć przez Uniwersytety Dziecięce WSH

 1. UD WSH ma prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od niego. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:

a) prowadzący odwoła zajęcia,

b) liczba studentów UD, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia nie przekroczy
  minimalnej liczby uczestników określonej w ogłoszeniu,

c) na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,

d) z  innych przyczyn, niezależnych od UD WSH.

 1. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej UD WSH
  w najszybszym możliwym terminie.
 2. W razie odwołania zajęć UD WSH zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od UD WSH. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

 

§ 11 Reklamacje

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania UD WSH należy składać pocztą elektroniczną. Reklamacje należy rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na ostatni podany przez rodzica/opiekuna prawnego adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 3. UD WSH zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od niego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). UD WSH ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od studenta UD lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez rodzica/opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Wyższej Szkoły Humanitas.

 

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na Uniwersytet Dziecko wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie Uniwersytetów Dziecięcych WSH.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. XII.1, rodzic lub opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator informuje, iż administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, adres e-mail: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Dane zbierane są w celach związanych z działalnością Wyższej Szkoły Humanitas, której integralną częścią są Uniwersytety Dziecięce WSH oraz z organizowanymi przez Wyższą Szkołę Humanitas projektami.
 5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Studenta przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.:
 6. przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 7. po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu Uniwersytetów Dziecięcych WSH.
 9. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetów Dziecięcych WSH.
 10. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 11. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności konta lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług Studentowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.
 14. Podanie danych jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytetów Dziecięcych WSH przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 15. Rodzic/opiekun prawny wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej UD WSH (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach UD WSH Studenci UD oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl/dzieciecy, co jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach UD WSH oznacza, iż student UD oraz rodzic/opiekun prawny akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl/dzieciecy.
 3. Wypełnienie i przesłanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata na studenta UD formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. WSH zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w trybie określony w przepisach wewnętrznych WSH.