Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Warsztaty dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

Rok 2020 był rokiem ciągłych zmian i ogromnym testem dla wielu przedsiębiorstw, stanowisk pracy czy wreszcie nas wszystkich, naszej elastyczności w dostosowywaniu się do zmiennych warunków i nowych sytuacji.

Rok 2021 chcielibyśmy przeznaczyć na zdobycie dodatkowych umiejętności z obszaru: zarządzania, prawa, pedagogiki, psychologii i terapii.

Dlatego też wszystkie osoby, które zapiszą się w rekrutacji zimowej na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas, otrzymają dodatkowo szansę udziału w szkoleniach związanych z tematem kryzysu i radzenia sobie z nim w swoich branżach.

 Zasady:

Studentom określonych kierunków studiów podyplomowych (rozpoczynających studia w marcu-kwietniu 2021 r.) przysługiwać będzie udział w dodatkowych warsztatach.

Szkolenia będą obejmować tematykę związaną ze studiowanym kierunkiem oraz kończyć się otrzymaniem certyfikatu udziału. Udział w wydarzeniach ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Warsztaty nie są bezpośrednio powiązane z planem i tokiem studiów. Daty poszczególnych szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie i są uzależnione od dostępności prowadzących - dla każdego ze szkoleń zostanie ustalony jeden termin realizacji.

Zarządzanie i przywództwo

Kierunki objęte akcją:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Akademia Menedżera
 • Zarządzanie Oświatą - Menedżer Placówki Oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

2 bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem - 5 h dydaktycznych

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna charakterystykę sytuacji kryzysowej (pandemia, choroba, depresja, śmierć ) – cechy i obszary wspólne
 • Pozna zagadnienie procesu zmiany w zespole - poszczególne etapy, mechanizmy psychologiczne i sposoby reagowania
 • Nabędzie umiejętność zarządzania emocjami zespołu w sytuacji kryzysowej - praca z emocjami
 • Dowie się jakie są role członków zespołu w kryzysie
 • Pozna sposoby radzenia sobie z kryzysem w zespole - metody i techniki
 • Nabędzie umiejętności zarządzania zespołem w różnych sytuacjach kryzysowych

Prowadzący: Katarzyna Porembska - Psycholog, Pedagog, Trener biznesu, akredytowany Coach, Menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz innych umiejętności miękkich. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc programy rozwojowe w zakresie kompetencji pracowniczych. Od 15 lat prowadzi szkolenia a od 5 lat również coachingi dla menadżerów i pracowników przedsiębiorstw. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadziła ponad 8500 godzin warsztatów i szkoleń oraz 2200 godzin coachingów. Wykonując swoją pracę koncentruje się na skutecznych technikach i narzędziach oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników.

HR i kadry

Kierunki objęte akcją:

 • HR Biznes Partner
 • Kadry i Płace

2 bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem - 5 h dydaktycznych

 Uczestnik szkolenia:

 • Pozna rolę HR w sytuacjach niespodziewanych: kreator rozwiązań, wsparcie dla zarządu, psycholog dla pracowników
 • Dowie się co robić gdy przychodzi kryzys - jak kreatywnie i bezkosztowo organizować procesy w miękkim HR
 • Nauczy się jak budować swoją wiedzę i czy to musi dużo kosztować
 • Zapozna się z terminem ciągłej zmiany – oczekiwania wobec HR a nasze plany
 • Uzyska odpowiedź na pytanie: Czy tylko sam HR ? – jak nie dać się zaskoczyć kilka słów o compliance i komunikacji

  Prowadząca : Anna Łomnicka

  Dyrektor HR w FAMUR S.A. - firmy z branży przemysłu ciężkiego, zatrudniającej ponad 2 tysiące pracowników. Od ponad 10 lat pracuje w obszarze HR, zaczynała od prowadzenia procesów rekrutacyjnych i rozwojowych, zarządzała działem rozwoju organizacji, działem HR Biznes Partnerów, a obecnie również kadr i płac.
  Współpracuje z pracownikami na każdym szczeblu organizacji, od osób wykonujących prace na produkcji, przez specjalistów, kadrę menadżerską po zarząd. Ze swoim zespołem odpowiada także za komunikację z pracownikami, działania z zakresu CSR – które osobiście uwielbia - oraz budowanie relacji z organizacjami związkowymi. Uważa, że HR ma służyć organizacji, dostosowywać się do niej, zmieniać i rozwijać się, tak by można było odpowiednio na nią wpływać. Twierdzi, że dla HRu nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko znaleźć sposoby na przekonanie pracowników do prowadzonych działań, a z każdym z partnerów biznesowych znaleźć właściwy sposób komunikacji.

Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy to dziś ważny element działania firm. Wysoka kultura bezpieczeństwa to nie tylko element dbania o pracowników, ale również element budowania marki firmy i pracodawcy.

Uczestnik szkolenia:

 • Dowie się czym jest kultura bezpieczeństwa
 • Pozna wymagania prawne w zakresie BHP - podstawowe elementy
 • Pozna elementy budujące kulturę bezpieczeństwa pracy.
 • Nauczy się jak analizujemy kulturę bezpieczeństwa i kto ją buduje
 • Nabędzie umiejętności motywowania do budowania kultury bezpieczeństwa oraz jak tworzenia bezpiecznych nawyków
 • Zdobędzie wiedzę na temat działań i narzędzi wspierających budowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie firm

  Prowadzący: Justyna Pokładnik

  Właściciel i trener w firmie TAM (www.tam.com.pl). Od 15 lat wspiera wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy zakłady produkcyjne w Polsce i Niemczech. Przeprowadza analizy kultury bezpieczeństwa, buduje programy umożliwiające jej efektywny rozwój, wpiera kadrę kierowniczą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy, budowania relacji z pracownikami i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  Poza tematem budowania kultury bezpieczeństwa zajmuje się podwyższaniem jakości szkoleń okresowych BHP: opracowuje własne gry szkoleniowe i prowadzi warsztaty z zakresu prowadzenia szkoleń BHP metodami aktywizującymi.

Pedagogika

Kierunki:

 • Doradztwo Zawodowe
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów
 • Trener Umiejętności Społecznych
 • Logopedia
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika korekcyjna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
 • Arteterapia


2 bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem - 5 h dydaktycznych

Uczestnik szkolenia :

 • pozna terminologię dotyczącą kryzysu i interwencji kryzysowej
 • zapozna się ze specyfiką portretu dziecka w kryzysie
 • nabędzie wiedzę z zakresu kryzysu dzieci i młodzieży
 • pozna reakcje dzieci i młodzieży na sytuacje kryzysowe
 • pozna konsekwencje kryzysów nierozwiązanych
 • dowie się jak prowadzić rozmowy interwencyjne

  Prowadzący: Aneta Kurzawa

Wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Praktyk w zakresie pracy z klientem w kryzysie, szczególnie z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pedagog resocjalizacji z profilaktyką społeczną, interwent kryzysowy, trener. Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów Meritum w Katowicach. Posiada Certyfikat Trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie grupowym. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Uczestnik szkolenia:

 • pozna filary odporności psychicznej
 • dowie się czym jest rezyliencja i 4C
 • zapozna się z wymiarami pozytywnej adaptacji
 • pozna strategie budowania dobrostanu

Prowadzący: Tomasz Kuta

Psycholog, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Trener treningów umiejętności społecznych i treningów zastępowania agresji. Współpracuje z placówkami opiekuńczymi, wychowawczymi i gabinetami terapeutycznymi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas.

Prawo i administracja

Kierunki:

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Administracja Publiczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

2 bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem - 5 h dydaktycznych

 Podczas szkolenia poruszymy następujące tematy:

 • Praca zdalna w zatrudnieniu cywilnoprawnym
 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi prace zdalną
 • Jakie rozwiązania wprowadza specustawa
 • Sposób wnioskowania o pracę zdalną
 • Praca zdalna a telepraca
 • Czy praca zdalna zmienia zakres obowiązków pracownika?
 • Jak dokumentuje się pracę zdalną
 • Jak można kontrolować wykonywanie pracy przez pracowników w trakcie pracy zdalnej?
 • Gdzie może być wykonywana praca zdalna? Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?
 • Kto ponosi koszty pracy zdalnej?
 • Czy muszę przestrzegać zasad BHP i zasad bezpieczeństwa? Co zrobić w trakcie wypadku w trakcie pracy zdalnej


Prowadzący: dr Mariusz Lekston

dr Mariusz Lekston - doktor nauk prawnych, prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas. Od wielu lat związany z Instytutem Nauk Prawnych uczelni. Promotor pomocniczy słuchaczy eksternistycznego tryby przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach seminarium doktorskiego Wyższej szkoły Humanitas. Nauczyciel akademicki z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym. Autor wielu publikacji naukowych obejmujących problematykę prawa pracy m.in. komentarzy do aktów prawnych dotyczących tarcz antykryzysowych.

Podczas szkolenia poruszymy następujące tematy:

 • Rozporządzenia, ustawy, wytyczne, czyli jakie zmiany należy wdrażać
 • Opracowanie planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem zdrowia w pracy, na przykładzie SARS-CoV-2
 • Organizacja pracy w czasach SARS-CoV-2
 • Środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem na przykładzie SARS-CoV-2
 • Formy wsparcia pracowników pracujących zdalnie
 • Ograniczanie obciążeń psychicznych spowodowanych epidemią COVID-19

 

Prowadzący: Justyna Pokładnik

Właściciel i trener w firmie TAM (www.tam.com.pl). Od 15 lat wspiera wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy zakłady produkcyjne w Polsce i Niemczech. Przeprowadza analizy kultury bezpieczeństwa, buduje programy umożliwiające jej efektywny rozwój, wpiera kadrę kierowniczą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy, budowania relacji z pracownikami i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Poza tematem budowania kultury bezpieczeństwa zajmuje się podwyższaniem jakości szkoleń okresowych BHP: opracowuje własne gry szkoleniowe i prowadzi warsztaty z zakresu prowadzenia szkoleń BHP metodami aktywizującymi.

Psychologia, terapia i rozwój osobisty

Kierunki objęte akcją:

 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia rodzin
 • Psychologia kryzysu. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychologia sądowa

2 bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem - 5 h dydaktycznych

Istotą ACT jest rozwój elastyczności psychologicznej. ACT odznacza się bogatą bazą empiryczną – kilkaset badań pokazuje skuteczność w pracy m.in. z zaburzeniami nastroju, lękiem, zaburzeniami osobowości, odżywiania, przewlekłymi problemami somatycznymi, traumą, uzależnieniami, problemami ze snem, psychozami, perfekcjonizmem, złością, otyłością, (auto)stygmatyzacją, problemami w związkach, wydajnością i stresem w pracy oraz w innych sferach funkcjonowania psychicznego.

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna ACT w działaniu . Zatrzyma się, przyjrzy temu co mówi umysł i zdecyduje co z tą informacją zrobić.
 • Dowie się czy brak nadziei może być początkiem witalnego życia
 • Dowie się jak odpowiednio przyjąć trudności napotkane po drodze
 • Dowie się czym się różni traktowanie myśli z dystansem od brania ich na serio
 • Dowie się co to znaczy „rozumieć swoją sytuację”

Prowadzący:

Bartosz Kleszcz

Jeden z prekursorów ACT w Polsce. Aktualnie pracuje jako psychoterapeuta online, prowadzi badania naukowe związane z ACT, superwizuje w paradygmacie behawioralnym, organizuje szkolenia związane z trzecią falą psychoterapii behawioralnej, koordynuje konferencje online poświęcone terapiom z tego nurtu. Prowadzi serwis „Uczę się ACT”, który zawiera liczne materiały dydaktyczne i rozwojowe pomagające specjalistom zdrowia psychicznego stawiać pewne kroki w pracy z cierpieniem psychicznym.

Sebastian Korfel

Psycholog, Psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Na co dzień pracuje także jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w obszarze terapii środowiskowej, gdzie współpracuje z ośrodkami opieki, wspomagając funkcjonowanie młodych ludzi, a także ich opiekunów i rodzin. Głównymi nurtami psychoterapeutycznymi z których czerpie są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), praca z ciałem umysłem i emocjami prowadzona przez Russa Harrisa, a także krótkoterminowa terapia ACT w depresji i zachowaniach samobójczych prowadzona przez Kirka Strosahl’a i Patricia Robinson. Ukończył szkolenie Modelu DNA-V autorstwa Louise Hayes i Josepha Ciarrochi oraz szkolenie prowadzone przez Kelly’ego Wilsona (jednego z współtwórców terapii ACT) dedykowane dla psychoterapeutów ACT, dotyczące korzystania z wartości i troski o siebie w pracy z klientem długoterminowym. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej (CBT), oraz Compassion Focused Therapy (CFT).

Lidia Baran

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywa od 8 lat w trakcie warsztatów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in.. Stevena Hayesa, Russa Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jest współtwórczynią programu zajęć z ACT prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz współautorką pierwszej polskiej książki poświęconej modelowi elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuje nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska.

Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki rozmowy telefonicznej z klientem, omówienie narzędzi umożliwiających wsparcie tego typu. Uświadomienie uczestnikom możliwości i ograniczeń związanych z tą formą pomocy. Praktyczne przećwiczenie nabytej wiedzy.

Szkolenie umożliwia nabycie kompetencji związanych z interwencją telefoniczną wobec osoby w kryzysie. W trakcie warsztatu poruszane są takie zagadnienia jak:

 • Terminologia dotycząca kryzysu
 • Podstawy pierwszej pomocy psychologicznej
 • Najważniejsze aspekty pierwszego wsparcia w kryzysie
 • Szanse i zagrożenia w interwencji telefonicznej
 • Specyfika wsparcia udzielanego telefonicznie
 • Etapy interwencji telefonicznej

 Prowadzący : Aneta Kurzawa

Wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Praktyk w zakresie pracy z klientem w kryzysie, szczególnie z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pedagog resocjalizacji z profilaktyką społeczną, interwent kryzysowy, trener. Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów Meritum w Katowicach. Posiada Certyfikat Trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie grupowym. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie