Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rocznik Prasoznawczy

„Rocznik Prasoznawczy” – czasopismo naukowe  Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Humanitas w Sosnowcu.

ISSN 1897-5496

Od początku swojego istnienia Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH wydaje własne, recenzowane czasopismo naukowe pt. „Rocznik Prasoznawczy”. Czasopismo stanowi forum prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu oraz współpracujących z Instytutem jednostek naukowych, a także miejsce dyskusji nad najważniejszymi teoriami, koncepcjami i problemami z zakresu nauki o mediach. „Rocznik Prasoznawczy” zamieszcza artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce medioznawczej, a w szczególności historii prasy, teorii komunikowania masowego, systemom medialnym i kulturze języka. W latach 2006-2010 redaktorem naczelnym czasopisma był Tomasz Mielczarek, obecnie funkcję tę pełni Marian Gierula.


Czasopismo "Rocznik Prasoznawczy" otrzymało 7 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych, zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Wykaz numerów i artykułów

Rocznik Prasoznawczy 12/2018

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Siergiey Korkonosenko, Nauka o dziennikarstwie: rosyjskie doświadczenie i międzynarodowa współpraca
 • Aleksandr P. Korochensky, Гражданская критика сми и политические процессы
  в медиатизированном социуме
 • Aleksandr Ostaszewski, Rodzaje kłamstwa i ich wykorzystanie w tekście
 • Zbigniew Oniszczuk, Wiarygodność mediów masowych. Przypadek niemiecki
 • Anastazja Griszanina, Galina Mielnik, Ałła Tiepliaszina, Муниципальная пресса в России: стимулы развития
 • Marian Gierula, Koncentracja mediów w Rosji. Próba zarysowania problemu
 • Eugenia E. Kornilova, Media rosyjskie w okresie kampanii przed wyborami prezydenckimi
 • Agnieszka J. Cieślikowa, O efemerycznym czasopiśmie „Na Szlakach Świata” (1926-1927) i redaktorach Lepeckich
 • Maria Piekorz, Uwagi o języku współczesnym młodych Polaków
 • Paweł Sarna, Ziemie Zachodnie i Północne na łamach czasopism kulturalnych w pierwszych latach powojennych
 • Karolina Polińska, Dziennikarstwo śledcze Wojciecha Sumlińskiego. Analiza kontrakcji w tygodnikach opinii po publikacji książki „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego
 • Jarosław Dobrzycki, „Wolne Siemianowice” jako przykład tabloidyzacji periodyku lokalnego
 • Magdalena Boczkowska, O mediach, biznesie i kulturze po raz piąty
 • Joanna Gierula, Międzynarodowe Forum Naukowe w Sankt-Petersburgu
 • Damian Guzek, Konferencja na Uniwersytecie w Uppsali

Rocznik Prasoznawczy 12/2018 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 11/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Stanisław Michalczyk, Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów
 • Marek Jachimowski, Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marketingowej
 • Владимир B. Тулупов, Профессиональные стандарты, роли и культура современного журналиста
 • Ryszard Filas, Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne  w Polsce w XXI wieku: próba bilansu
 • Ryszard Kowalczyk, Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku
 • Marian Gierula, Joanna Gierula Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji
 • Sebastian Fikus, Świat literackich fikcji. Formaty publicystyczno-informacyjne radiofonii III Rzeszy w czasie wojny
 • Paweł Płaneta, Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014
 • Agnieszka Grzesiok-Horosz, Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji
 • Monika Kornacka-Grzonka, Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi  mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej
 • Dariusz Krawczyk, Postrzeganie prasy samorządowej wobec inicjatywy zakazującej jej wydawania
 • Karolina Polińska, Nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jako popularyzacja dobrych wzorców w zawodzie
 • Jarosław Kardaś, Wizerunek Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r.
 • Marian Gierula, Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych
 • Paweł Sarna, Retoryka w kształceniu dziennikarzy
 • Magdalena Boczkowska, O reklamie z perspektywy języka
 • Monika Kornacka-Grzonka, Podziały polityczne w mediach – ekscesy czy norma? – sprawozdanie z konferencji naukowej
 • Joanna Gierula, Medioznawcza konferencja naukowa w Sankt Petersburgu

Rocznik Prasoznawczy 11/2017 - wersja elektroniczna


Rocznik Prasoznawczy 10/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Marek Jachimowski, Komunikacja strategiczna a dziennikarstwo
 • Tomasz Mielczarek, Realizm – liberalizm – konserwatyzm. Tygodnik „Wprost” w latach 1982–2000
 • Wiktor A. Sidorow, Пролегомены к ценностному анализу коммуникативных агрессий XXI века
 • Aleksandr Koroczenskij, У истоков британской медиакритики: Джордж Оруэлл как критик массовой прессы
 • Jan Nikołajew, Michał Urbas, Prasa samorządowa w województwie zachodniopomorskim – wybrane aspekty socjokulturowe
 • Marian Gierula, Rynek prasowy Kazachstanu
 • Aleksei Bykov, Modern Russian media: current problems and development prospects
 • Viktoriya Havrylyuk, Media regionalne na Ukrainie: charakterystyka rozwoju, problemy, perspektywy
 • Katarzyna Brzoza, Człowiek na okładkach wybranych polskich tygodników w 2015 roku
 • Magdalena Boczkowska, O gatunkach
 • Joanna Gierula, Kolejna konferencja w mieście nad Newą
 • Katarzyna Brzoza, Monika Kornacka-Grzonka, Media obywatelskie czy media partyjne? – sprawozdanie z konferencji naukowej
 • Magdalena Boczkowska, Konferencja Wyszehradzka w Humanitas
 • Stanisław Michalczyk, Katarzyna Brzoza, Konferencja naukowa: „Media, ludzie, środowisko – świadomość ekologiczna społeczeństwa XXI wieku” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 12-13 maja 2016 r.

Rocznik Prasoznawczy 10/2016 - wersja elektroniczna


Rocznik Prasoznawczy 9/2015

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Michał Urbas, Prasa lokalna w ujęciu ekonomicznym;
 • Dariusz Krawczyk, Oblicze samorządu w prasie samorządowej – metody kształtowania wizerunku;
 • Piotr Celej, Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji samorządowej;
 • Krzysztof Maciejczyk, Etyka zawodowa PR-owców zatrudnionych w samorządach;
 • Anna Rubaj, Portugalskie media masowe – ewolucja powstawania, specyfika, funkcjonowanie i tendencje rozwojowe;
 • Jarosław Dobrzycki, Z dziejów „Gazety Siemianowickiej”;
 • Michał Urbas, I Ogólnopolska Konferencja Media w Europie. Dyskursy medialne w latach 2004–2014;
 • Michał Urbas, Przyszłość dziennikarstwa radiowego – potrzeby, kształcenie, zatrudnienie;
 • Michał Urbas, Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy? Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego;
 • Stanisław Michalczyk, Katarzyna Brzoza, Konferencja naukowa „Media w kampaniach wyborczych”, Uniwersytet Rzeszowski, 27-28 kwietnia 2015 r.
 • Aleksander Koroczyński, Badania mediów: XXI wiek. Tradycyjne i nowe paradygmaty poznania komunikacji masowej;
 • Aleksander Ostaszewski, Dziennikarze omawiają strategie medialne współczesnego świata – sprawozdanie z konferencji;
 • Magdalena Boczkowska, Vlogi i tuto riale.

Rocznik Prasoznawczy 9/2015 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 8/2014

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Zofia Sokół, Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939. Część II: Czasopisma dla kobiet w niepodległej Polsce (1919–1939);
 • Александнр Короченский, Мост между двумя мирами (Публицистика Хосе Марти как явление межкультурной коммуникации);
 • Галина Мельник, Политический анализ медийного текста;
 • Siergiej Potapienko, Współpraca sądów i środków masowego przekazu jako realizacja zasady otwartości i jawności postępowania sądowego;
 • Agnieszka Grzesiok-Horosz, Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej;
 • Александр Осташевский, Юг России: квази-демократичное положение печати;
 • Magdalena Boczkowska, Spojrzenie reportera a spojrzenie fotografa. O tomie Eli, Eli Wojciecha Tochmana i Grzegorza Wełnickiego;
 • Zbigniew Oniszczuk, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny;
 • Stanisław Michalczyk, Katarzyna Brzoza, Konferencja naukowa Współczesne media. Medialny obraz świata. UMCS, Lublin, 10-11 kwietnia 2014 r.;
 • Damian Guzek, Monika Kornacka, Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych– sprawozdanie z konferencji naukowej;
 • Marian Gierula, Medioznawcza konferencja na pograniczu Europy i Azji
 • Dagmara Głuszek-Szafraniec, Wpływ Internetu na ewolucję narodowych systemów medialnych– sprawozdanie z konferencji;
 • Magdalena Boczkowska, O społecznej historii mediów w Humanitas;
 • Zbigniew Oniszczuk, Międzynarodowa konferencja w Karlsruhe w ramach programu CultMedia;
 • Patrycja Szostok, Strategie medialne współczesnego świata – ósma międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja);
 • Magdalena Boczkowska, Po raz drugi o konwergencji mediów.

Rocznik Prasoznawczy 8/2014 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 7/2013

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Z. Sokół, Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876-1939;
 • A. Grzesiok-Horosz, Prawo prasy do informacji publicznej;
 • K. Wasilewski, Polska lokalna w prasie centralnej ostatniej dekady PRL;
 • M. Lakomy, L. Lakomy, Hazardyzacja mediów;
 • D. Guzek, Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w Polsce i Hiszpanii - perspektywa porównawcza;
 • P. Szostok, R. Rajczyk, Lokalne komunikowanie publiczne w województwie śląskim - komunikat z badań;
 • J. Bombor, 67 lat na rynku - zarys "Dziennika Zachodniego", największej gazety regionalnej w Polsce;
 • J. Paszek, "Transdysyplinarność badań nad komunikacją medialną. t.1: Stan wiedzy i postulaty badawcze", pod red. Małgorzaty Kity i Magdaleny Ślawskiej;
 • M. Gierula, "Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym", pod red. Jana Kani i Zdzisława Kroplewskiego;
 • J. Dzierżyńska, Ogólnopolska konferencja "Polski system medialny. Migracje do cyberprzestrzeni";
 • K. Walotek-Ściańska, (Ko)media w Katowicach;
 • M. Gierula, "Przodownicy prasy", pod red. Rafała Wietoszki;
 • K. Wasilewski, Ilona Biernacka-Ligięza "Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji"
 • M. Wielopolska-Szymura, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Radio: The Resilient Medium" w Londynie;
 • P. Szostok, "Startegie medialne współczesnego świata" - sprawozdanie z konferencji

Rocznik Prasoznawczy 7/2013 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 6/2012

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • Z. Sokół, Wizerunki kobiet na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” w latach 1946–2002;
 • M. Jachimowski, Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej;
 • M. Gierula, Współczesna prasa religijna w Rosji. Próba typologii;
 • K. Wasilewski, Powstanie i rozwój gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej (1945– 1989);
 • J. Dzierżyńska-Mielczarek, Współczesna częstochowska radiofonia lokalna;
 • A. Grzesiok-Horosz,Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych;
 • K. Walotek-Ściańska, Spojrzenie Orfeusza;
 • P. Sarna, Aleksander Widera – dziennikarz, folklorysta. Szkic biograficzny;
 • I. Łydek, Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze;
 • M. Kaczmarek, Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej;
 • S. Hajduk, Rzecznicy prasowi w działalności media relations;
 • Z. Oniszczuk, Międzynarodowa konferencja w Bonn na temat przyszłości prasy codziennej (6 -7 listopada 2011 roku);
 • A. Koroczyński, M.Gierula, Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja w Biełgorodzie (Rosja);
 • K. Wasilewski, T. Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet;
 • A. Sikora, M. Florian Gawrycki, Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej;
 • M. Jacenik, A.Rozesłaniec, Przewodnik literacki po Świecie. Śladami polskich pisarzy-podróżników;
 • P. Szostok, „Media w edukacji. Przestrzenie globalności – obszary lokalności” – ogólnopolska konferencja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • P. Sarna, 15 lat nad studiów nad mediami w Preszowie;
 • A. Ostaszewski, Konferencja naukowa w mieście olimpijskim.

Rocznik prasoznawczy 6/2012 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 5/2011

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • M. Jachimowski, Przekształcenia przestrzeni medialnej województwa śląskiego;
 • J. Łuczyński, System medialny w Armenii. Historia i współczesność;
 • T. Alentiejewa, Gazeta „Daily National Intelligencer” i jej redaktorzy;
 • W. Wójcik, Karol Kuryluk – Redaktor „Sygnałów” i „Odrodzenia”;
 • R. Aksamit, Zjawisko newsowości – zarys zagadnienia na przykładzie Radia Katowice i „Echa Miasta Katowice”
 • A. Cieśla, Radiofonia w okresie transformacji ustrojowej w regionie świętokrzyskim;
 • A. Grzesiok-Horoszm, Dyrektywa „Kabel-Satelita” a polskie prawo autorskie;
 • J. Gierula, Wybory samorządowe 2010 na łamach „Wiadomości Zagłębia” i „Kuriera Miejskiego”;
 • M. Włosowicz-Kulawik, Telewizja jako zagrożenie dla rodziny;
 • Z. Sokół, Ilustrowany Kurier Codzienny Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939 pod redakcją Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa Woźniakowskiego;
 • I. Pawłowska, Joanna Wyrcza Galaktyka języka Internetu;
 • I. Kieliś, Wokół reportażu podróżniczego. T. 3, Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia – szkice - materiały, pod red. Dariusza Rotta i Mariusza Kubika;
 • P. Szostok, IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Wydziału
 • Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu „Strategie medialne współczesnego świata”. Soczi 1-3 listopada 2010;
 • M. Wielopolska-Szymura, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Radio a społeczeństwo. Radio and Society” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Z. Sokół, „350 LAT PRASY POLSKIEJ 1661-2011”, Konferencja naukowa w Krakowie, 18 stycznia 2011 roku.

Rocznik prasoznawczy 5/2011 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 4/2010

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • G. Oleksy, Cechy publicystyki Adama Skwarczyńskiego na tle rozwoju stronnictwa Józefa Piłsudskiego do roku 1926;
 • T. Mielczarek, Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL;
 • S. Michajłow, Problemy współczesnego dziennikarstwa arabskiego;
 • A. Woźniakowska, „Obok wielkiej powieści – wielki reportaż”. Recepcja krytycznych reportaży Lucjana Wolanowskiego. Przegląd wybranych recenzji;
 • P. Ruta, Prasa dla Polaków w Irlandii;
 • P. Cyz, Telewizja cyfrowa w Polsce – uwarunkowania prawne i organizacyjne;
 • I. Pawłowska, Nagłówek w sieci. Budowa i funkcja nagłówków prasowych na przykładzie internetowego portalu miejskiego e-sosnowiec.pl;
 • J. Dzierżyńska, Częstochowska prasa reklamowa i bezpłatna – Ekonomiczny wymiar lokalnego rynku prasowego;
 • M. Kaczmarczyk, D, Szastak-Zięba, Strategia reklamy jako element przewagi rynkowej;
 • K. Walotek-Ściańska, Przekonać kobiety, czyli o strategiach perswazyjnych w reklamach kosmetyków;
 • J. Kubik, Kompedium wiedzy o Kapuscińskim;
 • J. Kubik, Nowe spojrzenie na stary świat;
 • P. Szostok, Strategie medialne współczesnego świata – III konferencja Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze (Rosja).

Rocznik prasoznawczy 4/2010 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 3/2009

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • J. W. Łuczyński, System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność;
 • J. Korniłowa, Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym;
 • T. Mielczarek, Od medialnego koncernu do partii politycznej;
 • J. Dzierżyńska, Częstochowskie mutacje „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”;
 • M. Kaczmarczyk, System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej;
 • S. Michalczyk, Uwagi o analizie zawartości mediów;
 • F. Szpor, Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane problemy praktyczne na tle prawa prasowego i autorskiego;
 • S. Turzańska, Etyka w dziennikarstwie – teoria i praktyka;
 • K. Walotek, Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów;
 • P. Ruta, Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne;
 • T. Mielczarek, Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2007, s.

 Rocznik prasoznawczy 3/2009 - wersja elektroniczna

Rocznik Prasoznawczy 2/2008

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • A. Waliszewska, System medialny w Słowacji – zarys problematyki;
 • J. Palagniuk, Specyfika reformowania rynku medialnego Ukrainy: osiągnięcia, problemy i perspektywy;
 • T. Mielczarek, Współczesne czasopisma wysokonakładowe;
 • J. Dzierżyńska, Uniformizacja dzienników lokalnych. Studium przypadku „Gazety w Częstochowie” (1991-2007);
 • K. Brzoza, Krajobraz prasy lokalnej Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej
 • M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy;
 • A. Dudziak, Przesłanie międzykulturowe pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii (aspekt międzykulturowy dyskursu medialnego – próba analizy jakościowej);
 • D. Rott, Franciszek Teofil Borys – zapomniany dziennikarz, poeta i dramaturg;
 • D. Rott, Muzeum prasy i drukarstwa śląskiego im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie;
 • A. Woźniakowska, Wokół reportażu podróżniczego, t.1, pod red. E. Malinowskiej i D. Rotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s.248; t.2, pod red. D. Rotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s.168;
 • T. Mielczarek, Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej – Stepaniak i Bogusława Nierenberga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s.464.

Rocznik Prasoznawczy 1/2007

Wersja podstawowa czasopisma: wersja drukowana

 • M. Gierula, Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej;
 • T. Mielczarek, Współczesna polska praca opinii;
 • J. Dzierżyńska, „Życie Częstochowy” w latach 1989-2003;
 • A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy;
 • A. Turska – Kawa, Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej – prezentacja i analiza wyników badań własnych;
 • W. Tułupow, Dziennikarstwo, reklama PR – gdzie są granice?;
 • A. Mielczarek, Co z tą genologią?;
 • D. Rott, Stefan Ślązak. Szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku;
 • M. Kaczmarczyk, Wykorzystywanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu;
 • T. Mielczarek, Stanisław Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 258;
 • B. Pytlos, Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, t.2 pod red. Dariusza Rotta i Michała Kaczmarczyka, Katowice-Sosnowiec 2005, s. 99.

 

Informacje dla autorów

Redakcja prosi Autorów, którzy chcieliby opublikować swoje artykuły o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 
1. Zasady zgłaszania artykułów:

W czasopiśmie „Rocznik Prasoznawczy” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk prawnych i nauki administracji, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane są również artykuły dyskusyjne, glosy i sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Od 01 marca 2016 r. wszyscy autorzy nie będący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie „Rocznik Prasoznawczy” partycypują w kosztach opracowania i wydania Roczników. Koszt ten wynosi:

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 0/00 groszy) w przypadku autorów nieposiadających stopnia naukowego,

120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 0/00 groszy) w przypadku autorów posiadających stopień naukowy doktora.

Uwaga: Pracownicy WSH oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora oraz autorzy publikujący w języku angielskim nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją!

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie zagadnienia oraz podsumowanie lub wnioski. Objętość artykułu nie powinien przekraczać 22 stron wydruku komputerowego w formacie A4, natomiast glosy, sprawozdania z konferencji i recenzje nie powinny przekraczać 10 stron. 

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „Rocznik Prasoznawczy” powinien być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie WORD drogą e-mailową na adres: marian.gierula@us.edu.pl. Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc). Abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim musi znajdować się na początku pliku zawierającego tekst. Na końcu pliku oprócz bibliografii należy także umieścić krótką notkę biograficzną i dane adresowe autora (autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie internetowej czasopisma. 


Uwaga: Dla przyjęcia artykułu do publikacji konieczne jest ponadto uzupełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą na adres Redakcji dwóch egzemplarzy umowy wydawniczej. 


Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Redakcja nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

 

Zasady recenzowania artykułów

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są drogą e-mailową.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania w nich zmian (po uzgodnieniu z autorem).

3. Do oceny każdej publikacji w „Roczniku Prasoznawczym” redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzenci muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

5. Recenzja przygotowywana dla redakcji  „Rocznika Prasoznawczego” posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpowiednia,  czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawienie (jeśli użyto),  czy jakość graficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane poprawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy artykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy autor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku „Rocznik Prasoznawczy” podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

8. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni tekst jako niekwalifikujący się do druku. 

 

Redakcja

Marian Gierula - redaktor naczelny (medioznawstwo)
Michał Kaczmarczyk - sekretarz, redaktor tematyczny (komunikacja  społeczna)
Dariusz Rott - redaktor tematyczny (formy, gatunki dziennikarskie; historia mediów)
Liliana Lakomy - redaktor tekstów w języku angielskim
Danuta Dziewięcka - redaktor językowy
Marcin Zawada - redaktor statystyczny

Adres redakcji:

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 363-12-00

E-mail:  prorektor@humanitas.edu.pl

Rada naukowa

Slavomír Magál (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie)

Jurij Łuczyński (Kubański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze)

Eugenia Korniłow (Sankt-Petersburski Humanistyczny Uniwersytet Związków Zawodowych
w Petersburgu)

Aleksander Akopov (Południowy Federalny Uniwersytet w Rostowie nad Donem)

Iwan Krupski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Libor Pavera (Wyższa Szkoła Hotelarska, Praga)

Dariusz Rott (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zofia Sokół (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

 

Lista recenzentów współpracujących

prof. dr hab. Dymitr Strovski (Uralski Państwowy Uniwersytet w Jekatierinburgu, Rosja)

prof. dr hab. Aleksandr Koroczenskij (Biełgorodzki Państwowy Uniwersytet, Rosja)

prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk (Uniwersytet Poznański)

prof. dr hab. Joachim Glensk (Dolnośląska Szkoła Wyższa „Edukacja” we Wrocławiu)

prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Śląski)

doc. dr Nadia Dubrovina (Uniwersytet Ekonomiczny, Charków)  

prof. dr hab. Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski)

prof. nadzw.  dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  w Krakowie)

 

Do pobrania: