Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Roczniki Administracji i Prawa

     Wersja angielska / English version

 

„Roczniki Administracji i Prawa” – czasopismo naukowe Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Do 2013 r. ukazywało się raz w roku, od 2014 r. do 2019 r. było półrocznikiem, a od 2020 r. ukazuje się jako kwartalnik.

ISSN 1644-9126

Czasopismo stanowi forum prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz współpracujących z Instytutem jednostek naukowych, a także miejsce dyskusji nad najważniejszymi teoriami, koncepcjami i problemami z zakresu współczesnych nauk prawnych i nauk o administracji. W czasopiśmie publikowane są artykuły i komunikaty z obszaru dwóch głównych dyscyplin: prawa i administracji. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: BazHumCEJSHErih PlusIndex Copernicus, Pol-Index, PBN i Google Scholar. W latach 2006-2010 redaktorem naczelnym czasopisma był dr hab. Andrzej Matan, obecnie funkcję tę pełni dr hab. Maciej Borski.

Wersja papierowa czasopisma jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY 3.0.

Czasopismo "Roczniki Prawa i Administracji" otrzymało 20 punktów w ramach aktualnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Z radością informujemy, że czasopismo Roczniki Administracji i Prawa zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W I edycji programu „Wsparcie dla czasopism” złożonych zostało 1025 wniosków, z czego 500 z nich zostanie objętych finansowaniem. Ze względu na sporą konkurencję, w obszarze nauk społecznych, projekt czasopisma musiał uzyskać co najmniej 75 punktów (na 100 możliwych), aby otrzymać rekomendację. Roczniki Administracji i Prawa uzyskały 94 punkty. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój czasopisma i wprowadzenie nowej, ulepszonej polityki wydawniczej.


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 899/P-DUN/2019 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. „Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma Roczniki Administracji i Prawa. Dzięki otrzymanym środkom zeszyt 1/2020 zostanie wydany w wersji anglojęzycznej. Pozwoli to na większe umiędzynarodowienie czasopisma dzięki czemu zwiększy się jego rozpoznawalność i siła oddziaływania.


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia23 kwietnia 2018 r. nr 726/P-DUN/2018 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa”, w związku z czym uruchomiona została nowa strona internetowa czasopisma, na którą zapraszamy! 

Nowy adres strony WWW czasopisma: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 815/P-DUN/2017 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. „Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma Roczniki Administracji i Prawa. Dzięki otrzymanym środkom dwa zeszyty półrocznika (2017/1 i 2017/2) wydane zostaną w wersji anglojęzycznej. Pozwoli to na większe umiędzynarodowienie czasopisma dzięki czemu zwiększy się jego rozpoznawalność i siła oddziaływania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w nauce XXI wieku przemyślane, rzeczywiste umiędzynarodowienie czasopisma i nauki staje się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu – stale rosnącej liczby cytowań, od której zależy z kolei miejsce w rankingu czasopism naukowych.


 

 

 

Zasady zgłaszania artykułów

W czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk prawnych i nauki administracji, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane są również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Wszystkie publikacje przyjmowane są w następujących nieprzekraczalnych terminach:

 • do dnia 30 marca każdego roku – teksty do 1 zeszytu z danego roku,
 • do dnia 30 września każdego roku – teksty do 2 zeszytu danego roku.

*Nabór tekstów do zeszytu 2/2018 został już zakończony!

Wszyscy autorzy nie będący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa” partycypują w kosztach opracowania i wydania Roczników. Koszt ten wynosi:

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 0/00 groszy) w przypadku autorów nieposiadających stopnia naukowego,

120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 0/00 groszy) w przypadku autorów posiadających stopień naukowy doktora.

Uwaga: Pracownicy WSH oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora oraz autorzy publikujący w języku angielskim nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją!

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie zagadnienia oraz podsumowanie lub wnioski. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami), natomiast glosy, sprawozdania z konferencji i recenzje nie powinny przekraczać 20 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami). 

Artykuł należy przesłać w formacie WORD drogą elektroniczną na e-mail: mborski@gazeta.pl
Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc).

Opłata za publikację (w kwocie 150 zł – autorzy bez stopnia naukowego lub 120 zł – autorzy ze stopniem naukowym doktora) powinna zostać uiszczona na poniższe konto:

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
numer konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
tytuł przelewu: Roczniki Administracji i Prawa – Imię i nazwisko autora

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Dr hab. Maciej Borski – Redaktor naczelny
tel. +48501570045
maciej.borski@humanitas.edu.pl

Uwaga: Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie internetowej czasopisma. Ponadto dla przyjęcia artykułu do publikacji konieczne jest uzupełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą na adres Redakcji dwóch egzemplarzy umowy wydawniczej (wzór umowy dostępny jest poniżej) oraz przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia uiszczenia opłaty za publikację artykułu (potwierdzenie przelewu).

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Redaktor naczelny nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

Pobierz:

 

Wytyczne edytorskie dla autorów

W celu usprawnienia procedury wydawniczej Redaktor naczelny prosi o profesjonalne przygotowanie artykułów zgodnie z wymaganiami edytorskimi:

 • edytor MS Word PL (wersja dowolna);
 • marginesy po 2,5 cm
 • interlinia – 1,5; wyrównanie obustronne;
 • czcionka podstawowa – Times New Roman CE 12p;
 • streszczenia i literatura 10p;
 • tytuł artykułu – pogrubiona 16p;
 • tytuły rozdziałów - pogrubiona 14p;
 • podtytuły – pogrubiona 12p;
 • tytuły tabel – u góry, do lewej 12p; tabele – czcionka 10p; bez wewnętrznych linii poziomych;
 • podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 10p;
 • przypisy – 10p;
 • wykresy i rysunki w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Exel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;
 • alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

1. Nazwisko I., Tytuł pracy, Tytuł periodyku 2014, nr 5.
2. Nazwisko I., Tytuł pracy, Miasto 2014 (bez Wydawnictwa!!!).

Uwaga: W wykazie literatury należy umieścić wyłącznie rzeczywiście wykorzystane publikacje (przytaczane w przypisach)!!!

Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).

Np.
J. Adamski, Media internetowe, Warszawa 2001, s. 28.

Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać: inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).

Np.
D. Kowalski, Kreowanie sukcesu firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7, s. 13.

W przypadku powtórzenia w przypisie przywołanej już wcześniej publikacji zapisujemy:

D. Kowalski, Kreowanie sukcesu…, s. 10

zaś w przypadku, gdy przypis dotyczy tego samego wydawnictwa co użyte w poprzedzającym go przypisie:

Ibidem, s. 10

Uwaga: Redaktor naczelny prosi o staranne wykonywanie przypisów zgodnie z powyższymi zasadami! Brak staranności w tym względzie może skutkować zwrotem artykułu do poprawy!

Powyższe wskazówki dotyczą także podawania źródeł pod rysunkami, schematami i tabelami.

Artykuł powinien zawierać:

1. Tytuł (w języku polskim i angielskim),
2. Słowa kluczowe (min. 5 maks. 10 w języku polskim i angielskim),
3. Krótkie streszczenie publikacji (ok. 1000 znaków typograficznych ze spacjami – nie więcej!!!) zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Układ artykułu:

 • Na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwa afiliowanej instytucji
 • Tytuł w języku polskim
 • Wstęp
 • Rozdziały
 • Podsumowanie
 • Bibliografia sporządzona alfabetycznie (kolejność według nazwisk autorów).
 • Streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim
 • Tytuł w języku angielskim
 • Streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim

Objętość artykułu: do 40 tys. znaków ze spacjami (do około 22 stron).

Uwaga: Redaktor naczelny prosi o nieprzekraczanie sugerowanej objętości, zastrzegając sobie  również prawo do żądania skrócenia tekstu przekraczającego wskazaną objętość. Nie dotyczy to zwykłej adjustacji tekstów, która dokonywana jest bez udziału autora.

Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa”

Redakcja „Roczników Administracji i Prawa” w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów i redaktorów publikacji naukowych, jak również recenzentów.

Poniższe informacje dotyczące etyki publikacji dla  "Roczników Administracji i Prawa" oparte zostały na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

I. Obowiązki Autorów

1. Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Wszyscy, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania pracy, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły tylko w częściach pracy badawczej, której efektem jest artykuł, powinny zostać wymienione w „Podziękowaniu” (patrz punkt 10). Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) są ujęci jako współautorzy artykułu a także, że wśród współautorów nie ma osób, które nie powinny być wykazywane. Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien również zapewnić, że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację

2. Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

3. Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Praca powinna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej w celu umożliwienia innym powtórzenia prac. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

4. Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

5. Potwierdzenie źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonego tekstu i za każdym razem potwierdzać korzystanie z pracy innych autorów.

6. Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące publikacji przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane minimum przez rok od momentu publikacji.

7. Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego oraz współpracować z nim w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.

8. Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien jednocześnie upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

9. Ghostwriting

Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.

10. Podziękowania i podawanie źródeł informacji

Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które wykonały prace na rzecz autora. Autorzy powinni również przytaczać publikacje, które w sposób istotny wpłynęły na ostateczny efekt publikowanego opracowania.

II. Obowiązki Redaktora naczelnego i pozostałych członków Redakcji

1. Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

2. Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami) i wydawcą.

3. Bezstronność i sprawiedliwość

Redaktor naczelny powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów).

4. Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

5. Zaangażowanie i współpraca w badaniach

Redaktor naczelny powinien stać na straży rzetelności własnego czasopisma poprzez nanoszenie poprawek i wycofywanie artykułów, a także tropienie podejrzanych badań lub domniemanych uchybień w publikacjach i ich recenzjach. Powinien podjąć odpowiednie działania, gdy pojawiają się zarzuty o charakterze etycznym dotyczące nadesłanej pracy lub opublikowanego artykułu.

III. Obowiązki Recenzentów

1. Decyzje redakcyjne

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

2. Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.

 3. Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

 4. Poufność

Każdy recenzowany artykuł lub inny tekst przeznaczony do publikacji musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora naczelnego.

 5. Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

6. Ujawnianie danych i konflikt interesów

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji lub innych powiązań z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

7. Potwierdzenie źródeł informacji

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować redaktora naczelnego o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

IV. Oświadczenie Wydawcy

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem naczelnym czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

Kwalifikowanie artykułów do druku

 1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są drogą e-mailową. 
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania w nich zmian (po uzgodnieniu z autorem). 
 3. Do oceny każdej publikacji w „Rocznikach Administracji i Prawa” redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzenci muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego. 
 4. Recenzenci wybierani są zgodnie z zasadą unikania konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 7. Recenzja przygotowywana dla redakcji  posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku uzyskania negatywnej recenzji, zgłoszenie podlega odrzuceniu.
 8. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpowiednia,  czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawienie (jeśli użyto),  czy jakość graficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane poprawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy artykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy autor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.
 9. Po otrzymaniu kompletu recenzji, Redakcja niezwłocznie przekazuje je autorom. Redakcja wymaga od autorów przygotowania odpowiedzi na uwagi recenzentów, które są przekazywane opiniującym pracę.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku „Roczniki Administracji i Prawa” podają do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
 11. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni tekst jako niekwalifikujący się do druku.

Do pobrania:

Redakcja

 • dr hab. Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – redaktor naczelny
 • dr Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – redaktor tematyczny (administracja)
 • dr Mariusz Lekston (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – redaktor tematyczny (prawo)
 • mgr Danuta Dziewięcka (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – redaktor językowy
 • dr inż. Marcin Zawada (Politechnika Częstochowska) - redaktor statystyczny 

Adres redakcji: 

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 363-12-00
E-mail: 
maciej.borski@humanitas.edu.pl

Rada naukowa

dr hab. Jakub Stelina, prof. UG (Gdańsk)
dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS (Lublin)
dr hab. Michał Skąpski, prof. UAM (Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral (Łódź)
dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (Łódź)
dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ (Kraków)
prof. dr Gediminas Mesonis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) 
dr hab. Ladislav Orosz  (Uniwersytet im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) 
Doc. JUDr. Jiři Jirásek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
dr Iván Halász (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt)
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze) 
prof. dr hab. Bohdan Hud (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
prof. JUDr. Aleksander Bröstl, CSc.  (Uniwersytet im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)

 

Lista recenzentów

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Krzysztof Baran (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Miodrag Jovanović (Uniwersytet w Belgradzie)

prof. dr hab. Iwan Krupski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Czesław Martysz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Tadeusz Cielecki (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Helena Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Józef Ciągwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Jerzy Paśnik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. dr hab. Dorota Dąbek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Mirosław Stec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Antoni Dral (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl)

prof. dr hab. Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Leszek Bielec­ki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski)

Do pobrania

Wykaz numerów i artykułów

Roczniki Administracji i Prawa Rok XX. Zeszyt 3.


Roczniki Administracji i Prawa Rok XX. Zeszyt 2.


Roczniki Administracji i Prawa Rok XX. Zeszyt 1. Annuals of the Administration and Law Year XX. Issue 1.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa” – zadanie finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Roczniki Administracji i Prawa Rok XIX. Zeszyt Specjalny


Roczniki Administracji i prawa Rok XIX. Zeszyt 2


Roczniki Administracji i Prawa Rok XIX. Zeszyt 1


Roczniki Administracji i Prawa Rok XVIII. Zeszyt 2


Roczniki Administracji i Prawa Rok XVIII. Zeszyt 1


Annuals of the Administration and Law Year XVII. Issue 2
Roczniki Administracji i Prawa Rok XVII. Zeszyt 2

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa” – zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Pobierz cały zeszyt >>

THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA

LEGAL-ECONMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION

PUBLIC LAW ISSUES

PRIVATE LAW ISSUES

REPORTS

REVIEWS

CHRONICLEAnnuals of the Administration and Law Year XVII. Issue 1
Roczniki Administracji i Prawa Rok XVII. Zeszyt 1

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa” – zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Pobierz cały zeszyt >>

LEGAL-CONSTITUTIONAL AND LEGAL-THEORETICAL ISSUES

LEGAL-HISTORICAL ISSUES

PUBLIC LAW ISSUES

PRIVATE LAW ISSUES

GLOSSES, OPINIONS, COMMENTARIES

REPORTS

REVIEWS


Roczniki Administracji i Prawa Rok XVII. Zeszyt specjalny

wersja podstawowa: wersja drukowana

GLOSY, OPINIE, KOMENTARZE

SPRAWOZDANIA

RECENZJE

Roczniki Administracji i Prawa Rok XVI. Zeszyt 2

wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa Rok XVI. Zeszyt 1

wersja podstawowa: wersja drukowana


Roczniki Administracji i Prawa Rok XV. Zeszyt 2

wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa Rok XV. Zeszyt 1

wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa Rok XIV. Tom II

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa Rok XIV. Tom I

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa rok XIII 2013

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa rok XII 2012

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa rok XI 2011

Wersja podstawowa: wersja drukowana


Roczniki Administracji i Prawa rok X 2010

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa IX/2009

Wersja podstawowa: wersja drukowana

Roczniki Administracji i Prawa rok VII-VIII

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • A. Gronkiewicz, Ewolucja pozycji organizacji społecznej (organizacji pozarządowej) w ogólnym postępowaniu administracyjnym – ujęcie historyczne;
 • M. Gurdek, Skutki niezłożenia przez pracowników samorządowych w terminie stosownych oświadczeń i informacji;
 • S. Kluczewski, Stosowanie zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem współdziałającym;
 • G. Krawiec, Brak udziału strony w postępowaniu jako przyczyna wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego;
 • G. Łaszczyca, Istota rozprawy administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
 • A. Matan, Akt administracyjny „osobowo-rzeczowy” – zagadnienie następstwa prawnego;
 • A. Matan, Metody tworzenia spółki europejskiej;
 • J. Naczyńska, Odpowiedzialność podatkowa podatnika i jego małżonka;
 • M. Strożek-Kucharska, Analiza przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji
 • L. Śliwiński, Ogólnopolski Gospodarczy Związek Samorządu Terytorialnego w II Rzeczpospolitej;
 • A. Ziółkowska, Regulacja dostępu do administracji publicznej.

Roczniki Administracji i Prawa rok VI

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • K. Celarek, Informatyzacja administracji publicznej – zagadnienia administracyjno – prawne;
 • A. Gronkiewicz, Fundacja jako organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • W. Hołubko, Problem federalizmu i unitaryzmu w kształtowaniu się podziałów terytorialnych Ukrainy (szkic historyczny);
 • G. Krawiec, Forma zakończenia ogólnego postępowania administracyjnego a możliwości jego wznowienia;
 • G. Łaszczyca, Fakty powszechnie znane i fakty znane organowi z urzędu w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
 • D. Łobos-Kotowska, Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami;
 • A. Matan, Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego;
 • E. Śladkowska, Nieodwracalne skutki prawne uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
 • P. Stec, Innowacje jako przedmiot regulacji prawnej;
 • A. Ziółkowska, Fałszywe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego.

Roczniki Administracji i Prawa rok V

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • K. Korzan, Skutki orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty (prawomocność, wykonalność i skuteczność);
 • G. Łaszczyca, Skutki prawne zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego;
 • K. Marszał, Immunitet sędziowski w procesie karnym;
 • J. Nowacki, O uzasadnieniu zasady zaufania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego;
 • K. Podgórski, Usytuowanie starosty w samorządzie powiatowym  w administracji rządowej;
 • P. Urbańczyk, Skutki wadliwej wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych;
 • E. Zwierzchowski, Modele instytucjonalizacji politycznej opozycji.


Roczniki Administracji i Prawa rok IV

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • S. Kluczewski, Z problematyki współdziałania organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji administracyjnych;
 • G. Krawiec, Pozycja strony w postępowaniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego;
 • G. Łaszczyca, Uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego;
 • C. Martysz, Organ w postępowaniu administracyjnym;
 • A. Matan, Pełnomocnictwo domniemane w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
 • E. Śladkowska, Podmioty postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej;
 • B. Wartenberg-Kempka, Pojęcie biegłego w postępowaniu administracyjnym ogólnym.

Roczniki Administracji i Prawa rok III

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • M. Borski, Status prawny przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej – analiza porównawcza;
 • O. Kocot, Przepisy antykorupcyjne w ustawach samorządowych;
 • G. Krawiec, Zasada trwałości decyzji administracyjnej;
 • G. Łaszczyca, Pozostawienie podania bez rozpoznania w kodeksie postępowania administracyjnego;
 • A. Matan, Czynności procesowe stron w postępowaniu administracyjnym (zagadnienia ogólne);
 • D. Salitra, Klauzula demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego;
 • A. Wentkowska, Ewolucja kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od Traktatu Amsterdamskiego;
 • A. Witkowska, Kumulacja stron procesowych w procesie karnym;
 • M. Witkowski, Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości i jej następstwa.


Roczniki Administracji i Prawa rok II

Wersja podstawowa: wersja drukowana

 • M. Borski, Wnoszenie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego jako forma kontroli konstytucyjności prawa;
 • S.Kluczewski, Charakter prawny współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym (art. 62 k.p.a.);
 • G.Krawiec; Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako nadzwyczajna przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145a k.p.a.);
 • M.Lekston, Ustanie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego;
 • G. Łaszczyca, Zasada ogólna pisemności postępowania administracyjnego (art. 14 k.p.a.)
 • J. Naczyńska, Pojęcie i istota odpowiedzialności podatkowej;
 • M. Organiściak, Procedury powoływania i odwoływania Rady Ministrów Republiki Włoskiej;
 • A. Wentkowska, Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
 • P. Witkowski, Kontrola podatkowa i jej stosunek do jurysdykcyjnego postępowania podatkowego.

Roczniki Administracji i Prawa rok I

Wersja podstawowa: wersja drukowana

  • J. Górecki, Prawo pierwokupu w czasie obowiązywania kodeksu zobowiązań;
  • E. Górska-Pierzchała, Charakter prawny zadań gminy we współczesnym ustawodawstwie;
  • M. Jagielski, Obsadzanie urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych;
  • W. Klytta, Harmonizacja prawa spółek w ramach Wspólnoty Europejskiej;
  • G. Łaszczyca, B. Wartenberg-Kempka, Środki dowodowe nienazwane w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
  • A. Matan, Kurator jako zastępca procesowy strony w postępowaniu administracyjnym;
  • M. Mączyński, Ogólna charakterystyka Skarbu Państwa;
  • P. Ślęzak, Systematyka umów w prawie autorskim;
  • P. Witkowski, Podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowym.

Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis