Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”

ISSN 1899-8658

Wydawane jest od  początku swojego istnienia przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Początkowo był to półrocznik (od 2000 r.). Od 2015 roku wydawane jest jako kwartalnik. Pierwotna nazwa czasopisma to „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing”, a obecnie „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” (ZN WSH Zarządzanie). Czasopismo jest recenzowane. Jego tematyka koncentruje się wokół problematyki związanej z naukami o zarządzaniu i stanowi forum prezentacji wyników badań prowadzonych oraz forum dyskusji nad najważniejszymi teoriami, koncepcjami i problemami z zakresu nauk o zarządzaniu. Jest ono indeksowane w następujących bazach: Index Copernicus, BazEkon, BazHum.

W czasopiśmie publikują zarówno pracownicy WSH, jak i naukowcy z innych ośrodków akademickich. Funkcję redaktora naczelnego pełni dr Olimpia Grabiec.

Wersja papierowa czasopisma jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Czasopismo "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" zostało objęte programem MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" i znalazło się w nowym wykazie czasopism naukowych z liczbą 20 punktów.

Zapraszamy na stronę CZASOPISMA!!! - KLIKNIJ


Ważne informacje

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" zadanie finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" zadanie finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Zasady recenzowania artykułów

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są drogą e-mailową.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania w nich zmian (po uzgodnieniu z autorem).

3. Do oceny każdej publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie” redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzenci muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

6. Recenzja przygotowywana dla redakcji czasopisma „Zarządzanie” posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpowiednia,  czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawienie (jeśli użyto),  czy jakość graficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane poprawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy artykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy autor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo „Zarządzanie” podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

9. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje decyzję
o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni tekst jako negatywny - tekst nie kwalifikujący się do druku.

Do pobrania:

 

Informacje dla Autorów

Redakcja zaprasza do składania artykułów na rok 2016.


Redakcja prosi Autorów, którzy chcieliby opublikować swoje artykuły do zapoznania się
z poniższymi informacjami:

 1. Zasady zgłaszania artykułów:

W czasopiśmie „Zarządzanie” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki gospodarczej. Publikowane są również artykuły dyskusyjne, sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk o zarządzaniu oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie zagadnienia oraz podsumowanie lub wnioski (Wytyczne edytorskie dla Autorów). Objętość artykułu nie może przekraczać 12 stron wydruku komputerowego w formacie A4, natomiast sprawozdania z konferencji i recenzje nie powinny przekraczać 3 stron.

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie” powinien być dostarczony
w wersji elektronicznej w formacie WORD drogą e-mailową na adres:  redakcjazn@humanitas.edu.pl lub na adres:

Redakcja Zeszytów Naukowych Zarządzanie
Wyższa Szkoła Humanitas
Ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: redakcjazn@humanitas.edu.pl

Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc). Abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim musi znajdować się na końcu pliku zawierającego tekst. Na końcu pliku należy także umieścić krótką notkę biograficzną i dane adresowe autora (autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie internetowej czasopisma.

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie” zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Redakcja nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.​

Od 1 października 2019 r. autorzy nie będący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zainteresowanie publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie ZN WSH Zarządzanie, partycypują w kosztach opracowania i wydania Zeszytów. Koszt ten wynosi 330,00 zł, z czego 200,00 zł w momencie składania artykułu i 130,00 zł po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Uwaga: Pracownicy WSH oraz osoby zgłaszające artykuł w języku angielskim nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją!

Dokumenty w języku angielskim:

 

 

Redakcja​

Olimpia Grabiec – redaktor naczelna
Jadwiga Bakonyi – redaktor tematyczny
Danuta Dziewięcka – redaktor językowy
Marcin Zawada – redaktor statystyczny
Małgorzata Caban – sekretarz redakcji

Adres redakcji:
Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 363-12-00
E-mail:  redakcjazn@humanitas.edu.pl           
            

Rada naukowa

RADA NAUKOWA:

Prof. Leonardo Salvatore Alaimo – Sapienza University of Rome
Ass. prof. Ľudmilka Čábyová, Ph.D., University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Prof. dr hab. Joanna Cygler, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Dr Joanna Dzieńdziora, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. Manuela Epure, Ph.D., Spiru Haret University, Bucharest, Romania
Prof. D. Juan J. Garcia-Machado, Ph.D., University of Huelva, Spain
Prof. Jolita Greblikaite, Aleksandras Stulginskis University in Kaunas, Lithuania
Prof. Štefan Hittmár, University of Žilina, Slovakia
Prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Prof. dr hab. Stefan Kassay, Technical University of Košice, Slovakia
Prof. dr hab. Olena Kolomytseva, Cherkassy State Technologik University, Ukraine
Prof. dr Andrzej Kupich, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Ass. prof. Slavomír Magál, CSc., University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Prof. zw. Miroslav Majtan, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Ass. prof. Dana Petranová, Ph.D., University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Dr. Radko Asenov Radev, University of National and World Economy, Bulgaria
Dr. Asha Rai,  Techocrats Institute of Technology, Bhopal, India
Prof. Nestor Shpak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Dr. Yuliya Shutyak, University of Liege, Belgium
Dr inż. Małgorzata Smolarek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Prof. dr hab. Włodzimierz Sroka, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. dr. Rimantas Stašys, Klaipėda University, Lithuania
Prof. Ida Vajčnerová, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic
Prof. Ivona Vrdoljak Raguž, University of Dubrovnik, Croatia
Prof. zw. dr Ivan Wagner, Masaryk University in Brno, Czech Republic
Prof. Zita Zoltay Paprika, Corvinus University of Budapest, Hungary
Prof. Jože Zupančič, University of Maribor, Slovenia

 

 

 

Lista recenzentów

2016

Prof. dr hab. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof.  dr hab. Halina Chwistecka-Dudek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Doc. dr Nadiya Dubrovina, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine
Dr inż. Janusz Falecki, European Association for Security
Prof. ndzw. dr hab. inż. Kiril Georgiev, Technical University of Varna, Bulgaria
Prof. zw. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska
Prof. zw. dr hab. Marian Huczek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
Doc. dr Milan Mikuláštik, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
Prof. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska
Doc. dr Eva Sikorova, Silesian University in Opava, Czech Republic
Prof. zw. dr Stefan Slavik, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Prof. dr hab. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Doc. dr Elena Szubertová, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Prof. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Viktor Zinchenko, Ukrainian Institute of Arts and Sciences, Kyiv, Ukraine

 

2015

Doc. dr Nadiya Dubrovina, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine
Prof. ndzw. dr hab. inż. Kiril Georgiev, Technical University of Varna, Bulgaria
Doc. dr Milan Mikuláštik, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
Doc. dr Eva Sikorova, Silesian University in Opava, Czech Republic
Prof. zw. dr Stefan Slavik, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Doc. dr Elena Szubertová, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Prof. dr hab. Viktor Zinchenko, Ukrainian Institute of Arts and Sciences, Kyiv, Ukraine
Prof. dr hab. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Chodyński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Prof. zw. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska
Prof. zw. dr hab. Marian Huczek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu        
Prof. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wykaz numerów i artykułów

ZN WSH Zarządzanie Tom XXI. Zeszyt 4/2020


ZN WSH Zarządzanie Tom XXI. Zeszyt 3/2020


ZN WSH Zarządzanie Tom XXI. Zeszyt 2/2020


ZN WSH Zarządzanie Tom XXI. Zeszyt 1/2020


ZN WSH Zarządzanie Tom XX. Zeszyt 4/2019
Humanitas University's Research Papers. Management. Volume XX. Issue 4/2019

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" zadanie finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ZN WSH Zarządzanie Tom XX. Zeszyt 3/2019
Humanitas University’s Research Papers. Management. Volume XX. Issue 3/2019

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" zadanie finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ZN WSH Zarządzanie Tom XX . Zeszyt 2/2019


ZN WSH Zarządzanie Tom XX . Zeszyt 1/2019
Humanitas University’s Research Papers. Management


ZN WSH Tom XIX Zeszyt 4/2018


ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018

Pobierz cały zeszyt >>>

Wersja podstawowa czasopisma: wersja elektroniczna

Spis artykułów:

 • Jadwiga Stawnicka,Etyczny kontekst przywódczej komunikacji kadry kierowniczej policji, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 9-25

 • Jadwiga Bakonyi, Sebastian Bilnik,

  Wykorzystanie badań satysfakcji w motywowaniu pracowników, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 27-41

 • Olimpia Grabiec, Paulina Łasica

          Proces motywacyjny w korporacjach na rynku polskim, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 43-61

 • Magdalena Wróbel, Tomasz Zimmer,System Facet5 jako instrument zarządzania różnorodnymi typami osobowości zawodowej pracowników, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 63-77

 • Anna Żelazna Monika Socha,

  Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych w branży informatycznej – wyniki badań empirycznych, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 79-88

 • Olimpia Grabiec, Justnya Bednarczyk

   Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa, ZN WSH Tom XIX Zeszyt    3/2018, s. 89-108

 • Dawid Żebrak,

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studium przypadku, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 109-123

 • Emilia Zakrzewska-Koszel,

  Znaczenie lobbingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadku, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 125-139

 • Marta Gottwald-Białdyga,

  Analiza systemu zarządzania talentami w organizacjach, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 141-158

 • Radosław Wolniak,

  Functioning of social welfare on the example of the city of Łazy, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 159-175

 • Leszek Zelek,

  System pomocy społecznej w Polsce w świetle nowych koncepcji zarządzania publicznego, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 177-198

 • Magdalena Chowaniec,

  Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie wybranego Powiatowego Rzecznika Konsumentów, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 199-207

 • Yevhenii Alimpiiev,

  Nowoczesna strategia bezpieczeństwa gospodarki narodowej za pomocą polityki makroostrożnościowej, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 209-228,

 • Małgorzata Idasiak,

  Reporting of social indicators in the period of 2012-2017 illustrated with an example of selected Polish companies from the brewing industry, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 229-249

 • Sylwia Przetacznik,

  From silo approach to risk portfolio management – a new way of analyzing risk in an enterprise, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s.  251-262

 • Aleksandra Korenkiewicz,

  Typologia interesariuszy – aspekt teoretyczny, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 263-278

 • Tomasz Bekus,

  Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w marketingu, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 279-296

 • Andrzej Jamróz,

  Praktyczne zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości produktu, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 297- 313

 • Blanka Gosik,

  Marketyzacja usług w małych miastach w Polsce, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 315-329

 • Blanka Gosik, Dorota Żelazna-Jochim,

  Tworzenie pozytywnego wizerunku miejsca będącego elementem strategii marketingowej miasta – na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, ZN WSH Tom XIX Zeszyt 3/2018, s. 331-342

ZN WSH Tom XIX 2/2018

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XIX 1/2018

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVIII 4/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVIII 3/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVIII 2/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVIII 1/2017

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVII 4/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Pobierz cały zeszyt >>>

ZN WSH Tom XVII Zeszyt 3/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Halina Chwistecka-Dudek,
  Outplacement – nowoczesna koncepcjazarządzania zasobami ludzkimi, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.13-27
 • Jadwiga Bakonyi,
  Kompetencje informatyczne – z perspektywy pracowników, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.29-43
 • Ada Dziopak-Strach,
  Pokolenie Y wyzwaniem dla działów HR, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.45-56
 • Katarzyna Zioło,
  Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a motywacje ich uczestników, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.57-70
 • Katarzyna Kiepas-Remesz,
  Coaching – moda czy realne wsparciew zarządzaniu organizacją oraz rozwoju jednostki? Korzyści i zagrożenia, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.71-82
 • Magdalena Wróbel,
  Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polscew świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.83-94
 • Jan Klimek, Jacek Lipiec,
  CSR w firmach rodzinnych, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.95-108
 • Katarzyna Hałasik,
  Społeczna odpowiedzialność biznesuw rodzinnych firmach z sektora MSP branży energetycznej, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.109-118
 • Anna Lemańska-Majdzik,
  Przedsiębiorczość w sektorze MSP– wybrane aspekty rozwoju firm w województwie śląskim,  ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.119-130
 • Zbigniew R. Wierzbicki,
  Strategiczna współpraca JST i banków lokalnychwarunkiem rozwoju MŚP, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 131-145
 • Karolina Rybicka, Beata Czuba-Kulisińska,
  Wybrane aspektyoptymalizacji podatkowej w małych przedsiębiorstwach, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 147-156
 • Ján Porvazník,
  Managerial preconditions and starting points for solvingthe threats and use of global environment opportunities, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.  157-170
 • Yevgeniy Borodin, Iryna Khozhylo, Natalia Sorokina, Tetyana Tarasenko,
  Social service management – challanges for Ukraine, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 171-179
 • Valientina Gawrylenko, Natalija Brazilij, Oksana Krawczenko,
  Accounting policiesand its importance in enterprise management – case of Ukraine, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.181-193
 • Svitlana Demidenko, Alla Tkachenko,
  Forecasting as decision-makingtechnique for enterprise development in contemporary economy, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.195-202
 • Justyna Suska,
  Corporate organisational maturity assessment method on the basis of ISO9004:20099 (PN-EN ISO 9004:2010), ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 203-2019
 • Paweł Filipowicz,
  Konceptualizacja modeli biznesowychw warunkach działalności sieciowej – wybrane aspekty, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 221-230
 • Jerzy Janczewski,
  Sieci logistyki zwrotnej w branży motoryzacyjnej. Wybrane przykłady, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.231-251
 • Agnieszka Górka-Chowaniec,
  Rola logistycznej obsługi klienta w sektorze usług hotelarskich, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.253-264
 • Piotr Lenik,
  Business intelligence w zarządzaniu szpitalem, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.265-274
 • Jarosław Świerkot,
  Zastosowanie Jednorodnych Grup Pacjentóww zarządzaniu kosztami szpitala publicznego, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 275284
 • Beata Detyna,
  Monitorowanie aspektu finansowego w procesie doskonaleniajakości usług medycznych – propozycje metodyczne dla szpitali, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.285-299
 • Olimpia Grabiec,
  Efekty organizacyjne i menedżerskie współdziałania organizacji, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.301-313
 • Ewa Wierzbicka,
  Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.315-327
 • Agata Pierścieniak,
  Współpraca zewnętrzna jako wyzwanie innowacyjnychprzedsiębiorstw z perspektywy strategii Europa 2020, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.329-338
 • Aneta Madyda,
  Innowacje w polskich przedsiębiorstwach budowlanych, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.339-347
 • Marcin Sitek,
  Zrównoważone budownictwojako przejaw innowacyjności w sektorze nieruchomości, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.349-358
 • Marcin Karlik,
  Diagnoza stanu innowacyjności Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka”w Zabrzu z wykorzystaniem metody siedmiokąta zarządzania innowacjami, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.359-371
 • Małgorzata Kwietniewska,
  Wykorzystanie mediów społecznościowychdo wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych krajach, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.373-384
 • Anna Giertler,
  Dzieci i młodzież jako konsumenci– obszary odpowiedzialności marketingu na rynku produktów dla dzieci, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.385-395
 • Ewa Prymon-Ryś,
  Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-proft, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.397-407
 • Wiktor Widera,
  Model public relations w komunikacji marketingowej, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.409-422
 • Andrzej Skibiński, Olga Ławińska,
  Age management jako narzędzie łagodzeniaskutków starzenia się zasobów pracy w Polsce, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s. 423-434
 • Adam Sulich,
  Wybrane problemy studentów i absolwentów uczelni wyższych Dolnego Śląskana regionalnym rynku pracy po światowym kryzysie gospodarczym z lat 2007-2009, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.435-446
 • Małgorzata Smolarek, Joanna Dzieńdziora, Adam Piontek,
  Kreatywnośći innowacyjność w budowaniu postaw organizacji na przykładzie policji, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 2/2016, s.447-459

ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

 • Andrzej Chodyński,
  Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.9-25.
 • Halina Chwistecka-Dudek,
  Globalne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.27-38.
 • Jacek Wysocki,
  Corporate social responsibility in a family business, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.39-48.
 • Olena Kolomytseva, Angelika Bokovnya,
  Integration of regional marketing into innovative regional development in the context of globalization of the word economy, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.49-65.
 • Liudmila Shulgina,
  Implementation of a Complex of Marketing Pricing Strategies based on a System Approach, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.67-81.
 • Adam Ryś,
  Planowane postarzanie produktów – wyniki badań pierwotnych, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.83-98.
 • Jadwiga Synowiec,
  Marketing partnerski w przedsiębiorstwie i przesłanki jego sukcesu, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.99-111.
 • Robert Łuszcz,
  Koncepcja policji środowiskowej (Community policing) jako rdzeń marketingu relacji w procesie świadczenia usług publicznych przez policję, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.113-123.
 • Helena Kościelniak, Niefinansowo o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.125-133.
 • Lesia Petkova, Marina Leshchenko, Wladislav Pasenko,
  The main features of national economies‘ integration tot he global innovation space, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.135-148.
 • Zbigniew Widera,
  Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy na rynku oferenta i konsumenta, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.149-158.
 • Marian Huczek,
  Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo ekologiczne firm i ich otoczenia, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.159-170.
 • Joanna M. Moczydłowska,
  Bariery zaangażowania organizacyjnego pracowników ochrony zdrowia w ocenie kadry kierowniczej, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.171-181.
 • Bożena Gajdzik, Marzena Kuczyńska-Chałada,
  Bezpieczeństwo w zrównoważonym łańcuch dostaw na przykładzie zakupów zaopatrzeniowych, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.183-193.
 • Yevgeniy Borodin, Iryna Khozhylo, Tetiana Tarasenko, Natalya Sorokina,
  Management of the social and humanitarian sphere of the territorial communities within the context of the human development: foreign experience for Ukraine, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.195-203.
 • Dagmara Lewicka, Małgorzata Szeliga,
  Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczegoZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.205-224.
 • Dagmara Lewicka, Paulina Rożenek,
  Determinanty przywiązania afektywnego, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.225-238.
 • Magdalena Kraczla, Anna Wziątek-Staśko,
  Coaching jako nowoczesna metoda rozwoju kadry kierowniczej, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.239-252.
 • Tetyana Palonna, Iryna Goryana, Lidiya Vasilchenko,
  New personnel Technologies usage in the family business management, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.253-260.
 • Małgorzata Okręglicka,
  Wybrane aspekty zarządzania kapitałem pracującym w polskim sektorze przedsiębiorstw, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.261-274.
 • Magdalena Kraczla,
  Menedżer w perspektywie analizy transakcyjnej E. Berne’a, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.275-287.
 • Jarosław Klich,
  Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego Policji na przykładzie Komendy Powiatowej, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.289-305.
 • Adam Piontek,
  Kodeks etyczny jako narzędzie kreowania zachowań organizacyjnych na przykładzie Policji, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.307-318.
 • Grzegorz Wiatrak,
  Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją Policji, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.319-330.
 • Agnieszka Górka-Chowaniec,
  Rola procesu współdziałania w zarządzaniu rodzinnym przedsiębiorstwem sektora turystyki, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.331-341.
 • Dorota Fleszer,
  Promocja jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Racibórz, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.343-360.
 • Piotr Pachura, Katarzyna Wancisiewicz, Rafał Rozpondek,
  Zarządzanie ochroną środowiska na przykładzie analiz geostatystycznych osadów dennych, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.361-369.
 • Olga Minochkina,
  Система собственности как общий ресурс: проблема коллективного действия, ZN WSH Tom XVII Zeszyt 1/2016, s.371-393.

ZN WSH Zarządzanie  2015 (4)

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Zarządzanie  2015 (3) 

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Zarządzanie  2015 (2)

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Zarządzanie 2015 (1)

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Zarządzanie 2014 (2)

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

ZN WSH Zarządzanie 2014 (1)

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

Zarządzanie, Zeszyt 2/2013, red. M. Smolarek 

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa​

 Spis artykułów:

Zarządzanie, Zeszyt 1/2013, red. M. Smolarek 

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

 Spis artykułów:

  Zarządzanie, Zeszyt 2/2012, red. M. Smolarek 

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów:

Zarządzanie, Zeszyt 1/2012, red. M. Smolarek 

Wersja podstawowa czasopisma: wersja papierowa

Spis artykułów: