Władze

Władze Wyższej Szkoły Humanitas

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Rektor

Politolog, literaturoznawca i medioznawca. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji społecznej. Od 2009 r. kieruje Instytutem Zagłębiowskim WSH, od 2012 r. dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Sekcji Historii Prasy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Autor kilkudziesięciu medioznawczych publikacji naukowych, w tym monografii o zasięgu międzynarodowym. Szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego: www.michal-kaczmarczyk.pl​

dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy nt. ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa o szkolnictwie wyższym oraz prawa urzędniczego. Redaktor tematyczny „Roczników Administracji i Prawa” WSH. Autor publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz pragmatyk pracowniczych.

mgr Aleksander Dudek, Kanclerz

Jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1981). Ukończył także studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1975). W 1997 roku założył Wyższą Szkołę Humanitas (wówczas Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu), w której pełni funkcję kanclerza. Wcześniej, w latach 1975-1985, pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

dr Jerzy Kopel, prof. WSH, Rektor Honorowy

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (1969). Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1977 roku. Funkcję rektora Wyższej Szkoły Humanitas pełni od 1998 roku. Wcześniej, w latach 1969-2002, pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Opublikował około czterdziestu prac naukowych, m.in. Lokalny rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji, Samorządy wobec problemów społeczności lokalnych.

dr Maria Zrałek, prof. WSH, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania

Jej obszar zainteresowań badawczych obejmuje zagadnienia polityki społecznej, problemów ludzi starych i niepełnosprawnych oraz zagadnień patologii społecznych. Członek zespołu opracowującego Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.Ekspert w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach EFRR. Przewodnicząca Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

dr Maciej Borski, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym w 2006 r. otrzymał również stopień naukowy doktora nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego.  Autor monografii  „Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej” oraz licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Redaktor naczelny punktowanego (4 pkt.) czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa”. Członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, a także członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.

mgr Jolanta Łozińska-Dudek, Prodziekan ds. nauczania

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1979). Jest nauczycielem z wieloletnim stażem dydaktycznym. Od 1997 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanitas.

mgr Ewa Kraus, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych

Ukończyła studia wyższe na kierunku zarządzanie (Politechnika Częstochowska, 2000) oraz pedagogika (Wyższa Szkoła Humanitas, 2008). Prowadzi również zajęcia dydaktyczne na kierunku pedagogika. Jest trenerem umiejętności społecznych. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

mgr Maja Chyży-Dudek, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą

Historyk filozofii. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2000-2005). Od 2007 związana z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, nauczyciel akademicki. Od 2008 Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą i koordynator programu LLP- Erasmus.

Władze Wydziału Nauk Społecznych WSH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., Dziekan
mgr Ewa Kraus, prodziekan
PaedDR. Karel Kostka, MBA, prodziekan

Dyrektorzy Instytutów

  • dr Anna Rogacka-Łukasik - Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa
  • dr Krystian Dudek - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • dr Andrzej Kupich, prof. WSH - Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
  • dr Iwona Dronia - Dyrektor Instytutu Filologii
  • dr Aleksander Mańka - Dyrektor Instytutu Pedagogiki
  • dr Robert Partyka - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • dr Janusz Falecki - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
  • dr Andrzej Bulzak - Dyrektor Instytutu Psychologii
  • prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska - Dyrektor Instytutu Elektroradiologii
  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - Dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego