Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Executive MBA (Master of Business Administration) – dla liderów samorządów

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

NOWE STUDIA Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządów!

Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz, w oparciu o wieloletnie doświadczenia wynikające ze współpracy merytorycznej z samorządami, uruchamiamy w Akademiii Humanitas Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządów. Kierunek ten jest relizowany w partnerstwie z Bratislava University of Economics and Management,  Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

Unikatowy program studiów został opracowany przez ekspertów Akademii Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University.

 

 Cel studiów:

Studia Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządówpowstały z myślą o nowoczesnych i profesjonalnych menedżerach, obecnych i przyszłych, pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osobach związanych z tym środowiskiem.

Akademia Humanitas ma wieloletnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z samorządami. Uczelnia wyspecjalizowała się w organizacji studiów podyplomowych, szkoleń czy współpracy naukowej i doradczej dla JST. Na bazie dotychczasowej kooperacji powstał pomysł organizacji profesjonalnych studiów Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządówdedykowanych właśnie samorządowcom. To ta grupa zawodowa od lat pracuje z zaangażowaniem i konsekwencją dbając o rozwój Polski na tym najbliższym ludziom poziomie, a jednocześnie strzegąc podstawowych wartości społecznych i zasad demokracji.

Samorządowcy zasługują na specjalistyczne studia przygotowane specjalnie dla nich, aby zapewnić im samorozwój oraz profesjonalne narzędzia i wiedzę do jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego działania dla dobra wspólnego.

Program kierunku jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed samorządowcami. Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są elementem klasycznych, ogólnych programów EMBA, a dodatkowo każdy z obszarów zostanie  poszerzony o aspekty związane z funkcjonowaniem i rozwojem JST. Uczestnicy studiów zostaną także wyposażeni w miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu wizerunku osobistego, wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej zarządzać w samorządach. Podczas zajęć z wykładowcami zagranicznymi obecny będzie tłumacz.

Executive MBA (Master of Business Administration) przygotuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych liderów, gotowych efektywnie zarządzać w złożonym i zmiennym środowisku samorządowym.

Ukończenie studiów Executive MBA (Master of Business Administration) umożliwia zasiadanie w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ukończenie studiów Executive MBA (Master of Business Administration) daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 Adresaci studiów:

 • Liderzy i menedżerowie zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego - marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST,
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostek takich jak np. ośrodki pomocy społecznej, szpitale, domy kultury, muzea czy ośrodków sportu i rekreacji,
 • Menedżerowie spółek z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Radni miejscy i wojewódzcy, szczególnie przewodniczący rad miasta, a także szefowie komisji obszarowych,
 • Politycy lokalni i regionalni,
 • Aktywiści społeczni oraz liderzy opinii,
 • Menedżerowie organizacji pozarządowych działających w sferze lokalno-regionalnej.

„Co zyskujesz?”

1. Wiedza i umiejętności na miarę liderów

 • zajęcia prowadzone przez ekspertów – praktyków i teoretyków – z każdego obszaru programu, zajęcia będą prowadzone w języku polskim. W przypadku kadry zagranicznej z lektorem,
 • Warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków (case study),
 • Program studiów opracowany przez ekspertów Akademii Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University,
 • Świadectwo potwierdzające ukończenie studiów Executive MBA (Master of Business Administration), wydane przez Akademię Humanitas,
 • Dodatkowy dyplom potwierdzający ukończenie studiów  we współpracy z partnerem zagranicznym - wydany przez Bratislava University of Economics and Management,
 • Możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego po ukończeniu studiów Executive MBA (Master of Business Administration). Ukończenie studiów Executive MBA (Master of Business Administration) daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Komfortowa organizacja studiów na miarę uczestnika premium

 • Dedykowany opiekun studiów Executive MBA (Master of Business Administration), zapewniający wsparcie premium podczas całego  toku studiów,
 • Niezmienne czesne i brak opłaty wakacyjnej,
 • Możliwość płatności w ratach (cena studiów pozostaje niezmienna),
 • Zajęcia w formie hybrydowej – zajęcia online (30% zajęć) odbywają się poprzez platformę ClickMeeting i Zoom. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online oraz szkolenie przed rozpoczęciem zajęć,
 • Komfort podczas zajęć (70% zajęć) prowadzonych w sali premium Akademii Humanitas,
 • Zajęcia będą prowadzone w języku polskim w przypadku kadry zagranicznej z lektorem,
 • Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami.

3. Specjalny pakiet korzyści premium dla uczestników

 • Warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC, dla każdego Uczestnika studiów Executive MBA (Master of Business Administration),
 • Dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cykl zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych, wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym organizacji oraz sektora publicznego,
 • Po ukończeniu studiów Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządów bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

Absolwent studiów:

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • Definiować i podejmować skutecznie wyzwania związane z zarządzaniem,
 • Określić oraz wskazać źródła finansowania inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Definiować najlepsze dla rozwoju kierunki strategiczne,
 • Kompleksowo korzystać z dostępnych instrumentów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego,
 • Stosować wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań działalności jednostek samorządu terytorialnego,
 • Efektywnie budować własny wizerunek oraz promować miasto lub region,
 • Świadomie kształtować przywództwo,
 • Wpływać zarówno na siebie jak i  współpracowników do działania z jeszcze większym zaangażowaniem,
 • Komunikować się z różnymi grupami interesariuszy uwzględniając przy tym ich poziomy wartości i celów,
 • Rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje menadżerskie.

Program

Program studiów został opracowany w odpowiedzi na potrzeby menedżerów pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie Akademii Humanitas we współpracy merytorycznej z samorządami.

Założenia programowe opracował zespół ekspertów Akademii Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University.

Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów powstał program, który przygotowuje liderów jednostek samorządu terytorialnego, dając im wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju oraz podnosząc skuteczność ich działania dla dobra społeczności lokalnych i regionalnych.


RAMOWY PROGRAM

I MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE LIDERA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 • Warsztat diagnostyczny DC - sesja diagnostyczna kompetencji menedżerskich
 • Trening siły i odporności psychicznej
 • Inteligencja emocjonalna lidera
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Networking i personal branding
 • Etykieta oraz protokół dyplomatyczny w praktyce zawodowej lidera

MODUŁ II: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 • Struktura, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość zarządcza oraz rewizja finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Planowanie i realizacja strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 • Smart City – zintegrowane zarządzanie miastem
 • Marketing terytorialny
 • Kształtowanie dialogu i relacji z interesariuszami
 • Projektowanie oraz ewaluacja polityk oraz programów publicznych
 • Administracja publiczna w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie ryzkiem i kryzysem w sektorze publicznym 
 • Zamówienia publiczne
 • Mienie komunalne
 • Corporate Governance- ład korporacyjny

MODUŁ III: ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I PROCES ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW 

 • Efektywne przywództwo
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Lider w roli negocjatora
 • Komunikacja menedżerska

MODUŁ: IV ASPEKTY PRAWNE 

 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Elementy prawa gospodarczego w Unii Europejskiej
 • Europejskie prawo administracyjne 
 • Prawo rynków kapitałowych

WIZYTA STUDYJNA 

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry

Daty zjazdów w roku akademickim 2024/2025:

 • 18-20 października 2024
 • 22-24 listopada 2024
 • 13-15 grudnia 2024
 • 10-12 stycznia 2025
 • 24-26 stycznia 2025
 • 7-9 lutego 2025
 • 21-23 lutego 2025
 • 7-9 marca 2025
 • 21-23 marca 2025
 • 4-6 kwietnia 2025
 • 26-27 kwietnia 2025
 • 9-11 maja 2025
 • 30 maja - 1 czerwca 2025
 • 6-8 czerwca 2025
 • 27-29 czerwca 2025

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania: 3 semestry,
 • Zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń, pracy własnej oraz wizyty studyjnej,
 • Zajęcia online odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle,
 • Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym raz w miesiącu w piątki, soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i wakacji, oraz wolnych weekendów. Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu,
 • Wykłady specjalne w ramach Loży Ekspertów odbywają się poza wyznaczonymi terminami zjazdów
 • Miejsce realizacji zajęć: Akademia Humanitas 
 • Zajęcia prowadzone będą w języku polskim (język angielski nie jest wymagany), podczas zajęć z wykładowcami zagranicznymi obecny będzie tłumacz. 

Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu. Zajęcia relizowane są w godzinach 9.00-18.00. 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  Executive MBA (Master of Business Administration) dla liderów samorządów jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów,  oraz obrona grupowego projektu końcowego przygotowanego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom potwierdzający realizację studiów z partnerem zagranicznym Bratislava University of Economics and Management   

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel:+48538020103  e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna

dr Andrzej Pałys

Ekspert z ponad 12 letnim doświadczeniem w obszarze rachunkowości i podatków, pracował w renomowanych firmach międzynarodowych (tzw. BIG4).

Brał udział w wielu procesach rewizji finansowej, a także wspierał wdrożenia systemu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwach.

Jest autorem licznych publikacji (szczególnie w obszarze digitalizacji procesów księgowych i podatkowych), jak również doświadczonym trenerem i wykładowcą. Prywatnie interesuje się nowoczesnymi technologiami.

dr hab. Zbigniew Widera

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezes Zarządu Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z dziedziny ekonomii, specjalność – zarządzanie, habilitacja – nauki o mediach.

Dr hab. Zbigniew Widera jest absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Zasiada w wielu organizacjach: członek „Centrum Pen” w Bratysławie, a także International Federation of Journalists. Recenzent Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences. Członek Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Mass Communication Department University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

W 2003 roku opublikował koncepcję integracji miast regionu w artykule: „Zmiana technologii sprawowania władzy jako warunek rozwoju regionu”. Koncepcja została przedstawiona władzom politycznym województwa i państwa, a w efekcie została zmaterializowana w obecnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

W swojej działalności eksperckiej był m.in. był ekspert programu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, ekspert I Forum dla Wolności I Rozwoju, Strategia dla Polski, I i II Polskim Kongresie Przedsiębiorczości. Był doradcą prezydenta miasta Urzędu Miasta w Zawierciu, współautorem strategii rozwoju.

Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa, którego program naprawczy restrukturyzacji spółki zyskał pełną akceptację Ministra Skarbu i został z powodzeniem wdrożony. Był kandydatem na funkcję Prezydenta miasta Chorzowa, radnym Rady Miasta.

W kraju i zagranicą opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych. Jest m.in. autorem książek „Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym:, „Marketing w organizacji wyborów samorządowych”, Marketing samorządu terytorialnego - aspekty lokalne”. „Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych”. Posiada m.in. certyfikat: Attendance Certificate Welcome Europe - Welcome Europe w Paryżu.

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, radca prawny.

Wykładowczyni akademicka. Autorka ponad 150 publikacji, w tym monografii i opracowań naukowych, ukazujących się m.in. na łamach „Samorządu terytorialnego”, „Przeglądu prawa publicznego”, „Roczników administracji i prawa”. kierownik licznych projektów badawczych.

Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań.

mgr Grzegorz Soluch

Praktyk i wykładowca w obszarze zamówień publicznych.

Prawnik, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta. Wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych posiadający 13 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

Autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).

mgr Mateusz Rykała

Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. od 2017 roku. Specjalista programowania rozwoju. I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca w latach 2014-2017 odpowiedzialny za inwestycje, obsługę inwestora, rozwój i promocję.

Absolwent Historii na Uniwersytecie Śląskim, Zarządzania Przedsiębiorstwem PARP, MBA EY/WSB. Włada językiem angielskim i włoskim. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu. Od 2009 do 2014 roku Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2006-2009 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.

W latach 2004–2006 podinspektor w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Doświadczenie zdobywał w pracach Rad Nadzorczych m.in. MPGK Świętochłowice Sp. z o.o., TBS Centrum Będzin Sp. z o.o., Centrum Pediatrii w Sosnowcu Sp. z o.o., Tramwaje Śląskie w Chorzowie S.A.

mgr Izabela Rusin, MBA

Ekspertka w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania środków unijnych na realizację działań edukacyjnych i inwestycyjnych.

Wspiera rozwój firm, organizacji samorządowych, NGO, poprzez doskonalenie ich działań w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania środków unijnych, realizacji projektów i wydatkowania środków publicznych w ramach projektów.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych szkoleniach i studiach podyplomowych, w tym m.in. w programie MBA Project Management, studia Psychologia w Biznesie, studia Zarządzanie Projektem Europejskim.

Autorka licznych projektów wdrożeniowych. Zarządza projektami i portfelami projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników projektu/zespołów projektowych. Od ponad 18 lat pracuje w środowisku projektowym, w szczególności zajmując się doskonaleniem efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacją projektów. W swojej karierze projektowej przeszła wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu Dyrektora Zarządzającego Portfelem Projektów.

mgr Tomasz Michałowski

Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem.

Absolwent politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem w Collegium Humanum. Przez ponad 11 lat pracował w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, zajmując się kulturą, sportem, turystyką i promocją.

Do października 2020 Dyrektor Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Był członkiem Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi, m.in. w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” które zrzesza ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa.

Agnieszka Ganiek

Ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Absolwentka Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. Trener programu rozwojowego „Lider +”.Od 2015 r. związana z Urzędem Miasta w Mikołowie, gdzie jest Kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych, wdraża standardy współpracy JST-NGO, Członkini Rady Sołeckiej w Palowicach.

Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Od 2018 r. Prezeska Fundacji GaSzo. Od 2019 r. posiada certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu, koordynacji i rozliczaniu dotacji z JST, OAP, UE i in. Jest współautorką Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie swoją działalność społeczną skupia na prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządczej w organizacjach pozarządowych i samorządach. Tutorka. Czas wolny spędza na wyprawach górskich oraz pielęgnując swój permakulturowy ogród i pasiekę. 

 

 

Kadra dydaktyczna zagraniczna

Assoc. Prof., Ing., PhD. Stanislav Filip

University: Bratislava University of Economics and Management (BUEM)

Position at university: Chairman of Academics Senate

Teacher: Risk and Crisis Management in Public Sector, Organization and Control in Public Administration, EU Crisis Management,

Teaching language: Slovak, English and Russian.

Autor of many books, monographs and scientific papers deal with the risk and crisis management in public sector, international crisis management and public administration at the national and EU level. He is successful leader and manager of the national and international scientific projects with support from the EU structural funds. He also organizes and control activities within international collaboration and Erasmus plus program with the high educational and research institutions in abroad.

Nadiya Dubrovina

Nadiya Dubrovina graduated V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine) and studied Economic Cybernetics. She had been awarded title “Candidate of Science in Economical and Mathematical Methods and Models” from Kharkiv National University of Economics (Ukraine) in 1997 and title “philosophiae doctor” in the programme of study “Finance and Banking” from University of Economics in Bratislava (Slovakia) in 2019. In 2001 she had been awarded as associate professor of department of economic cybernetics at Kharkiv National University of Economics. In 2005 she had obtained scholarship from Polish-American L. Kirkland Scholarship Programme and carried out research project “Institutional mechanism of social policy in the regions of Poland in Warsaw University. In 2007 she attended Potsdam Summer Academy (Germany) on intensive course “Banking, Insurance and the Public Sector: Empirical Experience and Policy Advice “, and she was awarded by the certificate. In 2008 she attended Summer School organized by Spatial Econometrics Advanced Institute in Faculty of Economics of the University of Rome “La Sapienza”, and was awarded by certificate. During 2007-2008 and 2011-2012 she had obtained grants for research projects “Social partnership for development of lifelong learning education system and decision of employment problems on example of Slovakian regions” and “Comparative analysis of regional disparities in Slovakia, Poland and Ukraine: Recommendations for regional policy and public finance” in University of Economics in Bratislava (Slovakia). Since 2008 till present time she is a coordinator of international project “Development of European experience in health care for medical institutions of Kharkov region” (project has been initiated by NGO “Vivat Sokrat” (Kharkiv, Ukraine) and is carried out by members of “Vivat Sokrat” and its partners).

She has core competences such as: health economics, health statistics, econometrics, spatial econometrics, public finance and social policy, economic development and regional economy, business finance, business economics, management in medical institutions and health care organizations.

She is author of many research articles, co-author in chapter of monographs and analytical reports, she prepared many of textbooks at home as well as abroad. She is serving as associate professor of department of economics and finance at Bratislava University of Economics and Management in Slovakia. She is co-coordinator of international scientific project IGA 3/2020-M “Improving Healthcare efficiency: new trends and challenges”. (Funder: VSEM IGA VSEM, i.e. Bratislava University of Economics and Management).

Partnerzy

Partner strategiczny:

Bratislava University of Economics and Management is modern private university offering all three levels of university education with a focus on Economics and Management. Bratislava is located in the heart of Europe, just 60 km from the Vienna International airport, it’s a modern city with around 650 000 inhabitants, linked with the history of former Austrian- Hungarian Empire as a coronation city. Slovakia is a member of the Schengen area European Union, NATO, and OECD.

Education
Our university is training professionals for private as well as public sector administration by providing higher education in study programs in the study field Economics and Management according to the current European educational trends.

Research
Bratislava University of Economics and Management has a Certification by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic, of the qualification to perform research and development. Performing basic research and widening the knowledge of economics, management of enterprises and in public administration by disseminating its results. Promoting current knowledge on trends in the understanding and approach to individual fields of economics and management of Small and Medium Entrepreneurship as well as in Public Administration and thereby contributing to enhanced employment opportunity of its graduates in an increasingly competitive environment of an integrating world.

Study programs
Bratislava University of Economics and Management based on the resolution of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic after the prior approval of the Accreditation Commission is entitled to provide higher education in the following study programs within the study field Economics and Management:

 • Business Economics and Management
 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

PhD study
Bratislava University of Economics and Management is entitled to award an academic degree Philosophiae doctor “PhD.” to graduates of full-time and part-time studies in doctoral study programs:

 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

 

Partner instytucjonalny

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A powstała w 1996 roku. Od wielu lat jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – złożonej z centrali
w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej – działa aktualnie ok. 450 przedsiębiorstw (w tym mały i wielki biznes, firmy globalne i rodzinne), które łącznie zainwestowały 42 mld zł i stworzyły prawie 90 tys. miejsc pracy.

W 2021 r. Spółka przyciągnęła 102 inwestycje, co jest nie tylko najlepszym wynikiem KSSE, ale również rekordem w skali kraju. Nowe przedsięwzięcia warte są aż 5,35 mld zł, a dzięki nim powstało bądź zostało utrzymanych 4,47 tys. miejsc pracy.

KSSE to w ostatnich latach najlepsza strefa w Polsce oraz  Europie w rankingu FDI Business Financial Times. Wyróżniona została także tytułem „Wysoko Rekomendowana” w kategorii Najlepsza SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie.

Spółka prowadzi działalność w charakterze podmiotu zarządzającego strefą ekonomiczną, a także działalność polegającą na oferowaniu szeregu dodatkowych usług, także w jej otoczeniu, m.in.:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • obsługa konsultingowa, szkolenia,
 • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych,
 • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie.

Spółka oferuje swoje usługi i prowadzi działalność w ramach inicjatyw:
Pro-Investor, Pro-Expo, Pro-Edu, Pro-Partner. Przy czym, w zakresie Pro-Investor Spółka działa jako podmiot zarządzający KSSE oraz podmiot, któremu powierzono wydawanie decyzji o wsparciu. W ramach pozostałych obszarów podejmowane są liczne innowacyjne inicjatywy m.in. w zakresie współpracy z Politechniką Śląską (studia dualne, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0), czy eksploracja branż life-science. Instytucja realizowała bądź realizuje szereg przedsięwzięć, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Jedną z ważniejszych inicjatyw KSSE, realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii, było powołanie Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM). SA&AM uzyskał prestiżowy certyfikat Kluczowego Klastra Krajowego, wydawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,  klastrom o istotnym, strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Wizją Klastra SA&AM jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej. Celem Klastra SA&AM jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

 

Wariant 1 Płatność należności w całości

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

18 000 zł 

16 200 zł

 

Wariant 2. Płatność należności  w 3 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

6000  zł 

5 400 zł

2

6000  zł 

5 400 zł

3

6000  zł 

5 400 zł

 

Wariant 2. Płatność należności  w 16 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

16  

 1 125 zł 

 1 012,50 zł 

 

Pozostałe opłaty:

 • opłata postępowania kwalifikacyjnego 200 zł
 • wpisowe 300 zł

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,

tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego, W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

Ważne - Liczba miejsc limitowana

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel:+48538020103 
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

Etapy rekrutacji:

Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej.


1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić jedynie do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić jedynie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • CV lub biogram zawodowy 
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna – 200 zł

następnie

 • wpisowe - 300 zł

4. Prześlij zeskanowane dokumenty e–mailem na adres mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista ds. studiów MBA skontaktuje się w celu potwierdzenia zgłoszenia i umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas niej zostanie dokonana ocena predyspozycji i kompetencji. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

6. Następnie otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje wszystkie koszty, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl