Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Master of Business Administration (MBA) – dla liderów samorządów

Rekrutacja trwa! Zapisz się na studia od marca 2023!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

NOWE STUDIA MBA!

Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz, w oparciu o wieloletnie doświadczenia wynikające ze współpracy merytorycznej z samorządami, uruchamiamy w Wyższej Szkole Humanitas Studia Master of Bussines Administration (MBA) dla liderów samorządów. Kierunek ten będziemy realizować w partnerstwie z Bratislava University of Economics and Management,  Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz firmą Nesse - ekspertem miękkiego i twardego HR

Unikatowy program studiów został opracowany przez ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University.

Rekrutacja na studia MBA dla liderów samorządów trwa do 24 marca 2023 r. 

Ważne - Liczba miejsc limitowana! 

 Cel studiów:

Studia Master of Bussines Administration (MBA) dla liderów samorządów powstały z myślą o nowoczesnych i profesjonalnych menedżerach, obecnych i przyszłych, pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osobach związanych z tym środowiskiem.

Wyższa Szkoła Humanitas ma wieloletnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z samorządami. Uczelnia wyspecjalizowała się w organizacji studiów podyplomowych, szkoleń czy współpracy naukowej i doradczej dla JST. Na bazie dotychczasowej kooperacji powstał pomysł organizacji profesjonalnych studiów MBA dedykowanych właśnie samorządowcom. To ta grupa zawodowa od lat pracuje z zaangażowaniem i konsekwencją dbając o rozwój Polski na tym najbliższym ludziom poziomie, a jednocześnie strzegąc podstawowych wartości społecznych i zasad demokracji.

Samorządowcy zasługują na specjalistyczne studia przygotowane specjalnie dla nich, aby zapewnić im samorozwój oraz profesjonalne narzędzia i wiedzę do jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego działania dla dobra wspólnego.

Program kierunku jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed samorządowcami. Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są elementem klasycznych, ogólnych programów MBA, a dodatkowo każdy z obszarów zostanie  poszerzony o aspekty związane z funkcjonowaniem i rozwojem JST. Uczestnicy studiów zostaną także wyposażeni w miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu wizerunku osobistego, wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej zarządzać w samorządach. Podczas zajęć z wykładowcami zagranicznymi obecny będzie tłumacz.

MBA dla liderów samorządów przygotuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych liderów, gotowych efektywnie zarządzać w złożonym i zmiennym środowisku samorządowym.

Ukończenie studiów MBA dla liderów samorządów umożliwia zasiadanie w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ukończenie studiów Master of Bussines Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 Adresaci studiów:

 • Liderzy i menedżerowie zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego - marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST,
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostek takich jak np. ośrodki pomocy społecznej, szpitale, domy kultury, muzea czy ośrodków sportu i rekreacji,
 • Menedżerowie spółek z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Radni miejscy i wojewódzcy, szczególnie przewodniczący rad miasta, a także szefowie komisji obszarowych,
 • Politycy lokalni i regionalni,
 • Aktywiści społeczni oraz liderzy opinii,
 • Menedżerowie organizacji pozarządowych działających w sferze lokalno-regionalnej.

„Co zyskujesz?”

1. Wiedza i umiejętności na miarę liderów

 • zajęcia prowadzone przez ekspertów – praktyków i teoretyków – z każdego obszaru programu, zajęcia będą prowadzone w języku polskim. W przypadku kadry zagranicznej z lektorem,
 • Warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków (case study),
 • Program studiów opracowany przez ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University,
 • Świadectwo potwierdzające ukończenie studiów MBA, wydane przez Wyższą Szkołę Humanitas,
 • Dodatkowy certyfikat potwierdzający ukończenie studiów  we współpracy z partnerem zagranicznym - wydany przez Bratislava University of Economics and Management,
 • Możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego po ukończeniu studiów MBA dla samorządu terytorialnego. Ukończenie studiów Master of Bussines Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Komfortowa organizacja studiów na miarę uczestnika premium

 • Dedykowany opiekun studiów MBA, zapewniający wsparcie premium podczas całego  toku studiów,
 • Niezmienne czesne i brak opłaty wakacyjnej,
 • Możliwość płatności w ratach (cena studiów pozostaje niezmienna),
 • Zajęcia w formie hybrydowej – zajęcia online (30% zajęć) odbywają się poprzez platformę ClickMeeting i Zoom. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online oraz szkolenie przed rozpoczęciem zajęć,
 • Komfort podczas zajęć (70% zajęć) prowadzonych w sali premium Wyższej Szkole Humanitas,
 • Zajęcia będą prowadzone w języku polskim w przypadku kadry zagranicznej z lektorem,
 • Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami.

3. Specjalny pakiet korzyści premium dla uczestników

 • Warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC, dla każdego Uczestnika studiów MBA dla liderów samorządów,
 • Uzyskanie w trakcie trwania studiów dodatkowych certyfikatów z przedmiotów prowadzonych przez partnera – firmę Nesse, ekspertów HR,
 • Dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cykl zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych, wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym organizacji oraz sektora publicznego,
 • Po ukończeniu studiów MBA bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

Absolwent studiów:

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • Definiować i podejmować skutecznie wyzwania związane z zarządzaniem,
 • Określić oraz wskazać źródła finansowania inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Definiować najlepsze dla rozwoju kierunki strategiczne,
 • Kompleksowo korzystać z dostępnych instrumentów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego,
 • Stosować wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań działalności jednostek samorządu terytorialnego,
 • Efektywnie budować własny wizerunek oraz promować miasto lub region,
 • Świadomie kształtować przywództwo,
 • Wpływać zarówno na siebie jak i  współpracowników do działania z jeszcze większym zaangażowaniem,
 • Komunikować się z różnymi grupami interesariuszy uwzględniając przy tym ich poziomy wartości i celów,
 • Rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje menadżerskie.

Program

Program studiów MBA dla liderów samorządów został opracowany w odpowiedzi na potrzeby menadżerów pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Humanitas we współpracy merytorycznej z samorządami.

Założenia programowe opracował zespół ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University.

Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów powstał program, który przygotowuje liderów jednostek samorządu terytorialnego, dając im wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju oraz podnosząc skuteczność ich działania dla dobra społeczności lokalnych i regionalnych.


RAMOWY PROGRAM

MODUŁ I: KOMPETENCJE OSOBISTE LIDERA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55 h
W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Warsztat diagnostyczny DC (Development Center) - sesja diagnostyczna kompetencji menedżerskich
 • Personal Branding - budowania marki i autorytetu lidera
 • Warsztat prezentacji i wystąpień publicznych
 • Etykieta oraz protokół dyplomatyczny w praktyce zawodowej lidera
 • Trening podejmowania decyzji 

MODUŁ II: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 245 h
W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Struktura, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego
 • Mienie komunalne
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Smart City – zintegrowane zarządzanie miastem
 • Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość zarządcza oraz rewizja finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Planowanie i realizacja strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 • Corporate Governance- ład korporacyjny
 • Zarządzanie ryzkiem i kryzysem w sektorze publicznym   
 • Administracja publiczna w ochronie zdrowia           
 • Zarzadzanie projektami
 • Marketing terytorialny
 • Kształtowanie dialogu i relacji z interesariuszami
 • Projektowanie oraz ewaluacja polityk oraz programów publicznych

MODUŁ III: ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I PROCES ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW 60 h
W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Przywództwo sytuacyjne
 • Zarzadzanie zmianą
 • Zarządzanie zespołem w tym zespołem wirtualnym i rozproszonym
 • Negocjacje i mediacje
 • Komunikacja menedżerska

MODUŁ IV: ASPEKTY PRAWNE 60 h
W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo finansowe
 • Europejskie prawo administracyjne
 • Elementy prawa gospodarczego w Unii Europejskie
 • Prawo rynków kapitałowych

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

 • 24.03.2023 - 26.03.2023
 • 05.05.2023 - 07.05.2023
 • 02.06.2023 - 04.06.2023
 • 30.06.2023 - 02.07.2023

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania: 3 semestry,
 • Zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń, pracy własnej oraz wizyty studyjnej,
 • Zajęcia online odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle,
 • Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym raz w miesiącu w piątki, soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i wakacji, oraz wolnych weekendów. Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu,
 • Wykłady specjalne w ramach Loży Ekspertów odbywają się poza wyznaczonymi terminami zjazdów
 • Miejsce realizacji zajęć: Wyższa Szkoła Humanitas 
 • Zajęcia prowadzone będą w języku polskim (język angielski nie jest wymagany), podczas zajęć z wykładowcami zagranicznymi obecny będzie tłumacz. 

Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu. Zajęcia relizowane są w godzinach 9.00-18.00. 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych MBA jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów semestralnych oraz obrona grupowego projektu końcowego przygotowanego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz  certyfikat potwierdzający realizację studiów z partnerem zagranicznym Bratislava University of Economics and Management   

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Kamila Nalewajka - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem 
tel:+48538020103  e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna

dr Andrzej Pałys

Ekspert z ponad 12 letnim doświadczeniem w obszarze rachunkowości i podatków, pracował w renomowanych firmach międzynarodowych (tzw. BIG4).

Brał udział w wielu procesach rewizji finansowej, a także wspierał wdrożenia systemu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwach.

Jest autorem licznych publikacji (szczególnie w obszarze digitalizacji procesów księgowych i podatkowych), jak również doświadczonym trenerem i wykładowcą. Prywatnie interesuje się nowoczesnymi technologiami.

dr hab. Zbigniew Widera

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezes Zarządu Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z dziedziny ekonomii, specjalność – zarządzanie, habilitacja – nauki o mediach.

Dr hab. Zbigniew Widera jest absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Zasiada w wielu organizacjach: członek „Centrum Pen” w Bratysławie, a także International Federation of Journalists. Recenzent Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences. Członek Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Mass Communication Department University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

W 2003 roku opublikował koncepcję integracji miast regionu w artykule: „Zmiana technologii sprawowania władzy jako warunek rozwoju regionu”. Koncepcja została przedstawiona władzom politycznym województwa i państwa, a w efekcie została zmaterializowana w obecnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

W swojej działalności eksperckiej był m.in. był ekspert programu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, ekspert I Forum dla Wolności I Rozwoju, Strategia dla Polski, I i II Polskim Kongresie Przedsiębiorczości. Był doradcą prezydenta miasta Urzędu Miasta w Zawierciu, współautorem strategii rozwoju.

Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa, którego program naprawczy restrukturyzacji spółki zyskał pełną akceptację Ministra Skarbu i został z powodzeniem wdrożony. Był kandydatem na funkcję Prezydenta miasta Chorzowa, radnym Rady Miasta.

W kraju i zagranicą opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych. Jest m.in. autorem książek „Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym:, „Marketing w organizacji wyborów samorządowych”, Marketing samorządu terytorialnego - aspekty lokalne”. „Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych”. Posiada m.in. certyfikat: Attendance Certificate Welcome Europe - Welcome Europe w Paryżu.

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, radca prawny.

Wykładowczyni akademicka. Autorka ponad 150 publikacji, w tym monografii i opracowań naukowych, ukazujących się m.in. na łamach „Samorządu terytorialnego”, „Przeglądu prawa publicznego”, „Roczników administracji i prawa”. kierownik licznych projektów badawczych.

Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Adwokat Michał Marek

Praktyk, prowadzący własną kancelarię prawną, od lat obsługującą także jednostki samorządu terytorialnego.

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2010 roku. Następnie w latach 2011 − 2013 odbył aplikację adwokacją w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach i z wynikiem pozytywnym złożył w 2014 roku egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od 2014 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką świadcząc usługi prawne na rzecz klientów biznesowych a także organów administracji publicznej.

dr Maria Buszman

Ekspertka w zakresie public relations. Wspiera w rozwoju firmy, instytucje i osoby poprzez doskonalenie ich działań w zakresie komunikacji, public relations i promocji. Pomaga w sytuacjach zmian, trudnych i kryzysowych.

Jest prezeską firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie oraz wykładowczynią akademicką. Specjalizuje się w takich obszarach public relations jak: komunikacja i budowanie relacji w sytuacjach zmian i trudnych, w sytuacjach kryzysowych, w kontakcie z kluczowymi grupami otoczenia, w tym z pracownikami, relacjach z mediami oraz budowaniu wizerunku osób (usługa premium) i wystąpieniach publicznych. Prowadzi analizy i badania oraz przygotowuje strategie i plany komunikacji i promocji, we wszystkich tych obszarach współpracując z samorządami.

Pracuje zawodowo od 2001 roku. Zrealizowała ponad 600 projektów i 4000 godzin szkoleniowych. Posługuje się autorską metodą Buszman Development.

Jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz jurorką i laureatką prestiżowych konkursów branżowych, biznesowych i społecznych. Została uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego (Ranking „Dziennika Zachodniego”). To autorka i współautorka książek oraz artykułów dla mediów biznesowych i branżowych, prelegentka konferencji i kongresów. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, działa z energią i zaangażowaniem, skutecznie i efektywnie.

Radca prawny Bartosz Kostecki

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, a także w prawie administracyjnym, w szczególności w doradztwie w zagadnieniach leżących na styku prawa cywilnego i administracyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył w 2000 roku. Wykonuje aktywnie zawód radcy prawnego od 2004 roku.

Prowadził szereg szkoleń z zakresu zagadnień prawnych dla słuchaczy nie będących prawnikami, w tym dla pracowników wielu korporacji, których obowiązki zawodowe są ściśle związane z stosowaniem prawa lub współpracą z prawnikami korporacyjnymi.

Współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, z kapitałem polskim, zagranicznym oraz będącymi członkami międzynarodowych grup produkcyjnych, a także z podmiotami będącymi agencjami zatrudnienia oraz świadczącymi usługi outsourcingowe na rzecz innych przedsiębiorstw.

mgr Grzegorz Soluch

Praktyk i wykładowca w obszarze zamówień publicznych.

Prawnik, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta. Wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych posiadający 13 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

Autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).

mgr Mateusz Rykała

Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. od 2017 roku. Specjalista programowania rozwoju. I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca w latach 2014-2017 odpowiedzialny za inwestycje, obsługę inwestora, rozwój i promocję.

Absolwent Historii na Uniwersytecie Śląskim, Zarządzania Przedsiębiorstwem PARP, MBA EY/WSB. Włada językiem angielskim i włoskim. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu. Od 2009 do 2014 roku Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2006-2009 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.

W latach 2004–2006 podinspektor w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Doświadczenie zdobywał w pracach Rad Nadzorczych m.in. MPGK Świętochłowice Sp. z o.o., TBS Centrum Będzin Sp. z o.o., Centrum Pediatrii w Sosnowcu Sp. z o.o., Tramwaje Śląskie w Chorzowie S.A.

mgr inż. Monika Bryl

Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, ukończyła Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania, Technologie Chemiczne na Wydziale Paliw i Energii w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu: Rzeczoznawca majątkowy, a także Zarządzanie projektami.

Swoją pracę w jaworznickim urzędzie rozpoczęła w 2004 roku na najniższych stanowiskach urzędniczych, awansując w kolejnych latach. W 2008 roku została Naczelnikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Mienia nadzorującym zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Ostatnie 6 lat pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna i odpowiadała za zamówienia publiczne, sprawy obywatelskie, pomoc społeczną oraz sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Brała czynny udział w pracach na rzecz uzgodnienia lokalizacji fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera na terenie Jaworzna – projekt strategiczny KSSE.

mgr Emilia Szypryt

Wspiera menedżerów wyższego i średniego szczebla we wdrażaniu innowacji procesowych i produktowych, a także w implementacji rozwiązań HR.

Wykładowca akademicki na kierunkach Doradztwo zawodowe i coaching kariery, HR Business Partner z controllingiem personalnym. Autorka licznych programów szkoleniowych. Jest asesorem projektów Assessment/Development Centre. Szefowa projektu pierwszego badania wynagrodzeń w województwie kujawsko-pomorskim – Flexalary 2019.

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także studiów podyplomowych: Audyt i kontrola wewnętrzna, Akademia Trenera, Psychologia Zarządzania, Doradztwo zawodowe, Controlling personalny.

W swojej pracy stosuje interdyscyplinarne podejście zbliżające HR do biznesu, z naciskiem na mierzalność efektów działań HR. Współpracuje z biznesem na poziomie działań operacyjnych a także strategicznych, wdrażania innowacji, współpracy z nauką i administracją, projektowania zmiany społecznej.

Zarządza projektami szkoleniowo - doradczymi dla instytucji, przedsiębiorstw oraz realizuje projekty społeczne. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. HR, umiejętności miękkich czy zarządzania. Pracowała z największymi międzynarodowymi koncernami z wielu branż.

mgr Adam Kołodziej

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i przywództwa. Wspiera menedżerów w zakresie zarządzania projektami, zmianą i ryzykiem, Jest doświadczonym szkoleniowcem i doradcą.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor artykułów naukowych, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował z największymi koncernami międzynarodowymi z wielu różnych branż.

Pracuje z menedżerami, wspierając ich w zakresie zarządzania projektami, zmianą i ryzykiem. Działa i szkoli zgodnie z metodologią PRINCE2, AgilePM (Agile Project Management), AgileBA (Agile Business Analyst), MoP (Management of Portfolios). Pracuje nie tylko w formie warsztatów szkoleniowych, ale również w oparciu o trening w miejscu pracy (OJT).

Prowadzi projekty doradczych z zakresu: Assessment Centre (ośrodek oceny,ocena zintegrowana), Development Centre (ośrodki rozwoju), Ocena 360 stopni.

mgr Izabela Rusin, MBA

Ekspertka w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania środków unijnych na realizację działań edukacyjnych i inwestycyjnych.

Wspiera rozwój firm, organizacji samorządowych, NGO, poprzez doskonalenie ich działań w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania środków unijnych, realizacji projektów i wydatkowania środków publicznych w ramach projektów.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych szkoleniach i studiach podyplomowych, w tym m.in. w programie MBA Project Management, studia Psychologia w Biznesie, studia Zarządzanie Projektem Europejskim.

Autorka licznych projektów wdrożeniowych. Zarządza projektami i portfelami projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników projektu/zespołów projektowych. Od ponad 18 lat pracuje w środowisku projektowym, w szczególności zajmując się doskonaleniem efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacją projektów. W swojej karierze projektowej przeszła wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu Dyrektora Zarządzającego Portfelem Projektów.

mgr Przemysław Paszcza

Doświadczony menedżer, trener biznesu i coach. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, prowadzi również warsztaty Train the Trainers.

Ma na koncie wiele sukcesów w opracowywaniu, a następnie wdrażaniu innowacyjnych programów rozwojowych, mających na celu zwiększenie rentowności przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Zarządzania.

Absolwent Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Legitymuje się certyfikatem „The Practitioner Coach Diploma” Noble Manhattan.

Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. umiejętności miękkich, zarządzania, sprzedaży czy wystąpień publicznych. Pracował z największymi koncernami międzynarodowymi z wielu różnych branż.

mgr Michał Kurdziej

Doświadczony trener biznesu i konsultant z 20 letnim stażem. Wspomaga menedżerów w doskonaleniu kompetencji przywódczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, automotywacji, zmiany osobistej, asertywności i rozwoju osobistego, a także komunikacji interpersonalnej.

Jako konsultant przygotowuje i przeprowadza projekty z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Posiada doświadczenie w branżach: produkcyjnej, usługowej, opieki zdrowotnej, budowlanej.

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Ekonomicznego. Realizuje projekty prospołeczne i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, uczestnicząc w projektach służących rozwiązywaniu problemów interpersonalnych i intrapsychicznych. Pracował z największymi koncernami międzynarodowymi z wielu różnych branż.

mgr Paweł Strycharczyk

Od ponad 10 lat tworzy i prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze z szerokiego zakresu kompetencji - zarządzania, umiejętności „miękkich”, zwiększania efektywności, rozwoju indywidualnego. Jest trenerem, konsultantem, coachem ACC.

Prowadzi również projekty szkoleniowe służące zwiększaniu kompetencji trenerskich. Przeprowadził ponad 2 000 dni szkoleniowo – doradczych, a w ramach doskonalenia swoich kompetencji, oprócz praktycznych doświadczeń biznesowych związanych z realizowanymi projektami, ma na koncie ponad 3 000 godzin szkoleń rozwijających kompetencje własne.

W swojej pracy łączy aspekty psychologii biznesu i zarządzania z pragmatycznymi możliwościami ich wykorzystania przez uczestników szkolenia w celu zwiększenia efektywności pracy.

Jest współtwórcą nowatorskich szkoleń z zakresu Treningu Regulacji Emocji, prowadząc projekt badawczy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie praktyczne związane z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów. Legitymuje się certyfikatem ICF ACC, Prince 2, IPMA D.

mgr Tomasz Michałowski

Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem.

Absolwent politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem w Collegium Humanum. Przez ponad 11 lat pracował w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, zajmując się kulturą, sportem, turystyką i promocją.

Do października 2020 Dyrektor Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Był członkiem Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi, m.in. w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” które zrzesza ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa.

Agnieszka Ganiek

Ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Absolwentka Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. Trener programu rozwojowego „Lider +”.Od 2015 r. związana z Urzędem Miasta w Mikołowie, gdzie jest Kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych, wdraża standardy współpracy JST-NGO, Członkini Rady Sołeckiej w Palowicach.

Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Od 2018 r. Prezeska Fundacji GaSzo. Od 2019 r. posiada certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu, koordynacji i rozliczaniu dotacji z JST, OAP, UE i in. Jest współautorką Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie swoją działalność społeczną skupia na prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządczej w organizacjach pozarządowych i samorządach. Tutorka. Czas wolny spędza na wyprawach górskich oraz pielęgnując swój permakulturowy ogród i pasiekę. 

mgr Rafał Kolano

Z wyróżnieniem rektorskim ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie na Wydziale Prawa przygotowuje rozprawę doktorską. Ponadto, w katowickiej Akademii Ekonomicznej, uzyskał dyplom studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Przed założeniem własnej kancelarii zdobywał doświadczenie m.in. jako wspólnik dużej katowickiej kancelarii prawnej. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek oraz we władzach kilku fundacji. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Pro publico bono, od wielu lat, pomaga nieodpłatnie organizacjom pozarządowym i instytucjom, m.in. Hospicjum Dziecięcemu Cordis, Fundacji Droga, Klubowi Sportowemu Szombierki Bytom. Wspiera kilka rodzin dotkniętych katastrofą MTK. Za działalność pro publico bono Rafał Kolano otrzymał nominację do nagrody „Rzeczpospolitej”. Publicystyka, wiedza i wieloletnie doświadczenie prawnicze uczyniły z Rafała Kolano osobę, która niejednokrotnie występuje w roli eksperta z zakresu prawa. Jego wypowiedzi i publikacje można znaleźć w prasie, radio, telewizji oraz na portalach internetowych.

Agnieszka Chwastek

Związana z branżą automotive od lat 90. XX wieku, od ponad dwudziestu lat pracuje na stanowiskach menedżerskich w zagranicznych korporacjach działających w tej branży. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz jakości i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Absolwentka romanistyki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania biznesem w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, psychologię działań menedżerskich na SWPS oraz kierunek „Coach i Trener”  w Wyższej Szkole Europejskiej.

Jako praktyk biznesu stosuje na co dzień w swojej pracy standardy i rozwiązania typowe dla dużych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego. W swojej obecnej roli w Grupie Valeo odpowiada za tworzenie i wdrażanie korporacyjnych programów rozwojowych dla pracowników różnych szczebli w ponad dwudziestu krajach świata. Kieruje kilkunastoosobowym międzynarodowym zespołem trenerów i współpracuje z działem rozwoju talentów w swojej organizacji.

Najprzyjemniejsza forma spędzania czasu to podróże oraz spotkania z przyjaciółmi przy dobrej muzyce i winie. Szczęśliwie praca w międzynarodowej korporacji z siedzibą w Paryżu pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Najchętniej przebywa we Włoszech, które uważa za drugą ojczyznę, Francji, Portugalii i Brazylii. Odkąd nauczyła się czytać w wieku lat 3, dzień bez książki jest dniem straconym. Mówi biegle po angielsku, francusku i włosku, a w zakresie podstawowym po rosyjsku, hiszpańsku i portugalsku.

 

Kadra dydaktyczna zagraniczna

Assoc. Prof., Ing., PhD. Stanislav Filip

University: Bratislava University of Economics and Management (BUEM)

Position at university: Chairman of Academics Senate

Teacher: Risk and Crisis Management in Public Sector, Organization and Control in Public Administration, EU Crisis Management,

Teaching language: Slovak, English and Russian.

Autor of many books, monographs and scientific papers deal with the risk and crisis management in public sector, international crisis management and public administration at the national and EU level. He is successful leader and manager of the national and international scientific projects with support from the EU structural funds. He also organizes and control activities within international collaboration and Erasmus plus program with the high educational and research institutions in abroad.

Nadiya Dubrovina

Nadiya Dubrovina graduated V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine) and studied Economic Cybernetics. She had been awarded title “Candidate of Science in Economical and Mathematical Methods and Models” from Kharkiv National University of Economics (Ukraine) in 1997 and title “philosophiae doctor” in the programme of study “Finance and Banking” from University of Economics in Bratislava (Slovakia) in 2019. In 2001 she had been awarded as associate professor of department of economic cybernetics at Kharkiv National University of Economics. In 2005 she had obtained scholarship from Polish-American L. Kirkland Scholarship Programme and carried out research project “Institutional mechanism of social policy in the regions of Poland in Warsaw University. In 2007 she attended Potsdam Summer Academy (Germany) on intensive course “Banking, Insurance and the Public Sector: Empirical Experience and Policy Advice “, and she was awarded by the certificate. In 2008 she attended Summer School organized by Spatial Econometrics Advanced Institute in Faculty of Economics of the University of Rome “La Sapienza”, and was awarded by certificate. During 2007-2008 and 2011-2012 she had obtained grants for research projects “Social partnership for development of lifelong learning education system and decision of employment problems on example of Slovakian regions” and “Comparative analysis of regional disparities in Slovakia, Poland and Ukraine: Recommendations for regional policy and public finance” in University of Economics in Bratislava (Slovakia). Since 2008 till present time she is a coordinator of international project “Development of European experience in health care for medical institutions of Kharkov region” (project has been initiated by NGO “Vivat Sokrat” (Kharkiv, Ukraine) and is carried out by members of “Vivat Sokrat” and its partners).

She has core competences such as: health economics, health statistics, econometrics, spatial econometrics, public finance and social policy, economic development and regional economy, business finance, business economics, management in medical institutions and health care organizations.

She is author of many research articles, co-author in chapter of monographs and analytical reports, she prepared many of textbooks at home as well as abroad. She is serving as associate professor of department of economics and finance at Bratislava University of Economics and Management in Slovakia. She is co-coordinator of international scientific project IGA 3/2020-M “Improving Healthcare efficiency: new trends and challenges”. (Funder: VSEM IGA VSEM, i.e. Bratislava University of Economics and Management).

Partnerzy

Partner strategiczny:

Bratislava University of Economics and Management is modern private university offering all three levels of university education with a focus on Economics and Management. Bratislava is located in the heart of Europe, just 60 km from the Vienna International airport, it’s a modern city with around 650 000 inhabitants, linked with the history of former Austrian- Hungarian Empire as a coronation city. Slovakia is a member of the Schengen area European Union, NATO, and OECD.

Education
Our university is training professionals for private as well as public sector administration by providing higher education in study programs in the study field Economics and Management according to the current European educational trends.

Research
Bratislava University of Economics and Management has a Certification by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic, of the qualification to perform research and development. Performing basic research and widening the knowledge of economics, management of enterprises and in public administration by disseminating its results. Promoting current knowledge on trends in the understanding and approach to individual fields of economics and management of Small and Medium Entrepreneurship as well as in Public Administration and thereby contributing to enhanced employment opportunity of its graduates in an increasingly competitive environment of an integrating world.

Study programs
Bratislava University of Economics and Management based on the resolution of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic after the prior approval of the Accreditation Commission is entitled to provide higher education in the following study programs within the study field Economics and Management:

 • Business Economics and Management
 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

PhD study
Bratislava University of Economics and Management is entitled to award an academic degree Philosophiae doctor “PhD.” to graduates of full-time and part-time studies in doctoral study programs:

 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

 

Partner instytucjonalny

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A powstała w 1996 roku. Od wielu lat jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – złożonej z centrali
w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej – działa aktualnie ok. 450 przedsiębiorstw (w tym mały i wielki biznes, firmy globalne i rodzinne), które łącznie zainwestowały 42 mld zł i stworzyły prawie 90 tys. miejsc pracy.

W 2021 r. Spółka przyciągnęła 102 inwestycje, co jest nie tylko najlepszym wynikiem KSSE, ale również rekordem w skali kraju. Nowe przedsięwzięcia warte są aż 5,35 mld zł, a dzięki nim powstało bądź zostało utrzymanych 4,47 tys. miejsc pracy.

KSSE to w ostatnich latach najlepsza strefa w Polsce oraz  Europie w rankingu FDI Business Financial Times. Wyróżniona została także tytułem „Wysoko Rekomendowana” w kategorii Najlepsza SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie.

Spółka prowadzi działalność w charakterze podmiotu zarządzającego strefą ekonomiczną, a także działalność polegającą na oferowaniu szeregu dodatkowych usług, także w jej otoczeniu, m.in.:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • obsługa konsultingowa, szkolenia,
 • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych,
 • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie.

Spółka oferuje swoje usługi i prowadzi działalność w ramach inicjatyw:
Pro-Investor, Pro-Expo, Pro-Edu, Pro-Partner. Przy czym, w zakresie Pro-Investor Spółka działa jako podmiot zarządzający KSSE oraz podmiot, któremu powierzono wydawanie decyzji o wsparciu. W ramach pozostałych obszarów podejmowane są liczne innowacyjne inicjatywy m.in. w zakresie współpracy z Politechniką Śląską (studia dualne, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0), czy eksploracja branż life-science. Instytucja realizowała bądź realizuje szereg przedsięwzięć, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Jedną z ważniejszych inicjatyw KSSE, realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii, było powołanie Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM). SA&AM uzyskał prestiżowy certyfikat Kluczowego Klastra Krajowego, wydawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,  klastrom o istotnym, strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Wizją Klastra SA&AM jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej. Celem Klastra SA&AM jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Partner biznesowy

Nesse działa na rynku miękkiego i twardego HR od 2009 roku. Dla naszych Klientów zrealizowaliśmy ponad 500 długofalowych projektów, w których uczestniczyło blisko 15 000 osób. Wśród naszych Klientów są zarówno koncerny o globalnym zasięgu, jak i przedsiębiorstwa mocno związane z lokalnym rynkiem. W DNA firmy od samego początku wpisane są rozwój oraz jakość. Wysoko cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi Klienci. Dlatego też nasze projekty poprzedzamy szczegółowym badaniem ich potrzeb, a proces realizacji wnikliwie monitorujemy na każdym etapie. Efektem partnerskiej relacji z Klientami jest obopólny rozwój.

Działamy w 4 obszarach:

 • Szkolenia i treningi interpersonalne
 • Payroll outsourcing
 • Doradztwo biznesowe
 • Zwinny HR

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

 

Wariant 1 Płatność należności w całości

Raty

Cena studiów

15% zniżki
(student/absolwent)

1

16 000 zł 

13 600 zł

 

Wariant 2. Płatność należności semestralnie w 3 ratach

Raty

Cena studiów

15% zniżki
(student/absolwent)

1

5 350 zł 

4 550 zł

2

5 350 zł

4 550 zł

3

5 300 zł

4 500 zł

 

Wariant 2. Płatność należności semestralnie w 9 ratach

Raty

Cena studiów

15% zniżki
(student/absolwent)

1

1 800 zł 

1 600 zł

2

1 775 zł

1 500 zł

3

1 775 zł

1 500 zł

4

1 775 zł

1 500 zł

5

1 775 zł

1 500 zł

6

1 775 zł

1 500 zł

7

1 775 zł

1 500 zł

8

1 775 zł

1 500 zł

9

1 775 zł

1 500 zł

 

Pozostałe opłaty:

 • opłata postępowania kwalifikacyjnego 200 zł
 • wpisowe 300 zł

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,

tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego, W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

Ważne - Liczba miejsc limitowana

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

mgr Kamila Nalewajka
Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem 
tel:+48538020103 
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej

Krok 1
Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2
Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej uiszczanej z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w wysokości:

 • 200,00  zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

Krok 3
Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie opłaty postępowania kwalifikacyjnego w wysokości 200,00 zł
 • CV zawodowe (przebieg kariery zawodowej)*

*Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”)

Krok 4
Złóż dokumenty:

Krok 5
Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista ds. studiów MBA skontaktuje się w celu potwierdzenia zgłoszenia i informacji zwrotnej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Studiów Podyplomowych MBA podpisywana jest przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową.
 • Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Kamila Nalewajka - starszy specjalista ds. rekrutacji 
tel:+48538020103  e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl