Zarządzanie

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

PEU

Zarządzanie - studia Katowice / Śląsk
 
 

Studia I stopnia, studia II stopnia

Zarządzanie to wielokierunkowe studia obejmujące swoim zakresem wiedzę i kształtujące umiejętności w obrębie ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz pracy menadżera. Student podczas kształcenia dowie się, jak profesjonalnie zarządzać firmą, kierować zespołami pracowniczymi, planować i wdrażać strategie marketingowe. Oferujemy zajęcia prowadzone przez teoretyków i praktyków: menadżerów, ekonomistów, finansistów, psychologów biznesu, prawników. Student w trakcie kształcenia dodatkowo ma możliwość wybranie specjalności, w ramach której poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu ściśle określonej kategorii zarządzania.

Dla kogo:

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Zarządzania znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich typów i branż,
 • w międzynarodowych korporacjach,
 • w administracji publicznej,
 • w charakterze menadżera,
 • w charakterze specjalisty ds. reklamy, marketingu, public relations,
 • w charakterze specjalisty HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w sektorze finansowym,
 • w firmach konsultingowych,
 • w charakterze audytora, doradcy przedsiębiorstw itp.,
 • w charakterze szkoleniowca, trenera,
 • w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie projektem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Negocjacje w biznesie
 • Makroekonomia
 • Logistyka

Zapisz

Na studiach I stopnia:

Zarządzanie organizacją

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje studentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Student dowie się także na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalność kształci przyszłych ekspertów zarządzania zasobami ludzkim (HRM).
 • Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla umożliwiających pracę w działach personalnych organizacji.
 • Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w działach służb pracowniczych organizacji, w instytucjach pośrednictwa pracy.
 • Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, analityk pracy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, pracownik działu kadr.
 • Absolwenci zostają przygotowani do świadczenia usług biznesowych związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w firmach consultingu personalnego.
 • Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek. 

Na studiach II stopnia:

Reklama i kreowanie wizerunku firmy

Specjalność Reklama i kreowanie wizerunku firmy pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu reklamy i kreowania wizerunku firmy, a także rozwija umiejętności przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej na stanowiskach menedżerskich m.in. w działach marketingu, komunikacji wewnętrznej oraz w działach promocji i reklamy. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności kreowania wizerunku firm i osób, tworzenia strategii PR, kreowania nazw produktów i konstruowania reklamy oraz ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi. 

Przedstawiana na specjalności wiedza jest poparta licznymi przykładami i studiami przypadków. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu,
 • firmach eventowych,
 • działach komunikacji wewnętrznej,
 • przedstawicielstwie handlowym,
 • firmach public relations,
 • domach mediowych.

Mogą również podjąć zatrudnienie na stanowiskach doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością daje podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich związanych z BHP, logistyką i zarządzaniem jakością oraz przygotowuje absolwentów do uzyskania statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP, zgodnie z europejskimi standardami. Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia na kierunku BHP, którzy chcą kontynuować edukację na poziomie magisterskim oraz zdobyć poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwych warunków pracy, zarządzania środowiskiem zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, ergonomii, prawa pracy, ekonomiki i psychologii pracy, itp.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów BHP wyższego, średniego i niższego szczebla,
 • kierowników i pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • pracowników organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ZUS),
 • specjalistów ds. systemów bezpieczeństwa,
 • menedżerów jakości.

Zarządzanie placówkami radiologii

Specjalność adresowana jest w pierwszej kolejności do absolwentów studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia i uzyskaniem tytułu magistra. Specjalność pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia, specjalizującymi się w procedurach radiologicznych. Absolwent specjalności będzie przygotowany do kierowania pracą średniego i niższego personelu placówki radiologii (w tym zespołu techników elektroradiologii), organizowania działalności takiej placówki (bądź komórki  organizacyjnej podmiotu leczniczego wykonującej procedury radiologiczne), jak również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem branży elektroradiologicznej. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w tym wiedzę na temat formułowania i realizacji strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, tworzenia systemów zarządzania jakością w placówkach radiologii, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu techników elektroradiologii), uwarunkowań pracy menedżerskiej, bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wykonującej procedury radiologiczne (w tym ochrony radiologicznej), form i metod zatrudniania,  zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia czy prawnych aspektów działalności medycznej.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

 • na stanowisku kierownika zespołu techników elektroradiologii w podmiotach leczniczych (pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia)
 • na stanowiskach menedżerskich w placówkach ochrony zdrowia
 • w administracji placówek ochrony zdrowia
 • w firmach medycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej na rynku medycznym.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie projektem
 • BHP w placówce radiologii
 • Kierowanie zespołem techników elektroradiologii
 • Zarządzanie jakością w radiologii
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania w ochronie zdrowia
 • Logistyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie z zaawansowanymi modelami, narzędziami i technikami wykorzystywanymi w procesach coachingowych. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji, coachingu oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • Mogą z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera działu kadrowo-płacowego,  menedżera działu szkoleń, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Absolwenci będą mogli też mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanitas:

 • nabywa wiedzę i kompetencje zgodne ze standardami kształcenia i jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • skutecznie dokonuje oceny efektywności przedsięwzięć;
 • potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem;
 • umie skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać;
 • jest wyposażony w dodatkowe umiejętności i wiedzę, zgodne z programem specjalności wybieranej w trakcie studiów na poziomie I lub II stopnia.
 • Kierunek z akredytacją PKA! Zarządzanie w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku zarządzanie przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, agencjami konsultingowymi, firmami marketingowymi itp.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci zarządzania w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati i prof. Jerzy Buzek.
 • Kierunek sprofilowany pod kątem potrzeb rynku pracy!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku zarządzanie prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menadżerowie, logistycy, prawnicy, psychologowie biznesu.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Interdyscyplinarność studiów! Ukończenie kształcenia na kierunku Zarządzanie pozwala na znalezienie pracy zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, bankach, jak i organizacjach administracji publicznej, rządowej lub instytucjach otoczenia biznesu.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
niestacjonarne
Opłaty
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 290 zł = 1450 zł
5x 210 zł = 1050 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
4 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
6 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego
11 980 zł
11 580 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
stacjonarne
Opłaty
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego 12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne
Opłaty
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 330 zł = 1650 zł
5x 250 zł = 1250 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 376 zł = 1880 zł
3 semestr 5x 376 zł = 1880 zł
4 semestr 5x 420 zł = 2100 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
Suma czesnego 8 390 zł
7 990 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

 Zobacz inne promocje

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.