Aktualności

Roczniki Administracji i Prawa w jęz. angielskim

27/06/2017

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 815/P-DUN/2017 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. „Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma Roczniki Administracji i Prawa”. Dzięki otrzymanym środkom dwa zeszyty półrocznika (2017/2 i 2018/1) wydane zostaną w wersji anglojęzycznej. Pozwoli to na większe umiędzynarodowienie czasopisma dzięki czemu zwiększy się jego rozpoznawalność i siła oddziaływania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w nauce XXI wieku przemyślane, rzeczywiste umiędzynarodowienie czasopisma i nauki staje się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu – stale rosnącej liczby cytowań, od której zależy z kolei miejsce w rankingu czasopism naukowych. 

 

Roczniki Administracji i Prawa to czasopismo naukowe Instytutu Administracji i Prawa stanowiące forum prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu oraz współpracujących z Instytutem jednostek naukowych, a także miejsce dyskusji nad najważniejszymi teoriami, koncepcjami i problemami z zakresu współczesnych nauk prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty z obszaru dwóch głównych dyscyplin: prawa i administracji. Czasopismo indeksowane jest w takich bazach: BazHum, CEJSH, Erih Plus, Index Copernicus. W latach 2006-2010 redaktorem naczelnym czasopisma był dr hab. Andrzej Matan, obecnie funkcję tę pełni dr Maciej Borski. Za każdą publikację naukową w Rocznikach Administracji i Prawa autor otrzymuje 7 punktów.