Edukacja 4.0 Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa

serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową pt.:


EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY?
NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWATermin: 13.09.2018 r. (czwartek)
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43
Język konferencji: polski


Rejestracja online >> KLIK

Interdyscyplinarna konferencja pt.: EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA inaugurująca funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, jednostki, której głównym zadaniem jest wspieranie środowisk zajmujących się kształtowaniem kultury informatycznej społeczeństwa, w tym rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Misją Instytutu jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych dostosowaniem polskiej edukacji do wymagań cyfrowego świata oraz upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań metodycznych, sprzyjających rozwijaniu kompetencji kognitywnych, myślenia kreatywnego i innowacyjności uczących się, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych. Zadaniem zaś jest tworzenie przestrzeni współdziałania wszystkich uczestników procesu edukacji, którym na sercu leży jutro polskiej edukacji, poprzez organizację Forum Twórczych Nauczycieli oraz sieci współpracy innowatorów edukacji na platformie Instytutu Innowacyjnej Edukacji, stanowiącej miejsce wymiany myśli i doświadczeń.

Zapraszamy Państwa na konferencję, mając nadzieję, że nasze spotkanie stanie się impulsem dla twórczej debaty o przyszłości polskiej edukacji na wszystkich etapach kształcenia.  

Cele konferencji

Celem konferencji jest określenie miejsca i roli mediów elektronicznych w procesie edukacji w kontekście potrzeby kształcenia dla przyszłości. W trakcie konferencji będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytania, które od wielu lat nurtują środowiska związane z edukacją: Wjaki sposób wychować młodych ludzi do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć? W jaki sposób przygotować  ich do mądrego korzystania z nowych zdobyczy cywilizacyjnych? Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną do twórczego i niekonwencjonalnego działania w świecie, w którym świat rzeczywisty wszedł w synergię ze światem wirtualnym? Jak realizować nowe wyzwania, aby osiągnąć sukces? Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali specjaliści naukowcy oraz praktycy, który podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się  przez całe życie,
 • edukacja medialna - przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, bezpiecznego i twórczego korzystania z mediów cyfrowych,
 • rozwijanie myślenia refleksyjnego, algorytmicznego i projektowego uczniów,
 • robotyka – nowe wyzwania edukacyjne,
 • rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia,
 • kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
 • profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Adresatem konferencji są naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.
Warsztaty dla nauczycieli:

Istotnym elementem konferencji będą również warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw oferujących rozwiązania dla Cyfrowej szkoły (tematy warsztatów wraz z formularzem zapisu zostaną przesłane dwa tygodnie przed konferencją na maila podanego w zgłoszeniu.

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, UW
 • dr hab. prof. nadzw. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Toretycznej PAN
 • dr hab. Zenon Gajdzica, prof. UŚ
 • dr hab Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB
 • dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - honorowy przewodniczący
 • dr Danuta Morańska – przewodnicząca
 • dr Witold Kołodziejczyk
 • dr Aleksander Mańka
 • dr Joanna Podgórska-Rykała
 • dr Danuta Szeligiewicz-Urban

Komitet programowy

 

 • mgr Krzysztof Głomb
 • mgr Lechosław Hojnacki
 • mgr Ewa Kraus
 • mgr Ewa Radanowicz

Komitet organizacyjny

 • dr Danuta Morańska – przewodnicząca
 • mgr Agata Piątkowska
 • mgr Izabela Rusin
 • mgr Magdalena Sobas
 • mgr Karina Świercz

Ramowy program

1.

9.30 – 10.00

Rejestracja

2.

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników

3.

10.15 – 10.45

Prezentacja Instytutu Innowacyjnej Edukacji – cele, misja, główne kierunki działania, formy współpracy ze środowiskiem – seminaria Twórczych Nauczycieli, Platforma e-learningowa IIE – sieć współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń)

4.

10.45 – 12.00

Dokąd zmierzamy? – prezentacja głównych kierunków rozwoju edukacji. Określenie wizji i warunków zmian dla polskiej oświaty.

Uczestnicy: przedstawiciele świata nauki, instytucji odpowiedzialnych na rozwój polskiej edukacji

5.

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

6.

12.15 – 14.00

Dobre praktyki, czyli wszystko jest możliwe – przedstawienie dobrych praktyk w zakresie unowocześniania edukacji.

Uczestnicy: instytucje, dyrektorzy, nauczyciele – praktycy innowatorzy, którzy osiągnęli sukces w zakresie modernizacji polskiej oświaty

7.

14.00 – 14.30

Zapowiedź seminarium Twórczych Nauczycieli – Dzieci programują – rozwijanie myślenia komputacyjnego  połączona z pokazem działań dzieci realizowanych w ramach oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Losowanie nagród dla uczestników

8.

14.30 – 14.50

Obiad

9.

14.50 – 16.00

Warsztaty dla nauczycieli