Koło Naukowe Prawo w Praktyce

 

W ramach Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu działa

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji "Prawo w praktyce"

powstałe dnia 30 marca 2013 r.

 

Opiekun naukowy Koła: dr Anna Rogacka- Łukasik
Prezes Koła: mgr Małgorzata Greupner
Wiceprezes Koła: mgr Wojciech Papis
Sekretarz: mgr Dorota Skuza

Opiekunowie Sekcji

Sekcja prawa konstytucyjnego: dr Maciej Borski
Sekcja prawa i postępowania karnego: mgr Jan Kil
Sekcja prawa i postępowania cywilnego: dr Anna Rogacka- Łukasik
Sekcja prawa i postępowania administracyjnego: dr Magdalena Gurdek
Sekcja ochrony dziedzictwa narodowego: dr hab. prof. WSH Dariusz Rozmus

Kontakt: prawowpraktyce@humanitas.edu.pl

Cele i zadania Koła:

Koło stawia sobie za cel m.in :

 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa,
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i absolwentów,
 • pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów i absolwentów w przyszłości,
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką. 

Powyższe cele, realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
 • organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, 
 • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej, 
 • udział w rozprawach sądowych,
 • organizowanie tzw. "mock trial" - "małego sądu”, 
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.
 • współpracę z otoczeniem społecznym (np. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą).

 

Do pobrania
Dotychczasowe działania Koła Naukowego:

1. Współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”

W dniu 25 kwietnia 2014r. w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa i Administracji WSH wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce” oraz - pomocniczo - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH.

2. Współorganizowanie seminarium naukowego „Stosowanie prawa w praktyce”

17 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się seminarium naukowe, zatytułowane „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowane przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji   WSH „Prawo w praktyce”.

3. Współorganizowanie Konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”

30 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i   Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

4. Współorganizowanie Konferencji naukowej "Własność w systemie prawa"

20 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana "Własność w systemie prawa" z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z udziałem Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

5. Posiedzenie Koła Naukowego w dniu 7 maja 2016r., podczas którego Pan mgr Krzysztof Sołtysik, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. "Konsekwencje karne uznania przez organ podatkowy zeznań świadka za niewiarygodne".

6. Współorganizowanie Konferencji naukowe ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

20 czerwiec 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”. Organizator: Instytut Administracji i Prawa Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu, Dział Promocji WSH, Koło Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce

7. Współorganizowanie w dniach 24-25 września 2016 r. konferencji naukowej pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną” w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" organizowanej na ternie WSH w Sosnowcu przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy pomocy Koło Naukowego Studentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce"

8. Posiedzenie Koła Naukowego w dniu 7 maja 20 listopada 2016r., podczas którego Pan mgr inż. Adam Roszak, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. „Uprawnienia i obowiązki zatrzymanego w trybie art. 244 i 247 KPK w ujęciu praktycznym.

9. Współorganizowanie Konferencji naukowej "Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”

W dniu 15 maja 2017r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana ,,Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie” zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski.

10. Udział w III Kongresie Praktyków Nauki i Biznesu. nauka napędza!

11. Posiedzenie naukowe Koła Naukowego w dniu 18 marca 2018r., które
odbyło się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu z okazji przypadającego w dniu 15 marca „Światowego Dnia Konsumenta". Posiedzenie zatytułowane zostało jako "Konsument w wirtualnym świecie". Wybrane aspekty ww. tematu zaprezentowali Studenci i Członkowie Koła w ramach wykładów z zakresu prawa handlowego prowadzonych przez Panią Prof. dr hab. Annę Mokrysz-Olszyńską.
Podczas spotkania referaty wprowadzające do dyskusji zaprezentowali:
1) Pan Artur Wojciechowski, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość - zasady i tryb zawierania
2) Pan Przemysław Przybyła, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość dotyczące usług finansowych - zasady i tryb zawierania
3) Pani Justyna Miszczyk, pt. Obowiązki (informacyjne) przedsiębiorcy zawierającego
z konsumentem umowy na odległość
4) Pan Krzysztof Sołtysik, pt. Odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Prelegenci podkreślili, iż intensywny rozwój ochrony konsumenta w UE ma bezpośrednie przełożenie na ochronę konsumenta w Polsce, która wypełnia znaczną część współczesnego ustawodawstwa. Od 25 grudnia 2014r. w polskim porządku prawnym obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz.U. 2014r., poz. 827/. Dążeniem polskiego ustawodawcy w zakresie ustawy o prawach konsumenta była transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie praw konsumentów. Regulacja Ustawy o prawach konsumenta dotyczy zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem: umów typowych, czyli zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, jak również umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, do których zalicza się umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy wymienione jako drugie- zawierane w nietypowych okolicznościach- stanowiły przedmiot wnikliwej analizy Prelegentów, która stanowiła obraz gruntownej wiedzy merytorycznej połączonej z doskonałym zorientowaniem praktycznym.

12. Współorganizowanie konferencji „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja."
W dniu 11 czerwca 2018r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja." trzecia już konferencja z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego." Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa WSH, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce", Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy- Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas.