Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mise vysoké školy

Prioritním základem mise vysoké školy Humanitas je vybudovat v regionu silné akademické centrum umožňující transfer vědeckých poznatků do praxe a podílet se na utváření regionálního a lokálního rozvoje. Vysoká škola si za cíl klade připravit vysoce kvalifikované pracovníky na vykonávání úkolů managerských, teoretických i v oblasti služeb, zejména v oblasti lokálního působení na sféru společenskou a hospodářskou. Vysoká škola Humanitas usiluje o to, aby plnila roli kulturnětvůrčí v měřítku lokálním i regionionálním, usiluje plnit roli animátora podnikavosti a také účastnit se nejrozmanitějšího dění ve vědě i společnosti ve prospěch svého okolí.

Nejvýraznějším cílem vysoké školy Humanitas je garantovat vysokou kvalitu vzdělávání. Vysoká škola zajišťuje svým studentům přístup k nejnovějším teoriím a vzdělání odpovídajícímu praktickým dovednostem a společenským kompetencím. Veliký důraz je kladen na rozvoj všeobecné kulturní úrovně studenta a organizační kultury a schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu tempu na trhu práce. Kromě toho je účelem vysoké školy podílet se na rozvoji vědy prostřednictvím vědeckého výzkumu a rozšiřování vědeckých výsledků a široká spolupráce s polskými i zahraničními vědeckými centry.

Vzdělání získané na vysoké škole Humanitas je navrženo tak, aby absolventům školy napomáhalo při pochopení procesů sociálních, politických i civilizačních, vybavilo je bohatými mezioborovými znalostmi, aby dokázali rozpoznat vztahy mezi vědou a praxí a připravili se na další vzdělávání v průběhu jejich aktivního pracovního života.

Mezi cíle dané statutem vysoké školy by mělo náležet vzdělávání studentů, zvyšování kvalifikace různých profesních skupin a provádění vědeckého výzkumu. Pozornost věnovaná kvalitě vzdělávání, včetně vhodného výběru personálu a systematického hodnocení vyučovacího procesu, vyplývá ze zájmu o to, aby absolventi plně odpovídali požadavkům dnešního trhu práce.

Humanitas, v závislosti na staletou tradici evropských univerzit, se odkazuje na univerzální a všeobecně platné hodnoty humanity, jakými jsou moudrost, pravda, dobro, solidarita, ideologický pluralismus. Ve výzkumné a výukové práci se univerzita snaží rozvíjet kritický postoj k realitě, učit respektu k různorodým pohledům a názorům.

Vysoká škola Humanitas je pevně odhodlána budovat kánon všeobecných znalostí a vytvářet u studentů pocit odpovědnosti za budoucnost svoji, svého regionu, své vlasti a Evropy.