Przejdź do treści
Attention! the contrast version has been enabled
Człowiek  To się liczy

Regulamin DOTPay

Regulamin dokonywania wpłat za usługi edukacyjne

Tekst jednolity z dn. 15.07.2015

 

 

SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne

Wstęp

§ 1 Zasady działania płatności

§ 2 Dostępność płatności

§ 3 Niewłaściwe użycie płatności Dotpay

§ 4 Reklamacje

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 
30- 552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności 
w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 
3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych,

Płatność - spełnienie przez Klienta na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay i Serwisu (przelewem bankowym, przekazem pocztowym, voucherem, kuponem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie), w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Klientem a Akceptantem,

Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay, w którym Klient może dokonać Płatności,

Klient - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Akceptant – Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, Polska, NIP: 644-24-46-977 oferująca usługi, która udostępnia możliwość spełnienia świadczenia pieniężnego Klienta na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Transakcja - indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta w Sklepie, z tytułu której następuje Płatność,

Instytucja pośrednicząca - instytucja inna niż Dotpay za pośrednictwem której Klient przekazuje Dotpay środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy inny niż Dotpay, podmiot prowadzący system płatności, instytucja  pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny,

Dzień Roboczy - dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy,

Regulamin - niniejszy regulamin,

Umowa - umowa zawarta na podstawie Regulaminu,

Strona/ Strony Umowy – odpowiednio Dotpay lub Klient pojedynczo lub łącznie.

 

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Stron przy udostępnianiu Klientom możliwości dokonywania Płatności poprzez Dotpay i Serwis za usługi.
 2. Regulamin został sporządzony przez Dotpay.
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 4. Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy poprzez zamieszczenie 
  go na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas na WWW.humanitas.edu.pl w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Niniejszy Regulamin stosuje się wyłącznie do Umowy zawartej na odległość pomiędzy Dotpay
   i Klientem.
 6. Zawarcie Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony Umowy.
 7. Umowa zostaje zawarta po wprowadzeniu do Serwisu danych Klienta i akceptacji Regulaminu przez Klienta, w momencie uznania rachunku bankowego Dotpay kwotą Płatności.
 8. Dotpay wykonuje dla Klienta Płatność, stanowiącą zlecenie płatnicze, które Klient może złożyć 
  po akceptacji Regulaminu.
 9. Dotpay nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych.
 10. Momentem otrzymania przez Dotpay od Klienta zlecenia płatniczego dokonania Płatności jest dzień, w którym rachunek bankowy Dotpay uznany został kwotą Płatności.
 11. Celem dokonania Płatności, Klient musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, kraj.
 12. Klient w celu korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

§ 1 ZASADY DZIAŁANIA PŁATNOŚCI

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.1.   ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu

1.2.   Numer rachunku: PL 29 1050 1360 1000 0024 1268 8315

1.2.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

1.2.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane 
są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

1.2.3 Dotpay.pl – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

§ 2 DOSTĘPNOŚĆ PŁATNOŚCI

 1. Z Płatności mogą korzystać Klienci, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. O możliwości skorzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Klientem 
  a Akceptantem, umowa pomiędzy Klienten a Instytucją pośredniczącą oraz umowa pomiędzy Dotpay i Akceptantem.

§ 3 NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE PŁATNOŚCI DOTPAY

 1. Serwis nie może być wykorzystywany do zapłaty za towary i usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawa osób trzecich.
 2. Klient nie może dostarczać przez Dotpay i Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.
 4. Serwis nie może być wykorzystywany do dokonywania Płatności za pomocą instrumentu płatniczego:

a)      nieważnego lub zastrzeżonego, lub

b)      wykorzystywanego przez osobę nieuprawnioną, lub

c)      wykorzystywanego przez osobę niedysponującą kompletnymi danymi identyfikacyjnymi tego instrumentu, lub

d)      co do którego Dotpay podjął uzasadnione podejrzenie jego nieuprawnionego użycia.

5. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do dokonywania Płatności:

a)      z pominięciem zasad zlecania Płatności obowiązujących w Serwisie, lub

b)      z pominięciem indywidualnego uprzedniego inicjowania każdej Płatności w Serwisie, lub

c)      naruszających postanowienia Regulaminu, lub

d)      naruszających przepisy prawa.

 1. Każde zdarzenie naruszające obowiązujące przepisy prawa może zostać ujawnione przez Dotpay odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania i właściwej Instytucji pośredniczącej, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Zdarzenie o takim charakterze może zostać wprowadzone do systemu monitorowania nadużyć Serwisu. W przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu przepisów prawa, Dotpay jest uprawniony do odmowy Klientowi dokonania Płatności zleconych po naruszeniu przez niego tych przepisów.
 2. Jeśli w ramach Płatności doszło do nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, Klient zgłasza tę okoliczność wydawcy tego instrumentu i odpowiednim organom, zgodnie z umową 
  z tym wydawcą i obowiązującymi przepisami prawa. Roszczenia Klienta w związku 
  z nieuprawnionym użyciem instrumentu płatniczego określa umowa Klienta z Instytucją pośredniczącą oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klienta dotyczące Płatności w Serwisie rozpatruje Dotpay.
 2. Klient zobowiązuje się przesyłać Dotpay reklamacje dotyczące Płatności pocztą elektroniczną na adres: bok@dotpay.pl, listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl.
 3. Klient obowiązany jest zgłosić Dotpay pocztą elektroniczną, faksem, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl, listem poleconym lub przesyłką kurierską stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Płatności oraz inne nieprawidłowości dotyczące Płatności, niezwłocznie, 
  nie później niż w terminie wynikającym z odpowiednich przepisów. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej w terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń Klienta wobec Dotpay w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Płatności, przesłane przez Klienta do Dotpay zawierać powinno przynajmniej:

a)      numer Transakcji,

b)      kwotę Transakcji,

c)      datę Transakcji,

d)     numer zamówienia

e)      numer rachunku nadawcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz 
e-przelewami,

f)       numer rachunku odbiorcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz 
e-przelewami.

 1. Dotpay zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi Klientowi w terminie do dwóch Dni Roboczych po odebraniu reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wymogiem uzyskania innych potwierdzeń lub dokumentacji Transakcji, brak możliwości dotrzymania terminu Dotpay zgłasza do Klientowi z podaniem terminu planowanej odpowiedzi nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W przypadkach wskazanych w zdaniu 2, Dotpay będzie podejmować starania, aby odpowiedź była udzielona w terminie do 5 Dni Roboczych od daty odebrania reklamacji.
 2. Dotpay zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta pisemnie 
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, listem poleconym, faksem lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.
 3. Dotpay może samodzielnie zakwestionować Płatność, jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Klienta. Uprawnienie Dotpay do zakwestionowania Płatności wygasa 
  w terminie 15 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością posiadacza instrumentu płatniczego.
 4. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego może skorzystać 
  z możliwości zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 5. Roszczenia w związku z wykonaniem umów zawartych pomiędzy Akceptantem 
  a Klientem, w których Klient spełnia świadczenie za pośrednictwem Serwisu, Klient winien zgłosić bezpośrednio do Akceptanta.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dotpay 
  na potrzeby realizacji Płatności zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. W celu umożliwienia Akceptantom weryfikacji danych podawanych przez Klienta 
  za pośrednictwem Sklepu, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom związanym z wykonywanymi przez Dotpay usługami płatniczymi, Dotpay może udostępniać Akceptantom w niezbędnym zakresie dane osobowe Klienta, 
  w szczególności: imię i nazwisko Klienta,  jego adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, a także informacje techniczne, takiej jak adres IP komputera Klienta.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być także udostępniane przez Dotpay Akceptantom, w celu ustalenia siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu Klienta.
 4. Klient wyraża zgodę, na udostępnianie przez Dotpay danych, o których mowa w ust. 2 
  i ust. 3 powyżej.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.
 3. Do Płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu przez nie konsumentów 
  nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie 
  w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie 
  z przepisami tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie 
  z niniejszym ustępem.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na podstawie Regulaminu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Prawo odstąpienia nie przysługuje od Umowy wykonanej całkowicie na żądanie Klienta przed upływem terminu do odstąpienia 
  od Umowy.
 5. Dotpay ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Płatności lub jej niewykonanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych.
 6. Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich prawa i zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
 7. Językiem stosowanym w relacjach z Klientem jest język polski.