Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Regulamin Projektu

 Regulamin Projektu

§1
Informacje ogólne

 1. Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, zwana dalej Organizatorem w ramach działalności Uniwersytetu Międzypokoleniowego tworzy m. in. Uniwersytety Dziecięce, jak również jest realizatorem projektu pt. „Przedszkolak na Uczelni” zwanego w dalszej części Regulaminu Projektem.
 2. Uczestnikiem Projektu realizowanego przez Organizatora może zostać każde dziecko w wieku 4-6 lat zgłoszone przez placówkę przedszkolną zwaną dalej Przedszkolem Partnerskim.
 3. W ramach Projektu organizowane są spotkania edukacyjne - wykłady i inne inicjatywy naukowe dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci.
 4. Spotkania edukacyjne w ramach Projektu odbywają się w trybie dwusemestralnym, wzorem standardowego roku akademickiego (listopad – styczeń i luty – maj).
 5. Projekt jest realizowany we współpracy z Przedszkolem Partnerskim, które zgłasza udział w Projekcie zorganizowanej grupy dzieci.

§2
Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Udział w Projekcie jest odpłatny. Opłatę wnosi Rodzic dziecka w Przedszkolu Partnerskim przed rozpoczęciem roku akademickiego i wynosi ona 100 zł za rok akademicki.
 2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Projekcie jest wyrażenie zgody przez rodzica oraz zawarcie przez Przedszkole Partnerskie z Organizatorem umowy o współpracy w ramach Projektu.
 3. Przedszkole Partnerskie deklaruje ilość zgłoszonych uczestników oraz dokonuje wpłaty na konto Organizatora o numerze 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej wcześniej umowie.
 4. Spotkania edukacyjne realizowane są na terenie siedziby Organizatora w dni robocze, w godzinach dopołudniowych.
 5. Koszt dojazdu na zajęcia ponoszą rodzice, natomiast opiekę nad dzieckiem sprawują pracownicy Przedszkola Partnerskiego lub wskazani przez nie Opiekunowie.
 6. Zajęcia mogą być realizowane w wybrane dni i godziny poza siedzibą Organizatora, zgodnie z zamówieniem Przedszkola Partnerskiego, które zostało zapisane w umowie zawartej z Organizatorem.
 7. Koszt dojazdu na zajęcia o których mowa w pkt 6 ponoszą rodzice, a opiekę nad dzieckiem sprawują pracownicy Przedszkola Partnerskiego/Opiekunowie wspomagani przez pracowników Organizatora.
 8. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 9. Rodzic zapisując dziecko do uczestnictwa w Projekcie wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych zdjęć zrobionych podczas spotkań edukacyjnych poprzez podpis na wykazie uczestników biorących udział w Projekcie (załącznik 1 do Regulaminu „Wykaz uczestników biorących udział w Projekcie”).

§3
Spotkania edukacyjne

 1. Comiesięczne spotkania edukacyjne organizowane w ramach Projektu odbywają się w określony umową z Przedszkolem Partnerskim wybrany dzień tygodnia (zgodnie z harmonogramem) i trwają po 60 minut.
 2. Uczestnicy Projektu mogą również brać udział w otwartych pokazach naukowych, happeningach, konkursach, wycieczkach, eventach i wydarzeniach okolicznościowych organizowanych przez Uniwersytet Międzypokoleniowy Wyższej Szkoły Humanitas poza Projektem.
 3. Udział w imprezach, o których mowa w pkt 2 może być bezpłatny lub odpłatny.

§4
Miejsce i porządek spotkań edukacyjnych

 1. Spotkania edukacyjne w ramach Projektu odbywają się: A. w siedzibie Organizatora - aula Wyższej Szkoły Humanitas (Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43); B. poza siedzibą Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem i Przedszkolem Partnerskim.
 2. Przedszkole Partnerskie sprawujące opiekę nad uczestnikami Projektu zobowiązane jest dostarczyć grupę przedszkolaków na zajęcia oraz ją z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu spotkania.
 3. Podczas spotkań realizowanych w formie wykładów i warsztatów pracownicy Organizatora ściśle współpracują z przedstawicielami Przedszkoli Partnerskich/Opiekunami dzieci zapewniając wsparcie wykwalifikowanych pedagogów.
 4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników.
 5. Każdy uczestnik Projektu powinien stosować się do poleceń prowadzących spotkania edukacyjne, nie opuszczać sali wykładowej bez uprzedniego pozwolenia Opiekuna/prowadzącego.
 6. Organizator nie odpowiada za szkody materialne wyrządzone przez dzieci.
 7. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach w ramach Projektu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 9. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Projektu może nastąpić skreślenie dziecka z listy uczestników Projektu.

§5
Harmonogram spotkań edukacyjnych

 1. Przedstawiciel Przedszkola Partnerskiego/rodzic/opiekun prawny może komunikować się z pracownikami Organizatora odpowiedzialnymi za realizację Projektu (pracownicy Uniwersytetu Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas) telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem spotkań edukacyjnych dostępnym na stronie internetowej Projektu: www.humanitas.edu.pl/przedszkolak oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji pojawiających się na niej oraz na tablicy informacyjnej Projektu zlokalizowanej w siedzinie Organizatora.
 3. Spotkania edukacyjne w ramach Projektu odbywają się zgodnie z harmonogramem, który umieszczony jest na stronie internetowej Projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie.

§6
Indeksy i dyplomy

 1. Uczestnicy Projektu w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego otrzymują indeksy, w których zbierają naklejki otrzymywane każdorazowo po odbytym wykładzie.
 2. Na zakończenie Roku Akademickiego, uczestnicy Projektu otrzymują dyplomy.
 3. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.