Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Regulamin

 

Regulamin Projektu „Przedszkolak na Uczelni”

§ 1

Informacje ogólne         
1. Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, zwana dalej Organizatorem tworzy Uniwersytety Dziecięce WSH (zwane dalej UD WSH), w tym również jest realizatorem projektu „Przedszkolak na Uczelni”.            
2. Uczestnikiem projektu „Przedszkolak na Uczelni” realizowanego przez WSH może zostać każde dziecko w wieku 4-6 lat.        
3. W ramach projektu „Przedszkolak na Uczelni”  WSH organizowane są wykłady i inne inicjatywy naukowe dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. 
4. Zajęcia w ramach „Przedszkolak na Uczelni” WSH odbywają się w trybie dwusemestralnym, wzorem standardowego roku akademickiego (listopad – styczeń i luty – maj).     
5. Projekt jest realizowany we współpracy z Przedszkolem Partnerskim, które zgłasza udział zorganizowanej grupy.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Projekcie  

1. Udział w inicjatywie jest odpłatny. Opłatę wnosi Rodzic dziecka w Przedszkolu Partnerskim przed rozpoczęciem roku akademickiego i wynosi ona 100 zł za rok akademicki.

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie „Przedszkolak na Uczelni” jest wyrażenie zgody przez rodzica oraz zawarcie umowy przez Przedszkole Partnerskie z WSH.   
3. Przedszkole Partnerskie deklaruje ilość zgłoszonych uczestników oraz dokonuje wpłaty na konto Wyższej Szkoły Humanitas o numerze 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, zgodnie
z warunkami określonymi w zawartej wcześniej umowie.            
4. Zajęcia realizowane są na terenie WSH w dni robocze, w godzinach dopołudniowych. Koszt dojazdu na zajęcia ponoszą rodzice, natomiast opiekę nad dzieckiem sprawują pracownicy Przedszkola Partnerskiego.

5. Zajęcia mogą być realizowane w wybrane dni i godziny poza terenem WSH, zgodnie
z życzeniem Partnera Projektu, ustalone w ramach zawartej umowy.  Koszt dojazdu na zajęcia ponoszą rodzice, a opiekę nad dzieckiem sprawują pracownicy WSH oraz pracownicy Przedszkola Partnerskiego.
6.   Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.              
7. Rodzic zapisując dziecko do projektu „Przedszkolak na Uczelni” wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych zdjęć zrobionych podczas wydarzenia poprzez podpis na wykazie uczestników biorących dział w projekcie (załącznik 1 do Regulaminu „Wykaz uczestników biorących udział w projekcie”)

§ 3

Wykłady i warsztaty      
1. Comiesięczne wykłady organizowane w ramach Projektu „Przedszkolak na Uczelni” odbywają się w określony porozumieniem z Przedszkolem Partnerskim wybrany dzień tygodnia (zgodnie z harmonogramem) i trwają po 60 minut. 
2. W ramach Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Humanitas realizowane są również otwarte pokazy naukowe, happeningi, konkursy, wycieczki, eventy i wydarzenia okolicznościowe, w których udział brać mogą osoby spoza grona uczestników Projektu „Przedszkolak na Uczelni”.
3. Udział w imprezach, o których mowa w punkcie 2. może być bezpłatny lub odpłatny.

§ 4

Miejsce i porządek spotkań       
1.  Spotkania w ramach Projektu „Przedszkolak na Uczelni” odbywają się:

  • Sosnowiec – Aula Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43);
  • poza miejscem wyznaczonym przez realizatora projektu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Partnerem Projektu „Przedszkolak na Uczelni”.

2. Przedszkole Partnerskie sprawujące opiekę nad małoletnim zobowiązane jest dostarczyć grupę przedszkolaków na zajęcia oraz je z nich odebrać niezwłocznie po ich zakończeniu.

3. Podczas wykładów i warsztatów pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas zapewniają każdemu dziecku fachową opiekę wykwalifikowanych pedagogów i ściśle współpracują
z przedstawicielami Przedszkoli Partnerskich. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników.  

4. Każdy student powinien stosować się do poleceń prowadzącego, nie opuszczać sali wykładowej bez uprzedniego pozwolenia przez opiekuna/prowadzącego. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci, Organizator nie odpowiada.
5. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach w ramach Projektu „Przedszkolak na Uczelni”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Projektu „Przedszkolak na Uczelni”, może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.

§ 5

Harmonogram spotkań
1.Przedstawiciel Przedszkola Partnerskiego/rodzic/opiekun prawny może komunikować się
z pracownikami biura UD WSH telefonicznie, mailowo bądź osobiście.  
2. Każdy uczestnik Projektu „Przedszkolak na Uczelni” zobowiązany jest do zapoznania się
z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej projektu: www.humanitas.edu.pl/przedszkolak oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji na stronie internetowej i na naszej tablicy informacyjnej w Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu.

3.Wykłady w ramach Projektu „Przedszkolak na Uczelni” odbywają się zgodnie
z harmonogramem, który umieszczony jest na stronie internetowej projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie.              

§ 6

Indeksy i dyplomy         
1. Studenci  Projektu „Przedszkolak na Uczelni” otrzymują indeksy, w których zbierają naklejki otrzymywane każdorazowo po odbytym wykładzie.   
2. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w UD WSH otrzymują dyplomy.          
3. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.