Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Stypendia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu stypendialnego obowiązującego w WSH. W ramach tego systemu student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra,
 • zapomogi.

Uwaga

 1. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.
 2. Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora jednocześnie ze stypendium ministra), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.
 3. Przysługująca studentowi łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10; e-mail: dziekanat@humanitas.edu.pl
pokój: 008 

DOKUMENTY - WYTYCZNE - WNIOSKI

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas
obowiązujący od 01.10.2019r. –  zapoznaj się >>

Wytyczne dla stypendiów przyznawanych w WSH

Druki wniosków stypendialnych na rok akademicki 2020/2021

   1. wysokiej średniej ocen – pobierz >>
   2. wysokich wyników sportowych – pobierz >>
   3. osiągnięć naukowych i artystycznych – pobierz >>

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2020/2021:

 • stypendium socjalne: 01.10.2020 - 31.10.2020
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych:  01.09.2020 - 31.10.2020
 • stypendium Rektora: 01.09.2020 - 31.10.2020

Studenci I semestru mogą składać wnioski od dnia I zjazdu.

Od 01.10.2020 r. wnioski mogą być składane osobiście lub pocztą.

Decyzje o przyznaniu stypendium

Informacja o przyznaniu stypendium będzie ogłoszona na Wirtualnej Uczelni z początkiem grudnia 2020 r. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu stypendium należy niezwłocznie, osobiście odebrać decyzję o jego przyznaniu w Dziekanacie. Po odebraniu decyzji stypendium automatycznie będzie przekazywane  na indywidualne, uczelniane subkonto studenta. Jeżeli stypendium ma być przekazywane  na inny rachunek bankowy, należy go wskazać przy odbiorze decyzji. 

Przy odbiorze decyzji o przyznaniu stypendium należy dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas -  pobierz >>>

Uwaga!

Osoby, które w okresie pracy zdalnej Dziekanatu złożyły wnioski o przyznanie stypendium drogą mailową prosimy o odebranie oryginału decyzji oraz złożenie oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas.

Ponadto informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę. Konieczne jest oczywiście udokumentowanie pogorszenia się sytuacji materialnej.