Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Stypendia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu stypendialnego obowiązującego w WSH. W ramach tego systemu student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra,
 • zapomogi.

Uwaga

 1. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.
 2. Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora jednocześnie ze stypendium ministra), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.
 3. Przysługująca studentowi łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10; e-mail: dziekanat@humanitas.edu.pl
pokój: 008 

DOKUMENTY - WYTYCZNE - WNIOSKI

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas
obowiązujący od 01.10.2019r. –  zapoznaj się >>

Wytyczne dla stypendiów przyznawanych w WSH

Druki wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022

 • Wniosek o stypendium socjalne - pobierz >>
 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – pobierz >>
 • Wniosek o stypendium Rektora - na podstawie: 
   1. wysokiej średniej ocen – pobierz >>
   2. wysokich wyników sportowych – pobierz >>
   3. osiągnięć naukowych i artystycznych – pobierz >>

 

Termin składania wniosków:

 • 21.09.2021 r. - 20.11.2021 r.

 

Decyzje o przyznaniu stypendium

Lista rankingowa stypendium Rektora 2021/2022 – pobierz >> 

P
rzy odbiorze decyzji o przyznaniu stypendium należy dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas - pobierz >>

 

Informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę. Konieczne jest oczywiście udokumentowanie pogorszenia się sytuacji materialnej.