Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Stypendia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu stypendialnego obowiązującego w Akademii Humanitas. W ramach tego systemu student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra,
 • zapomogi.

Termin składania wniosków:

 • 27.02.2023 r. - 31.03.2023 r. - możliwość złożenia wniosku po terminie wyłącznie o stypendium socjalne i dla osób z niepełnosprawnością

Wniosek należy pobrać ze strony i uzupełnić niezbędne dane, złożyć podpis w wyznaczonych miejscach, a następnie złożyć go osobiście w Dziekanacie Uczelni lub przesłać w formie elektronicznej (tylko wyraźne skany będą akceptowane) i przesłać na adres stypendia@humanitas.edu.pl

Uwaga

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego 2021/2022.

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10; e-mail: stypendia@humanitas.edu.pl 

pokój: 008 

DOKUMENTY - WYTYCZNE - WNIOSKI

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanitas
obowiązujący od 29.11.2021r. –  zapoznaj się >>

Wytyczne dla stypendiów przyznawanych w WSH

Druki wniosków stypendialnych na rok akademicki 2022/2023

 • Wniosek o stypendium socjalne - pobierz >>
 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – pobierz >>
 • Wniosek o stypendium Rektora - na podstawie: 
   1. wysokiej średniej ocen – pobierz >>
   2. wysokich wyników sportowych – pobierz >>
   3. osiągnięć naukowych i artystycznych – pobierz >>

 

Decyzje o przyznaniu stypendium

Lista przyznanych stypendiów – pobierz >> 

Decyzje o przyznaniu stypendium są wyłącznie do odbioru osobistego w Dziekanacie Akademii Humanitas od 20 kwietnia 2023 r. Decyzje nie będą wysyłane drogą elektrononiczną. W przypadku nieodebrania decyzji do 27 kwietnia stypendium zostanie wypłacone w kolejnym miesiącu od podopisania decyzji. Proszę o przygotowanie legitymacji i numeru konta, na które będzie wypłacane stypendium.

Decyzje odmowne zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

P
rzy odbiorze decyzji o przyznaniu stypendium należy podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanitas - pobierz >>

Informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę. Konieczne jest oczywiście udokumentowanie pogorszenia się sytuacji materialnej.