Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Stypendia

Ogłoszenia

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków

 

- 01.02.2024 r. - 29.02.204 r. - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych;

  - 01.03.2024 r. - 17.03.2024 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora (dotyczy tylko studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim).

 

Informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Skany wniosków przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Za prawidłowe skompletowanie wniosku odpowiada student.

 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanitas

Uwaga

Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i dopecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przyznawania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendnium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia. studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semesrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu przysługują na studiach:

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
 • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr
 • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowegostypednium dla osób z niepełnosprawnością przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów
 • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j),  w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232)

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

 

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10; e-mail: stypendia@humanitas.edu.pl 

pokój: 008

 

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora przyznawane jest przez Rektora Akademii Humanitas na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymywać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który w poprzednim roku akademickim 2022/2023 uzyskał:

 • uzyskał wysoką średnią ocen na poziomie minimalnym 4,30 lub;
 • uzyskał wysoką średnią ocen na poziomie minimalnym 4,30 wraz z osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi;
 • uzyskał za poprzedni rok studió osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

Wszystkie osiągnięcia punktowane są zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminy pomocy materialnej dla studentów AH.

 

 Termin składania wniosków:

- 01.03.2024 r. - 17.03.2024 r. - wnioski o przyznanie stypendium rektora (dotyczy tylko studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim)

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje tj. średnią arytmetyczną za ostatni rok studiów (student zobowiązany jest do samodzielnego policzenia i podania średniej we wniosku).

Wydrukowany wniosek należy złożyć w Dziekanacie Akademii Humanitas w terminie do 17 marca lub przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem "Stypendia".

Wnioski przesłane dorgą elektroniczną nie zostaną rozpatrzone.

 

Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium rektora

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanitas

 

 

Poniższe dane dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024

Kierunek studiów

Minimalna liczba punktów do znalezienia się w grupie najlepszych studentów kierunku

Administracja

464

Bezpieczeństwo i higiena pracy

430

Bezpieczeństwo narodowe

430

Elektroradiologia

438

Informatyka

430

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

509

Prawo

434

Psychologia

484

Zarządzanie

434

Progi punktowe obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

430 pkt - 460 pkt

461 pkt - 500 pkt

501 pkt - 550 pkt

powyżej 551 pkt

Zarządznie Rektora

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne może ubiegać się student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 

Stypendium socjalne – próg dochodowy

Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 złotych miesięcznie.

 

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej od roku akademickiego 2019/2020

art.88 ust.4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł  (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto).

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto).

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota 600,00 zł - z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia - sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

 

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki - do 10 miesięcy, od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Termin składania wniosków: zostanie podany wkrótce

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student w szczególnie uzasadnionych przepadkach, np. w przypadkuzwiększonych kosztów utrzymania rodziny wynikających z odbywania studiów poza miejscem zamieszkania, ciężkiej choroby lub niepełnosprawności członka rodziny, śmierci rodzica lub małżonka, rozwodu i innych trudnych sytuacji rodzinnych i finansowych.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pomocy materialnej dla studentów AH

Wskazówki i wytyczne do stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie Akademii Humanitas w terminie do 5 listopada lub przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem "Stypendia".

Wnioski przesłane dorgą elektroniczną nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności.

 

WAŻNE!

Przedłużanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Natomiast 6 sierpnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które:

 • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej” i
 • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, będą przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność do 5 sierpnia 2023 r.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność po 5 sierpnia 2023 r.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

Orzeczenia ZUS

Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Dlatego orzeczenie ZUS o:

 • niezdolności do pracy lub
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.
  Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upływa 31 lipca 2023 r. A więc orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

Gdzie szukać więcej informacji

Więcej informacji w sprawie przedłużania orzeczeń, możecie Państwo uzyskać w orangach, które wydały Państwa orzeczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pomocy materialnej dla studentów AH

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy przyznawaną na jego wniosek.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku o zapomogę muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową (taką jak: np. śmierć lub ciężka choroba studenta lub najbliższego członka rodziny, kradzież, pożar).

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającymu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzsyakne za granicą).

 

Termin składania wniosków:

w semestrze zimowym do 30 października

w ciągu roku akademickiego do 5-ego dnia każdego miesiąca.

 

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje, dołączając dokumenty potwierdzające fakt danego zdarzenia w Dziekanacie Akademii Humanitas.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi <- pobierz