Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Praktyki studenckie

Celem realizacji praktyk jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.

Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane w czasie praktyki mogą być wykorzystane w pisaniu pracy dyplomowej.

Celem praktyk jest w szczególności:

  • poznanie struktury, zadań, misji placówek prowadzących działalność odpowiadającą kierunkowi studiów,
  • poznanie dokumentacji i aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie placówek,
  • kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy i oceniania jej efektów,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania interpersonalnego,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
  • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, pracy metodami aktywizującymi,
  • kształtowanie postawy refleksyjnego stosunku do pracy. 


Efektem praktyki będzie poznanie specyfiki pracy placówek prowadzących działalność odpowiadającą kierunkowi studiów.

Praktyka służy także ocenie przez studenta własnych zdolności i predyspozycji do wykonywania zawodu.