Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Historia uczelni

 
 

 

Logotyp

 

 

Budynek Uczelni

 

 

Sala audytoryjna - aula

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego

 

 

Gala Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę HUMANITAS

 

 

Hall Uczelni

 

 

Dziekanat

 

 

Laboratorium komputerowe

 

 

Bufet

Początki działalności

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Jej założycielem jest Aleksander Dudek, pełniący funkcję Kanclerza Uczelni. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1 – 0145/127/TBM97 szkołę wpisano do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 110.

Wyższa Szkoła Humanitas to 25 lat tradycji kształcenia! Sięgają one 1990 roku, kiedy, jeszcze przed powstaniem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, funkcjonowało Centrum Szkolenia AWANS. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Wyższej Szkoły Humanitas (wówczas WSZiM), Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i marketing. Dynamiczny rozwój uczelni pozwolił stopniowo rozszerzać jej ofertę edukacyjną.

W 2000 roku szkoła uzyskała uprawnienia do uruchomienia studiów zawodowych na kierunku Administracja. Zainteresowanie studiami z tego zakresu od samego początku było bardzo duże. Wówczas naukę na I roku Administracji rozpoczęło blisko 700 studentów. 27 lutego 2003 r. uchwałą nr 77/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na poziomie zawodowym na tym kierunku.

11 września 2003 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 511/2003 pozytywnie zaopiniowało wniosek WSH o utworzenie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Zgodę Ministra Edukacji Narodowej do prowadzenia studiów na tym kierunku uczelnia uzyskała 20 października 2003.

Od pedagogiki do ochrony środowiska

Kolejne lata działalności Wyższej Szkoły Humanitas to regularne poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów. W 2005 roku ruszyła Pedagogika, która do dzisiaj cieszy się stałym, niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów. W 2007 roku do oferty kształcenia dołączyła Politologia, a w 2009 roku Filologia angielska. W tym samym roku WSH uzyskała uprawnienia do kształcenia na pierwszym w historii uczelni kierunku inżynierskim - Ochronie środowiska.

Już rok później do listy kierunków licencjackich prowadzonych w WSH dołączyły Historia i Socjologia. Ponadto w 2010 roku Wyższa Szkoła Humanitas, jako jedna z nielicznych szkół niepublicznych w Polsce, uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów magisterskich. Ponadto kierunek został nagrodzony w 2012 roku w „Konkursie o milion” organizowanym przez MNiSW. WSH otrzymała nagrodę w wysokości 1 mln zł za innowacyjny i nowoczesny program kształcenia, zgodny z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji.

Studia jednolite magisterskie w Humanitas

Ważną datą w działalności Humanitas był październik 2011 roku. Wtedy to Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek WSH o utworzenie pierwszego w historii uczelni kierunku studiów jednolitych magisterskich – Prawa. Co ważne Prawo w WSH prowadzone jest w oparciu o niekonwencjonalny i innowacyjny program, który pozwala absolwentom uzyskać „klasyczną” wiedzę prawniczą dającą możliwość znalezienia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości, notariacie, administracji państwowej i samorządowej, przy jednoczesnym wyposażeniu ich w szeroką wiedzę z dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą oraz w kwalifikacje z zakresu ekonomii i zarządzania.

W 2013 roku Wyższa Szkoła Humanitas decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała oficjalną zgodę na uruchomienie Psychologii. Jest to drugi w historii uczelni kierunek jednolitych studiów magisterskich i kolejny tak prestiżowy. Jeszcze w tym samym roku Psychologia w Humanitas, podobnie jak Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, również została nagrodzona dofinansowaniem w wysokości 1 mln zł w konkursie MNiSW. WSH znalazła się w gronie laureatów jako​ jedna z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce, kształcących na kierunku o profilu ogólnoakademickim.

Elektroradiologia

Choć nazwa Humanitas często kojarzona jest ze studiami o profilu humanistycznym, WSH nie zamyka się wyłącznie w tak ciasnych ramach i stawia na wszechstronność i urozmaicenie oferty, a ponadto inwestowanie w kierunki przyszłościowe, dające przygotowanie do pełnienia konkretnego zawodu. W tym celu w 2014 roku otwarto pierwszy kierunek z pogranicza techniki i medycyny – Elektroradiologię. Kierunek ten jest prowadzony we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii.

Oddział Zagraniczny w Republice Czeskiej

Jednym z celów strategicznych Wyższej Szkoły Humanitas jest wielokierunkowy rozwój, w tym poszerzanie zakresu terytorialnego swojej działalności i umiędzynarodowienie Wyższej Szkoły Humanitas zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym. Dlatego też uczelnia w 2014 roku otworzyła zagraniczny Wydział Zamiejscowy w miejscowości Vsetin w Republice Czeskiej. Decyzję pozwalającą na utworzenie czeskiego Wydziału WSH wydał Minister Nauk i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanitas we Vsetinie utworzony został przez uczelnię w ścisłej współpracy z niepubliczną placówką edukacyjną Szkoła Średnia Kostka (Střední Škola Kostka), działającą na terenie miasta i powiatu Vsetin od 1991 roku. Wydział zlokalizowany jest w nowoczesnym gmachu głównym Szkoły Średniej Kostka, mieszczącym się w centrum miasta i posiadającym zaplecze dydaktyczne m.in. w postaci sal wykładowych, sal ćwiczeniowych, laboratoriów, biblioteki, hali sportowej, sal rekreacyjnych, stołówki, akademika i hotelu asystenckiego.

Humanitas obecnie

Akademia Humanitas to ponad 26 lat tradycji kształcenia! Humanitas była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu.

Akademia to 11 kierunków kształcenia, wiele specjalności, bogata oferta studiów podyplomowych, seminarium doktorskie oraz możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach – nauki prawne oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Humanitas to również dwa kierunki studiów MBA oraz studia LLM.

W ramach uczelni funkcjonują 2 filie zagraniczne w Czechach - we Vsetinie, gdzie realizowane są studia I i II stopnia na kierunku psychologia oraz w Pradze, gdzie realizowane są jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Od roku akademickiego 2021/2022 dwa kierunki studiów jednolitych magisterskich – prawo oraz psychologia są prowadzone również w nowej filii w Gliwicach. W 2022 r. Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała uprawnienia akademickie, a od 2023 r. w ofercie kształcenia filii w Gliwicach pojawiły się także studia podyplomowe na kierunkach: Kadry i płace, Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Administracja publiczna.

Dowodem skuteczności kształcenia są wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uczelni wyższych. Kierunki prawo i psychologia zajęły w 2022 roku I miejsce w Rankingu "Perspektyw" wśród uczelni niepublicznych w województwie śląskim. 

Uczelnia dysponuje znakomitą baza materialną i dydaktyczną, co sprawia, że studia w Humanitas są nie tylko wyzwaniem, ale także przyjemnością. Ważnym elementem programu kształcenia są zajęcia terenowe i praktyki studenckie realizowane w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.  

Nasi studenci mają możliwość działania w kołach naukowych, zdobywania certyfikatów i licencji, udziału w projektach edukacji praktycznej, w tym także w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Akademia Humanitas na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

Uczelni przyświeca hasło „Człowiek. To się liczy”.