Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Комп'ютерні науки

Навчання в Сосновці чи Ґлівіце!

Хочеш дізнатися деталі пропозиції заповни формy:
Контактний формуляр

Про спеціальність
O kierunku

Актуальна пропозиція та початок набору на навчання – 16.01.2024 r.

Університет "Humanitas" є офіційним освітнім партнером компанії CISCO, завдяки чому студенти спеціальності "Комп'ютерні науки" мають можливість взяти участь у курсі CCNA (Cisco Certified Network Associate) на спеціальних умовах.

Стрімкий розвиток нових технологій та сучасного обладнання вимагає висококваліфікованих кадрів у широкій сфері ІТ, що створює дуже хороші перспективи працевлаштування та розвитку для випускників ІТ-спеціальностей. Необхідність підготовки фахівців у цій галузі згадується в багатьох офіційних документах, в тому числі в Стратегії розвитку Сілезького воєводства "Сілезія 2020+". Автори Стратегії зазначають, що розвиток інформаційного суспільства, яке є новим етапом у розвитку суспільств, є викликом для Сілезького воєводства і важливим елементом у створенні сучасної економіки, заснованої на інноваціях та передових технологіях. Рудиментарним фактором розвитку інформаційного суспільства, а отже, і економіки, заснованої на знаннях, є інтелектуальний капітал, в тому числі капітал знань, навичок і компетенцій випускників ІТ-спеціальностей. Вивчення ІТ - це довгострокова інвестиція в майбутнє. За даними Європейської комісії, Польщі не вистачає від 30 000 до 50 000 програмістів. Звіт Центрального статистичного управління за 2018 рік ставить такий самий діагноз. Хоча в Польщі працює приблизно 430 000 ІТ-спеціалістів, їхня кількість не відповідає зростаючим потребам ринку праці[1]. ІТ-спеціалісти є дуже затребуваними фахівцями на ринку праці і можуть розраховувати на високу заробітну плату.

ІТ - це дисципліна, яка розвивається дуже динамічно, і немає жодної сфери життя, де б не використовувалися ІТ-системи та інструменти в меншій чи більшій мірі.

Спеціальність "Інформатика" орієнтована на людей, які хочуть брати участь у безперервному і постійному розвитку цієї дисципліни не тільки з точки зору теорії, але, перш за все, з точки зору практичного створення і використання нових технологій та ІТ-інструментів. Спеціальність підійде тим, чиї інтереси включають науку та технології, дозволяючи поєднувати сучасні знання та практичні навички для розвитку ІТ-компетенцій.

Навчання на спеціальності "Інформатика" в Університеті Humanitas адресована як випускникам середніх шкіл, які тільки обирають свій професійний шлях, так і людям, які вже працюють в ІТ-секторі, бажають підвищити кваліфікацію або здобути вищу освіту, що зумовлено потребою в підвищенні професійної кваліфікації та доповненні освіти адміністративного та бізнес-персоналу.

Навчальна програма передбачає передачу знань та формування навичок, серед іншого, з основ експлуатації, матеріалів та технологій, що використовуються в електронній промисловості та експлуатації електронних компонентів, що використовуються в інформатиці; цифрового представлення та обробки інформації в комп'ютерних системах; методів організації архітектури комп'ютерних систем; програмування та парадигм, а також методів та мов програмування; комп'ютерної графіки; створення баз даних або безпеки системи.

Навчання в галузі інформатики відбуватиметься у формі: лекцій, практичних занять, бесід, лекцій, лабораторних занять, семінарів, практичних занять та стажування. Заняття проводитимуться з використанням сучасних мультимедійних засобів та аудіовізуальної техніки.  Особливістю практичних занять буде активна участь студентів, яка забезпечуватиметься як індивідуально, так і в групах. Диференційовані форми навчання дозволять студентам проявити свою активність. Значний акцент у дидактичному процесі буде зроблено на навчанні практичним навичкам, а також на заняттях, що навчають навичкам, пов'язаним з професійною діяльністю. Окрім викладачів ВШГ, у заняттях братимуть участь практики - фахівці з різних галузей, передбачених навчальною програмою, які виступатимуть у ролі тьюторів. Практичні заняття, які становлять понад 50% занять, включених до навчальної програми, проводитимуть люди з практичним досвідом.

Воркшопний та вправовий характер занять дозволяє використовувати набуті знання у практичній діяльності, що здійснюється у вигляді кейс-стаді або симуляцій прийняття рішень. Завдяки сучасним комп'ютерним лабораторіям, оснащеним новітнім програмним забезпеченням (лабораторія адміністрування/програмування мережевих операційних систем, лабораторія прототипування IoT, мережева лабораторія, лабораторія веб-розробки), студенти мають можливість перевірити свої знання в практичній діяльності. Такий спосіб подачі матеріалу дозволяє студентам краще зрозуміти матеріал і має на меті підготувати їх до вирішення проблем і завдань, які чекають на них у професійній діяльності.

Випускники підготовлені до працевлаштування в компаніях як:

 • співробітники ІТ-відділів,
 • керівників ІТ-відділів,
 • ведення власного бізнесу,

Вибрані предмети:

 • Основи програмування
 • Операційні системи
 • Мови програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Алгоритми та структури даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Комп'ютерна графіка Проектування інформаційних систем
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Елементи штучного інтелекту
 • Колективне програмування
 • Управління безпекою обробки даних
 • Управління ІТ-проектами
 • Інформаційні технології в сучасних організаціях

[1] Л. Вонтор, Польщі все ще не вистачає програмістів. Університети не встигають за їхньою освітою, https://wyborcza.pl.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Akademia Humanitas jest oficjalnym partnerem edukacyjnym firmy CISCO, dzięki czemu studenci kierunku Informatyka mają możliwość uczestnictwa w kursie CCNA (Cisco Certified Network Associate) na preferencyjnych warunkach.

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie szeroko rozumianej informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom kierunku informatyka. O konieczności kształcenia specjalistów z tego zakresu mówi wiele oficjalnych dokumentów w tym między innymi Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Autorzy Strategii, wskazują, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, będącego nową fazą rozwoju społeczeństw, stanowi wyzwanie dla województwa śląskiego oraz jest ważnym elementem tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach. Rudymentarnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji gospodarki opartej na wiedzy, jest kapitał intelektualny, w tym kapitał wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów informatycznych. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Według Komisji Europejskiej w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Taką samą diagnozę przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Choć w Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, ich liczba nie zaspokaja rosnących potrzeb rynku pracy[1]. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Informatyka jest dyscypliną która rozwija się bardzo dynamicznie i nie ma obszaru życia, w którym w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywane są systemy i narzędzia IT.

Kierunek Informatyka skierowany jest do osób, które chcą brać udział w ciągłym i nieustającym rozwijaniu tej dyscypliny nie tylko w zakresie teorii, ale przede wszystkim w zakresie praktycznego tworzenia i wykorzystania nowych technologii i narzędzi informatycznych. Kierunek ten odpowiadać będzie osobom, których zainteresowania obejmują nauki ścisłe i techniczne pozwalające na połączenie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności  do rozwoju kompetencji informatycznych.

Studia na kierunku informatyka w Akademii Humanitas adresowane są zarówno do absolwentów szkół średnich dokonujących dopiero wyboru swojej drogi zawodowej, jak i osób już pracujących w sektorze IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć wykształcenie wyższe, co kształtowane jest potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wykształcenia przez kadry administracji i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje przekazanie wiedzy i kształtowania umiejętności między innymi  z zakresu podstaw funkcjonowania, materiałów i technologii stosowanych w przemyśle elektronicznym i działania elementów elektronicznych stosowanych w informatyce; cyfrowej reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach komputerowych; metod organizacji architektury systemów komputerowych; programowania i paradygmatów oraz metod i języków programowania; grafiki komputerowej; tworzenia baz danych czy bezpieczeństwa systemów.

Kształcenie na kierunku informatyka odbywać się będzie w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów, seminariów, warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i technik audiowizualnych.  Specyfiką zajęć praktycznych będzie aktywny udział studentów egzekwowany indywidualnie i zespołowo. Zróżnicowane formy nauczania pozwolą na aktywizowanie studentów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony będzie na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową. Obok wykładowców WSH udział w zajęciach (w charakterze prowadzących) wezmą praktycy – specjaliści z różnych dziedzin objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie studiów, prowadzone będą przez osoby z doświadczeniem praktycznym.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie (laboratorium administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi/programowania, laboratorium prototypowe IoT, laboratorium sieciowe, laboratorium Web development) studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy w działaniach praktycznych. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • pracowników działów IT,
 • kierowników działów IT,
 • prowadzenia własnej działalności,

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Informatyka w nowoczesnych organizacjach

[1] Ł. Wątor, W Polsce wciąż brakuje programistów. Uczelnie nie nadążają z ich kształceniem, https://wyborcza.pl.

 

Спеціалізація
Specjalność

Інженерія IoT (Інтернет речей)

Метою спеціалізації є підготовка фахівців високого рівня до застосування новітніх ІТ та комунікаційних засобів, як в автоматичній взаємодії (пристрій-пристрій), так і для реалізації людино-машинного інтерфейсу (HMI), в додатках "інтелектуальних" систем, основою яких є філософія Інтернету речей та Інтернету послуг.

Студент дізнається про сучасні тенденції оснащення повсякденних предметів і пристроїв можливістю отримувати та обробляти дані з навколишнього середовища, а також можливістю спілкуватися та співпрацювати через мережу.

Функції та інформація, що надаються "речами", за певних умов стають доступними як веб-сервіси (найчастіше в рамках так званої сервіс-орієнтованої архітектури SOA) або джерела даних (найчастіше доступні в Інтернеті, включаючи так званий семантичний Інтернет). Ці функції також надаються соціальними сервісами, так званими Web 2.0. Приклади областей застосування включають "розумні" будівлі, нове покоління пристроїв загального призначення, мережі "автомобіль-автомобіль" і "автомобіль-інфраструктура", телематика, телеметрія, телемедицина, спеціальні мережі, віртуальні лабораторії, розподілений моніторинг, інструменти соціального співробітництва через Інтернет та багато інших.

Адреси спеціальностей:
Спеціалізація IoT Engineering ("Інтернет речей") орієнтована на людей, чиї інтереси коливаються навколо ІТ-технологій, а особливо на тих, хто "в курсі" технологічних інновацій. Для людей, які цікавляться ІТ, Інтернетом та цифровим світом

 Профіль випускника:

 • Випускник спеціалізації здобуде знання, навички та соціальні компетенції, необхідні для
 • створення прототипів IoT-пристроїв за допомогою інструментів CAD та 3D-друку
 • використання інтелектуальних технологій для збору та обробки даних
 • програмування мікроконтролерів та пристроїв за допомогою операційних систем
 • використання готових бібліотек, корисних для проектування IoT,
 • створення IoT-додатків для мобільних пристроїв, а також навчиться створювати додатки мовою Python на мікрокомп'ютерах Raspberry Pi3

Методи навчання:

 • лабораторні роботи,
 • вправи,
 • розмовні заняття,
 • лекції,
 • аналіз конкретних ситуацій
 • симуляції прийняття рішень,
 • лекції
 • семінари
 • практичні воркшопи,
 • професійна практика

Вибрані предмети за спеціалізацією:

 • Основи Інтернету речей,
 • Мережева інфраструктура для Інтернету речей,
 • Архітектура рішень Інтернету речей,
 • Елементи штучного інтелекту,
 • Операційні системи,
 • Мови програмування.
 • Професійні перспективи

Випускники спеціалізації IoT Engineering ("Інтернет речей") можуть працювати в:

 • виробничих компаніях,
 • лабораторії
 • дослідницьких центрах,
 • консалтингових компаніях.

__________________________________________________________________________________________________

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Celem specjalności jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych. 

Adresaci specjalności:
Specjalność Inżynieria IoT ( Internet rzeczy) skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, a w szczególności dla osób będących „na czasie” z nowinkami technologicznymi. Dla ludzi zainteresowanych informatyką, Internetem, światem cyfrowym.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności będzie nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • prototypowania urządzeń IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D,
 • wykorzystywania inteligentnych technologii do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania,
 • programowania mikrokontrolerów oraz urządzeń z systemami operacyjnymi,
 • wykorzystywania gotowych bibliotek, przydatnych do projektowania IoT,
 • tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Metody kształcenia:

 • laboraoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Infrastruktura sieciowa dla Internetu Rzeczy,
 • Architektura rozwiązań Internetu Rzeczy,
 • Elementy sztucznej inteligencji,
 • Systemy operacyjne,
 • Języki programowania.
 • Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalnościInżynieria IoT ( Internet rzeczy) może pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 •  laboratoriach,
 • ośrodkach badawczych,
 • firmach konsultingowych.

Оплати
Opłaty

oplata wpisowa 400 zł - вступний внесок 400 зл 

 

Детально про правила прийому на навчання
Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

1. Зареєструйся на навчання заповнюючи анкету за посиланням – Зареєструватись

2. Підготуй документи:

 • особиста анкета (анкета буде підготовлена рекрутером)
 • ксерокопію свідоцтва/атестату про здобуття повної загальної середньої освіти та апостиль (документ повинен містити завірений переклад на польську мову)
 • дві підписані кольорові фотографії для студентського квитка, розмір 3,5 см x 4,5 см (згідно з вимогами для паспорта),
 • підтвердження здійснення необхідних платежів.

3. Зробіть оплату за навчання:
(платежі здійснювати з розбірливо введеними ім'ям, прізвищем та адресою)

 • плата за ID карту студента - 0 злотих,
 • реєстраційний внесок – 400 злотих,
 • оплата за семестр чи рік повністю.

Банківська інформація для переказу коштів:
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Оберіть форму підписання фінансової угоди.
Варіант 1: Заповнені документи потрібно особисто доставити до Відділу Міжнародних Відносин каб. 107 в Академії Humanitas у місті Сосновці
Варіант 2: Заповнені документи надсилайте на електронну адресу international@humanitas.edu.pl і очікуйте електронного листа від нас.

Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!

Biuro Wpsółpracy z Zagranicą/ Відділ міжнародної співпраці (каб.107)
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl

__________________________________________________________________________________

 

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zostanie przygotowany przez pracownika rekrutacji)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie przysięgłe na język polski)
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla paszportu),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką – 0 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 400 zł,
 • wpłata z góry za cały semestr lub rok

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.
Wariant 1: Skompletowane dokumenty dostarcz osobiście do Biura Współpracy z Zagranicą (pok. 107) w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu
Wariant 2: Skompletowane dokumenty wyślij na adres e mail: international@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Biuro Współpracy z Zagranicą / International Cooperation Office
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl