Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Комп'ютерні науки

Хочеш дізнатися деталі пропозиції заповни формy: Контактний формуляр

Про спеціальність
O kierunku

 

Актуальна пропозиція на 2024/2025 навчальний рік

РЕЄСТРУЙСЯ (натисни тут)

Університет "Humanitas" є офіційним освітнім партнером компанії CISCO, завдяки чому студенти спеціальності "Комп'ютерні науки" мають можливість взяти участь у курсі CCNA (Cisco Certified Network Associate) на спеціальних умовах.

Стрімкий розвиток нових технологій та сучасного обладнання вимагає висококваліфікованих кадрів у широкій сфері ІТ, що створює дуже хороші перспективи працевлаштування та розвитку для випускників ІТ-спеціальностей. Необхідність підготовки фахівців у цій галузі згадується в багатьох офіційних документах, в тому числі в Стратегії розвитку Сілезького воєводства "Сілезія 2020+". Автори Стратегії зазначають, що розвиток інформаційного суспільства, яке є новим етапом у розвитку суспільств, є викликом для Сілезького воєводства і важливим елементом у створенні сучасної економіки, заснованої на інноваціях та передових технологіях. Рудиментарним фактором розвитку інформаційного суспільства, а отже, і економіки, заснованої на знаннях, є інтелектуальний капітал, в тому числі капітал знань, навичок і компетенцій випускників ІТ-спеціальностей. Вивчення ІТ - це довгострокова інвестиція в майбутнє. За даними Європейської комісії, Польщі не вистачає від 30 000 до 50 000 програмістів. Звіт Центрального статистичного управління за 2018 рік ставить такий самий діагноз. Хоча в Польщі працює приблизно 430 000 ІТ-спеціалістів, їхня кількість не відповідає зростаючим потребам ринку праці[1]. ІТ-спеціалісти є дуже затребуваними фахівцями на ринку праці і можуть розраховувати на високу заробітну плату.

ІТ - це дисципліна, яка розвивається дуже динамічно, і немає жодної сфери життя, де б не використовувалися ІТ-системи та інструменти в меншій чи більшій мірі.

Спеціальність "Інформатика" орієнтована на людей, які хочуть брати участь у безперервному і постійному розвитку цієї дисципліни не тільки з точки зору теорії, але, перш за все, з точки зору практичного створення і використання нових технологій та ІТ-інструментів. Спеціальність підійде тим, чиї інтереси включають науку та технології, дозволяючи поєднувати сучасні знання та практичні навички для розвитку ІТ-компетенцій.

Навчання на спеціальності "Інформатика" в Університеті Humanitas адресована як випускникам середніх шкіл, які тільки обирають свій професійний шлях, так і людям, які вже працюють в ІТ-секторі, бажають підвищити кваліфікацію або здобути вищу освіту, що зумовлено потребою в підвищенні професійної кваліфікації та доповненні освіти адміністративного та бізнес-персоналу.

Навчальна програма передбачає передачу знань та формування навичок, серед іншого, з основ експлуатації, матеріалів та технологій, що використовуються в електронній промисловості та експлуатації електронних компонентів, що використовуються в інформатиці; цифрового представлення та обробки інформації в комп'ютерних системах; методів організації архітектури комп'ютерних систем; програмування та парадигм,
а також методів та мов програмування; комп'ютерної графіки; створення баз даних або безпеки системи.

Навчання в галузі інформатики відбуватиметься у формі: лекцій, практичних занять, бесід, лекцій, лабораторних занять, семінарів, практичних занять та стажування. Заняття проводитимуться з використанням сучасних мультимедійних засобів та аудіовізуальної техніки.  Особливістю практичних занять буде активна участь студентів, яка забезпечуватиметься як індивідуально, так і в групах. Диференційовані форми навчання дозволять студентам проявити свою активність. Значний акцент у дидактичному процесі буде зроблено на навчанні практичним навичкам, а також на заняттях, що навчають навичкам, пов'язаним з професійною діяльністю. Окрім викладачів ВШГ, у заняттях братимуть участь практики - фахівці з різних галузей, передбачених навчальною програмою, які виступатимуть у ролі тьюторів. Практичні заняття, які становлять понад 50% занять, включених до навчальної програми, проводитимуть люди з практичним досвідом.

Воркшопний та вправовий характер занять дозволяє використовувати набуті знання у практичній діяльності, що здійснюється у вигляді кейс-стаді або симуляцій прийняття рішень. Завдяки сучасним комп'ютерним лабораторіям, оснащеним новітнім програмним забезпеченням (лабораторія адміністрування/програмування мережевих операційних систем, лабораторія прототипування IoT, мережева лабораторія, лабораторія веб-розробки), студенти мають можливість перевірити свої знання в практичній діяльності. Такий спосіб подачі матеріалу дозволяє студентам краще зрозуміти матеріал і має на меті підготувати їх до вирішення проблем і завдань, які чекають на них у професійній діяльності.

Випускники підготовлені до працевлаштування в компаніях як:

 • співробітники ІТ-відділів,
 • керівників ІТ-відділів,
 • ведення власного бізнесу,

Вибрані предмети:

 • Основи програмування
 • Операційні системи
 • Мови програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Алгоритми та структури даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Комп'ютерна графіка Проектування інформаційних систем
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Елементи штучного інтелекту
 • Колективне програмування
 • Управління безпекою обробки даних
 • Управління ІТ-проектами
 • Інформаційні технології в сучасних організаціях

[1] Л. Вонтор, Польщі все ще не вистачає програмістів. Університети не встигають за їхньою освітою, https://wyborcza.pl.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualna oferta na rok akademicki 2024/2025

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Akademia Humanitas jest oficjalnym partnerem edukacyjnym firmy CISCO, dzięki czemu studenci kierunku Informatyka mają możliwość uczestnictwa w kursie CCNA (Cisco Certified Network Associate) na preferencyjnych warunkach.

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie szeroko rozumianej informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom kierunku informatyka. O konieczności kształcenia specjalistów z tego zakresu mówi wiele oficjalnych dokumentów w tym między innymi Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Autorzy Strategii, wskazują, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, będącego nową fazą rozwoju społeczeństw, stanowi wyzwanie dla województwa śląskiego oraz jest ważnym elementem tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zaawansowanych technologiach. Rudymentarnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji gospodarki opartej na wiedzy, jest kapitał intelektualny, w tym kapitał wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów informatycznych. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Według Komisji Europejskiej w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Taką samą diagnozę przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Choć w Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, ich liczba nie zaspokaja rosnących potrzeb rynku pracy[1]. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Informatyka jest dyscypliną która rozwija się bardzo dynamicznie i nie ma obszaru życia, w którym w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywane są systemy i narzędzia IT.

Kierunek Informatyka skierowany jest do osób, które chcą brać udział w ciągłym i nieustającym rozwijaniu tej dyscypliny nie tylko w zakresie teorii, ale przede wszystkim w zakresie praktycznego tworzenia i wykorzystania nowych technologii i narzędzi informatycznych. Kierunek ten odpowiadać będzie osobom, których zainteresowania obejmują nauki ścisłe i techniczne pozwalające na połączenie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności  do rozwoju kompetencji informatycznych.

Studia na kierunku informatyka w Akademii Humanitas adresowane są zarówno do absolwentów szkół średnich dokonujących dopiero wyboru swojej drogi zawodowej, jak i osób już pracujących w sektorze IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć wykształcenie wyższe, co kształtowane jest potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wykształcenia przez kadry administracji i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje przekazanie wiedzy i kształtowania umiejętności między innymi  z zakresu podstaw funkcjonowania, materiałów i technologii stosowanych w przemyśle elektronicznym i działania elementów elektronicznych stosowanych w informatyce; cyfrowej reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach komputerowych; metod organizacji architektury systemów komputerowych; programowania i paradygmatów oraz metod i języków programowania; grafiki komputerowej; tworzenia baz danych czy bezpieczeństwa systemów.

Kształcenie na kierunku informatyka odbywać się będzie w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów, seminariów, warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i technik audiowizualnych.  Specyfiką zajęć praktycznych będzie aktywny udział studentów egzekwowany indywidualnie i zespołowo. Zróżnicowane formy nauczania pozwolą na aktywizowanie studentów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony będzie na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową. Obok wykładowców WSH udział w zajęciach (w charakterze prowadzących) wezmą praktycy – specjaliści z różnych dziedzin objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie studiów, prowadzone będą przez osoby z doświadczeniem praktycznym.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie (laboratorium administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi/programowania, laboratorium prototypowe IoT, laboratorium sieciowe, laboratorium Web development) studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy w działaniach praktycznych. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • pracowników działów IT,
 • kierowników działów IT,
 • prowadzenia własnej działalności,

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Programowanie zespołowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Informatyka w nowoczesnych organizacjach

[1] Ł. Wątor, W Polsce wciąż brakuje programistów. Uczelnie nie nadążają z ich kształceniem, https://wyborcza.pl.

 

Спеціалізація
Specjalność

Інженерія IoT (Інтернет речей)

Метою спеціалізації є підготовка фахівців високого рівня до застосування новітніх ІТ та комунікаційних засобів, як в автоматичній взаємодії (пристрій-пристрій), так і для реалізації людино-машинного інтерфейсу (HMI), в додатках "інтелектуальних" систем, основою яких є філософія Інтернету речей та Інтернету послуг.

Студент дізнається про сучасні тенденції оснащення повсякденних предметів і пристроїв можливістю отримувати та обробляти дані з навколишнього середовища, а також можливістю спілкуватися та співпрацювати через мережу.

Функції та інформація, що надаються "речами", за певних умов стають доступними як веб-сервіси (найчастіше в рамках так званої сервіс-орієнтованої архітектури SOA) або джерела даних (найчастіше доступні в Інтернеті, включаючи так званий семантичний Інтернет). Ці функції також надаються соціальними сервісами, так званими Web 2.0. Приклади областей застосування включають "розумні" будівлі, нове покоління пристроїв загального призначення, мережі "автомобіль-автомобіль" і "автомобіль-інфраструктура", телематика, телеметрія, телемедицина, спеціальні мережі, віртуальні лабораторії, розподілений моніторинг, інструменти соціального співробітництва через Інтернет та багато інших.

Адресати спеціалізації:
Спеціалізація IoT Engineering ("Інтернет речей") орієнтована на людей, чиї інтереси коливаються навколо ІТ-технологій, а особливо на тих, хто "в курсі" технологічних інновацій. Для людей, які цікавляться ІТ, Інтернетом та цифровим світом

 Профіль випускника:

 • Випускник спеціалізації здобуде знання, навички та соціальні компетенції, необхідні для
 • створення прототипів IoT-пристроїв за допомогою інструментів CAD та 3D-друку
 • використання інтелектуальних технологій для збору та обробки даних
 • програмування мікроконтролерів та пристроїв за допомогою операційних систем
 • використання готових бібліотек, корисних для проектування IoT,
 • створення IoT-додатків для мобільних пристроїв, а також навчиться створювати додатки мовою Python на мікрокомп'ютерах Raspberry Pi3

Методи навчання:

 • лабораторні роботи,
 • вправи,
 • розмовні заняття,
 • лекції,
 • аналіз конкретних ситуацій
 • симуляції прийняття рішень,
 • лекції
 • семінари
 • практичні воркшопи,
 • професійна практика

Вибрані предмети за спеціалізацією:

 • Основи Інтернету речей,
 • Мережева інфраструктура для Інтернету речей,
 • Архітектура рішень Інтернету речей,
 • Елементи штучного інтелекту,
 • Операційні системи,
 • Мови програмування.
 • Професійні перспективи

Випускники спеціалізації IoT Engineering ("Інтернет речей") можуть працювати в:

 • виробничих компаніях,
 • лабораторії
 • дослідницьких центрах,
 • консалтингових компаніях.

__________________________________________________________________________________________________

Inżynieria IoT ( Internet rzeczy)

Celem specjalności jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna (HMI), w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których fundamentem jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Student pozna aktualne trendy wyposażania przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w możliwość pobierania i przetwarzania danych z otoczenia oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych. 

Adresaci specjalności:
Specjalność Inżynieria IoT ( Internet rzeczy) skierowana jest do osób, których zainteresowania oscylują wokół technologii IT, a w szczególności dla osób będących „na czasie” z nowinkami technologicznymi. Dla ludzi zainteresowanych informatyką, Internetem, światem cyfrowym.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności będzie nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • prototypowania urządzeń IoT z wykorzystaniem narzędzi CAD i druku 3D,
 • wykorzystywania inteligentnych technologii do pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania,
 • programowania mikrokontrolerów oraz urządzeń z systemami operacyjnymi,
 • wykorzystywania gotowych bibliotek, przydatnych do projektowania IoT,
 • tworzenia aplikacji IoT na urządzenia mobilne, a także dowie się jak tworzyć aplikacje w języku Python na mikro komputerach Raspberry Pi3.

Metody kształcenia:

 • laboraoria,
 • ćwiczenia,
 • konwersatoria,
 • lektoraty,
 • case study,
 • symulacje decyzyjne,
 • wykłady,
 • seminaria,
 • warsztaty praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Infrastruktura sieciowa dla Internetu Rzeczy,
 • Architektura rozwiązań Internetu Rzeczy,
 • Elementy sztucznej inteligencji,
 • Systemy operacyjne,
 • Języki programowania.
 • Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Inżynieria IoT ( Internet rzeczy) może pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 •  laboratoriach,
 • ośrodkach badawczych,
 • firmach konsultingowych.

Оплати
Opłaty

INFORMATYKA, studia I stopnia inżynierskie Opłaty - do pobrania >>  - ІНФОРМАТИКА навчання І ступеня (інженер) Оплата -  завантажити >>

Детально про правила прийому на навчання
Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

1. Зареєструйся на навчання заповнюючи анкету за посиланням – Зареєструватись


2. Підготуй документи:

 • особиста анкета (анкета буде підготовлена рекрутером)
 • ксерокопію свідоцтва/атестату про здобуття повної загальної середньої освіти та апостиль (документ повинен містити завірений переклад на польську мову)
 • дві підписані кольорові фотографії для студентського квитка, розмір 3,5 см x 4,5 см (згідно з вимогами для паспорта),
 • підтвердження здійснення необхідних платежів.

3. Зробіть оплату за навчання:
(платежі здійснювати з розбірливо введеними ім'ям, прізвищем та адресою)

 • плата за ID карту студента - 22 PLN,
 • Вступний внесок - 85 PLN
 • оплата за семестр чи рік повністю.

Банківська інформація для переказу коштів:
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW


4. Оберіть форму підписання фінансової угоди.
Варіант 1: документи потрібно особисто доставити до Відділу Міжнародних Відносин каб. 107 в Академії Humanitas у місті Сосновці
Варіант 2: документи надсилайте на електронну адресу international@humanitas.edu.pl і очікуйте електронного листа від нас.


Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!


Biuro Współpracy Międzynarodowej/ Відділ міжнародної співпраці (каб.107)
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl
__________________________________________________________________________________

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online


2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zostanie przygotowany przez pracownika rekrutacji)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie przysięgłe na język polski)
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla paszportu),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 PLN
 • opłata rekrutacyjna - 85 PLN
 • wpłata z góry za cały semestr lub rok

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW


4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.
Wariant 1: dokumenty dostarcz osobiście do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 107) w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu
Wariant 2: dokumenty wyślij na adres e mail: international@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!


Biuro Współpracy Międzynarodowej / International Cooperation Office
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl

Forma studiów / Форма навчання

Наш Університет пропонує різноманітні форми навчання, адаптовані до потреб наших студентів.

Стаціонарна форма навчання:
У нашому Університеті ми пропонуємо стаціонарну форму навчання, які проводяться в аудиторіях головної будівлі у місті Сосновці. Перший рік навчання проводиться українською мовою, що дозволяє студентам поступово адаптуватися до нового академічного середовища. У наступні два роки заняття проводяться польською мовою, що сприяє інтеграції студентів та розширенню їхніх мовних компетенцій.

Незалежно від форми навчання, наш Університет забезпечує високий рівень освіти, підтримку з боку досвідчених викладачів та доступ до сучасних освітніх ресурсів. Приєднуйтеся до нашого динамічного академічного середовища і розпочніть свій шлях до успіху вже сьогодні!
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nasza Uczelnia oferuje różnorodne formy studiów, dostosowane do potrzeb naszych studentów.

Studia stacjonarne:
Na naszej Uczelni oferujemy studia stacjonarne, które prowadzone są w salach wykładowych w głównej siedzibie w Sosnowcu. Pierwszy rok studiów prowadzony jest w języku ukraińskim, umożliwiając studentom stopniowe dostosowanie się do nowego środowiska akademickiego. W kolejnych dwóch latach zajęcia są prowadzone w języku polskim, co ułatwia studentom integrację i poszerzenie swoich kompetencji językowych.

Niezależnie od formy studiów nasza Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania, wsparcie ze strony doświadczonych wykładowców oraz dostęp do nowoczesnych zasobów edukacyjnych. Dołącz do naszego dynamicznego środowiska akademickiego i rozpocznij swoją drogę ku sukcesowi już dziś!