Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychology MSc / Magister psychologii

 Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Studia ONLINE dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą to unikatowy program Wyższej Szkoły Humanitas.     

O przyjęcie na studia  mogą starać się Polacy mieszkający za granicą, zainteresowani podjęciem  jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia w trybie niestacjonarnym  w języku polskim. Na studia mogą aplikować osoby, które zrealizowały cały program  kształcenia na poziomie szkoły średniej w Polsce lub osoby, których świadectwa maturalne uzyskane poza granicami Polski zostały uznane za równoważne polskiemu dokumentowi na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji.   

Dla kogo?

Psychologia to kierunek dla osób interesujących się biologią, medycyną, życiem społecznym. Studia psychologiczne dają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ról zawodowych związanych do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Dyplom psychologa otwiera drzwi do kariery w ochronie zdrowia, profilaktyce, wychowaniu czy edukacji, ale także w profesjach związanych z psychologią biznesu, pracy, organizacji i marketingu. Psychologia to idealna propozycja dla osób zafascynowanych złożonością i możliwościami ludzkiej psychiki lub chcących pomagać innym.

 

Gdzie znajdziesz pracę?                                                                     

Absolwent kierunku psychologia znajdzie pracę:

 • w ochronie zdrowia,
 • w ośrodkach penitencjarnych,
 • w służbach wojskowych i policyjnych,
 • w marketingu, reklamie, mediach,
 • w instytucjach resocjalizacyjnych: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych itp.
 • w przedsiębiorstwach.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Coaching,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia,
 • Profesjologia i techniki rozwoju osobowości,
 • Psychologia marketingu i reklamy,
 • Psychologia sądowa,
 • Psychologia stresu,
 • Psychologia twórczości.

Specjalność

Psychologia zdrowia/ Health Psychology

Cel specjalności                                                                       

Psychologia zdrowia jest  dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, gdzie wiedzę psychologiczną stosuje się do zagadnień zdrowia, choroby i promocji zdrowia.

Specjalność przygotowuje studenta do pełnienia roli psychologa w obszarze  zdrowia psychicznego człowieka postrzeganego w zakresie normy, jak i przypadku klinicznego.

Absolwent specjalności otrzyma akademicką wiedzę z zakresu psychologii medycznej, neuropsychologii, psychiatrii, neurologii. Zapozna się  z  modelami i założeniami psychologii zdrowia potrzebnymi przy profesjonalnej pomocy psychologicznej, zdrowia i choroby w paradygmacie stresu psychologicznego oraz promowania zdrowego stylu życia. Ponadto studenci posiądą umiejętności stosowania metod terapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych w procesie zdrowienia.

Absolwent zdobędzie  umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych kształtowanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych  w kontakcie z pacjentem.

Sylwetka absolwenta    

Absolwent specjalności psychologia zdrowia:

 • posiada pogłębioną wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu stanu psychiki na stan zdrowia somatycznego,
 • zna kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych i potrafi stosować  narzędzia psychologiczne w diagnozowaniu problemu i udzielaniu adekwatnej do sytuacji pomocy psychologicznej oraz potrafi podejmować działania w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia,
 • posiada umiejętności stosowania technik głównych szkół psychoterapii u chorych somatycznie.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Rola psychologa w trakcie leczenia onkologicznego,
 • Choroby somatyczne u dzieci i młodzieży (diagnoza i sposoby pracy terapeutycznej),
 • Pomoc psychologiczna jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i kryzysy życiowe,
 • Zaburzenia odżywiania (problem na pograniczu psychologii i medycyny),
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w podeszłym wieku (diagnoza i rehabilitacja psychologiczna),
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji żałoby i straty,
 • Postępowanie z pacjentem z deficytem neurologicznym,
 • Emocje- diagnoza, zaburzenia, terapia,
 • Cyberrehabilitacja (neurofeedback, kinect),
 • Zachowania prozdrowotne w ujęciu psychologicznym,
 • Psychofarmakologia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Psychologia zdrowia posiada szerokie możliwości rozwoju  kariery zawodowej w obszarze zdrowia publicznego, prewencji i profilaktyki, promocji zdrowia, medycyny psychosomatycznej.

Instytucje w których absolwent może podjąć zatrudnienie w:

 • poradniach rodzinnych i małżeńskich, młodzieżowych,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej, pomocy psychologicznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną,
 • szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne,
 • w ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi,
 • w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych,
 • w zespołach zajmujących się promocją zdrowia,
 • w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami z  zakresu psychologii zdrowia.

Organizacja zajęć

Magister psychologii -studia jednolite magisterskie (tryb niestacjonarny, w ramach 3,5 letniej indywidualnej ścieżki studiowania)

Zajęcia realizowane w 100 % za pomocą platformy edukacyjnej Click Meeting w rzeczywistym czasie. Niezbędne do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie urządzenia technicznego umożliwiającego komunikację za pośrednictwem platformy edukacyjnej, w tym słuchawki i mikrofon.

1) 8 zjazdów w semestrze, zajęcia dwa razy w miesiącu  (sobota, niedziela od godz. 8:00 do 20:00),

2) zajęcia w tygodniu, wtorek, środa (od 18:30 do 21:30).                                                                                                                

Uczelnia w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji zajęć.

 

Opłaty

 


Psychologia studia jednolite magisterskie

tryb niestacjonarny
 

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia: 

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego) 
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.
 • umowa o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego (1000 zł), bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok. 

KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

 

4. Wyślij komplet dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@humanitas.edu.pl 

5.  Po wysłaniu dokumentów rekrutacyjnch na adres mailowy otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)