Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy” 

 

Akademia Humanitas w Sosnowcu oraz Fundacja „Humanitas” rozpoczynają nabór zgłoszeń do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się 13 czerwca 2024 roku. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w terminie do 17 maja 2024 roku.

Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Zgodnie z Regulaminem, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie lub badania naukowe w dyscyplinie „nauki prawne” (np. dziekani wydziałów prawa, dyrektorzy instytutów / katedr nauk prawnych), a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatem do nagrody może być:

 

1) sędzia,

2) prokurator,

3) adwokat / radca prawny,

4) notariusz,

5) naukowiec prowadzący badania i/lub działalność dydaktyczną w dyscyplinie „nauki prawne”.

 

 Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić więcej niż jedną kandydaturę.

 

Zgłoszenia – w terminie do 17 maja 2024 roku – należy przesyłać na formularzu konkursowym na adres e-mail: temida@humanitas.edu.pl  (formularz dostępny poniżej).

Zachęcamy reprezentantów zawodów prawniczych, by zgłaszali do Konkursu znane im, zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości osoby, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa. Promowanie zasad i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości jest obecnie niezwykle istotne. Liczymy na to, że środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości przedstawi wiele wartościowych kandydatur osób, które takie zasady i wartości propagują, a Konkurs stanowił będzie – już po raz kolejny - forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

 

W I edycji Konkursu Kapituła wyróżniła prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W II edycji Konkursu nagrody otrzymali: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Mariusz Krasoń, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017–2022. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Oleg Marcinowski.

W III edycji Nagroda „Złotej Temidy” przyznana została Waldemarowi Żurkowi, Sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzynie Kwiatkowskiej, prezesce Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów „Lex Super Omnia” oraz prof. Stanisławowi Wrzoskowi, przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2021-2023. Nagrodą specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” uhonorowano adwokata Pawła Matyję, rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

 

Nagrodę w Konkursie przyznaje Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. wybitni naukowcy reprezentujący nauki prawne, sędziowie, prokuratorzy oraz uznane autorytety środowisk prawniczych.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

 

Dodatkowe informacje: 32 363 12 00, temida@humanitas.edu.pl

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

wersja PDF TUTAJ

wersja DOC TUTAJ