Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Rusza II edycja Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Fundacja „Humanitas” rozpoczynają nabór zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się 9 czerwca 2022 roku. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. W ubiegłym roku w Konkursie wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusza, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.      

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (Laureat I edycji Konkursu), prof. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Zgodnie z Regulaminem, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie lub badania naukowe w dyscyplinie „nauki prawne” (np. dziekani wydziałów prawa, dyrektorzy instytutów / katedr nauk prawnych), a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatem do nagrody może być:

1) sędzia,

2) prokurator,

3) adwokat / radca prawny,

4) notariusz,

5) naukowiec prowadzący badania i/lub działalność dydaktyczną w dyscyplinie „nauki prawne”.

Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić więcej niż jedną kandydaturę.

Zgłoszenia – w terminie do 29 kwietnia 2022 roku – należy przesyłać na formularzu konkursowym na adres e-mail: temida@humanitas.edu.pl (formularz dostępny poniżej).

Zachęcamy reprezentantów zawodów prawniczych, by zgłaszali do Konkursu znane im, zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości osoby, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa. Promowanie zasad i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości jest obecnie niezwykle istotne. Liczymy na to, że środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości przedstawi wiele wartościowych kandydatur osób, które takie zasady i wartości propagują, a Konkurs stanowił będzie – już po raz kolejny - forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

wersja PDF TUTAJ

wersja DOC TUTAJ