Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Witamy w Sosnowcu

 

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy powstał w styczniu 2015 roku z inicjatywy Władz Wyższej Szkoły Humanitas.
Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca Pan Arkadiusz Chęciński.
Organizatorem SUD jest Wyższa Szkoła Humanitas.
Nadzór merytoryczny i finansowy nad działaniami Uniwersytetu sprawuje Kanclerz Uczelni.

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Co?

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy WSH to comiesięczne wykłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty, eventy rodzinne, wyjazdy naukowo-dydaktyczne oraz inne ciekawe i rozwijające aktywności!

Celem działalności Uniwersytetu jest inspirowanie dzieci do poszukiwań własnych zainteresowań poprzez odkrywanie przed nimi różnorodności świata nauki, sztuki i kultury.

W czasie, gdy młodzi badacze zgłębiają tajniki wiedzy, kultury i sztuki, ich rodzice mogą wziąć udział w spotkaniach Akademii Rozwoju Rodzica Humanitas.

Wszelkie zadania organizacyjne związane z działalnością Uniwersytetu (rekrutacja, kontakt ze studentami, trenerami, organizacja aktywności itp.) leżą w rękach koleżanek zatrudnionych w zlokalizowanym w strukturze Uczelni (jednostka ogólnouczelniana) Uniwersytecie Międzypokoleniowym.

Dla kogo?

Zajęcia uniwersyteckie skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat, ciekawych świata i nie bojących się zadawać pytań.

Istnieje również możliwość zapisania młodszych dzieci - decyzja o możliwości udziału w zajęciach dziecka młodszego należy do rodzica/opiekuna prawnego.

Gdzie?

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy działa w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas zlokalizowanej w samym centrum Sosnowca, przy ul. Jana Kilińskiego 43.

To właśnie tutaj, w naszej pięknej auli im. prof. Kupisiewicza, a także nowoczesnych salach edukacyjnych i laboratoriach odbywa się większość zajęć, w których mogą uczestniczyć nasi mali studenci.

To stąd zastępy małych studentów wyruszają w różne części kraju w ramach organizowanych wyjazdów naukowo-dydaktycznych i wycieczek krajoznawczych. Piękna nasza Polska cała!

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w cyklu roku akademickiego tj. na przełomie lat kalendarzowych - od października do czerwca, raz w miesiącu, w soboty w godzinach porannych i dopołudniowych. Harmonogramy aktualnych w danym roku akademickim wykładów, warsztatów oraz innych aktywności publikowane są w obszarze DLA STUDENTA.

Organizacja zajęć - Opłaty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Pracujemy w oparciu o cykl roku akademickiego.
Studenci Sosnowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego WSH zapisani na dany rok akademicki mogą wziąć udział:

 • w 8 wykładach organizowanych w okresie październik - czerwiec (1 wykład w miesiącu). Wykłady są jedną z podstawowych form udziału w zajęciach Uniwersytetu w danym roku akademickim, w których udział finansuje opłata roczna dot. każdego z dwóch możliwych do wyboru planuów studiów (PS nr 1 i PS nr 2),
 • w 8 warsztatach zaplanowanych i dostępnych wyłącznie dla studentów SUD odbywających zajęcia wg rocznego Planu Studiów nr 2 (PS nr 2),
 • w wybranych warsztatach, wycieczkach, wyjazdach naukowo-dydaktycznych, itp. które organizowane są jako aktywności dodatkowe (płatne poza planem rocznym), na które obowiązują odrębne zapisy dokonywane w trakcie roku,
 • we wszystkich aktywnościach organizowanych przez Uczelnię (konkursach, konferencjach, spotkaniach), na które pracownicy Uniwersytetu Międzypokoleniowego zapraszają studentów SUD i ich rodziców/opiekunów w trakcie roku akademickiego.

OPŁATY

Opłata roczna/wpisowa na rok akademicki 2021/2022 wynosi:

 • 150 zł/os. w rocznym Planie Studiów nr 1,
 • 400 zł/os. w rocznym Planie Studiów nr 2.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny, opłata roczna przy zapisie na zajęcia Uniwersyetu kolejnego dziecka podlega rabatowi w wysokości 10%!

Opłaty za uczestnictwo Studentów SUD w dodatkowych ponad wybrany roczny plan studiów warsztatach i innych aktywnościach fakultatywnych w danym roku akademickim uzgadnianie są indywidualnie dla danej formy. Informacja podawana jest razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu naboru w strefie AKTUALNOŚCI SUD.

Wszelkie opłaty związane z udziałem dziecka w zajęciach Sosnowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego WSH należy wnosić na konto:

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Nr konta 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Opłaty roczne związane z procesem rekrutacji na dany rok akademicki należy uiszczać z dopiskiem:
SUD_ imię i nazwisko dziecka 

Regulamin Uniwersytetu

REGULAMIN
SOSNOWIECKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 §1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sonowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas (zwanej dalej Uczelnią lub Organizatorem SUD) jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jana Kilińskiego 43.
 2. Nadzór merytoryczny nad SUD sprawuje Kanclerz, który jest przełożonym pracowników Uniwersytetu Międzypokoleniowego (UM) - ogólnouczelnianej jednostki, której pracownicy odpowiedzialni są za wszelkie działania organizacyjne związane z działalnością SUD.
 3. Osobę kierującą działaniami UM, w tym SUD powołuje Kanclerz.

§2
Cele i zadania SUD

 1. Podstawowym celem Organizatora SUD jest poszerzanie horyzontów edukacyjnych dzieci w wieku 6-12 lat poprzez organizację różnego typu aktywności ze świata nauki, kultury i sztuki, opartych na innowacyjnych metodach kształcenia.
 2. Program SUD ma na celu rozwijanie dziecięcej ciekawości świata, intelektu, twórczego potencjału oraz zainspirowanie młodych ludzi do poznawania i rozwijania ich własnych zainteresowań.
 3. Ambicją Organizatora SUD jest wzmacnianie motywacji rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju własnego dziecka poprzez udział w zajęciach Akademii Rozwoju Rodzica Humanitas.
 4. Organizator SUD proponuje Studentom SUD zajęcia edukacyjne w formie wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo-dydaktycznych, imprez kulturalnych i innych działań popularyzujących naukę, kulturę i sztukę.
 5. Pracownicy UM, do realizacji postawionych przed SUD celów, pozyskują środki finansowe z programów dofinansowywanych z funduszy europejskich, miniesterialnych programów grantowych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i sponsoringu.
 6. Obowiązkowym działaniem SUD jest również promocja Wyższej Szkoły Humanitas jako uczelni przyjaznej studentom, oferującej bogatą i innowacyjną ofertę dydaktyczną.

§3
Studenci SUD

Studentem SUD może zostać każde dziecko w wieku 6-12 lat, którego rodzice/opiekunowie prawni:

 1. zaakceptują w całości postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. wypełnią obowiązki wskazane w  §6 ust. 2. 

 §4
Organizacja

 1. Zajęcia SUD prowadzone są w cyklu roku akademickiego (pażdziernik - czerwiec). Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - zimowy i letni. Podstawową formą udziału są wykłady, organizowane średnio 1 raz w miesiącu w soboty, do południa. Czas trwania wykładu to 60 minut.
 2. Zajęcia organizowane dla Studentów SUD mają postać aktywności opisanych w §2 ust. 4.
 3. Informacje nt. oferty SUD, działań rekrutacyjnych a także harmonogramy zajęć oraz wszelkie istotne aktualności są udostępniane na podstronie strony internetowej Uczelni dot. działalności SUD.
 4. Streszczenia zajęć, fotografie i filmy z zajęć, transmisje on-line oraz inne treści związane z działalnością SUD, wykorzystywane są przez Uczelnię w sieci internet i znajdują się w ramach treści publikowanych na podstronie Uczelni dot. SUD.
 5. Uczelnia ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w ust. 4 w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci internet.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni Studenta SUD akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na: A. rejestrację zajęć, w których uczestniczy ich dziecko, w postaci filmów lub zdjęć; B. ich prezentację w sieci internet; C. ich transmisję on-line.
 7. Komunikacja ze Studentami SUD lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się poprzez: A. internet - podstronę SUD, o której mowa w ust. 3; B. telefon; C. drogą mailową.

§5
Opłaty

 1. Udział w zajęciach SUD jest odpłatny.
 2. Kwota opłaty rocznej jest ustalana na poziomie zapewniającym funkcjonowanie SUD i podawana do publicznej wiadomości na podstronie www Uczelni dot. działalności SUD wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
 3. W zależności od wybranego w trakcie rejestracji kandydata na Studenta SUD planu studiów, opłata roczna obejmuje udział dziecka w 8 wykładach lub 8 wykładach i 8 warsztatach.
 4. W trakcie roku akademickiego organizowane są również inne, dodatkowe aktywności, których opłaty ustalane są odrębnie.
 5. Wysokość opłat rocznych oraz opłat za udział dzieci w dodatkowych aktywnościach SUD ustala Kanclerz WSH.
 6. W przypadku utraty przez Studenta SUD indeksu lub dyplomu, duplikat jest wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00 zł.
 7. Gdy Student SUD nie uczestniczy w zajęciach, w których jego uczestnictwo zostało zadeklarowane przez rodzica/opiekuna prawnego, opłata za nie - pomimo, iż w efekcie był na nich nieobecny - nie podlega zwrotowi.

 §6
Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja Studentów SUD w danym roku akademickim prowadzona jest najczęściej od czerwca danego roku kalendarzowego do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji. Może zdarzyć się, że jest ogłaszana w terminie późniejszym.
 2. Warunkiem rejestracji dziecka, a co za tym idzie możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w ramach SUD jest: A) zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego online, dostępnego na podstronie www Uczelni dot. działalności SUD; B) zaakceptowanie Regulaminu SUD (akceptacja jest dokonywana podczas rejestracji opisanej w pkt. A); C) uiszczenie opłaty, o której mowa w §5 ust. 2 i 3.
 3. Niezaakceptowanie Regulaminu lub któregoś z jego zapisów przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na Studenta SUD, uniemożliwia przyjęcie dziecka w poczet Studentów SUD.
 4. Otrzymanie przez rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rejestracji/zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty rocznej w wyznaczonym terminie oznacza przyznanie dziecku statusu Studenta SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w dalszej części Regulaminu.
 5. Dopuszcza się możliwość zarejestrowania dziecka na zajęcia począwszy od drugiego semestru, w tym przypadku opłata wynosi 60% opłaty rocznej, o której mowa w §5 ust. 2 i 3. Student SUD otrzymuje wszystkie materiały, tak jak dzieci zarejestrowane od początku roku akademickiego.

 §7
Zasady obowiązujące
Studentów i Organizatora SUD

 1. Każdy Student SUD otrzymuje zaproszenie do udziału zajęciach SUD pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. A).
 2. Każdy Student SUD, w trakcie trwania wykładu inauguracyjnego otrzymuje Indeks SUD.
 3. Student SUD, który spełni warunki określone w §8 ust. 1 Regulaminu, w trakcie wykładu kończącego rok akademicki otrzymuje Dyplom SUD.
 4. Za udział w wykładach, warsztatach lub innych aktywnościach, Studenci otrzymują naklejki, które wklejają do indeksów - każda naklejka poświadcza obecność Studenta na danych zajęciach.
 5. Zgłoszenie udziału Studenta SUD w aktywnościach dodatkowych tj. spoza wybranego w trakcie rejestracji i opłaconego toku studiów, odbywa się drogą mailową. O przyjęciu na nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Obowiązkiem Studentów SUD jest przybycie na zajęcia na co najmniej 15 minut wcześniej i zachowywanie się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
 7. Studenci SUD są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy - opiekunów, pod rygorem obowiązku opuszczenia zajęć.
 8. Organizator SUD zobowiązuje się do zapewnienia wykładowców i trenerów prowadzących poszczególne aktywności oraz do świadczenia opieki administracyjnej podczas ich trwania.
 9. Odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem ponoszą rodzice/opiekunowie. Podczas zajęć rodzice/opiekunowie nie opuszczają budynku, w którym odbywają się zajęcia. Rodzice mogą uczestniczyć w wykładach i wybranych warsztatach oraz innych formach aktywności.
 10. W czasie zajęć Studenci SUD nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 11. Po zakończeniu zajęć w danym dniu, Studenci SUD są odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych z budynku, w którym odbywały się zajęcia.
 12. Organizator SUD nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 13. W organizowanych w trakcie roku akademickiego wyjazdach naukowo-dydaktycznych, Studenci SUD mogą uczestniczyć wraz ze swoim rodzicem/opiekunem. Po stronie Organizatora SUD jest opieka merytoryczna - Organizator SUD zapewnienia osobę prowadzącą zajęcia.
 14. W przypadku zainteresowania ze strony Studentów i ich rodziców/opiekunów, organizator SUD podejmuje się również organizacji przy udziale profesjonalnej kadry pedagogicznej dodatkowych aktywności/atrakcji typu  wycieczki, letniska, zimowiska, bale.
 15. W przypadku rażącego naruszania przez Studenta SUD zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator SUD zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów SUD bez zwracania wniesionej przez rodzica/opiekuna prawnego opłaty.

 §8
Zaliczenie roku akademickiego

 1. Studenci SUD, którzy w trakcie roku akademickiego będą uczestniczyli w co najmniej 4 zajęciach w semestrze, otrzymają Dyplom SUD.
 2. Zarówno Dyplom SUD, jak i Indeks SUD mają charakter symboliczny.

§9
Rezygnacja

 1. Jeżeli rodzic/opiekun prawny Studenta SUD zrezygnuje z udziału dziecka w zajęciach SUD w terminie do 30 dni od daty uiszczenia opłaty rocznej, ale przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata podlega zwrotowi.
 2. Rodzic/opiekun prawny Studenta SUD informuje Organizatora SUD o rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach drogą elektroniczną na adres: sud@humanitas.edu.pl
 3. Zwrot opłaty na wskazane w wiadomości elektronicznej konto bankowe nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§10
Odwołanie zajęć

 1. Organizator SUD ma prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od niego. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy: A) wykłądowca/trener odwoła zajęcia zaplanowane do realizacji w danym terminie; B) liczba Studentów SUD, których rodzice/opiekunowie dokonali rezerwacji na zajęcia, nie przekroczy minimalnej liczby uczestników określonej w ogłoszeniu; C) na organizację/realizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe; D) z  innych przyczyn, niezależnych od Organizatora SUD.
 2. Informację o odwołaniu zajęć Organizator SUD zamieszcza na podstronie www Uczelni dot. SUD w najbliższym możliwym terminie.
 3. W razie odwołania zajęć, Organizator SUD zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych od niego niezależnych. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

§11
Reklamacje

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania SUD należy składać pocztą elektroniczną n adres: sud@humanitas.edu.pl.
 2. Obowiązkiem Organizatora SUD jest rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Korespondencja reklamacyjna jest przekazywana na ostatni podany przez rodzica/opiekuna prawnego Studenta SUD adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
 4. Organizator SUD zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 2 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od niego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator SUD ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Studenta SUD lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez rodzica/opiekuna prawnego Studenta SUD każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. W razie braku porozumienia - spór rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora SUD.

 §12
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w zajęciach SUD wypełnia formularz rekrutacyjny online znajdujący się na podstronie www Organizatora SUD dot. działalności SUD.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 1, rodzic lub opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora SUD na warunkach określonych w formularzu rekrutacyjnym i niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator SUD informuje, iż administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, adres e-mail: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Dane zbierane są w celach związanych z działalnością Wyższej Szkoły Humanitas, której integralną częścią jest Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytety Dziecięce oraz z organizowanymi przez Wyższą Szkołę Humanitas projektami.
 5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Studenta SUD przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: A) przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; B) po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem zrekrutowania dziecka oraz jego udziału w zajęciach SUD.
 7. W przypadku niepodania danych, działania podane w pkt. 6 nie będą możliwe do zrealizowania.
 8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności konta lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług Studentowi SUD, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.
 12. Podanie danych jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora SUD danych podawanych w formularzu rekrutacyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach SUD przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.
 13. Rodzic/opiekun prawny wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej SUD (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach SUD, Studenci SUD oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych na podstronie www Organizatora SUD dot. działalności SUD, co jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach SUD oznacza, iż student SUD oraz jego rodzic/opiekun prawny akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na podstronie www Organizatora SUD dot. działalności SUD.
 3. Wypełnienie i przesłanie przez rodzica/opiekuna prawnego Kandydata na Studenta SUD formularza rekrutacyjnego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. Organizator SUD zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w trybie określony w przepisach wewnętrznych Uczelni.

Dołącz do nas - rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja kandydatów na studentów SUD w roku akademickim 2021/2022 prowadzona jest w okresie październik-listopad 2021, a w razie wolnych miejsc również w trakcie roku akademickiego.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie on-line.

Warunkiem rejestracji dziecka, a co za tym idzie umożliwienie mu dołączenia do grona Studentów Sosnowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas i udziału w zajęciach prowadzonych w jego ramach jest:

 1. zgłoszenie dziecka - kandydata na Studenta SUD przez jego rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem aktywnego w okresie rekrutacji formularza rekrutacyjnego online,
 2. zaakceptowanie zapisów Regulaminu SUD (akceptacja jest dokonywana podczas rejestracji online),
 3. uiszczenie opłaty w wysokości adekwatnej do wybranego planu studiów*).

*) W roku akademickim 2021/2022 obowiązują następujące opłaty roczne:

 • Plan Studiów nr 1 (udział w 8 wykładach) = 150 zł/dziecko
 • Plan Studiów nr 2 (udział w 8 wykładach i 8 warsztatach) = 400 zł/dziecko

W przypadku zgłoszenia kolejnych pociech (rodzeństwa) opłaty wpisowej pomniejszonej o 10%.

Opłatę należy uiścić z dopiskiem: SUD_ imię i nazwisko dziecka

Brak akcpetacji Regulaminu lub któregoś z jego zapisów przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na Studenta SUD, uniemożliwia jego przyjęcie w poczet Studentów SUD.

Otrzymanie przez rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rejestracji/zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty rocznej w wyznaczonym terminie oznacza przyznanie dziecku statusu Studenta SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w Regulaminie SUD.

 

Dopuszczalna jest możliwość zarejestrowania dziecka na zajęcia uniwersyteckie począwszy od drugiego semestru. W tym przypadku opłata wynosi 60% opłaty rocznej wg wybranego planu studiów.

W przypadku jw. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Uniwersytetu Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas w celu aktywowania odpowiedniego formularza rekrutacyjnego online.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021/2022