Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania kosztów uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach i studiach podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy, którego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Daje on osobom pracującym możliwość przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności. Utworzenie KSF ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą wnioskować wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników, jak też swoich własnych kompetencji. Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie od 80% do 100% kosztów kształcenia. Z możliwości dofinansowania kosztów kształcenia w ramach tego instrumentu wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające jednocześnie żadnego pracownika lub np. zatrudniające wykonawców/podwykonawców na podstawie umów o dzieło.

Dysponentami środków KFS są powiatowe urzędy pracy. O dofinansowanie należy się starać w urzędzie adekwatnym terytorialnie do siedziby Pracodawcy.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego - najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

Tutaj możecie Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zasadami dofinansowania, treścią wniosku oraz dokumentami, których złożenie jest wymagane w celu pozyskania środków.

Oferujemy bezpłatną pomoc przy sporządzaniu wniosku oraz dalszych etapach związanych z procesem administracyjnym oraz dokumentowaniem realizacji kształcenia, jeśli wybrane i zaplanowane przez Państwa szkolenia objęte dofinansowaniem będą realizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas.