Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Tutoring - kurs certyfikujący 1 stopnia

O tutoringu

Kurs realizowany we współpracy z Fundacją Kolegium Tutorów

 

 

Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, polegającą na długotrwałej, systematycznej i indywidualnej pracy, której celem jest wspieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Metoda ta sprawdza się również w innych sytuacjach edukacyjnych.

Główne dwa zadania szkoły to nauczanie i wychowywanie. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby uczeń mógł porozmawiać nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłość. Tutoring to nie kolejny przedmiot nauczania, to nie konsultacje czy korepetycje, choć tutoring może wzmacniać proces dydaktyczny. Nie ma tu ocen, zaliczeń ani dodatkowych obowiązków. Cykliczne spotkania wymagają jednak woli po obu stronach, zarówno tutora, jak i podopiecznego.

Cel tutoringu

Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej i osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym – cechuje go podejście do ucznia jako osoby, która działa w wielu środowiskach, nie tylko w szkole. Dlatego tutoring wpisuje się w nurt edukacji spersonalizowanej.

Kto to jest tutor

Tutor – osoba, która korzystając z własnych zasobów i doświadczeń życiowych pełni wobec ucznia (podopiecznego), rolę przewodnika i doradcy. W roli tutorów dobrze sprawdzają się nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, doradcy.

Co wyróżnia tutoring

Czas – tutoring jest procesem i relacją trwającą od pół roku do kilku (kilkunastu) lat.
Uwaga – proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuację i doświadczenia, potrzeby i plany).
Regularność i systematyczność– spotkania ucznia z tutorem są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień-dwa), zapewnia to możliwość czuwania nad postępami ucznia, modyfikowanie celów zgodnie z bieżącą sytuacją i potrzebami.
Tutoriale – indywidualne spotkania (od kilkunastu minut do godziny) odbywające się w szkole lub poza nią.
Dobrowolność – optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony (tutor i podopieczny) wyrażą wolę spotkania i rozmowy.

Tutoring w szkole

Tutoring stosowany jest od kilku lat w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kilku miastach Polski. Praktykowanie tutoringu powiązane jest z przygotowaniem nauczycieli do pełnienia nowej roli (kursy tutorskie I i II stopnia) oraz możliwością korzystania przez nich z konsultacji i superwizji, aby wspierać ich w prowadzeniu tutoriali.

Jakie korzyści płyną z tutoringu

Uczeń ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego rozwoju, może regularnie spotykać się z nauczycielem – tutorem podczas indywidualnych tutoriali. Na tych spotkaniach uczeń poznaje swoje uzdolnienia i predyspozycje, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowuje  go do odpowiedzialnego działania na dalszych etapach życia i edukacji.

Tutoring pomaga w zbudowaniu relacji wzajemnego zaufania nauczycieli, uczniów i rodziców przez co wpływa na jakość pracy wychowawczej i edukacyjnej oraz przyczynia się do zwiększenie satysfakcji nauczycieli z pracy.

O kursie

tutoring szkolenie Kursy tutorskie w formie grup otwartych są skierowane do osób, które chcą poznać metodę tutoringu i wykorzystywać ją w pracy z uczniami, podopiecznymi czy studentami. Ważnym elementem kursu jest praktyka tutorska oraz konsultacje, na których uczestnik kursu może otrzymać wskazówki dotyczące swojej pracy tutorskiej i zadać pytania doświadczonemu tutorowi.
Szkolenia prowadzone są przez trenerów Fundacji Kolegium Tutorów, w oparciu o wiedzę, kompetencje i wieloletnie doświadczenie trenerskie i tutorskie.

Kurs tutorski 1. stopnia przygotowuje do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą tutoringu. Pozwala doskonalić niezbędne kompetencje w tym obszarze, jest także okazją do osobistego i zawodowego rozwoju.

Uczestnicy

Oferta skierowana jest zarówno do nauczycieli, pedagogów i wychowawców, jak i do studentów, którzy myślą o pracy w szkole.

Korzyści

Dla uczestników:

 • wzbogacenie warsztatu pracy i kompetencji nauczyciela w zakresie indywidualnej pracy
  z uczniem,
 • wzbogacenie nauczycieli o nowe narzędzia i kompetencje (zwłaszcza wychowawcze) w tym komunikacyjne,
 • umiejętność holistycznego podejścia do ucznia oraz lepsze zrozumienie jego potrzeb,
 • rozwój osobisty i profesjonalny nauczyciela.

Założenia programowe

 • Wprowadzenie do tutoringu.
 • Organizacja tutoringu szkolnego.
 • Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska.
 • Talenty i praca na zasobach.
 • Porozumienie bez przemocy.
 • Uczenie się i motywacja.

Harmonogram

 II edycja

Lp. Temat Ilość godzin Termin Prowadzący
1 Wprowadzenie do tutoringu 8 16.12.2017 Jarosław Traczyński
2 Organizacja tutoringu szkolnego 8 17.12.2017 Jarosław Traczyński
3 Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska 8 27.01.2018 Andrzej Horyza
4 Talenty i praca na zasobach 8 28.01.2018 Andrzej Horyza
5 Uczenie się i motywacja cz. 1 8 24.02.2018 Ewa Drozd
6 Uczenie się i motywacja cz. 2 8 25.02.2018 Ewa Drozd
7 Elementy porozumienia bez przemocy w tutoringu 1 8 24.03.2018 Tatiana Berger
8 Elementy porozumienia bez przemocy w tutoringu 2 8 25.03.2018 Tatiana Berger
Razem        64

 

I edycja

Lp. Temat Ilość godzin Termin Prowadzący
1 Wprowadzenie do tutoringu 8 16.04.2016 Jarosław Traczyński
2 Organizacja tutoringu szkolnego 8 17.04.2016 Jarosław Traczyński
3 Uczenie się i motywacja cz. 1 8 07.05.2016 Ewa Drozd
4 Uczenie się i motywacja cz. 2 8 08.05.2016 Ewa Drozd
5 Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska  8 28.05.2016 Andrzej Horyza
6 Talenty i praca na zasobach 8 29.05.2016 Andrzej Horyza
7 Porozumienie bez przemocy 8 11.06.2016 Tatiana Bergier
8 Psychologia twórczości w tutoringu.
Tutor w procesie zmiany
8 12.06.2016 Małgorzata Ciesielska
Razem        64

Prowadzący


Jarosław Traczyński - nauczyciel historii z dwudziestoletnim stażem, tutor - praktyk - od lat z powodzeniem pracuje z uczniami jako tutor wychowawca i tutor naukowy. Konsultant tutorów, min. przez pięć lat był konsultantem w tutorskim Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu, szkoleniowiec. Współzałożyciel i od 2006 r. prezes Kolegium Tutorów. Od 2008 r. koordynator programu "Tutor we wrocławskiej szkole", wdrażanego w ponad trzydziestu wrocławskich publicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współautor innowacji pedagogicznych z zakresu tutoringu. W latach 1997 - 2008 pomysłodawca i dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Były dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TEO". Od 2009 do 2013 r. prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej. Prywatnie... prywatny.


Tatiana Bergier - Germanistka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii oraz wielu szkoleń z dziedziny rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych w kraju i za granicą. Współzałożycielka Fundacji Życia bez Przemocy, propagującej metodę Porozumienia bez Przemocy wg M. Rosenberga, trenerka Fundacji Tutorów we Wrocławiu. Od 2010 prowadzi treningi Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli i rodziców. Multiplikatorka programu „Sen Żyrafy” (niem. Giraffentraum®, www.giraffentraum.de) wprowadzającego metodę PBP do przedszkoli.


Ewa Drozd - pedagog, nauczycielka dyplomowana, tutorka, trenerka umiejętności psychospołecznych, edukatorka w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową. Związana z oświatą, jest promotorem wprowadzanych w niej reform. Jej pasją jest jakościowy rozwój szkoły. Posiada własne opracowania, raporty i publikacje z zakresu mierzenia jakości. Obecnie współrealizuje projekty związane z ewaluacją pracy szkoły. Prowadzi szkolenia dla różnych odbiorców z obszaru kompetencji społecznych, efektywnego zarządzania i uczenia się. Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Pracuje z dorosłymi i z młodzieżą. Szczególną radość sprawia jej  inspirowanie ludzi do odkrywania nieuświadomionych potencjałów własnych możliwości. Zainteresowania: wędrówki i zwiedzanie różnych zakątków, książki, spotkania z ludźmi.


Andrzej Horyza - nauczyciel w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, doświadczony tutor wychowawczy, rozwojowy i akademicki, szkoleniowiec i coach. Specjalizuje się w mentoringu i wykorzystywaniu narzędzi coachingowych dla wzmacniania rozmowy tutorskiej. Pomysłodawca wrocławskiej Pracowni Rozwoju Tutora PoRT. Od 25 lat zaangażowany w edukację alternatywną w jej różnych formach (od uczelni wyższych do współpracy z przedszkolami Montessori). Zainteresowany wzmacnianiem organizacji pozarządowych. Współtworzy od 1990 Slot Art Festival i był wieloletnim wiceprezesem Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych SLOT. Trener Odysei Umysłu. Zaangażowany w edukację filmową w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Pasjonat rozwoju człowieka.

Termin i cena

 I

Czas trwania kursu: 
8 dni – 64 godz. dyd. oraz konsultacje

Pierwsze zajęcia: 16 grudnia 2017 r.
Planowane zakończenie: 25 marca 2018 r.

Odpłatność: 1 100 zł. Istnieje możliwość rozłożenia na raty.


Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza online

Cena obejmuje: przeprowadzenie zajęć; materiały dydaktyczne dla uczestników; artykuły piśmiennicze; certyfikat Wyższej Szkoły Humanitas i Fundacji Kolegium Tutorów; profesjonalną obsługę administracyjną; przyjazną atmosferę.

Warunki otrzymania certyfikatu

 1. Obecność w minimum 7 dniach kursu*. 
 2. Obowiązkowe uczestnictwo w jednej 45-minutowej konsultacji z doświadczonym tutorem przewidzianej programem kursu.
 3. Przygotowanie pracy zaliczeniowej związanej z własną praktyką tutorską. Forma pracy zostanie omówiona na pierwszym szkoleniu.
 4. Zrealizowanie i udokumentowanie w trakcie 3 miesięcy trwania kursu, praktyki tutorskiej polegającej na przeprowadzeniu min. 3 spotkań z jednym uczniem lub studentem (niespokrewnionym z tutorem).
 5. Dokonanie opłaty za kurs.

* w razie nieobecności dłuższej niż 1 dzień, istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dni w kolejnej edycji kursu (o ile zbierze się grupa) lub w innym mieście gdzie odbywa się kurs (Wrocław, Warszawa).