Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Cyfrowi Eksperci w podregionie sosnowieckim

Opis projektu

Projekt „Cyfrowi eksperci” skierowany jest do pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GOKów i Bibliotek) oraz do uczniów w wieku 10 – 18 lat. Projekt zakłada przeprowadzenie 16 godzin szkoleń z zakresu dziennikarstwa online i programowania dla pracowników Instytucji Kultury oraz 30 godzin zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzonych wspólnie przez trenera i przeszkolonego pracownika.

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu programowania oraz dziennikarstwa online. Projekt skierowany jest do pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GOKów i Bibliotek) oraz do uczniów w wieku 10 – 18 lat.
Projekt zakłada przeprowadzenie 16 godzin szkoleń dla pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury oraz 30 godzin zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzonych wspólnie przez trenera i przeszkolonego pracownika.

Celem projektu jest także zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego placówek, poprzez doposażenie w sprzęt teleinformatyczny tj. tablety, robot typu Edison wraz z dodatkowymi klockami, robot Photon, gra do programowania Scottie Go oraz dodatkowe materiały edukacyjne i scenariusze zajęć.

Czas realizacji projektu

01.02.2020 – 31.07.2022

Wartość projektu

1 202 079,50

Dofinansowanie

1 202 079,50

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu POPC.03.02.00-00-0300/19

pn.  Cyfrowi eksperci w podregionie sosnowieckim,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.

4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

7. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

8. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

9. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

11. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

14. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.