Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projekty zakończone 2014-2020

Projekt "Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim"

Tytuł projektu „Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Okres realizacji: 2016-07-01 - 2018-05-31
Kwota dofinansowania -  2 092 480,02 zł

Główny cel projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 4 szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno–terapeutycznych 2 szkół specjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu będzińskiego,
w zakresie warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, jakości
i efektywności realizowanych programów kształcenia przygotowujących m.in. do efektywnego opanowania materiału wymaganego egzaminem maturalnym w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz indywidualizacji stymulowania rozwoju poznawczego uczniów szkół specjalnych

Ideą celu głównego było podniesienie o co najmniej 30% kompetencji kluczowych,  umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u 431 uczniów i uczennic oraz zmniejszenie trudności 170 uczniów szkół specjalnych w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych o min. 20% oraz poprawa komunikacji na linii uczeń/nauczyciel – terapeuta o co najmniej 20%.

Projekt realizowano poprzez 6 akademii: AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI – kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, AKADEMIA EKSPERYMENTU – praca metodą eksperymentu, AKADEMIA KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ – praca metodą projektu, AKADEMIA EFEKTYWNOŚCI LINGWISTYCZNEJ – kompetencje posługiwania się językami obcymi, AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI – wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne, AKADEMIA INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA – kompleksowy program wspomagania szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Beneficjentami ostatecznymi byli uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkół Specjalnych, w tym uczniowie z niepełnosprawnością.

Projekt „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice”

Tytuł projektu „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno–terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Okres realizacji: 2016-09-01 - 2018-08-30
Kwota dofinansowania -  655 266,31 zł

Główny cel projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno – terapeutycznego w zdiagnozowanym zakresie. Wsparciem objęto 11 szkół (Szkoły podstawowe i Gimnazja) gminy Krzyżanowice umożliwiając podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia oraz poprawę efektywności i jakości kształcenia kompetencji kluczowych u 363 uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie Gminy Krzyżanowice.

Ideą celu głównego było podniesienie efektywności i jakości nauczania w szkołach w trakcie realizacji projektu (w tym jakości i efektywności programów edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych) oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu oraz wzmocnienie jakości i efektywności kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (UN).

Projekt realizowano poprzez 6 akademii: AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI – kluczowa wiedza i umiejętności jej przyswajania, AKADEMIA EKSPERYMENTU – zespoły doświadczalne, AKADEMIA KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ - Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny w oparciu o scenariusze WebQuest, AKADEMIA EFEKTYWNOŚCI LINGWISTYCZNEJ – zajęcia z nativ speakerem, AKADEMIA ROZWIJANIA KOMPETENCJI – wyjazdy edukacyjne, AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA – wsparcie terapeutyczne dla uczestników z niepełnosprawnością.

Doposażone zostały pracownie matematyczne i przyrodnicze. Zakupiono również pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny dzieci z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami ostatecznymi byli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów, w tym uczniowie z niepełnosprawnością oraz nauczyciele ww. szkół.

 

Scenariusze webquest opracowane w ramach Akademii Kreatywności Projektowej:

Szkoła podstawowa

Tajemnice Ziemi i cywilizacji - czy aktywne wulkany zagrażają naszej przyszłości?

Tajmnice Ziemi i cywilizacji - Piramidy

Tajemnice Ziemi: czy możemy sobie wyobrazić nasze życie bez węgla i wapienia?

Tajemnice Ziemi i cywilizacji - dlaczego starożytna Japonia i Chiny wynalazły wszystko przed Europą?

Tajemnice Ziemi i cywilizacji - dlaczego warto oszczędzać wodę?

Gimnazjum

Tajemnice Wszechświata - czy Ziemia jest płaska?

Tajemnice Wszechświata - czy można go poznać i zmierzyć?

Tajemnice Wszechświata – czy istnieje życie pozaziemskie?

Czy alternatywne źródła energii rozwiążą problemy ludzkości?

Zagadki cywilizacji - jak wiele mamy wspólnego z Neandertalczykami?

Projekt „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”

Tytuł projektu „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Okres realizacji: 2017-06-01 - 2018-08-31
Kwota dofinansowania -  1 095 888,12 zł

Główny cel projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dwóch przedszkoli objętych wsparciem poprzez utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie pracy przedszkoli
o 1 godzinę i wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.

W ramach projektu Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu była odpowiedzialna za doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym – organizacja studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii.

Beneficjentami ostatecznymi było 162 podopiecznych przedszkoli, w tym dzieci z niepełnosprawnością oraz 5 nauczycieli.

Projekt „Akademia Twórczego Ucznia”

Tytuł projektu „Akademia Twórczego Ucznia”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Okres realizacji: 2016-09-01 - 2018-08-31
Kwota dofinansowania -  913 139,77 zł

Główny cel projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno – terapeutycznego w zdiagnozowanym zakresie. Wsparciem objęto 5 szkół (Szkoły podstawowe i Gimnazja) Miasta Orzesze umożliwiając podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia oraz poprawę efektywności i jakości kształcenia kompetencji kluczowych u 401 uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie Miasta Orzesze.

Ideą celu głównego było podniesienie efektywności i jakości nauczania w szkołach w trakcie realizacji projektu (w tym jakości i efektywności programów edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych) oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu oraz wzmocnienie jakości i efektywności kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (UN).

Projekt realizowano poprzez 6 akademii: AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI – kluczowa wiedza i umiejętności jej przyswajania, AKADEMIA EKSPERYMENTU – zespoły doświadczalne, AKADEMIA KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ - Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny w oparciu o scenariusze WebQuest, AKADEMIA EFEKTYWNOŚCI LINGWISTYCZNEJ – zajęcia z nativ speakerem, AKADEMIA ROZWIJANIA KOMPETENCJI – wyjazdy edukacyjne, AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA – wsparcie terapeutyczne dla uczestników z niepełnosprawnością.

Doposażone zostały pracownie: matematyczna i przyrodnicza. Zakupiono również pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny dzieci z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami ostatecznymi byli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów, w tym uczniowie z niepełnosprawnością oraz nauczyciele ww. szkół

Projekt „Słoneczne Przedszkola-realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego”

Tytuł projektu  „Słoneczne Przedszkola-realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Okres realizacji: 2016-08-01 - 2017-11-30
Kwota dofinansowania -  1 166 626,56 zł

Główny cel projektu:

W projekcie realizowane były zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach woj. Śląskiego. Projekt obejmował 110 dzieci z niepełnosprawnościami uczących się w wymienionych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego oraz 23 nauczycieli pracujących w tych ośrodkach. Celem projektu było wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjału edukacyjno-terapeutycznego, wprowadzono dodatkowe zajęć specjalistyczne wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych. Placówki przedszkolne zostały także doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Beneficjentami ostatecznymi byli nauczyciele i dzieci w wieku przedszkolnym z placówek:

1. Słoneczne Przedszkola w Sosnowcu

2. Słoneczne Przedszkola w Jastrzębiu Zdroju

3. Słoneczne Przedszkola w Psarach

4. Słoneczne Przedszkola w S. Śląskich

5. Słoneczne Przedszkola w Ustroniu

Projekt: Sosnowiecka Akademia Kreatywności

Tytuł projektu: "Sosnowiecka Akademia Kreatywności"

RPO WSL 2014-202 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Okres realizacji: 2016-10-01 - 2018-06-30
Kwota dofinansowania -  1 269 892,33 zł
Liczba uczniów objęta wsparciem: 787 osób
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem terapeutycznym: 13
Wartość doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych: 240 000 złotych
Wartość doposażenia w pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych: 20 000 złotych

Główny cel projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno – terapeutycznego w zdiagnozowanym zakresie, w 11 szkół (Szkoły podstawowe i Gimnazja) z Sosnowca umożliwiającym podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia oraz poprawę efektywności i jakości kształcenia kompetencji kluczowych u 787 uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego.

Projekt realizowano poprzez 6 akademii:

AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI – W ramach projektu zrealizowano zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, skierowane do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół biorących udział w projekcie. Zajęcia realizowane były w dwóch jednorocznych edycjach. Liczba grup uczniowskich była tożsama z liczbą klas w danej szkole. Zajęcia realizowane były w 2 częściach, część A dot. technik efektywnego przyswajania wiedzy (zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, szybkie uczenie, itp.); część B obejmowała kluczowe umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych. W ramach projektu zrealizowano 1 500 godzin zajęć wyrównawczych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych oraz 1 670 godzin zajęć wyrównawczych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych dla uczniów gimnazjów.

AKADEMIA EKSPERYMENTU – zajęcia były skierowane do wszystkich zainteresowanych uczniów, w ramach szkół tworzone były 5-8 os. Zespoły Doświadczalne, które pracowały samodzielnie pod kontrolą nauczyciela. Zajęcia były prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu problemowego (MEP) najbardziej angażującą uczniów. Punktem wyjścia w Metodzie eksperymentu problemowego było poszukanie i sformułowanie problemu oraz stawianie precyzyjnie sformułowanych celów edukacyjnych akceptowanych przez nauczyciela i uczących się. W szkołach realizujących projekt powstało 30 zespołów doświadczalnych.

W ramach realizacji zadania doposażone w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 240 000 złotych zostały pracownie matematyczne i przyrodnicze w 11 szkołach biorących udział w projekcie.

AKADEMIA KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ - zajęcia były skierowane do wszystkich zainteresowanych uczniów, w ramach szkół tworzone były 5-8 os., które realizowały Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny czyli zadanie, którego główne założenia otrzymywali od prowadzącego. Zajęcia realizowane były w oparciu o stworzone scenariusze WebQuest.

AKADEMIA EFEKTYWNOŚCI LINGWISTYCZNEJ – zajęcia były skierowane do wszystkich zainteresowanych uczniów, zajęcia realizowano w podziale na 2 części, pierwszą stanowiły zajęcia edukacyjne prowadzone w szkole obejmujące wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności porozumiewania się. Największym atutem zajęć było prowadzenie ich przez NATIVE SPEAKERA. Drugą część zajęć stanowiły 3-dniowe zajęcia edukacyjne, obejmujące praktyczne zastosowanie języka przez symulację scenek z życia codziennego z jakimi można się spotkać podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Podczas zajęć zastosowana była komunikatywna metoda nauki, podczas której język traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie komunikacji społecznej.

AKADEMIA ROZWIJANIA KOMPETENCJI – każda grupa uczniowska realizująca zajęcia wyrównawcze odbyła dwa wyjazdy edukacyjne. Podczas realizacji zajęć uczniowie odwiedzili: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,  Wioski Świata i Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Zagrodę Żubrów w Pszczynie, Afrykarium we Wrocławiu, Planetarium w Chorzowie. Podczas każdego wyjazdu dla uczniów zrealizowana była lekcja edukacyjna połączona ze zwiedzaniem.

AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA – zajęcia skierowane były do wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennic niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem, indywidualne wsparcie w postaci zajęć terapeutycznych otrzymało 13 uczniów. Akademia była prowadzona w oparciu o arteterapię, surdopedagogikę, metody ruchy rozwijającego sherbone, dramatoterapię i dogoterapię. Szkoły, których uczniowie zostali objęci wsparciem otrzymały pomoce do zajęć dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę blisko 20 000 złotych.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice

Tytuł projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Kwota dofinansowania -  517,381.41 zł

Projekt kierowany do uczniów i nauczycieli dwóch szkół zlokalizowanych w Gminie Michałowice. Obejmuje wsparciem 140 uczniów uczących się w ww. szkołach oraz 23 nauczycieli. Projekt zakłada wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego ww. szkół, umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych oraz efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, indywidualizacją podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczaniem w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, wyrównaniem dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną dla 46uczniów.

Beneficjentami ostatecznymi byli uczniowie i nauczyciele ww. szkół.

ZAWODOWA AKADEMIA RYNKU PRACY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM

Opis projektu:

Projekt realizowany jest na terenie powiatu m. Będzin w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych–Technikum w Wojkowicach, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, oraz Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi.

Projekt obejmuje:

a)   przeprowadzenie diagnozy edukacyjno-zawodowej, dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, obejmującej analizę potrzeb i kompetencji oraz doradztwo indywidualne;

b)   realizację zajęć i kursów dla uczniów szkół biorących udział w projekcie, dobranych zgodnie z wynikami diagnozy edukacyjno-zawodowej;

c)   realizację staży zawodowych dla  uczniów techników biorących udział w projekcie;

d)   realizację studiów podyplomowych przez nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu;

e)   realizację cyklicznych spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zawodowego.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wsparcie 3 szkół z powiatu będzińskiego w zakresie diagnozy potrzeb i potencjału edukacyjnego, oraz dostosowania efektów kształcenia do wymagań i potrzeb pracodawców. Działania projektu opierają się na rozszerzonej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, uwzględniającej współrealizację cyklu specjalistycznych szkoleń, stworzenie warunków kształcenia odzwierciedlających naturalne warunki pracy, organizację  i realizację staży zawodowych we współpracy z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji uczniów biorących udział  w projekcie oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 1 nauczyciela. Skutkiem podjętych działań będzie wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół biorących udział w projekcie.

Czas realizacji projektu:

 01.09.2016 – 31.12.2018

Wartość projektu:

971 619,38 zł

Dofinansowanie:

923 038, 41

Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Dotyczy projektu o numerze  UDA-RPSL.11.02.01-24-042G/16 pn. Zawodowa Akademia Rynku Pracy w powiecie będzińskim

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

ZAWODOWA AKADEMIA RYNKU PRACY W POWIECIE BYTOMSKIM

Opis projektu:

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest na terenie powiatu bytomskiego w szkołach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje:

a)     przeprowadzenie diagnozy edukacyjno-zawodowej, dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, obejmującej analizę potrzeb i kompetencji oraz doradztwo indywidualne;

b)      realizację zajęć i kursów dla uczniów szkół biorących udział w projekcie, dobranych zgodnie z wynikami diagnozy edukacyjno-zawodowej;

c)       realizację staży zawodowych dla  uczniów techników biorących udział w projekcie;

d)     realizację studiów podyplomowych przez nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu;

e)     realizację cyklicznych spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zawodowego.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb, potencjału zawodowego 6 szkół kształcenia zawodowego z powiatu bytomskiego, a także dostosowanie ich efektów kształcenia do wymagań i potrzeb pracodawców. Projekt zakłada rozszerzoną współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, m.in. poprzez realizację cyklu szkoleń specjalistycznych odpowiadających realnym potrzebom pracodawców oraz tworzenie warunków kształcenia odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Podjęte działania wpłyną na wzrost  zatrudnienia wśród absolwentów objętych wsparciem.

Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 30.03.2019

Wartość projektu:

1 062 581 zł

Dofinansowanie:

1 009 451, 95 zł

Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Dotyczy projektu o numerze  UDA-RPSL.11.02.01-24-0425/16 pn. Zawodowa Akademia Rynku Pracy w powiecie bytomskim

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację programu kształcenia w języku angielskim oraz włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programu na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym).

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności do międzynarodowych programów kształcenia poprzez realizację programu w języku angielskim oraz włączenie wykładowców zagranicznych w prowadzenie wyżej wymienionego programu na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). Projekt umożliwia cudzoziemcom podjęcie w Polsce studiów dostosowanych do wymogów współpracy międzynarodowej w zakresie ich uprzednio zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwań pracodawców działających na rynku międzynarodowym. W skutek realizacji projektu  podniesiona zostanie efektywność i jakość kształcenia, szczególnie w zakresie zarządzania międzykulturowego w środowisku międzynarodowym na wyżej wymienionym kierunku oraz nabyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu związanego z procesem zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czas realizacji projektu:

01.02.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu:

1 435 867,92 zł

Dofinansowanie

1 392 052,92 zł

Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POWR. POWR.03.03.00-00-M064/16 pn.  Human Resource Management in the International Market (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym),

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM – STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację programu kształcenia w języku rosyjskim oraz włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programu na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym).

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności do międzynarodowych programów kształcenia poprzez realizację kształcenia w języku rosyjskim i włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wyżej wymienionego programu na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym). Projekt umożliwia studiowanie w Polsce cudzoziemcom i studiowanie w międzynarodowym środowisku studentom z Polski. Program dostosowany został do wymogów współpracy międzynarodowej w zakresie zdiagnozowanych potrzeb absolwentów i pracodawców działających na rynku międzynarodowym. Efektem realizacji projektu  będzie podniesienie efektywności i jakości kształcenia, szczególnie w zakresie zarządzania międzykulturowego w środowisku międzynarodowym na wyżej wymienionym kierunku oraz nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu związanego z procesem zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym, bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czas realizacji projektu:

01.02.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu:

1 317 787,92 zł

Dofinansowanie:

1 273 972,92 zł

Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POWR. POWR.03.03.00-00-M062/16

pn.  Управление человеческими ресурсами на международном рынке

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,  w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE ORZESZE - II

Opis projektu:

Projekt edukacyjny skierowany do przedszkola „Zdrowe Jagódki” z Orzesza, obejmie 93 dzieci/41 dziewczynek - w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatkowo utworzonych zostanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Ponadto, w ramach ww. przedsięwzięcia dostosowane zostaną pomieszczenia do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, zaś czas pracy przedszkola zostanie wydłużony o godzinę. Projekt zakłada również zwiększenie kwalifikacji przez dwóch nauczycieli ww. przedszkola.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy i wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 93 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dwóch nauczycieli.

Czas realizacji projektu:

1.06.2018r. – 31.08.2019r.

Wartość projektu:

607 104,88 zł

Dofinansowanie:

516 039,15 zł

Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu o numerze  RPSL.11.01.01-24-004H/17  pn. Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 8. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie bielskim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie bielskim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 31.01.2020r.
Wartość projektu: 1 792 964,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 691 264,00 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 134 nauczycieli i 1917 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu bielskiego.

 Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0039/17-00

pn. Eksperci programowania w podregionie bielskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. - rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie bytomskim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie bytomskim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 23.12.2019r.
Wartość projektu: 1 267 404,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 196 304,00 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 89 nauczycieli i 1262 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu bytomskiego.

 Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0037/17 - 00 pn. Eksperci programowania w podregionie bytomskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. - rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 31.01.2020r.
Wartość projektu: 1 643 811,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 560 840,85 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 129 nauczycieli i 1731 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu chełmsko-zamojskiego.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0041/17

 pn. Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie krakowskim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 31.01.2020r.
Wartość projektu: 1 790 487,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 690 427,00 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 145 nauczycieli i 2076 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu krakowskiego.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0038/17-00

 pn. Eksperci programowania w podregionie krakowskim, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie nowotarskim

 Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie nowotarskim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 31.01.2020r.
Wartość projektu: 1 643 811,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 560 840,85 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 129 nauczycieli i 1731 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu nowotarskiego.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0042/17-00

 pn. Eksperci programowania w podregionie nowotarskim,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 5. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie rybnickim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie rybnickim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 23.12.2019r.
Wartość projektu: 1 957 368,00 zł

Kwota dofinansowania:  1 686 373,56 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 158 nauczycieli i 2379 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu rybnickiego.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0033/17-00,

pn. Eksperci programowania w podregionie rybnickim,  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
 5. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 6. - rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 7. - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 14. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim

Tytuł projektu: „Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priotytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Okres realizacji: 01.08.2017r. - 31.01.2020r.
Wartość projektu: 540 426,59 zł

Kwota dofinansowania:  510 456,59 zł

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Beneficjentami ostatecznymi było 36 nauczycieli i 504 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z podregionu sosnowieckiego.

 Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POPC.03.02.00-00-0034/17-00

pn. Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim,

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 6. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 7. - rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 8. - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 10. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 12. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 13. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 14. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 15. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 16. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 18. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: