Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projekty zakończone 2007-2013

Projekt „Inżynier z Humanitas”

Tytuł projektu „Inżynier z Humanitas – wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Humanitas  w zakresie nauk technicznych”

POKL IV. Priorytet Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelnia oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Okres realizacji: 08.2011 r. - 09.2015 r.
Kwota dofinansowania -  3 mln zł

Główny cel projektu: Wsparcie procesu kształcenia na s. I-go stopnia, udostępnienie oferty edukacyjnym osobom niepełnosprawnym oraz zmiana jakościowa realizacji dydaktyki poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej WSH.

W ramach projektu Wyższa Szkoła Humanitas uruchomiła nowy kierunek studiów – bezpieczeństwo i higiena pracy, nową specjalności na kierunku filologia angielska – język techniczny i biznesu, zakupiła szereg pomocy ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym.

Beneficjentami ostatecznymi byli - studenci, w tym niepełnosprawni oraz  kadra dydaktyczna.

Projekt „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Tytuł projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracowników administracji oświatowej w województwie śląskim” POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".
Okres realizacji: 08.2013 r. - 06.2014 r.
Kwota dofinansowania -  600 000 zł

Główny cel projektu: Podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie technologii informacyjnych oraz pracowników administracji oświatowej w zakresie zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej.

W projekcie wzięło udział 60 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 20 pracowników administracji oświatowej.

Projekt „Jakość w zarządzaniu Uczelnią”

Tytuł projektu „Jakość w zarządzaniu uczelnią. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Humanitas” POKL IV. Priorytet Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelnia oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Okres realizacji: 11.2009 r. - 04.2014 r.
Kwota dofinansowania -  1,9 mln zł

Główny cel projektu: Wdrożenie modeli zarządzania jakością uczelni w obszarach zarządzania finansami, kadrami i majątkiem.

W ramach projektu eksperci opracowali dokumentacje systemowe w ramach trzech obszarów, nastąpiła modernizacja i rozbudowa istniejącej na Uczelni infrastruktury informatycznej, obejmująca zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania w ramach zintegrowanych systemów informatycznych. Proces efektywnej implementacji modeli zagwarantowało wdrożenie specjalistycznych narzędzi do optymalizacji procesów zarządzania kadrami, finansami i majątkiem WSH stanowiących wsparcie o charakterze komplementarnym do funkcjonujących już na Uczelni systemów informatycznych.

Projekt „Przez praktykę do zawodu”

Tytuł projektu „Przez praktykę do zawodu – Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas” POKL III Priorytet Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Okres realizacji: 09.2010 r. - 03.2014 r.
Kwota dofinansowania - 1,8 mln zł

Główny cel projektu: Zwiększenie potencjału placówek oświatowych w zakresie realizacji praktyk pedagogicznych  oraz poszerzenie kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela wśród studentów.

W ramach projektu przeprowadzono badania obejmujące 500 studentów oraz 100 nauczycieli z woj. śląskiego. W oparciu o badania fokusowe oraz ankietowe opracowano nowy program praktyk pedagogicznych. Przeszkolono opiekunów praktyk oraz studentów.

W projekcie wzięło udział 114 studentów kierunku pedagogika i filologia angielska, 48 nauczycieli przedszkoli oraz szkół oraz 21 placówek oświatowych.

Projekt „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców”

Tytuł projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” POKL II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludziego w przedsiębiorstwach.
Okres realizacji: 01.2009 r. - 12.2010 r.
Kwota dofinansowania -  15 mln zł

Wyższa Szkoła Humanitas występowała w projekcie jako partner z dofinansowaniem w wysokości 1,8 mln zł.

W projekcie brało udział 4 partnerów: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Krakowska  Akademia im. Andrzeja Frycza  Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Liderem projektu było Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W ramach projektu przeszkolono 2 540 słuchaczy, w tym Wyższa Szkoła Humanitas przeszkoliła 570 słuchaczy. WSH  w ramach projektu oferowała 10 kierunku studiów podyplomowych: Controlling strategiczny i operacyjny przedsiębiorstwa, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Zarządzanie wartością firmy i Strategiczna Karta Wyników Windykacja i negocjacje, Podatki i prawo podatkowe, Zarządzanie firmą, Zarządzanie projektami UE, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Bezpieczeństwo i higiena pracy, Psychologia w zarządzaniu.