Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kierunek Praca 40 Subregion zachodni

Wartość projektu

 1 895 031,60 zł

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 800 280,02 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 610 776,86 zł

Czas realizacji projektu

01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Krótki opis projektu

Projekt realizowany w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Rudach oraz w zakładzie poprawczym w Raciborzu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wsparciem objęto 90 osób od 15 do 21 roku życia. Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia społeczno – zawodowego przez realizację 3 zadań mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych:


1. Nowa osobowość
2. Nowy zawód
3. Nowa droga

Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie odpowiadające na potrzeby uczestników, ukierunkowany na zdobycie doświadczenia i rozwijania umiejętności. Przewiduje zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych, mające na celu szybsze podjęcie zatrudnienia przez osoby pełnoletnie, zmieniając tym samym status osoby na rynku pracy.

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez 32 osoby spośród 90 uczestników/uczestniczek projektu oraz wzrost kompetencji kluczowych u 90 osób, jak również podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby przebywające w publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz zakładzie poprawczym subregionu zachodniego. Dzięki działaniom reintegracji społecznej poprzez:

a) nabywanie kwalifikacji zawodowych,

b) nabywaniu kompetencji społecznych i informatycznych,

c) pośrednictwu pracy,

e) indywidualnemu poradnictwu psychologicznemu, zawodowemu oraz biznesowemu

Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do sprawnego poruszania się po rynku pracy, prowadzenia samodzielnego życia umożliwiającego regularne zatrudnienie co zniweluje bariery społeczne i zawodowe.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.

3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

-        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

-        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

6. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

9. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

12. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.